Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2011/0010
Názov:
Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Kremnica

IČO
00320781
Sídlo
Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správca dane neviedol osobné účty jednotlivých daňových subjektov oddelene za každý druh dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane pri daňových subjektoch, ktoré mali nedoplatky na DzN, nevydal daňové exekučné príkazy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane u niektorých daňových subjektov, ktoré mali nedoplatky na DzN, nevyruboval každoročne DzN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
správca dane u niektorých danových subjektov, ktoré mali nedoplatky na DzN, v jednoduchých prípadoch nerozhodoval bezodkladne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane u niektorých danových subjektov, ktoré mali nedoplatky na DzN, v jednoduchých prípadoch nerozhodoval bezodkladne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane pri daňových subjektoch, ktoré mali nedoplatky na DzN nevyužil možnosť zabezpečiť daňový nedoplatok zriadením záložneho práva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávnym výpočtom vyfakturoval za prenájom svojej telocvične škole neoprávnene 36,00 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
hlavný kontrolór neviedol záznamy z kontrol v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezdokladoval, že plán kontrolnej činnosti bol raz za šesť mesiacov predložený hlavným kontrolórom MsZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta 2010, ktoré nespĺňalo charakteristiku odborného stanoviska
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú financnú kontrolu odberatelských faktúr
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú financnú kontrolu odberatelských faktúr
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane neposúdil strojovňu lyžiarskeho vleku pri hoteli ako stavbu na ostatné podnikanie, čím vzniklo nedorubenie dane v sume 56,00 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.

Mesto Tornaľa

IČO
00319091
Sídlo
Mierová 14, 98201 Tornaľa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nesprávne použil ek. klasifikáciu rozpočt. klasif. a neuviedol pravdivo a úplne údaje v účtovníctve a štátnej štatistike
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne použil ek. klasifikáciu rozpočt. klasif. a neuviedol pravdivo a úplne údaje v účtovníctve a štátnej štatistike
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
správca dane nevyznačil na DP dátum prijatia DP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane nevyplňoval DP a neviedol osobné účty jednotlivých danových subj. oddelene za každý druh dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane nevyzval niektoré kontrolované daňové subjekty na doplnenie DP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane na platobných výmeroch vyrubenia DzN daňových subjektov neuviedol číslo konania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane odpovedal danovému subjektu na jeho žiadost o odpustenie nedoplatku na DzN listom, ktorý nemal znaky rozhodnutia v daňovom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane odpovedal danovému subjektu na jeho žiadost o odpustenie nedoplatku na DzN listom, ktorý nemal znaky rozhodnutia v daňovom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane pri niektorých nedoplatkoch na DzN nezisťoval, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane pri niektorých nedoplatkoch na DzN vyruboval penále zákonom č. 317/1992 Zb., kt. bol v tom období neplatný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
správca dane pri jednom nedoplatku na DzN (4 424,99 EUR) nevydal daňový exekučný príkaz
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane pri kontrolovaných výzvach ukladaných danovým subjektom, uvádzal nesprávne, že podanie námietok nemá odkladný účinok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil v dvoch prípadoch prevodu vlastníctva mesta priamym predajom vyhotovenie znaleckého posudku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
kontrolovaný subjekt za oneskorenú platbu pri prenájme nebytových priestorov neúčtoval penále podľa zmluvy, čím neuplatňoval včas svoje práva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
kontrolovaný subjekt pri troch zmluvách o prenájme nebytových priestorov, nevyužil dlhodobo úpravu nájomného, čim nezabezpečil hospodárenie v prospech rozvoja mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
hlavný kontrolór vypracoval dve následné finančné kontroly miestnych daní a nedaň. príjmov, ktoré obsahom nezodpovedali požiadavkám vš. záväzného právneho predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór vypracoval dve následné finančné kontroly miestnych daní a nedaň. príjmov, ktoré obsahom nezodpovedali požiadavkám vš. záväzného právneho predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór nepredložil mestskému zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka správu o kontrolnej činnosti za r. 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
kontrolovaný subjekt mal vypracovanú smernicu o vykonávaní finančnej kontroly, ktorá bola v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykonával na kontrolovaných dodávateľských faktúrach okrem predbežnej aj priebežnú a následnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykonával na kontrolovaných dodávateľských faktúrach okrem predbežnej aj priebežnú a následnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykonával na kontrolovaných dodávateľských faktúrach okrem predbežnej aj priebežnú a následnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu kontrolovaných odberateľských faktúr
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu kontrolovaných odberateľských faktúr
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne použil ek. klasifikáciu rozpočt. klasif. a neuviedol pravdivo a úplne údaje v účtovníctve a štátnej štatistike
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
správca dane ukladal niektorým daňovým subjektom sankčné úroky ešte pred uhradením dlžnej sumey, nevediac deň platby dlžnej sumy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
zastupujúci primátor mesta každý mesiac počas ozdravného režimu nepredkladal na rokovanie MsZ správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdrav. rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť