Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2011/0004
Názov:
"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Zvolen

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov. Právo uložiť pokutu DÚ nezaniklo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ vo výroku rozhodnutia neuviedol správne písmeno ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Daňový subjekt nesplnil povinnosť vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od ukončenia podnikania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Údaj v evidencii na karte daňovníka bol nepresný, karty daňovníkov neobsahovali históriu FO a PO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
v tlačive "Prihláška k registrácii daňovníka " PO, FO daňové subjekty neuviedli všetky údaje požadované pri registrácii na registračnom tlačive
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ nevyzval daňový subjekt, aby podanie, ktorým oznámil, že sa stáva platiteľom dane zo ZČ , doplnil o podpis druhého konateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ nevyzval daňový subjekt, aby podanie, ktorým oznámil, že sa stáva platiteľom dane zo ZČ , doplnil o podpis druhého konateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov. Právo uložiť pokutu DÚ nezaniklo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH. Právo uložiť pokutu DÚ nezaniklo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ neodstúpil spisový materiál miestne príslušnému správcovi dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Správca dane vo výroku rozhodnutia neuviedol správne písmeno ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Daňový subjekt nesplnil povinnosť vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od ukončenia podnikania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
V niektorých kartách daňovníkov za vybrané DS bolo zistené, že evidencia o nich nebola úplná a presná. Karty daňovníkov neobsahovali históriu FO a PO.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ nepožiadal o súčinnosť tretie osoby pred vyžiadaním spisového materiálu daňového subjektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo vydanom rozhodnutí o uložení pokuty nesprávne uviedol odsek 14 § 35 v časti odôvodnenie (správne mal byť ods. 16) a odsek 16 § 35 v časti poučenie (správne mal byť ods. 18) (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezaslal daňovým subjektom oznámenie o vykonanej zmene v registrácii (zrušenie registrácie) (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V rozhodnutí o uložení pokuty za nesplnenie registračnej povinnosti bolo uvedené chybne pôvodné obchodné meno. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt chybne zaevidoval v informačnom systéme údaje daňového subjektu podľa § 31 ods.5 písm.b). (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt chybne zaevidoval v informačnom systéme obchodné meno daňového subjektu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevykonal registráciu daňového subjektu z úradnej moci. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt neuložil pokutu daňovému subjektu a nemal o tejto skutočnosti žiadnu informáciu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nemá registračnú zložku daňového subjektu (správca dane nechránil práva a právom chránené záujmy daňového subjektu). (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nespísal zápisnicu o ústnom pojednávaní s osobou, ktorá osobne predložila správcovi dane písomný doklad. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt odovzdal osobne osvedčenie o registrácii osobe, ktorá nebola oprávnená konať za daňový subjekt. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt chybne zaevidoval v informačnom systéme údaje daňového subjektu podľa § 31 ods.5 písm.b). (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt chybne zaevidoval v informačnom systéme konateľa daňového subjektu ako splnomocneného zástupcu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nemá registračnú zložku daňového subjektu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
"DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov. Právo uložiť pokutu DÚ nezaniklo. (počet porušení 1)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo výroku rozhodnutia neuviedol správne písmeno ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový subjekt si nesplnil povinnosť vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od ukončenia podnikania. Správca dane nevyzval DS na vrátenie osvedčenia o registrácii. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V jednom prípade bol údaj v evidencii na karte daňovníka nepresný. Karty daňovníkov neobsahovali históriu FO a PO. U 18 FO sa v karte daňovníka dátum narodenia zaznamenával aj ako dátum vzniku. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ nepožiadal o súčinnosť tretie osoby pred vyžiadaním spisového materiálu daňového subjektu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ neodstúpil spisový materiál miestne príslušnému správcovi dane. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo výroku rozhodnutia neuviedol správne písmeno ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový subjekt si nesplnil povinnosť vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od ukončenia podnikania. Správca dane do dňa začatia výkonu kontroly nevyzval DS na vrátenie osvedčenia o registrácii. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V niektorých kartách daňovníkov za vybrané DS bolo zistené, že evidencia o nich nebola úplná a presná. Ďalej bolo zistené, že karty daňovníkov neobsahovali históriu FO a PO. U 26 FO sa dátum narodenia zaznamenával aj ako dátum vzniku. Problém duplicít v predmete činnosti sa vyskytol u 4 daňových subjektov. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V tlačive „Prihláška k registrácii daňovníka“ PO, FO daňové subjekty neuviedli všetky údaje požadované pri registrácii na registračnom tlačive. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevyzval daňový subjekt, aby podanie, ktorým oznámil, že sa stáva platiteľom dane zo ZČ, doplnil o podpis druhého konateľa. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevyzval daňový subjekt, aby podanie, ktorým oznámil, že sa stáva platiteľom dane zo ZČ, doplnil o podpis druhého konateľa. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
"DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov. DÚ nezaniklo právo uložiť pokutu. (počet porušení 2)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ neuložil pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti v lehote podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH. DÚ nezaniklo právo uložiť pokutu. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ nepožiadal o súčinnosť tretie osoby pred vyžiadaním spisového materiálu daňového subjektu. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ neodstúpil spisový materiál miestne príslušnému správcovi dane. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo výroku rozhodnutia neuviedol správne písmeno ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo. (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový subjekt si nesplnil povinnosť vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od ukončenia podnikania. Správca dane do dňa začatia výkonu kontroly nevyzval DS na vrátenie osvedčenia o registrácii. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V niektorých kartách daňovníkov za vybrané DS bolo zistené, že evidencia o nich nebola úplná a presná. Ďalej bolo zistené, že karty daňovníkov neobsahovali históriu FO a PO. U 26 FO sa dátum narodenia zaznamenával aj ako dátum vzniku. Problém duplicít v predmete činnosti sa vyskytol u 4 daňových subjektov. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Neodvôvodnene bola vykonaná registrácia daňového subjektu z úradnej moci, nakoľko daňový subjekt už registrovaný bol (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Z ústneho pojednávania nebola spísaná zápisnica (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Pri pozastavení prevádzkovania živností daňových subjektov nebola registrácia zrušená (počet porušení 296)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Výzva na ostránenie nedostatkov podania nebola daňovému subjektu zaslaná bezodkladne (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Dva daňové subjekty, ktoré si nesplnili svoju registračnú povinnosť v zákonnej lehote neboli zaregistrované z úradnej moci, ale boli vyzvané na splnenie si registračnej povinnosti a následne zaregistrované na základe podanej prihlášky k registrácii daňovníka (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Pri pozastavení prevádzkovania živností daňových subjektov nebola registrácia zrušená (počet porušení 111)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Výzva na ostránenie nedostatkov podania nebola daňovému subjektu zaslaná bezodkladne (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
dva daňové subjekty, ktoré si nesplnili svoju registračnú povinnosť v zákonnej lehote neboli zaregistrované z úradnej moci, ale boli vyzvané na splnenie si registračnej povinnosti a následne zaregistrované na základe podanej prihlášky k registrácii daňovníka (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
pri pozastavení prevádzkovania živností daňových subjektov nebola registrácia zrušená (počet porušení 111)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Tým, že správca dane nezaslal daňovému subjektu oznámenie o zrušení registrácie, nepostupoval v súlade s ustanovením § 31 ods. 13 zákona o správe daní a poplatkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt v siedmich prípadoch nevykonal príslušné zmeny v registrácii alebo registráciu nezrušil a o vykonaní zmien skutočností nezaslal daňovým subjektom oznámenie. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nepodpísal dve zápisnice o ústnom pojednávaní. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt v siedmich prípadoch nevykonal príslušné zmeny v registrácii alebo registráciu nezrušil a o vykonaní zmien skutočností nezaslal daňovým subjektom oznámenie. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nepodpísal dve zápisnice o ústnom pojednávaní. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Tým, že správca dane nezaslal daňovému subjektu oznámenie o zrušení registrácie, nepostupoval v súlade s ustanovením § 31 ods. 13 zákona o správe daní a poplatkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane pri určovaní pokút neprihliadal na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu (počet porušení 1)

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy z jeho činnosti a došlé záznamy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.

Mesto Gbely

IČO
00309524
Sídlo
Námestie slobody 1261, 90845 Gbely
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nesprávne stanovil sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne určil oznamovaciu povinnosť daňovníka pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne určil vznik daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne určil vznik daňovej povinnosti pri dani za nevýherné hracie prístroje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
VZN nebolo v súlade so zákonom o miestnych daniach (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
kontrolovaný subjekt nevyzval daňové subjekty na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností a na opravu nepravdivých údajov v daňovom priznaní (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
kontrolovaný subjekt neuviedol na platobných výmeroch číslo konania (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
na platobných výmeroch kontrolovaný subjekt nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na platobných výmeroch kontrolovaný subjekt nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na platobných výmeroch bol nesprávne zaokrúhlený základ dane z pozemkov (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne vyznačená vykonateľnosť rozhodnutia (platobného výmeru) (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
platobný výmer neobsahoval správne rodné číslo daňovníka, resp. IČO pri právnickej osobe (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
kontrolovaný subjekt v platobnom výmere použil na výpočet dane nesprávnu sadzbu dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nesprávne vyrubená daň v platobnom výmere
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne vyrubená daň v platobnom výmere
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neúčtoval o pohľadávkach voči nájomcom (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o pohľadávkach voči nájomcom (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
"Mesto vo vnútornom predpise pre vedenie účtovníctva nestanovilo a nedefinovalo jednotlivé druhy materiálov, ktoré bude účtovať do spotreby bez účtovania na sklad "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subejkt nedodržal platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval záväzok pred samotným vznikom záväzku. (počet porušení 27)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval záväzok pred samotným vznikom záväzku.(počet porušení 27)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt neocenil majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom ustanoveným v zákone.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neocenil majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom ustanoveným v zákone.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval náklady za mesačnú podporu na účet 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval náklady za mesačnú podporu na účet 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezabezpečilo v inventúrnom súpise drobného dlhodobého majetku preukázateľnosť účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezabezpečilo v inventúrnom súpise drobného dlhodobého majetku preukázateľnosť účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezabezpečilo v inventúrnom súpise drobného dlhodobého majetku preukázateľnosť účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevyhotovilo inventúrne súpisy s predpísanými náležitosťami. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevyhotovilo inventúrne súpisy s predpísanými náležitosťami. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Veľký Meder

IČO
00305332
Sídlo
Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt schválil presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu do 1000,- Eur bez vykonania rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto schválilo vo VZN o poskytovaní dotácií možnosť poskytnúť dotáciu aj fyzickej osobe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
poskytnuté dotácie neboli zúčtované s rozpočtom mesta do konca rozpočtového roka (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
napriek prekročenému plneniu rozpočtu neboli vykonané zmeny rozpočtu (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovým opatrením a schválené príslušným orgánom obce (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovým opatrením a schválené príslušným orgánom obce (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príjmové pokladničné doklady neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle bodu 2 čl. 4 metodického pokynu (Metodický pokyn MP-07-02-SSBP zo dňa 01.01.2008, ktorým sa určoval postup ministerstva výstavby a KSÚ v znení metodického pokynu MP – 08- 01-SSBP zo dňa 1. januára 2009.) príslušný KSÚ po začatí realizácie stavby, na ktorú bola poskytnutá dotácia bol povinný zaslať ministerstvu kópiu prvej strany stavebného denníka a v prípade výstavby nájomných bytov aj fotografiu staveniska. Zmyslom uvedeného ustanovenia bolo zdokladovanie termínu začatia stavby pre ministerstvo. Preverením plnenia uvedenej povinnosti bolo zistené, že na ministerstvo neboli zaslané kópie prvej strany stavebného denníka niektorých stavieb (napr. Stará Ľubovňa, Senohrad), čím príslušný KSÚ porušil bod 2 čl. 4 metodického pokynu. Rovnako bolo zistené, že nie všetkým KSÚ je zrejmý účel uvedeného ustanovenia, nakoľko zasielali na ministerstvo kópie „Základného listu - adresára“ stavebného denníka s príslušnými údajmi o stavebnom objekte a zúčastnených stranách, z ktorých nebolo možné na ministerstve preveriť termín začatia stavebných prác. (napr. Obec Dunajov) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné
Obsah jednotlivých archivovaných zložiek s dokumentáciou k príslušným žiadostiam na ministerstve ani na KSÚ nebol jednoznačne stanovený, ani upravený smernicou. (
Typ nedostatku: Iné

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v inventúrnom súpise nie je uvedený deň začatia a deň ukončenia inventarizácie (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mená a priezviská členov inventarizačnej komisie a ich podpisové záznamy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Gabčíkovo

IČO
00305391
Sídlo
Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala zmeny rozpočtu napriek prekročenému plneniu rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovým opatrením a schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovým opatrením a schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykonal monitorovanie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené záležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené záležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené záležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené záležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené záležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
účtovné doklady neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Pichné

IČO
00323411
Sídlo
Pichné 0, 06901 Pichne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočty obce na roky 2010 a 2011 neboli zverejnené v zmysle zákona. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezahrnula finančné prostriedky určené na odstránenie následkov povodní a dotácie na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na rok 2010 do rozpočtu obce. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2010 predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala uzatvorenú zmluvu s ostatnými obcami, v ktorých hlavný kontrolór vykonával kontrolnú činnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór nepredkladal všetky správy o výsledkoch kontrol priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližších zasadnutiach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór vo viacerých prípadoch nevypracoval zápisnicu o prerokovaní správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť