Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2017/1060
Názov:
Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť vybraté zmluvy z hľadiska správnosti určenia a dohodnutia jednotlivých zmluvných náležitos
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2016 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.03.2017 - 08.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - MDV SR v máji 2017 zrušilo postup zadávania zákazky Atlas pasívnej infraštruktúry. Štúdia realizovateľnosti bola spracovaná až po realizácii verejného obstarávania. KPMG Slovensko spol. s r.o. bolo v súvislosti s projektom zo štátneho rozpočtu uhradené 154 688,40 eur.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - Na základe Realizačnej zmluvy s Deloitte Advisory, s.r.o. uhradilo ministerstvo za tri dokumenty, súvisiace so stratégiou rozvoja verejného prístavu v Bratislave a s analýzou vodnej dopravy celkom 517 860,00 eur. V dokumentoch sa opakovane vyskytovali obsahovo identické časti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - Štúdia realizovateľnosti zavedenia jednotného štandardu cestovných poriadkov verejnej dopravy za sumu 175 140,00 eur navrhla postup, ktorý v súčasnosti nemá oporu v platnej legislatíve. Nebol realizovaný žiaden projekt, ktorý by bol priamo prepojený na uvedenú štúdiu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V prípade zmeny zmluvných podmienok čiastkových zmlúv s VÚD nebol vždy dodržaný postup v súlade s jej záverečnými ustanoveniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
V súvislosti s posudzovaním vynakladania finančných prostriedkov za vykonané služby na základe predmetu zmluvy s AKMG boli zistené nedostatky týkajúce sa úplnosti podpornej dokumentácie potvrdzujúcej vykonanie uhradených služieb. V dvoch prípadoch nebol priložený podpísaný preberací protokol. V troch prípadoch nebola príloha k faktúre - Špecifikácia vykonanej práce odsúhlasená zodpovedným pracovníkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ministerstvo uhradilo AKMG za právne služby v období rokov 2015 a 2016 na základe dvoch realizačných zmlúv sumu 1 111 541,93 eur. Mzdové prostriedky vynaložené na zamestnancov odboru právneho počas celého kontrolovaného obdobia rokov 2013 - 2016 vrátane odmien pritom predstavuje sumu 518 409,06 eur. Na základe Realizačnej zmluvy č. 953/D200/2014 boli AKMG k 31.12.2016 uhradené finančné prostriedky v celkovej sume 370 421,93 eur. Podstatnú časť z tejto sumy tvorí úhrada za vypracovanie právnych analýz a to vo výške 309 184,80 eur, čo predstavuje až 83% z celkovej sumy uhradenej advokátovi. Suma vo výške 61 237,13 eur predstavujúca 17 % bola uhradená advokátovi za poskytovanie právneho poradenstva. V rámci sporovej agendy bolo advokátom vypracovaných 5 právnych analýz, (teda vo všetkých prípadoch sporovej agendy) v celkovej sume 195 256,80 eur. AKMG vypracovalo právnu analýzu posudzujúcu, či uzatvorením dodatkov k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme, ktoré boli výsledkom balíčka opatrení v železničnej doprave, môže dôjsť k diskriminácii iných dopravcov ako aj posúdenie týchto kompenzácií poskytovaných na základe uvedenej zmluvy z pohľadu pravidiel štátnej pomoci. Právna analýza potvrdzovala už prijatý balíček opatrení v osobnej železničnej doprave. Za právnu analýzu uhradilo ministerstvo sumu 73 432,80 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období malo MDV SR v oblasti poradensko – konzultačných služieb uzatvorené s VÚD dve platné a účinné rámcové dohody na zabezpečenie trvalých a analytických činností. MDV SR zadávalo VÚD činnosti, ktoré malo zabezpečovať vlastnými zamestnancami, prípadne ich mohlo delegovať na NDS a SSC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Z preverenej dokumentácie tiež vyplynulo, že AKMG nepredkladala faktúry v zmysle ustanovenia Rámcovej zmluvy, ale v nadväznosti na špecifikáciu vykonanej práce za obdobie viac ako jedného kalendárneho mesiaca (2- 5 mesiacov).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013-2016 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.03.2017 - 30.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súvislosti s preverovanou čiastkovou zmluvou o poskytovaní služieb reg. č. 834/2015-2050-3200 z 15.12.2015 so spoločnosťou White & Case s.r.o. okrem fakturačných dokladov MH SR nedisponovalo ďalšou dokumentáciou od poskytovateľa služby preukazujúcou podrobnosti o spôsobe realizácie jednotlivých dodaných služieb, čím ministerstvo nepreukázalo transparentnosť a hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov. MH SR preto nekonalo v súlade § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.Zákazka na predmet „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia“ na základe ktorej bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb reg. č.180/2014-2050-1140 z12.06.2014 so spoločnosťou Deloitte Advisory (obstaraná v roku 2013) nebola zaradená v pláne verejného obstarávania na rok 2013 a dokumentácia predložená kontrolnej skupine neobsahovala schválenú žiadosť o mimoriadne verejné obstarávanie (v zmysle čl. 2 bodu 6 smernice o verejnom obstarávaní č. 3/2010 MH SR z 24. novembra 2010 obstaranie zákazky mimo plánu schvaľuje minister).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením výstupov vypracovaných poskytovateľom na základe čiastkovej zmluvy BAT (Čiastková zmluva o poskytovaní služieb reg. č. 848/2015-2050-3200 z 16.12.2015 so spoločnosťou Havel, Holásek & Partners s.r.o. ) kontrola NKÚ SR zistila, že výstup „Právny rozbor“ zo dňa 29.02.2016 nevypracoval poskytovateľ v súlade s článkom III. a prílohou č. 1 čiastkovej zmluvy BAT. „Právny rozbor“ neobsahoval objednané časti týkajúce sa korporátnej histórie BAT, preverenie vlastníckeho práva k veciam, poistných a úverových zmlúv, dodávateľských a odberateľských zmlúv, zmluvných vzťahov, stavu povolení, prebiehajúcich a plánovaných investičných nákladov a analýzu potrebných súhlasov tretích strán. Napriek uvedeným nedostatkom MH SR akceptačným protokolom potvrdilo úplnosť a súlad dodaného rozboru s predmetom čiastkovej zmluvy BAT. Listom zo dňa 21.09.2016 MH SR následne úplnosť rozboru spochybnilo. Poskytovateľ následne ministerstvu predložil doplnený materiál „Právna analýza (aktualizovaná verzia zo dňa 12.12.2016)“, ktorý vyššie uvedené časti síce obsahoval, ale len v rozsahu cca 2,5 strany formátu A4, čo nezodpovedalo kvalitatívnym a kvantitatívnym požiadavkám MH SR uvedenými v prílohe č. 1 k čiastkovej zmluve BAT, ktorá predpokladala práce v celkovom trvaní cca 1 130 hodín a cenu 90 732 eur s DPH. Ďalej právna a ekonomická analýza vôbec neobsahovali časti týkajúce sa „ad hoc“ odborného poradenstva (v predpokladanom trvaní 223 hodín a cene 13 244,40 eur s DPH), pričom tieto boli vyfakturované a zaplatené. Celkom MH SR zaplatilo za služby, ktoré neboli vykonané vôbec, resp. neboli vykonané v primeranom rozsahu a kvalite sumu 103 976,40 eur s DPH (86 647,00 eur bez DPH). Tým, že ministerstvo uhradilo služby, ktoré neboli vykonané vôbec resp. neboli vykonané v adekvátnom rozsahu a kvalite, použilo verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom, čím sa dopustilo porušenia ust. § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť