Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2011/0012
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie neobsahovala identifikačné číslo organizácie"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"Presuny rozpočtových výdavkov v pocte 52 v priebehu roku 2010, týkajúce sa rozpoctu výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, rozpoctových a príspevkových organizácií mesta, nevykonal a neschválil príslušný orgán mesta. (počet porušení 52 )"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
"Presuny rozpočtových výdavkov v pocte 52 v priebehu roku 2010, týkajúce sa rozpoctu výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, rozpoctových a príspevkových organizácií mesta, nevykonal a neschválil príslušný orgán mesta. (počet porušení 52 )"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"Presuny rozpočtových výdavkov v pocte 52 v priebehu roku 2010, týkajúce sa rozpoctu výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, rozpoctových a príspevkových organizácií mesta, nevykonal a neschválil príslušný orgán mesta. (počet porušení 52 )"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako zriadovatel školských zariadení, oneskoreným rozpisom financných prostriedkov pre školy a materské školy konal v rozpore s § 4 ods. 9 a 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako zriadovatel školských zariadení, oneskoreným rozpisom financných prostriedkov pre školy a materské školy konal v rozpore s § 4 ods. 9 a 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
"MsZ tým, že podla uznesenia c. 25/2011 zo dna 03.03.2011 neschválilo schodok rozpočtu vo výške 833 253,00 EUR, konalo v rozpore s § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň tým, že nerozhodlo o vysporiadaní dosiahnutého schodku vo výške 833 253,00 EUR, porušilo § 16 ods. 8 zákona c. 583/2004 Z.z. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 ods. 4 uvedeného zákona, podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %. z prebytku rozpoctu zisteného podla § 16 ods. 6 toho istého zákona."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto Ihrisko B zaradilo na príslušný majetkový účet k 22.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo príslušné kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto Ihrisko B zaradilo na príslušný majetkový účet k 22.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo príslušné kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto Ihrisko B zaradilo na príslušný majetkový účet k 22.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo príslušné kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto Ihrisko B zaradilo na príslušný majetkový účet k 22.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo príslušné kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto Ihrisko B zaradilo na príslušný majetkový účet k 22.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo príslušné kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto Ihrisko C zaradilo na príslušný majetkový účet k 15.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto Ihrisko C zaradilo na príslušný majetkový účet k 15.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto Ihrisko C zaradilo na príslušný majetkový účet k 15.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto Ihrisko C zaradilo na príslušný majetkový účet k 15.11.2010, pričom k uvedenému dátumu nemalo kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nesprávne zatriedilo bežné výdavky v rámci kapitálových výdavkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nesprávne zatriedilo bežné výdavky v rámci kapitálových výdavkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nesprávne zatriedilo bežné výdavky v rámci kapitálových výdavkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Metodické pokyny
Mesto nesprávne zatriedilo bežné výdavky v rámci kapitálových výdavkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"Mesto nesprávne úctovalo o nákladoch budúcich období na tarchu nákladov v bežnom úctovnom období. (počet porušení 4 )"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"Mesto nesprávne úctovalo o nákladoch budúcich období na tarchu nákladov v bežnom úctovnom období. (počet porušení 4)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto nesprávne účtovalo o poskytnutých preddavkov (počet porušení 3 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne účtovalo o poskytnutých preddavkov (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto úctovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesacne, a to ku koncu mesiaca bez ohladu na to, kedy boli dorucené príslušné faktúry od dodávatelov. (počet porušení 40 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto úctovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesacne, a to ku koncu mesiaca bez ohladu na to, kedy boli dorucené príslušné faktúry od dodávatelov. (počet porušení 40 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Mesto úctovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesacne, a to ku koncu mesiaca bez ohladu na to, kedy boli dorucené príslušné faktúry od dodávatelov. (počet porušení 40 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrne súpisy v prípadoch inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nahradené kombinovanou zostavou vlastného a vedlajšieho hospodárenia.(počet porušení 20 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrne súpisy v prípadoch inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nahradené kombinovanou zostavou vlastného a vedlajšieho hospodárenia.(počet porušení 20 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrne súpisy v prípadoch inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nahradené kombinovanou zostavou vlastného a vedlajšieho hospodárenia.(počet porušení 20 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrne súpisy v prípadoch inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nahradené kombinovanou zostavou vlastného a vedlajšieho hospodárenia.(počet porušení 20 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v kontrolovanom období v uvedených prípadoch inventúrne súpisy inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov predpísaným spôsobom, ked nebola vykonaná dokladová inventarizácia napr. 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku u stavieb Ihrisko Moliterka v hodnote a Ihrisko Vinbarg. (počet porušení 22 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v kontrolovanom období v uvedených prípadoch inventúrne súpisy inventarizácie úctov 061, 062, 069,311, 321, 325, 331, 336, 342, 351, 355, 378, 379, 381, 384, 385, 325, 351, 461, 479 nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov predpísaným spôsobom, ked nebola vykonaná dokladová inventarizácia napr. 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku u stavieb Ihrisko Moliterka v hodnote a Ihrisko Vinbarg. (počet porušení 22 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"Inventúrne súpisy za MsÚ – oddelenie Správy vnútorných vecí, trieda 5, 6 a 7, za MsÚ – oddelenie SVV za apartmán Rad. c. 4, trieda 7, za Požiarnu ochranu trieda 3 (kompresory) a trieda 6, inventúrne súpisy za Majetok odd. kultúry 1 6 trieda 1, 5, 6, 7, súpisy za Mestskú kroniku trieda 5 a 7, za Mestský rozhlas trieda 5 a za Kino Žriedlo trieda 5 a 7 neobsahovali základné náležitosti ako den zacatia inventúry, den, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a den skoncenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotnej zodpovednej osoby za príslušných druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutocného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. (počet porušení 15)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"Inventúrne súpisy za MsÚ – oddelenie Správy vnútorných vecí, trieda 5, 6 a 7, za MsÚ – oddelenie SVV za apartmán Rad. c. 4, trieda 7, za Požiarnu ochranu trieda 3 (kompresory) a trieda 6, inventúrne súpisy za Majetok odd. kultúry 1 6 trieda 1, 5, 6, 7, súpisy za Mestskú kroniku trieda 5 a 7, za Mestský rozhlas trieda 5 a za Kino Žriedlo trieda 5 a 7 neobsahovali základné náležitosti ako den zacatia inventúry, den, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a den skoncenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotnej zodpovednej osoby za príslušných druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutocného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. (počet porušení 15)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"Inventúrne súpisy za MsÚ – oddelenie Správy vnútorných vecí, trieda 5, 6 a 7, za MsÚ – oddelenie SVV za apartmán Rad. c. 4, trieda 7, za Požiarnu ochranu trieda 3 (kompresory) a trieda 6, inventúrne súpisy za Majetok odd. kultúry 1 6 trieda 1, 5, 6, 7, súpisy za Mestskú kroniku trieda 5 a 7, za Mestský rozhlas trieda 5 a za Kino Žriedlo trieda 5 a 7 neobsahovali základné náležitosti ako den zacatia inventúry, den, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a den skoncenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotnej zodpovednej osoby za príslušných druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutocného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. (počet porušení 15)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Humenné

IČO
00323021
Sídlo
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt zaplatil predávajúcemu celú vyfakturovanú sumu pred splnením dodávky, ktorá nebola vopred a na základe písomnej zmluvy dohodnutá. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytol finančné prostriedky, ktoré neboli vysporiadané do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.(počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu, keď uhradil finančné prostriedky z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil opravný účtovný doklad.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt obstaraný majetok účtoval do nákladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt účtovaním nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku priamo do nákladov nepremietol hodnotu obstarávaného majetku do účtovnej závierky tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o nedodanom majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nevykázal majetok v účtovníctve k 31.12.2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykázal majetok v účtovníctve k 31.12.2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Elektronická aukcia nesplnila svoj účel, keď cena na realizáciu stavby nebola upravená smerom nadol, ale smerom hore.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby boli náklady na obstaranie predmetu zákazky primerané jeho kvalite a cene.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vrátane DPH. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vyfakturované notebooky a softvér neboli dodané v súlade s víťaznou cenovou ponukou uchádzača a uzatvorenou kúpnou zmluvou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil transparentnosť obstarávania notebookov a softvéru.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri zadávaní podprahových zákaziek podľa prvej časti zákona a neurčil predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, pričom predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neposúdil splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a nevylúčil uchádzačov z dôvodu nesplnenia podmienok a predloženia neplatných a neúplnych dokladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neposúdil splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a nevylúčil uchádzačov z dôvodu nesplnenia podmienok a predloženia neplatných a neúplnych dokladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neposúdil splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a nevylúčil uchádzačov z dôvodu nesplnenia podmienok a predloženia neplatných a neúplnych dokladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nepostupoval podľa tohto zákona a neuplatnil princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nepostupoval podľa tohto zákona a neuplatnil princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zmluvné strany nepostupovali podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní, keď oproti súťažným podkladom a návrhu kúpnej zmluvy odlišne dohodli termín dodania tovaru.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal termín na odoslanie informácie o uzavretí zmluvy úradu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
"Kontrolovaný subjekt ako prijímateľ nepostupovalo pri zadávaní zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a Príručkou pre prijímateľa NFP. "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt ako prijímateľ nezabezpečilo publicitu a informovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu, porušením pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, keď nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vypracované projektové dokumentácie neboli realizované a v roku 2010 boli odpísané, kontrolovaný subjekt nezabezpečil ochranu majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Metodické pokyny
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil dostatočnú ochranu majetku mesta.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Fakturácia investičných akcií bola vykonávaná bez špecifikácie a rozpisu vykonaných prác.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poveril právnickú osobu výberom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za právnické osoby podnikateľov a fyzické osoby – podnikateľov vrátane uzatvárania zmlúv.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010 nebol zverejnený.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt vykonával predbežnúne finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. (počet porušení 27 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
"Pri vykonávaní priebežnej finančnej kontroly neboli vypracované záznamy z priebežnej finančnej kontroly. (počet porušení 3) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezvverejnil návrh rozpočtu spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vykonané zmeny rozpočtu primátorom nad stanovený rozsah v Zásadach o pravidlách rozpočtového procesu. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vykonané zmeny rozpočtu primátorom nad stanovený rozsah v Zásadach o pravidlách rozpočtového procesu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vykonané zmeny rozpočtu primátorom nad stanovený rozsah v Zásadach o pravidlách rozpočtového procesu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tvoril rezervný fond bez schválenia mestského zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt čerpal prostriedky z fondu rozvoja bývania a obnovy mesta bez schválenia mestského zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky.(počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt účtoval náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku priamo do nákladov. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt pri účtovaní o majetku nepostupoval v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt účtovaním nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku priamo do nákladov nepremietol hodnotu obstarávaného majetku do účtovnej závierky tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď náklady súvisiace s obstaraním majetku účtoval do nákladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve). (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Konotrolovaný subjekt použil verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom na nerealizované dodávky materiálu, čím porušilo finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri určovaní odmien volených orgánov mesta nepostupoval v súlade so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest, zákonom o obecnom zriadení a ani v súlade s internou smernicou „Poriadok odmeňovania volených orgánov mesta“ a vypracovaných zásad odmeňovania, čím došlo k vyplateniu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 253/2004 Z.z.

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
realizovanie stavby bez stavebného povolenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
užívanie majetku mesta na základe zmluvy o prevode správy iným subjektom ako je rozpočtová alebo príspevková organizácia mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nechránilo svoj majetok nevedením správnej evidencie majetku, umožnením užívať majetok bez zmluvy, nevyužívaním dohodnutých zmluvných podmienok pri ukončovaní nájmu ( počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nehospodárilo s majetkom v prospech obce neukladaním penále za omeškané úhrady nájomného, neupravením sadzieb nájomného podľa VZN, bezodplatným prenájmom majetku, nevykonávaním fyzických kontrol plnenia podmienok nájomných zmlúv ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nevymáhalo daňové nedoplatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezabezpečenie daňového exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov za komunálny odpad ( počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezabezpečenie daňového exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov za komunálny odpad ( počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
schválenie rozpočtového opatrenia iným ako zákonom určeným orgánom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávna tvorba rezervného fondu z prebytku bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevykonávanie správy miestneho poplatku za komunálny odpad obcou z dôvodu poverenia správou inej právnickej osoby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nevykonávanie správy miestneho poplatku za komunálny odpad obcou z dôvodu poverenia správou inej právnickej osoby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nevykonávanie správy miestneho poplatku za komunálny odpad obcou z dôvodu poverenia správou inej právnickej osoby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nedodržanie vecnej a časovej súvislosti účtovných prípadov s účtovným obdobím ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uvedenie údajov o nákladoch voči audítorovi za účtovné obdobie v poznámkach v nesprávnej výške
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uvedenie nesprávneho názvu účtovnej jednotky na účtovných výkazoch účtovnej závierky( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonanie inventarizácie záväzkových, pohľadávkových účtov a účtov finančného majetku ( počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonanie inventarizácie záväzkových, pohľadávkových účtov a účtov finančného majetku ( počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov na bežné transfery a na opravy majetku ( počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky zmluvy pri poskytnutí dotácie zo ŠR SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky zmluvy pri poskytnutí dotácie zo ŠR SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť