Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2022/1140
Názov:
Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2021
Termín kontroly
04.05.2022 - 30.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neanalyzovanie rizík ohrozujúcich včasné poskytovanie COVID-pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neanalyzovanie vlastných kapacitných (ľudských a technických) možností a potrieb na včasné poskytovanie pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Manuálne overovanie oprávnenosti žiadostí o COVID-pomoc v štátnych registroch.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyžadovanie a nehodnotenie údajov, ktoré nemali vplyv na oprávnenosť pridelenia COVID-pomoci: • počet zamestnancov k 31.03.2020 a k dátumu podania žiadosti, • využitie E-kasy, • údaje o kapacite prevádzok v oprávnenej ekonomickej činnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nemožnosť podať opakovanú žiadosť bez zmeny identifikačných údajov a opätovné posudzovanie údajov, ktoré MDaV SR v prípade opakovaných žiadostí už raz preverovalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vzhľadom na očakávania verejnosti o rýchlom poskytovaní pomoci určenie pomerne dlhých lehôt (30 pracovných dní) na jednotlivé etapy procesu poskytovania pomoci – celkom 110 kalendárnych dní.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neposilnenie „prierezových“ odborov (právneho, rozpočtu a financovania) v súvislosti s včasným poskytovaním COVID-pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmapovanie štruktúry, počtov a potrieb adresátov pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Využitie dohodárov pri kontrole žiadostí prvého stupňa a po vyčerpaní ich možností zriadenie osobitného odboru štátnej pomoci v cestovnom ruchu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zabezpečenie zastupiteľnosti zamestnancov vecných sekcií v procese poskytovania COVID-pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vypracovanie príručiek a procesných máp k postupom a procesom poskytovania COVID-pomoci, vrátane časového harmonogramu jeho jednotlivých etáp pre zamestnancov MDaV SR a externých dohodárov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pomerne rýchle kontaktovanie žiadateľov na odstránenie formálnych nedostatkov žiadostí od ich zistenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Proklientský prístup pri podávaní žiadostí o COVID-pomoc – preukazovanie splnenia podmienok na pridelenie pomoci prostredníctvom čestných vyhlásení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Uvedenie odvolávky na neexistujúcu podmienku poskytnutia pomoci v čl. 12.6.3 v schéme štátnej pomoci SA.62256, splnením ktorej bolo podmienené poskytnutie COVID-pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Uvedenie podmienky hospodárneho, efektívneho a účinného použitia COVID-pomoci v schémach štátnej pomoci SA.62256 (2021/N) a SA.101088 (2021/N), ktorá vzhľadom na charakter a účel pomoci (krytie fixných a prevádzkových nákladov) bola bezpredmetná a MDaV SR ju ani neplánovalo kontrolovať.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V schémach minimálnej a štátnej pomoci uvedenie bližšie neurčených (nekonkretizovaných) priorít projektov a povinností štátu vo vzťahu k účelu kontroly, ktoré mali byť MDaV SR zohľadňované pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí o COVID-pomoc.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nezverejnenie príjemcov pomoci v odvetví cestnej dopravy a neúspešných žiadateľov o COVID-pomoc v odvetviach cestovného ruchu a cestnej dopravy na internetovej stránke MDaV SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Určenie nevhodných a nesprávnych cieľov a merateľných ukazovateľov COVID-pomoci, formulovaných ako činnosti a nie ako výstupy a výsledky v schémach pomoci a v programovom rozpočte MDaV SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
Proklientský prístup pri informovaní o možnostiach, podmienkach a postupoch poskytovania COVID-pomoci: • ľahkým prístupom a prehľadnosťou informácií na internetovej stránke MDaV SR, • zriadením telefonických a e-mailových infoliniek pre záujemcov a žiadateľov o COVID-pomoc, • vypracovaním a zverejnením príručiek a videonávodov na vyplnenie formulárov žiadostí o COVID-pomoc, • zverejnením najčastejších otázok a odpovedí súvisiacich s COVID-pomocou, • pretlmočením schém pomoci do zrozumiteľného jazyka v podobe skratiek schém pomoci, • aktualizáciou informácií o COVID-pomoci.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Spolupráca so záujmovými a stavovskými združeniami podnikateľov v podporovaných odvetviach pri tvorbe systému pomoci a pri informovaní o COVID-pomoci a zabezpečenie ich spolupráce pri usmerňovaní svojich členov pri vypĺňaní formulárov žiadostí o COVID-pomoc.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Uvedenie dôvodov neschválenia žiadosti o COVID-pomoc v rozhodnutí o jej zamietnutí.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nehodnotenie účinnosti a úspešnosti COVID-pomoci z hľadiska naplnenia jej zámeru pre chýbajúce vhodné ciele a merateľné ukazovatele. Nesledovanie a nehodnotenie dopadov COVID-pomoci na odvetvia cestovného ruchu a cestnej dopravy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zabezpečenie kontroly štyroch očí zavedením dvojstupňovej kontroly žiadostí o COVID-pomoc.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020 - 2021
Termín kontroly
27.04.2022 - 12.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MH SR v prípade COVID-pomoci segmentu osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy nemalo vypracovanú analýzu vlastných personálnych a technických možností a potrieb na poskytovanie pomoci. Neidentifikovalo ani prípadné riziká vplývajúce na včasnosť poskytnutia pomoci. MH SR nepoznalo štruktúru a približný počet možných žiadateľov o COVID-pomoc v odvetví dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Samostatný interný implementačný manuál postupov a procesov poskytovania dotácií s uvedením časového harmonogramu spracovania jednotlivých fáz poskytovania pomoci pre zamestnancov vykonávajúcich proces spracovania a posudzovania jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácií segmentu KKP ako aj segmentu osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy nebol ministerstvom vypracovaný. Zároveň absentoval manuál schvaľovania a overovania doručených žiadostí o dotácie na nájomné platný pred 17.12.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vzhľadom na obmedzené personálne kapacity, rozsah ich pracovných povinností vzniká riziko tzv. „úzkeho hrdla“ pri poskytovaní pomoci, čo mohlo mať podstatný vplyv na včasnosť poskytovania pomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy (I. a II. kolo) nebola uvedená lehota na doplnenie žiadosti v prípade, ak po vykonaní kontroly úplnosti predloženej žiadosti a požadovaných príloh bola zistená neúplnosť žiadosti alebo nezodpovedala podmienkam schémy a výzvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri vytváraní systému ako aj v priebehu procesu poskytovania pomoci chýbala vzájomná koordinácia s ostatnými poskytovateľmi pomoci, resp. ministerstvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo výzvach pre segment KKP a pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy bol určený konkrétny spôsob preukázania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia dotácie, avšak nebol stanovený spôsob ich overenia poskytovateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednotlivých výzvach pre segment KKP a pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy nebola určená lehota na zaslanie oznámenia o schválení dotácie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Určenie nevhodných a nesprávnych cieľov a merateľných ukazovateľov COVID-pomoci, formulovaných ako činnosti a nie ako výstupy a výsledky v schémach pomoci a v programovom rozpočte MH SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie neúspešných žiadateľov o dotácie na internetovej stránke MH SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MH SR nevedelo preukázať vykonanie ZFK pred vyhlásením výziev pre segment KKP a na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Ministerstvo nezabezpečilo účinný kontrolný systém pri poskytovaní dotácií tým, že nevedelo relevantnými dokladmi preukázať overovanie pravdivosti skutočností, nedisponovalo dostatočným počtom zamestnancov na výkon kontrol dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia dotácií poskytnutých prijímateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolný systém nebol nastavený tak, aby včas a spoľahlivo odhalil prípadný nedostatok pri poskytovaní a čerpaní pomoci, čím by eliminoval riziko neoprávneného vyplatenia pomoci, nedodržania účelu poskytnutej pomoci, nedodržania podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami, kumulácie pomoci a nepravdivosti vyhlásení predkladaných so žiadosťou o pomoc.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2021
Termín kontroly
12.04.2022 - 07.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MK SR nemalo vypracovanú analýzu vlastných personálnych a technických možností a potrieb na poskytovanie pomoci KKP. Neidentifikovalo ani prípadné riziká vplývajúce na včasnosť poskytnutia pomoci. Na začiatku poskytovania pomoci nepoznalo ani počty a štruktúru subjektov, ktoré mali byť jej príjemcami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnanci spracovávajúci žiadosti (posudzovanie, schvaľovanie a kontrola) nemali jasne definované a stanovené konkrétne zodpovednosti a úlohy, nebolo určené, kto má akú úlohu v tomto procese vykonávať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zastupiteľnosť zamestnancov zabezpečujúcich proces spracovania žiadostí nebola zabezpečená vzhľadom na obmedzené interné personálne kapacity a rozsah ich pracovných povinností. Zároveň nemohlo dôjsť k eliminácii rizika „úzkeho hrdla“, ktoré mohlo spôsobiť zastavenie (zabrzdenie) včasného vyplatenia dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jednotlivé kroky overovania žiadostí, resp. splnenia podmienok poskytnutia dotácie stanovených vo výzve č. 2 a č. 4, neboli v interných manuáloch „Práca s informačným systémom Dotácie“, resp. iných interných dokumentoch zohľadnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci jednotlivých krokov procesov poskytovania pomoci nebol definovaný časový harmonogram, dokedy majú byť jednotlivé fázy spracovania žiadosti vykonané (časová lehota na spracovanie žiadosti, lehota od schválenia po vyplatenie finančných prostriedkov). Tým, že neboli stanovené alebo určené časové lehoty spracovania týchto jednotlivých krokov, mohlo dôjsť k oneskorenému prideleniu pomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vytváraní systému ako aj v priebehu procesu poskytovania pomoci subjektom KKP chýbala vzájomná koordinácia s ostatnými poskytovateľmi pomoci, resp. ministerstvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V každej výzve bol určený konkrétny spôsob preukázania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia dotácie, avšak nebol stanovený spôsob ich overenia poskytovateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednotlivých výzvach nebola určená lehota na zaslanie oznámenia o schválení dotácie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cieľ poskytovania pomoci prostredníctvom dotácií uvedený v jednotlivých výzvach a v programovej štruktúre nebol bližšie špecifikovaný a termínovaný, nebol rozpracovaný do podoby špecifikovaného, merateľného, akceptovateľného, reálneho a termínovaného cieľa vychádzajúceho z charakteru pomoci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pre zverejnené výzvy neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať vykonanie ZFK pred vyhlásením výziev.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Ministerstvo nevedelo relevantnými dokladmi preukázať overovanie pravdivosti údajov, ktoré žiadateľ uvádzal v žiadosti. Zamestnanci vykonávajúci kontrolu úplnosti a pravdivosti predkladaných žiadostí neboli povinní pre účely kontroly evidovať dokumenty (v listinnej alebo elektronickej podobe) preukazujúce overovanie skutočností preukazujúcich oprávnenosť žiadateľa o dotáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo v roku 2021 nevykonalo kontrolu dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia dotácií poskytnutých prijímateľom. Ministerstvo k 30.05.2022 preverilo dotácie poskytnuté prijímateľom prostredníctvom výzvy č. 2 zodpovedajúce úrovni 18,94 % zo sumy čerpaných finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy a v podiele objemu skontrolovaných finančných prostriedkov predstavujúcom 4,32 % z celkovej sumy poskytnutých finančných prostriedkov všetkých výziev. Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na časové hľadisko poskytnutia dotácií a postupné vykonávanie kontrol dodržania podmienok vzniká riziko oneskoreného odhalenia nedodržania účelu použitia poskytnutej dotácie prijímateľom, čo môže mať značný vplyv na spätné vymáhanie poskytnutých finančných prostriedkov. V zmysle uvedených skutočností ministerstvo nezabezpečilo účinný kontrolný systém pri poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MK SR nehodnotilo výsledky a dopady poskytovania pomoci. Nemalo vytvorený fungujúci systém monitorovania, ktorý by bol predpokladom pre spracovanie hodnotenia úspešnosti poskytnutia dotácií prijímateľom, jeho častí a tým včasné identifikovanie problémov a opatrení na ich odstránenie. Ministerstvo nemohlo posúdiť ani vyčísliť, aký vplyv mala pomoc na plnenie očakávaných prínosov, tzn. v akom rozsahu došlo vplyvom podpory k udržaniu subjektov pôsobiacich v sektore KKP na trhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo nevykonalo žiadny osobitný prieskum spokojnosti žiadateľov a prijímateľov s nastavením jednotlivých výziev a čerpaním dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť