Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2013/1040
Názov:
Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie povinností v oblasti hodnotenia a monitorovania vybraného operačného programu
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
07.10.2013 - 04.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ukazovatele uvádzané v Pláne hodnotení vo verzii 1.2 nie sú v súôade s aktuálnou verziou OP KaHR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
07.10.2013 - 17.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie zmluvy o NFP: - na internetovej stránke prijímateľa nebola zverejnená informácia o projekte, monitorovacie správy a následné monitorovacie správy boli predkladané v nesprávnych termínoch a za nesprávne monitorovacie obdobie; - nie je správne nastavený kontrolný mechanizmus na overovanie naplnenia merateľného ukazovateľa výsledku - počet novovytvorených pracovných miest
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť