Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2011/0012
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Svit

IČO
00326607
Sídlo
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nerozpísanie kapitálových výdavkov v celkovej výške 36 085,00 EUR na jednotlivé programy v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nehodnotilo plnenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nehodnotilo plnenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o poskytnutom preddavku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o poskytnutom preddavku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
žiadosti o poskytnutie príspevku neštátnym subjektom, poskytujúcich sociálne služby, neobsahovali náležitosti v zmysle VZN (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Veľký Šariš

IČO
00327972
Sídlo
Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"a) nevytvorenie účúčinného systému kontroly a vhodných organizačných podmienok b) neschválenie úprav rozpočtu mestským zastupiteľstvom"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
"a) nevytvorenie účúčinného systému kontroly a vhodných organizačných podmienok b) neschválenie úprav rozpočtu mestským zastupiteľstvom"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
prenájom futbalového štadiónu bez písomne uzatvorenej nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
"a) zaúčtované finančné transakcie na ťarchu dotácií nezodpovedali skutočnému obsahu účtovného prípadu b)účtovný doklad neobsahoval stanovené náležitosti (počet porušení 43) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"a) zaúčtované finančné transakcie na ťarchu dotácií nezodpovedali skutočnému obsahu účtovného prípadu b)účtovný doklad neobsahoval stanovené náležitosti (počet porušení 43) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"a) zaúčtované finančné transakcie na ťarchu dotácií nezodpovedali skutočnému obsahu účtovného prípadu b)účtovný doklad neobsahoval stanovené náležitosti (počet porušení 43) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"a) nevykonanie predbežnej finančnej kontroly b) neprijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na základe vykonanej následnej finančnej kontroly hlavným kontrolórom mesta a tým ani nevyhotovenie správy o plnení opatrení (počet porušení 54)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
"a) nevykonanie predbežnej finančnej kontroly b) neprijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na základe vykonanej následnej finančnej kontroly hlavným kontrolórom mesta a tým ani nevyhotovenie správy o plnení opatrení (počet porušení 54)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
poskytovanie jednorazových dávok bez uplatnenia postupov v správnom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 599/2003 Z.z.
a) nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
a) nesprávne triedenie výdavkov počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) návrh rozpočtu mesta na rok 2010 nebol spracovaný ako programový rozpočet a pre 3 podprogramy programu Sociálne služby nebol stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele b) pri zverejnenení návrhu rozpočtu mesta nebola dodržaná lehota c) ciele, zámery a merateľné ukazovatele boli stanovené iba na rok 2010 d) kontrolovaný subjekt nerozpísal kapitálové výdavky na programy a podprogramy a aj v rozpísaných bežných výdavkoch bol zistený nesúlad e) mesto v priebehu roka nemonitorovalo a nehodnotilo z hľadiska plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu f) mesto k 31.12.2010 nevyhodnotilo programový rozpočet z hľadiska plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov g) poskytnutie finančných prostriedkov pre 3 športové kluby v rozpore s VZN a nad rámec upraveného rozpočtu pre futbalový klub a telovýchovnú jednotu h) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ch) poskytnutie pôžičiek občanom z prostriedkov mesta "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"a) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie b) nedodržanie stanoveného účelu pri čerpaní finančných prostriedkov mesta c) nedodržnaie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s vrejnými prostriedkami d) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"a) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie b) nedodržanie stanoveného účelu pri čerpaní finančných prostriedkov mesta c) nedodržnaie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s vrejnými prostriedkami d) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"a) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie b) nedodržanie stanoveného účelu pri čerpaní finančných prostriedkov mesta c) nedodržnaie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s vrejnými prostriedkami d) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"a) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie b) nedodržanie stanoveného účelu pri čerpaní finančných prostriedkov mesta c) nedodržnaie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s vrejnými prostriedkami d) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"a) nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie b) nedodržanie stanoveného účelu pri čerpaní finančných prostriedkov mesta c) nedodržnaie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s vrejnými prostriedkami d) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť