Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2011/0012
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesledoval v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte tak, aby jednotlivé výdavky boli zabezpečené v rozpočte pred ich čerpaním.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt, v ktorého záujme je chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať majetok, neuviedol v zmluvách o poskytovaní finančného príspevku na prepravnú službu povinnosť pre prijímateľa predložiť k vyúčtovaniu finančného príspevku kópie účtovných dokladov hodnoverne preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých mestom. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Príjemca dotácie poskytnutej na aktivity v sociálnej oblasti nedodržal termín na vyúčtovanie dotácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Mesto použilo finančné prostriedky vo vyššej sume ako boli rozpočtované a došlo k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky za vykonanie a vyhodnotenie inžiniersko-geologického prieskumu lokality pre výstavbu mestečka seniorov na Cemjate.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne vymedzil výdavky za vykonanie a vyhodnotenie inžiniersko-geologického prieskumu lokality pre výstavbu mestečka seniorov na Cemjate.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nesprávne vymedzil výdavky za vykonanie a vyhodnotenie inžiniersko-geologického prieskumu lokality pre výstavbu mestečka seniorov na Cemjate.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Výdavky na obstaranie inžiniersko-geologického prieskumu lokality pre výstavbu boli nesprávne zaúčtované do nákladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Výdavky na obstaranie inžiniersko-geologického prieskumu lokality pre výstavbu boli nesprávne zaúčtované do nákladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil za vykonané práce (dezinsekčný postrek proti komárom) vyššiu cenu ako mala byť vyfakturovaná a uhradená podľa skutočne realizovaných prác.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt evidoval v účtovníctve záväzok na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v čase, keď už pominuli dôvody na jeho účtovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt evidoval v účtovníctve záväzok na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v čase, keď už pominuli dôvody na jeho účtovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt evidoval v účtovníctve záväzok na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v čase, keď už pominuli dôvody na jeho účtovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt evidoval majetok na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku aj po jeho prevzatí od zhotoviteľa a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt evidoval majetok na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku aj po jeho prevzatí od zhotoviteľa a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval inventarizačný rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt neviedol v poznámkach vymedzenie a sumu nákladov na overenie účtovnej závierky audítorom a za súvisiace audítorske služby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt neviedol v poznámkach vymedzenie a sumu nákladov na overenie účtovnej závierky audítorom a za súvisiace audítorske služby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezúčtovaním oprávnych položiek k 31.12.2010 nedodržal postupy účtovania v zmysle § 15 ods. 8 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezúčtovaním oprávnych položiek k 31.12.2010 nedodržal postupy účtovania v zmysle § 15 ods. 8 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt oprávnu položku zrušil aj napriek tomu, že stavba "úprava križovatky" nebola zaradená do majetku k 31.12.2010, čím nedodržal postupy účtovania v zmysle § 15 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt oprávnu položku zrušil aj napriek tomu, že stavba "úprava križovatky" nebola zaradená do majetku k 31.12.2010, čím nedodržal postupy účtovania v zmysle § 15 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezúčtovaním vytvorenej rezervy k súdnemu sporu k 31.12.2010 nedodržal postupy účtovania v zmysle § 73 ods. 2 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezúčtovaním vytvorenej rezervy k súdnemu sporu k 31.12.2010 nedodržal postupy účtovania v zmysle § 73 ods. 2 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezúčtovaním vytvorenej rezervy k súdnemu sporu k 31.12.2010 nedodržal postupy účtovania v zmysle § 73 ods. 2 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010, keď inventarizačný zápis z inventarizácie pohľadávok, záväzkov, súvahových a podsúvahových účtov a miestne inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010, keď inventarizačný zápis z inventarizácie pohľadávok, záväzkov, súvahových a podsúvahových účtov a miestne inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť