Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2017/1120
Názov:
Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Účel kontrolnej akcie:
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Banská Štiavnica

IČO
00320501
Sídlo
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto si ako spoločník OS Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. neuplatnilo svoje oprávnenie na valnom zhromaždení v súlade s § 122 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách a podľa ktorého spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti. Bol zistený rozdiel medzi výškou základného imania a hodnotou vkladov spoločníkov uvedenou vo výpise z OR SR a v úplnom znení spoločenskej zmluvy. Rozdiel predstavoval 65,40 eur na základnom imaní a 61,22 eur na vklade za mesto.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Spoločenská zmluva OS Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. neobsahovala mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti podľa § 110 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Spoločenská zmluva OS Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. neobsahovala rodné čísla členov prvej dozornej rady podľa § 110 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka. .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zakladateľská zmluva OS Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. neobsahovala podľa § 163 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka v znení platnom v čase spísania zakladateľskej zmluvy určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Znalecký posudok z 28. 10. 2007, ktorým bola určená hodnota nepeňažného vkladu mesta, neobsahoval v zmysle § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení platnom v čase spísania zakladateľskej zmluvy údaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto ako akcionár Joergesov dom a.s. si neuplatnilo svoje oprávnenie na valnom zhromaždení týkajúce sa nápravy rozdielu v menovitej hodnote akcií, ktorá bola uvedená na hromadnej listinnej akcii v porovnaní s hodnotou uvedenou vo výpise z OR SR a zakladateľskej listine. Na hromadnej listinnej akcii bola uvedená menovitá hodnota 30,19392 eur, vo výpise Z OR SR boli uvedené listinné akcie v menovitej hodnote 33,19392 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce neupravovali podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom. Osobitne neupravovali ochranu majetku vloženého do obchodnej spoločnosti pred jeho ďalším prevodom mimo obchodnú spoločnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nepostupovalo podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, keď nedodržalo opatrenie o postupoch účtovania, podľa ktorého opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu. Ďalej nedodržalo opatrenie o účtovnej závierke, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto netvorilo opravné položky podľa § 15 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak bolo opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu. U akciovej spoločnosti Joergesov dom a.s. bola vykázaná záporná hodnota vlastného imania za účtovné obdobia rokov 2013 až 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Ustanovenie v zakladateľskej zmluve o vklade mesta ako akcionára do ostatných kapitálových fondov bolo v rozpore s § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.Nepeňažný vklad mesta do základného imania a.s. pozostával z nehnuteľného majetku oceneného v znaleckom posudku zo dňa 28. 10. 2007 na sumu 2 618 635,07 eur, z ktorej sumy sa ako nepeňažný vklad započítavala na vklad do základného imania a.s. čiastka 11 285,93 eur. Prevyšujúca časť hodnoty nehnuteľného majetku mesta predstavujúca sumu 2 606 220,54 eur bola zaúčtovaná na kapitálovom fonde akciovej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Postup mesta pri založení OS Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. v roku 2008 vložením prevyšujúcej časti nepeňažného vkladu mimo základného imania do ostatných kapitálových fondov akciovej spoločnosti nebol v súlade s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Postupom mesta nebol dodržaný § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce boli povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Upísaný podiel 34 % na základnom imaní by mesto dosiahlo aj splatením základného imania peňažnými prostriedkami bez zmeny vlastníctva nehnuteľného majetku, t. j. hodnota majetku mesta sa znížila o viac ako 1 milión eur bez získania primeranej protihodnoty. Započítaním vkladu v sume 1 611 365,60 eur podľa zostatkovej hodnoty majetku by mesto získalo podiel na základnom imaní viac ako 98 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezabezpečilo zápis údajov o nájomných právach k pozemkom, ktoré podľa nájomných zmlúv majú trvať neurčitú dobu, do katastra nehnuteľností, čo nebolo v danom prípade v súlade s § 34 ods. 1 katastrálneho zákona, podľa ktorého práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto si nesplnilo povinnosť uvedenú v § 20 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona, podľa ktorého obce sú povinné zasielať okresným úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto nedodržalo § 3 ods. 1 opatrenia o účtovnej závierke, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé, keď neuviedlo všetky informácie týkajúce sa transakcií mesta s obchodnými spoločnosťami . V článku VIII Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb poznámok k individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2015 neboli uvedené informácie týkajúce sa transakcií s obchodnými spoločnosťami, v ktorých malo mesto majetkové podiely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
06.03.2017 - 18.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa čl. 10 ods. 3 platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, v súvislosti s vykonávaním pôsobnosti valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta, v otázkach týkajúcich sa odmeňovania štatutárneho orgánu, resp. jeho členov a odmeňovania členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, boli mestskému zastupiteľstvu priznané kompetencie nad rámec ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením zápisníc z valného zhromaždenia jednej dcérskej obchodnej spoločnosti bolo zistené, že valné zhromaždenie schválilo správu o hospodárení spoločnosti a rozdelenie zisku. V zápisnici nebolo uvedené, že valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku spoločnosti, v zmysle Obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Valné zhromaždenie dcérskej obchodnej spoločnosti pri schválení návrhu na použitie zisku spoločnosti nerozhodlo o prídele do rezervného fondu v čiastke rovnajúcej sa najmenej 5 % z čistého zisku, v zmysle zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy, resp. dodatok k zmluve uzatvorené s dvomi dcérskymi obchodnými spoločnosťami v rokoch 2013 – 2015 neboli zverejnené na webovom sídle mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dcérska spoločnosť nedodržiavala termín splatnosti nájmu podľa platnej Nájomnej zmluvy z 10.05.2005. Pevná aj pohyblivá časť nájmu bola v roku 2015 opakovane uhradená s oneskorením. Mesto si voči obchodnej spoločnosti neuplatnilo zmluvnú pokutu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne triedilo príjmovú finančnú operáciu, vyplývajúcu z predaja majetkového podielu v Primabanke v sume 316 800,00 eur, v rámci kapitálových príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
Mesto nesprávne triedilo kapitálové výdavky v celkovej sume 250 000,00 eur poskytnuté dvom dcérskym spoločnostiam za účelom technického zhodnotenia majetku mesta, v rámci položky 720 – Kapitálové transfery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
V prípade zmluvy o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov uzatvorenej s dcérskou obchodnou spoločnosťou bolo zistené, že zníženie nájomného v roku 2014 zo sumy 455 000,00 eur na sumu 170 000,00 eur nebolo schválené v súlade so zákonom o majetku obcí a zároveň v súlade so zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto v poznámkach k účtovnej závierke neuviedlo informácie o účtovnej hodnote majetkových podielov mesta v obchodných spoločnostiach k 31.12.2015 a k 31.12.2014 a transakcie realizované v roku 2015 s jednou dcérskou spoločnosťou, čo nebolo v súlade s opatrením MF SR o účtovnej závierke a zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Mesto Dobšiná

IČO
00328197
Sídlo
SNP 554, 04925 Dobšiná
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
03.04.2017 - 08.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto postupovalo v rozpore so zákonom o účtovníctve, keď podielové cenné papiere a podiely v dcérskych OS účtovalo na nesprávnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto prostredníctvom MsZ neschválilo vklad majetku obce do OS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V poznámkach účtovnej závierky neboli uvedené spoľahlivé údaje, boli odlišné od údajov v súvahe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK nevypracoval o prerokovaní správy zápisnicu, kontrolovanému subjektu nebola uložená povinnosť prijať opatrenia na nápravu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Giraltovce

IČO
00321982
Sídlo
Dukelská 75, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
03.04.2017 - 22.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia, v súvislosti s úkonmi podliehajúcimi schváleniu MsZ vo vzťahu k obchodným spoločnostiam alebo iným právnickým osobám, neboli upravené v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je MsZ vyhradené schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri vymenovaní a odvolaní konateľa obchodnej spoločnosti podpis predsedu valného zhromaždenia v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 11.09.2014 a 03.10.2014 nebol úradne osvedčený, čo nebolo v súlade s Obchodným zákonníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Konateľa dcérskej obchodnej spoločnosti neschválilo mestské zastupiteľstvo, čo nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zástupcov mesta v dozornej rade spoločnosti s podstatným vplyvom neschválilo mestské zastupiteľstvo, čo nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia dcérskej obchodnej spoločnosti z 29.06.2015 a z 18.06.2016 nebolo uvedené, že valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2014, resp. 2015, v zmysle Obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Údaje o nájomnom vzťahu k pozemkom mesta, trvajúcom viac ako päť rokov, neboli zapísané do katastra nehnuteľností, v zmysle katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Nájomná zmluva, resp. podmienky nájmu dohodnuté v nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení, budov, strojov a zariadení mesta z 30.04.2009 a v jej dodatku č. 1 z 27.12.2012, neboli schválené mestským zastupiteľstvom, v zmysle zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto nevyfakturovalo obchodnej spoločnosti nájomné za jeden mesiac vo výške splátky úroku za mesiac apríl 2015 v sume 2 541,00 eur a splátky istiny za mesiac máj 2015 v sume 5 650,00 eur, spolu v sume 8 191,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na webovom sídle mesta neboli zverejnené štyri zmluvy: zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla z 01.05.2009, nájomná zmluva o prenájme energetických zariadení, budov, strojov a zariadení z 30.04.2009, dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 27.12.2012, nájomná zmluva č. 46/2010 z 13.01.2010, v zmysle zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahov, ktorý si mesto a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta uplatňovali počas roka 2015, mesto zaúčtovalo na účte 221 – Bankové účty, čo nebolo v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania a zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto v poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2015 neuviedlo informácie o svojich ekonomických vzťahoch s dcérskou obchodnou spoločnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Mesto nesprávne evidovalo svoj 50 %-ný majetkový podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom na účte 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, v sume 3 318,78 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Mesto ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. ku 31.12.2015, nezohľadnilo zásadu opatrnosti a netvorilo opravnú položku k majetkovému vkladu v spoločnosti s podstatným vplyvom, ktorá dlhodobo vykazovala záporné vlastné imanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Pri dokladovej inventúre dlhodobého finančného majetku mesto neposúdilo reálnosť ocenenia majetkového podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom, v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v roku 2012 nedodržalo termín na doručenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení, na NKÚ SR, expozitúra Prešov, stanovený v zápisnici o prerokovaní protokolu z 26.06.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou plnenia prijatých opatrení z roku 2012 bolo zistené, že mesto z ôsmich prijatých opatrení splnilo šesť opatrení, jedno opatrenie bolo splnené čiastočne (opatrenie č. 3) a jedno opatrenie bolo nesplnené (opatrenie č. 6).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 26.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve: kontrolovaný subjekt netvoril opravné položky pri dlhodobom zápornom imaní v dvoch obchodných spoločnostiach, v ktorých mal vklady do imania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Hnúšťa

IČO
00318744
Sídlo
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
19.03.2017 - 18.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti neobsahovala sídlo mesta ako spoločníka, predmet nepeňažného vkladu do spoločnosti, mená, bydliská a rodné čísla prvého konateľa spoločnosti a členov dozornej rady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb., 513/1991 Zb.
Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti so 100 % podielom mesta vykonávali poslanci MsZ spolu s primátorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb., 513/1991 Zb.
Mesto nepostupovalo pri účtovaní poskytnutej kapitálovej dotácie podľa § 19 ods. 9 postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluva o nájme technickej infraštruktúry bola uzatvorená podľa nesprávneho zákona a nájom bol stanovený v nulovej hodnote, čím mala zmluva skôr charakter výpožičky a nie zmluvy o nájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Mesto v rámci poznámok k účtovnej závierke neuviedlo údaje o vlastnom imaní spoločností, v ktorých malo 100 % podiel a informácie o transakciách s dcérskymi spoločnosťami, čím nepostupovalo podľa § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevytváralo opravné položky k dlhodobému finančnému majetku podľa § 15 ods. 1 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dokumentácie dozorných rád a valných zhromaždení obchodných spoločností so 100 % podielom mesta nebolo zrejmé, či dozorná rada spoločnosti MsBP Hnúšťa, s. r. o. predložila valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku, resp. úhrade straty, nebolo zdokumentované predkladanie stanoviska dozornej rady MIS Hnúšťa s. r. o. k účtovným závierkam a návrhom na rozdelenie zisku, resp. úhrady straty a podávanie správ dozornej rady valnému zhromaždeniu podľa obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto použilo nesprávnu rozpočtovú klasifikáciu na úrovni hlavnej kategórie, keď príjem z predaja akcií banky zatriedilo na položku 231 Príjem z predaja kapitálových aktív namiesto príjmovej finančne operácie na položku 431 Príjmy z predaja majetkových účastín právnickej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Kolárovo

IČO
00306517
Sídlo
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 06.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta neupravovali ochranu majetku vloženého do obchodnej spoločnosti pred jeho ďalším prevodom mimo nej.
Primátor mesta, ktorý vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutím jediného spoločníka neodvolal a nevymenoval člena dozornej rady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto ako jediný spoločník v spoločnosti Kolbyt, s.r.o. nerozhodlo o úhrade straty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Na rozhodnutiach o odmeňovaní konateľa spoločnosti nebola úradne osvedčená pravosť podpisu jediného spoločníka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
V spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti nerozhodlo o úhrade straty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto malo so spoločnosťou Kolbyt, s.r.o. uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 17/1998 v znení deviatich dodatkov, ktorými sa menili podstatné časti zmluvy.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri triedení príjmu z predaja cenných papierov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Mesto Lučenec

IČO
00316181
Sídlo
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 19.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti SPOOL a. s. založenej mesto (100 % podiel mesta) neobsahovala spôsob ocenenia nepeňažného vkladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zakladateľské listiny spoločností Mestské lesy Lučenec, s. r. o. a Mestská tržnica Lučenec, s. r. o. (100 % podiel mesta) neobsahovali povinné údaje o prvých členoch dozornej rady a prvého konateľa spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto nemalo vo VZN o dotáciách, resp. v zmluve o poskytnutí dotácie upravené poskytovanie dotácií platcom DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uzatvorilo s obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa komunálnym odpadom a v ktorej malo majetkovú účasť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov pod skládkou komunálneho odpadu v roku 1994, pričom výška nájomného bolo nízke a nebolo prehodnocované počas celého trvania zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto použilo nesprávnu rozpočtovú klasifikáciu na úrovni podpoložky, keď príjem z dividend zatriedilo na podpoložku 211 004 Iné príjmy z podnikania namiesto 211 003 Dividendy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nevykonalo úpravu rozpočtu v súvislosti so získaním príjmov z podielu na zisku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v poznámkach k účtovnej závierku uviedlo nesprávne informácie o vlastnom imaní dcérskej spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom a neúplné informácie o transakciách s dcérskymi spoločnosťami, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neviedlo akcie znejúce na cudziu menu aj v cudzej mene a neprepočítalo ich na menu euro podľa § 7 ods. 1 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto riadne neoverilo skutočný stav dlhodobého finančného majetku evidovaného v účtovníctve ako vklad mimo základného imania dokladovou inventúrou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nepredložilo dokumentáciu preukazujúcu vykonanie dokladovej inventúry opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku podľa interného predpisu. Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky inventarizácie opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dozorná rada spoločnosti Mestská tržnica Lučenec, s. r. o. a Mestské lesy Lučenec, s. r. o. (100% dcérske spoločnosti) odporučila valnému zhromaždeniu schváliť ročné účtovné závierky za roky 2013, 2014 a 2015. Zápisnice boli podpísané predsedom dozornej rady, v zápisniciach nebolo uvedené, či boli prítomní členovia dozornej rady ani informácia o ich hlasovaní. Dozorné rady týchto spoločností nepodávali valnému zhromaždeniu správy o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 25.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO
00324451
Sídlo
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
07.03.2017 - 29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút mesta účinný v kontrolovanom období bol schválený uznesením MsZ č. dňa 03.09.1992 s účinnosťou od 01.10.1992. K štatútu bol vypracovaný Dodatok č. 1, ktorý upravoval jeho zmeny v zmysle zákona č. 252/1994 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o obecnom zriadení. Dodatok č. 1 k štatútu mesta nebol schválený MsZ, čím mesto porušilo § 11 ods. 4. písm. k) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto postupovalo v rozpore s § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, keď v súvahe za rok 2016 uviedlo nesprávne údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené prijímateľom dotácie, napriek tomu bola dotácia v rozpočte a účtovníctve mesta zúčtovaná, čím bol porušený § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesplatením vkladu do ZI spoločnosti došlo k porušeniu zakladateľskej zmluvy zo strany akcionárov. Zároveň bol porušený § 177 obchodného zákonníka, podľa ktorého akcionár bol povinný splatiť emisný kurz v čase určenom v stanovách, najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Ak akcionár ani na výzvu predstavenstva neuhradí dlžnú sumu, spoločnosť môže akcionára vylúčiť. Podľa účtovných závierok OS za roky sledovaného obdobia bola hospodárskym výsledkom strata a majetok mesta vložený do spoločnosti zhodnotený nebol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Plány kontrolnej činnosti obce na jednotlivé polroky kontrolovaného obdobia vypracované hlavným kontrolórom obce a schválené MsZ neobsahovali vykonanie kontroly v žiadnej OS, ktorej mesto bolo jediným spoločníkom, resp. spoluzakladateľom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
plány kontrolnej činnosti obce na jednotlivé polroky kontrolovaného obdobia vypracované hlavným kontrolórom obce a schválené MsZ neobsahovali vykonanie kontroly v žiadnej OS, ktorej mesto bolo jediným spoločníkom, resp. spoluzakladateľom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 18.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola preukázala, že obchodná spoločnosť bola založená s majetkovou účasťou mesta v sume 300 000,00 eur, t. j. o 100 000,00 eur menej v porovnaní so sumou, ktorá bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva. Založením obchodnej spoločnosti so základným imaním, ktorého suma bola v rozpore s podmienkami stanovenými v uznesení mestského zastupiteľstva, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácií na úhradu výdavkov za služby bez uvedenia konkrétnej sumy nebolo dodržané ustanovenie § 43 zákona Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že informácie v poznámkach k účtovným závierkam neboli v rokoch 2013 – 2015 porovnateľné z dôvodu, že rovnaké údaje v tabuľkovej časti poznámok – významné pohyby majetku, boli rozdielnym spôsobom popísané v textovej časti poznámok. Číselné údaje z tabuľkovej časti pri dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku boli podrobnejšie rozpísané v textovej časti, ale pri dlhodobom finančnom majetku neboli uvedené údaje v textovej časti. Zároveň v roku 2015 boli informácie v poznámkach k účtovnej závierke nespoľahlivé z dôvodu, že v textovej časti chýbala celá časť poznámok týkajúca sa pohybov dlhodobého finančného majetku. Tým, že v textovej časti poznámok k účtovným závierkam za rok 2013, 2014 a 2015 neboli uvedené porovnateľné a spoľahlivé údaje, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Porušením opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek a štruktúre účtovnej závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie ustanoví MF SR opatrením, ktoré sú účtovné jednotky povinné dodržiavať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Obchodné spoločnosti SAMŠPORT s.r.o. a SPARTAK MYJAVA a. s. boli dcérskymi spoločnosťami mesta, t. j. priebežné informácie o hospodárení obchodných spoločností a následnom znížení hodnoty ich vlastného imania boli mestu ako jedinému spoločníkovi dostupné. Kontrola preukázala, že reálna hodnota dlhodobého finančného majetku nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2015 vyhodnotená a neboli tvorené opravné položky a tým nebol dodržaný postup podľa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa ocenenie majetku upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Nemšová

IČO
00311812
Sídlo
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.05.2017 - 12.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavky na zvýšenie základného imania dvoch obchodných spoločností za roky 2014 – 2016 v celkovej sume 61 190,25 eur boli zatriedené podľa ekonomickej klasifikácie ako kapitálové výdavky na podpoložke 723001 – Transfery právnickej osobe založenej obcou, pričom uvedené výdavky mali byť zatriedené ako výdavkové finančné operácie na podpoložke 814001 – Účasť na majetku v tuzemsku. Zatriedením zvýšenia základného imania na nesprávnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nebol dodržaný postup v zmysle tretej časti ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bodu C. finančné operácie prílohy k opatreniu MF SR o rozpočtovej klasifikácii. Súčasne nebolo dodržané metodické usmernenie k rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého sú vklady do majetku inej právnickej osoby výdavkovými finančnými operáciami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Kontrolou správnosti zatriedenia príjmu z podielov na zisku za rok 2012 Mestského podniku služieb Nemšová, s.r.o. vyplateného v roku 2013 v sume 10 917,37 eur bolo zistené, že príjem bol zatriedený ako príjmová finančná operácia na položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov, ktorá svojou obsahovou náplňou nepokrývala príjem z podielov na zisku. Príjem mal byť zatriedený v bežných príjmoch na položku 211 – Príjmy z podnikania. Zatriedením príjmu z podielov na zisku na nesprávnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nebol dodržaný postup v zmysle tretej časti ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bodu A. príjmy prílohy k opatreniu MF SR o rozpočtovej klasifikácii. Súčasne nebolo dodržané metodické usmernenie k rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého sú príjmy z podnikania súčasťou príjmov. Zároveň tým, že nebol dodržaný postup podľa opatrenia MF SR o rozpočtovej klasifikácii bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy, podľa ktorého sa povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia vydaného MF SR vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo preukázané, že v inventúrnych súpisoch vypracovaných počas inventarizácie neboli uvedené skutočné počty akcií ani ich jednotková cena, čo bolo v rozpore s ustanovením § 30, ods. 2, písm. c) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrne súpisy musia obsahovať stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny. Zároveň tým, že v inventúrnych súpisoch neboli zistené preukázateľné rozdiely medzi stavom majetku v účtovníctve mesta v porovnaní so skutočným stavom majetku podľa výpisov z CDCP pri akciách dvoch spoločností v celkovej sume 2 775,51 eur, nebolo dodržané ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Mesto Námestovo

IČO
00314676
Sídlo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 30.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta absentovalo nakladanie s cennými papiermi a rovnako aj spôsob výkonu práv vyplývajúci z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých malo mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V prijatých zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta nebola určená hodnota, nad ktorú nakladanie s majetkovými právami podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Orgány mesta nekonali v súlade so zákonom o majetku obcí, podľa ktorého sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto konalo v rozpore so zákonom o majetku obcí, keď priamym predajom previedlo vlastníctvo svojho majetku (akcie ICN, a.s.) na fyzickú osobu, ktorá bola členom štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej mestom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
06.03.2017 - 16.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že akcie vodárenskej spoločnosti v sume 4 693 520,55 eur s podielom 2,70 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti boli zaúčtované na účte 069 – ostatný dlhodobý finančný majetok a mali byť zaúčtované na účte 063 – realizovateľné cenné papiere a podiely. Zaúčtovaním akcií vodárenskej spoločnosti s podielom 2,70 %, čiže nižším ako 20 % na účte na účte 069 – ostatný dlhodobý finančný majetok nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 31, ods. 3 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa podielové cenné papiere účtujú podľa vplyvu vykonávaného účtovnou jednotkou, pričom na účte 063 – realizovateľné cenné papiere a podiely sa účtujú ostatné podielové cenné papiere s podielom na hlasovacích právach menej ako 20 %. Porušením opatrenia MF SR o postupoch účtovania zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V textovej časti poznámok k účtovým závierkam za roky 2013, 2014 a 2015 neboli uvedené správne a porovnateľné údaje, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Porušením opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek a štruktúre účtovnej závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie ustanoví MF SR opatrením, ktoré sú účtovné jednotky povinné dodržiavať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obchodná spoločnosť VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. bola dcérskou spoločnosťou mesta, t. j. priebežné informácie o jej hospodárení a následnom znížení hodnoty jej vlastného imania boli mestu ako jedinému spoločníkovi dostupné.Kontrolou bolo zistené, že reálna hodnota dlhodobého finančného majetku nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2015 vyhodnotená a neboli tvorené opravné položky a tým nebol dodržaný postup podľa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa ocenenie majetku upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Pezinok

IČO
00305022
Sídlo
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
30.05.2017 - 27.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zatriedením príjmu za podielové listy SPOROFONDU do nesprávnej EK RK obec nepostupovala ani v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a opatrenia a metodického usmernenia k rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého príjmy z predaja majetkových účastí sú príjmovými finančnými operáciami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nakoľko v zakladateľskej listine v bode 5 je stanovené, že peňažný vklad splatí zakladateľ najneskôr do dňa podania návrhu na zápis spoločnosti do OR SR, nekonal kontrolovaný subjekt v súlade so zakladateľskou listinou. Zároveň nekonal v súlade s § 111 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého „ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie“.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zverením majetku mesta do správy OS od novelizácie zákona o majetku obcí v roku 2009 mesto Pezinok nekonalo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto je zakladateľom spoločnosti TV Pezinok, nie zriaďovateľom, preto sa výnimka ustanovená v § 17 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na OS nevzťahuje a úhrada straty v OS zo strany mesta je v rozpore s citovaným ustanovením.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto k DFM spoločnosti TV Pezinok za rok 2014, 2015 a 2016 netvorilo OP. Zákon o účtovníctve v § 26 ods. 3 stanovuje, že ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, je ÚJ povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a opisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami. Konkrétny postup je upravený v § 15 postupov účtovania, podľa ktorých je povinná účtovná jednotka postupovať v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Kontrolovaný subjekt tak nekonal v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctva a § 15 platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
12.03.2017 - 28.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V spoločenskej zmluve o založení uvedenej obchodnej spoločnosti z 01. 12. 1995 nebolo uvedené sídlo zakladateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Oneskorené uhrádzanie preddavkov za kompenzáciu straty z výkonov vo verejnom záujme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zníženie hodnoty finančného majetku z dôvodu likvidácie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov a.s. v likvidácii a zníženia majetkového podielu mesta Prešov v obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Výška skutočne poskytnutého transferu pre PREŠOV REAL, s.r.o. nezodpovedala dohodnutej sume a nebol dodržaný stanovený termín splátok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Poskytnutie finančných prostriedkov mestom Prešov na odmeny orgánom IPZ Prešov a.s. v likvidácii.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Poskytnutie finančných prostriedkov mestom Prešov na úhradu straty spoločnosti MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácii bez ustanovenia tejto povinnosti v spoločenskej zmluve v zmysle § 121 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Jednotlivé položky uvedené v kalkulačnom vzorci na výpočet straty vo verejnom záujme neboli v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 56/2012 Z.z.
Mesto Prešov uzatvorilo s Dopravným podnikom mesta Prešov, akciová spoločnosť dva dodatky č. 6 k Zmluve č. 2006/18/F/8r.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto Prešov neodúhlasilo návrh plánu opráv na rok 2015 predložený obchodnou spoločnosťou vôbec a návrh plánu opráv na rok 2016 nebol odsúhlasený v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie o opravách a službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto Prešov nevystavilo faktúry za odmenu za užívanie majetku, slúžiaceho na distribúciu plynu a elektriny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Prešov nezaznamenávalo účtovné zápisy priebežne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto Prešov nevyúčtovalo za rok 2015 úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka za oneskorenú úhradu výnosov z parkovného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V komisionárskej zmluve, týkajúcej sa prevádzkovania zimného štadiónu, bola dohodnutá odmena 100 eur bez uvedenia, či išlo o cenu s DPH alebo bez a za aké obdobie (mesačne, ročne).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nájomné vzťahy trvajúce dlhšie ako 5 rokov neboli zapísané do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Inventúrny súpis neobsahoval stav majetku s uvedením jednotiek a množstva podľa § 25
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventarizačných zápisoch neboli uvedené výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
06.03.2017 - 18.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V textovej časti poznámok k účtovnými závierkam k 31.12.2013, 31.12.2014 a 31.12.2015 bol v čl. I. v časti informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky uvedený nesprávny počet právnických osôb založených účtovnou jednotkou v porovnaní s informáciami o obchodných spoločnostiach uvádzanými v čl. IIIA v časti majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach, t.j. údaje v poznámkach neboli porovnateľné. Tým, že v textovej časti poznámok za rok 2013, 2014 a 2015 neboli uvedené porovnateľné údaje, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy a zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Reálna hodnota dlhodobého finančného majetku nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2015 vyhodnotená a neboli tvorené opravné položky, a tým nebol dodržaný postup podľa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa ocenenie majetku upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
19.03.2017 - 17.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

predložené úplné znenia zakladateľských listín dcérskych OS neobsahovali údaje v zmysle § 110 ods. 1 písm. e) a f) Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločenská zmluva musí obsahovať okrem iného aj mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti, mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Tým, že po zmenách zakladateľských listín neboli vyhotovené správne úplné znenia, resp. neboli vôbec vyhotovené aktuálne úplné znenia zakladateľských listín, ako aj nerozhodnutím mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene nepeňažného vkladu na peňažný si mesto ako spoločník OS neuplatnilo do dňa začatia výkonu kontroly svoje oprávnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
mesto nesprávne zatriedilo príjem z predaja akcií v sume 88 800,00 eur na EK RK 451 – Príjmové operácie z realizácie ostatného finančného majetku namiesto EK RK 431 – Príjmové operácie z predaja majetkových účastí právnickej osoby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
Kontrolou zaúčtovania príjmu z predaja akcií Prima banky Slovensko a.s. a odúčtovania akcií z účtovníctva mesta bolo zistené, že mesto navzájom započítalo náklady z predaja akcií s výnosmi z predaja akcií a zaúčtovalo len ich rozdiel v sume 29 748,00 eur na účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto účtovalo o svojich podieloch v dcérskych OS v sume 13 276,- eur a akciách OS Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 2 707 109,16 eur len na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok. Nesprávne účtovanie o dlhodobom finančnom majetku mesta malo vplyv aj na správnosť údajov vykázaných v účtovnej závierke mesta k 31. 12. 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto neuviedlo všetky údaje v poznámkach, ku ktorým malo obsahovú náplň.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Inventúrny súpis za uvedený účet z 31. 01. 2016 neobsahoval obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo, uvedený počet jednotiek množstva a menovitej hodnoty akcií vlastnených mestom za OS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ale len sumárny údaj hodnoty majetku a ani meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkovtýkajúce sa OS, ktorá vykázala za predchádzajúce obdobia záporné vlastné imanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Netvorením opravných položky k dlhodobému finančnému majetku nezohľadnilo mesto za uvedenú OS prechodné zníženie hodnoty majetku mesta vloženého do OS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
15.03.2017 - 04.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou NKÚ SR boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Mesto poskytlo účelovú dotácie zo svojho rozpočtu na verejnoprospešné účely v oblasti rozvoja kultúry obchodnej spoločnosti KULTÚRNY DOM Andrea Hlinku a.s. Časť dotácie bola použitá na odmeny členom predstavenstva a dozornej rady v sume 11 000,- eur. Poskytnutím dotácie na tieto účely mesto nepostupovalo podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa z rozpočtu mesta môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Zároveň tým bola porušená finančná disciplína, keď mesto v tomto prípade nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami. Mesto s príjemcom dotácie 10.11.2015 uzatvorilo dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. CEZ 0002/2015, ktorým schválilo použitie dotácie na odmeny členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti v sume 11 000,- eur. Poskytnutím dotácie na odmeny členom orgánov tejto spoločnosti mesto nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa z rozpočtu mesta môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Mesto uvedeným konaním nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 11 000,- eur.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Mesto poskytlo účelovú dotácie zo svojho rozpočtu na verejnoprospešné účely v oblasti rozvoja kultúry obchodnej spoločnosti KULTÚRNY DOM Andrea Hlinku a.s. Časť dotácie bola použitá na odmeny členom predstavenstva a dozornej rady v sume 11 000,- eur. Poskytnutím dotácie na tieto účely mesto nepostupovalo podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa z rozpočtu mesta môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Zároveň tým bola porušená finančná disciplína, keď mesto v tomto prípade nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami. Mesto s príjemcom dotácie 10.11.2015 uzatvorilo dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. CEZ 0002/2015, ktorým schválilo použitie dotácie na odmeny členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti v sume 11 000,- eur. Poskytnutím dotácie na odmeny členom orgánov tejto spoločnosti mesto nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa z rozpočtu mesta môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Mesto uvedeným konaním nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 11 000,- eur.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 25.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zakladateľské listiny spoločností TK VL s.r.o. a VS SL s.r.o. neobsahovali mená, bydliská a rodné čísla prvej dozornej rady, čo nebolo v súlade s § 110 ods. 1 písm. f) obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností TK VL s.r.o. a VS SL s.r.o.) vykonávalo až do 04.05.2016 mestské zastupiteľstvo, čo nebolo v súlade s § 13 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám v nadväznosti na § 132 ods. 1 obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 513/1991 Zb.
Odmeňovanie členov dozornej rady nebolo príslušným valným zhromaždením schválené, resp. nebolo inak rozhodnuté, čo nebolo v súlade s § 125 ods. 1 písm. g) obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Konanie valného zhromaždenia nebolo v súlade s § 125 ods. 1 písm. e) obchodného zákonníka, keď rozhodlo o vklade do vlastného imania VS SL s.r.o., správne malo byť zvýšené základného imania obchodnej spoločnosti (obchodná spoločnosť následne zvýšila ostatné kapitálové fondy a nie základné imanie spoločnosti). Zároveň mesto tým, že schválilo vysporiadanie nesplateného zostatku návratnej finančnej výpomoci ako vklad do vlastného imania VS SL s.r.o., nekonalo v súlade s § 6 ods. 5 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Kontrolou správnosti účtovania nákladov a výnosov súvisiacich s vlastníctvom majetkových podielov mesta a zatriedením príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie bolo zistené, že mesto účtovalo pohľadávky za nájom na účet 378 Iné pohľadávky, čo nebolo v súlade s § 49 ods. 9 opatrenia o postupoch účtovania. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Správne malo mesto pohľadávky za nájom účtovať na účet 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3 písm. e) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy dlhodobého finančného majetku neobsahovali údaje, resp. vyjadrenie k odporúčaniam na posúdenie reálnosti ocenenia majetku zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
04.04.2017 - 20.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach vykonávalo mestské zastupiteľstvo spolu s primátorom podľa § 27 zásad hospodárenia. Mestské zastupiteľstvo nemohlo vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bolo mesto, keďže nespĺňalo požiadavky Obchodného zákonníka, ktoré určujú osobnú účasť členov štatutárneho orgánu právnickej osoby na valnom zhromaždení a výkon pôsobnosti valného zhromaždenia v jednoosobovej spoločnosti. Ustanovenia § 27 zásad hospodárenia, ktoré boli schválené 27.09.2011 uznesením mestského zastupiteľstva č. 110/2011, neboli v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 513/1991 Zb., 513/1991 Zb.
Realizovateľné cenné papiere vyplývajúce z vlastníctva akcií Primabanky Slovensko, a. s. a akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. mesto evidovalo na nesprávnom účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 547/2011 Z.z.
Nesprávne triedenie príjmovej finančnej operácie vyplývajúcej z predaja majetkového podielu v Primabanke Slovensko, a. s. v rámci položky 230 – Kapitálové príjmy, na ktorú sa triedi príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Mesto v poznámkach za rok 2015 nezdôvodnilo zvýšenie opravnej položky k majetkovému podielu a neuviedlo všetky informácie o transakciách s obchodnými spoločnosťami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2007 Z.z., 61/2009 Z.z.

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.05.2017 - 13.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Primátor mesta nepoveril fyzickú osobu na zastupovanie vo VZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto na zasadaní VZ sa nezúčastnil primátor, ale osoby, ktoré schválilo MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto nezveľaďovalo a nezhodnocovalo majetok, keď nemalo žiadne príjmy z majetkových podielov v OS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Stará Turá

IČO
00312002
Sídlo
SNP 1/2, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 20.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 13.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zároveň však ustanovenia § 31 ods. 3 písm. k), o) a v) zásad hospodárenia, neboli v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: - Podľa § 31 ods. 3 písm. o) a v) zásad hospodárenia MsZ schvaľuje odsúhlasenie záruky pre poskytnutie úveru pre iné právnické a fyzické osoby a prevzatie dlhu a uznanie dlhu, pričom podľa § 17 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. - MsZ schvaľuje podľa § 31 ods. 3 písm. k) zásad hospodárenia, majetkové účasti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb, pričom obec môže použiť rozpočtové prostriedky podľa § 7 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Druhú kapitalizáciu pohľadávok vo výške 135 070 eur mesto zaúčtovalo 31.12.2015 interným dokladom č. 115 v prospech účtu 043 – Obstaranie DFM v súvzťažnosti s účtom 318 206 – Pohľadávky z nedaňových príjmov. Mesto neúčtovalo o záväzku z upísaného nepeňažného vkladu vo výške 135 070 eur prostredníctvom účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov v zmysle § 48 ods. 7 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie poskytnutého kapitálového transferu a bežných transferov: Podľa denníka účtovných prípadov za rok 2015, mesto o poskytnutých transferoch účtovalo nasledovne: • Nesprávnym zaúčtovaním poskytnutého kapitálového transferu v sume 27 000,00 eur na ťarchu účtu 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 19 ods. 9 postupov účtovania, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom sa bežný aj kapitálový transfer poskytnutý v ostatných prípadoch účtuje na ťarchu účtu 585 alebo na ťarchu účtu 586 a v prospech účtu 221. Pričom v ostatných prípadoch sú myslené prípady, ktoré nie sú vymedzené predtým, konkrétne ostatným subjektom verejnej správy okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a iným subjektom. Moment účtovania nákladu je moment poskytnutia transferu resp. pri účelovo určených dotáciách splnenie účelu. • Mesto obdobne ako v prípade kapitálového transferu, nesprávnym zaúčtovaním poskytnutých bežných transferov v celkovej sume 35 500 eur na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady, na ktorom sa účtujú náklady peňažného styku, mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 19 ods. 9 postupov účtovania, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom sa bežný aj kapitálový transfer poskytnutý v ostatných prípadoch účtuje na ťarchu účtu 585 alebo na ťarchu účtu 586 a v prospech účtu 221. Zároveň nedodržalo postupy účtovania v oboch prípadoch podľa § 65 ods. 4 postupov účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy a na ťarchu účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy účtuje účtovná jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok bežné a kapitálové transfery poskytnuté ostatným subjektom. Pred zaúčtovaním na ťarchu účtu nákladov, mesto nepoužilo účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy podľa § 19 ods. 14 postupov účtovania, podľa ktorého transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 22 a v prospech účtu 371 alebo v prospech účtu 372. Tým, že mesto nezaúčtovalo transfery v sumách 27 000,00 eur a 33 000,00 eur na účet 372, nekonalo podľa § 49 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy účtuje aj o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Mesto Tlmače

IČO
00307581
Sídlo
Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 18.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta neupravovali ochranu majetku vloženého do obchodnej spoločnosti pred jeho ďalším prevodom mimo nej
Primátor mesta, ktorý vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutím jediného spoločníka neodvolal a nevymenovalo členov dozornej rady spoločnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Valné zhromaždenie BYTREAL Tlmače, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka neschválilo účtovné závierky a nerozhodlo o rozdelení zisku alebo úhrade straty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov za fakturované služby súvisiace so správou a prevádzkou Relax centra
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto vložilo do obchodnej spoločnosti vklad mimo základného imania spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezistilo a nezaúčtovalo inventarizačný rozdiel na účte 063, ktorý vznikol pri prechode na menu euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Tvrdošín

IČO
00314901
Sídlo
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
15.03.2017 - 23.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Meder

IČO
00305332
Sídlo
Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 30.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zakladateľské listiny obchodných spoločností TERMÁL s.r.o., MPBH s.r.o., TSM s.r.o. a MŠK s.r.o. neobsahovali údaje o prvej dozornej rade, čo nebolo v súlade s § 110 ods. 1 písm. f) obchodného zákonníka, podľa ktorého zakladateľská listina musí obsahovať mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady. Obsahovali údaje o aktuálnej dozornej rade, okrem MPBH s.r.o.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zakladateľská listina spoločnosti TERMÁL s.r.o. neobsahovala údaje o prvých konateľoch, čo nebolo v súlade s § 110 ods. 1 písm. e) obchodného zákonníka, podľa ktorého zakladateľská listina musí obsahovať mená, bydliská a rodné čísla členov prvých konateľov a spôsob akým konajú v mene spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Inventúrne súpisy dlhodobého finančného majetku neobsahovali údaje, resp. vyjadrenie k odporúčaniam na posúdenie reálnosti ocenenia majetku zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Reálna hodnota dlhodobého finančného majetku nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2013 - 2016 vyhodnotená a neboli tvorené opravné položky, najmä za obchodnú spoločnosť MŠK s.r.o., v ktorej hodnota majetku (t. j. vklad do základného imania spoločnosti) bola v kontrolovanom období znehodnotená. Uvedený postup nebol v súlade s ustanovením § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa ocenenie majetku upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 15 opatrenia MF SR o postupoch účtovania v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Kontrolné zistenie nadväzuje na zistenie a odporúčanie uvedené v bode 3.2, časť inventarizácia dlhodobého finančného majetku tohto protokolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Vráble

IČO
00308641
Sídlo
Hlavná 1221/22, 95216 Vráble
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 24.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V úplnom znení zakladateľskej listiny OS neboli uvedené mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia neschvaľovalo účtovnú závierku OS a nerozhodovalo o rozdelení zisku, resp. úhrade straty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri príjme z predaja cenných papierov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto a Veolia Energia Vráble, a.s. mali v r.2015 v platnosti Zmluvu o nájme nehnuteľností a technologických zariadení č. 3878/2000 v znení 29 dodatkov.

Mesto Vrútky

IČO
00647209
Sídlo
Matušovičovský rad 4, 03861 Vrútky
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
09.03.2017 - 22.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Zvolen

IČO
00320439
Sídlo
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úplné znenia zakladateľskej listiny neobsahovali sídlo spoločníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto si ako spoločník OS neuplatnilo do dňa začatia výkonu kontroly svoje oprávnenie na valnom zhromaždení týkajúce sa nápravy uvedeného stavu (neuvedenie sídla spoločníka, nesprávny predmet nepeňažného vkladu) .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mesto nevykonalo úpravu rozpočtu na plánovaný príjem z predaja akcií Prima banky Slovensko, a.s. v sume 29 950,00 eur a uvedený príjem bol vykázaný vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31. 12. 2015 len ako skutočnosť. Tým, že mesto nevykonalo zmenu rozpočtu na uvedený príjem z predaja akcií nepostupovalo v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neuvedením všetkých údajov v poznámkach, ku ktorým malo mesto obsahovú náplň, nepostupovalo mesto v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke. Mesto zároveň nedodržalo § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Neúčtovaním o OS v likvidácii, ktorá nie je vymazaná z obchodného registra a teda nezanikla, nepostupovalo mesto v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve. Zároveň mesto neoverilo inventarizáciou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti v zmysle § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy za účty 062 a 063 neobsahovali v zmysle § 30 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25, ale len sumárny údaj hodnoty majetku za jednotlivé OS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa inventarizačného zápisu za dlhodobý finančný majetok z 22. 01. 2016 nebol v rámci inventarizácie účtov 061, 062 a 063 zistený rozdiel pri porovnaní skutočného stavu a účtovného stavu. Neoverením skutočnej sumy mestom vlastnených akcií za OS Zvolenská ekologická spoločnosť a.s. podľa výpisu z CDCP nepostupovalo mesto v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
12.03.2017 - 22.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dotácia bola vyúčtovaná 04.08.2014 (o viac ako päť mesiacov neskôr), avšak mesto nevyzvalo obchodnú spoločnosť za nedodržanie lehoty určenej na vyúčtovanie poskytnutej dotácie, čím nepostupovalo v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie. Zároveň mesto porušilo finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 163/2003 Z.z.
Mesto pri nesprávnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie išlo nad rámec oprávnenia v sume 34 424,40 eur, čím porušilo finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neuplatnením penále vo výške 0,1 % celkovej sumy poskytnutej dotácie mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto malo svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1946 Zb.
Pasívnym vlastníctvom väčšinového podielu v nefungujúcej obchodnej spoločnosti spĺňajúcej podmienky na zrušenie rozhodnutím súdu, nebol majetok mesta zveľaďovaný, chránený a zhodnocovaný........
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2015 neobsahovali textovú ani tabuľkovú časť, ktorá by vyjadrovala informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch, resp. druhu transakcie mesta a spriaznených osôb, čím mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 opatrenia MF SR č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Mesto malo v čl. VIII poznámok uviesť informácie týkajúce sa transakcií mesta s obchodnými spoločnosťami, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Netvorením a nezúčtovaním opravných položiek mesto nepostupovalo podľa ustanovenia § 15 ods. 1 postupov účtovania podľa ktorého „opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku“.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom mesta priamo neupravovali ochranu majetku vloženého do obchodnej spoločnosti pred jeho ďalším prevodom mimo nej.
Členov dozornej rady obchodnej spoločnosti vymenúvalo a odvolávalo MsZ a nie primátor mesta rozhodnutím jediného spoločníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Inventarizačný rozdiel účtovná jednotka nezaúčtovala do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Štúrovo

IČO
00309303
Sídlo
Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
20.03.2017 - 15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Valné zhromaždenie dvoch obchodných spoločností schválilo odmenu konateľovi a v zápisnici nebola overená pravosť odpisu primátora ako jediného spoločníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2014 nových členov dozorných rád obchodných spoločností, čím rozhodlo o skutočnosti, ktorá spadá do kompetencie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb., 513/1991 Zb.
v textovej časti poznámok mesto uviedlo nesprávnu informáciu o percentuálnom podiele mesta v jednej z obchodných spoločností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
mesto zúčtovalo obchodné podiely obchodných spoločností s podielom nižším ako 50 % na nesprávne účty
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto pri zreálňovaní ceny obchodných podielov dvoch obchodných spoločností zúčtovalo k 31.12.2015 vyššiu účtovnú hodnotu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Šurany

IČO
00309311
Sídlo
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 17.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v minulosti založilo nehnuteľnosti banke ako záruku za úver svojej obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Člena dozornej rady a konateľa obchodnej spoločnosti neschválilo MsZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri príjme z predaja cenných papierov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V poznámkach mesto neuviedlo údaje o všetkých obchodných spoločnostiach, chýbali informácie o majetkových podieloch v novozaloženej OS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto vložilo do OS peňažný vklad mimo ZI, ktorý spolu s hodnotou ZI evidovalo na účte 061. Peňažný vklad nebol v zakladateľskej listine uvedený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto pri inventarizácii nezistilo a nezaúčtovalo rozdiel na účte 063
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto podiely v OS účtovalo na účte obstarania aj po zápise do OR SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zakladateľská listina obsahovala údaje o nepeňažnom vklade majetku mesta do vlastného imania OS, pričom k vkladu majetku do OS nikdy nedošlo.
Stanovy OS boli iba citáciou obchodného zákonníka a bližšie neupravovali žiadnu oblasť činnosti OS.

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 16.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom neboli podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta dostatočne upravené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezabezpečilo zápis údajov o nájomných právach k pozemkom, ktoré podľa nájomných zmlúv majú trvať neurčitú dobu, do katastra nehnuteľností, čo nebolo v súlade s § 34 ods. 1 katastrálneho zákona. S obchodnou spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. boli uzavreté dve zmluvy o nájme. Doba nájmu bolo dojednaná na dobu neurčitú od 01.12.2004.a od 09.06.2006. Výška nájomného bola stanovená na 1,00 eur ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto si nesplnilo administratívno – evidenčnú povinnosť vyplývajúcu z § 1 ods. 1 katastrálneho zákona v spojitosti s § 20 ods. 1 a § 34 ods. 1 katastrálneho zákona. Podľa § 20 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona, obce sú povinné zasielať okresným úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia. Nájomná zmluva je iný údaj súvisiaci s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto v Poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy, časť A Neobežný majetok, bod 3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach, informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel neuviedlo za obchodné spoločnosti v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a podľa § 1 a § 3 opatrenia o individuálnej účtovnej závierke a jeho prílohy nasledovné údaje: hodnotu vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia podľa čl. III, A, bod 3, písm. f) vysvetliviek na vyplňovanie poznámok; hodnotu vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia podľa čl. III, A, bod 3, písm. g) vysvetliviek na vyplňovanie poznámok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto netvorilo k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. Tým nepostupovalo podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a v súlade s § 15 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu. Uvedeným postupom nevyhodnocovalo reálnu hodnotu majetkových podielov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO
00603317
Sídlo
Junácka 1, 83291 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
16.07.2017 - 15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Splatenie ZI pri vzniku spoločnosti - Základné imanie pri vzniku spoločnosti bolo tvorené peňažným vkladom jediného zakladateľa vo výške 5 000,00 eur, ktorý nebol v plnej výške splatený pred dňom podania návrhu na zápis do obchodného registra, čím nebola dodržaná lehota, ktorú stanovuje § 111 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Neocenenie majetkového vkladu do OS - Ku dňu vzniku spoločnosti Mestská časť Bratislava – Nové Mesto neocenila svoj majetkový vklad do obchodnej spoločnosti v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého sa obstarávacou cenou oceňujú podiely na základnom imaní obchodných spoločností. V rozpore so zákonom o majetku obcí MČ v období rokov 2012 – 2014 neevidovala svoj majetkový vklad v dcérskej obchodnej spoločnosti v účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neevidovanie majetkového vkladu do OS - V predchádzajúcom období rokov 2012 – 2014 MČ Bratislava - Nové Mesto neevidovala svoj majetkový vklad v NPS, s. r. o. v účtovníctve, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neeliminovanie majetkového podielu v OS - Kontrolou zostavenej konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 MČ Bratislava – Nové Mesto bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neeliminoval majetkový podiel dcérskej účtovnej jednotky v zmysle § 5 opatrenia MF SR o postupoch konsolidácie vo verejnej správe.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nezdôvodnenie výšky opravnej položky - Preverením účtovnej závierky MČ za rok 2015 bolo zistené, že MČ Bratislava - Nové Mesto v poznámkach nezdôvodnila vytvorenie opravnej položky vo výške 5 000,00 eur k majetkovému podielu v OS NPS, s. r. o. a neuviedla správnu hodnotu vlastného imania spoločnosti k 31.12.2014 a 31.12.2015. Zároveň neuviedla v poznámkach k 31.12.2015 celkovú výšku návratnej finančnej výpomoci vo výške 75 000,00 eur, ktorá bola schválená MiZ. V tabuľke č. 14 k čl. IX Finančné operácie poznámok sú uvedené informácie, ktoré nekorešpondujú s výkazom FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách k 31.12.2015 časť II. Finančné operácie. Vyššie uvedenými porušeniami nekonala v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Porušením opatrenia MF SR o účtovnej závierke zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek a štruktúre účtovnej závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie ustanoví MF SR opatrením, ktoré sú účtovné jednotky povinné dodržiavať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
28.03.2017 - 12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2015 účtovala MČ interným dokladom ID2/47 z 01.12.2015 o použití týchto finančných prostriedkov z BSK (71 - Iné zdroje) na úhradu vkladu do ZI spoločnosti, čím nekonala v súlade s opatrením a metodickým usmernením o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
MČ nepostupovala v súlade s § 19 postupov účtovania, podľa ktorého sa transfer, ktorý obdržala obec a poskytla ďalej svojej OS, účtuje na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC. Poskytnutie prostriedkov do kapitálového fondu OS sa účtuje na účte 069 – Ostatný DFM. Po zmene výšky ZI (z prostriedkov kapitálového fondu) sa účtuje zníženie na účte 069 – Ostatný DFN a zvýšenie na účte 061 – Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Použitím úveru na navýšenie ZI obchodnej spoločnosti MČ nedodržala pravidlá používania návratných zdrojov financovania, stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách. Uvedeným konaním MČ porušila finančnú disciplínu - § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MČ BA – Petržalka v prípade záporného VI spoločnosti BPP, s. r. o. netvorila k DFM opravné položky.Kontrolovaný subjekt tak nekonal v súlade s § 4 ods.2 zákona o účtovníctva a § 15 platných postupov účtovania. Uvedené nebolo súčasne v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, t. j. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dozorná rada v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s. r. o. a v obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. nezasadala najmenej raz za kalendárny štvrťrok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO
00603147
Sídlo
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
17.07.2017 - 12.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia, platné v kontrolovanom období, obsahovali ustanovenie umožňujúce v rozpore s týmto zákonom zveriť majetok do správy obchodnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Staromestská a. s. nerozhodlo o úhrade straty za rok 2013 a o rozdelení zisku za rok 2014 a neschválilo účtovnú závierku za rok 2014 v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. e )Obchodného zákonníka. MČ si ako jediný akcionár OS neplnila svoje povinnosti akcionára podľa obchodného zákonníka, čím zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mestská časť účtovala o vkladoch do neinvestičného fondu a neziskovej organizácii ako o dlhodobom finančnom majetku v rozpore s § 31 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ vykazovala korekciu vo výške 3 319,39 eur k obchodnej spoločnosti v konkurze, čo predstavovalo OP v celkovej výške majetkového podielu v tejto OS. Korekcia bola vykázaná na riadku 25, pričom pri 50 % podiele v OS mala byť táto vykázaná na riadku 26,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ v textovej časti poznámok k 31.12.2015 neuviedla všetky potrebné náležitosti týkajúce sa DFM a nevypracovala poznámky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 opatrenia o ÚZ, čím nekonala v súlade s § 1 ods. 2 citovaného opatrenia. Uvádzaním údajov za n. f. a n. o. ako DFM nekonala MČ v súlade s § 3 ods. 1 tohto opatrenia o ÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Mestská časť nevykonala inventarizáciu dlhodobého finančného majetku a opravných položiek k tomuto majetku v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mestská časť netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku pri vykázaní záporného vlastného imania obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s. r. o.za obdobie rokov 2013 - 2015, v roku 2016 vytvorila opravné položky aj ku vkladu do Európskej hudobnej akadémii Bratislava – Schengen n. f. .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mestská časť nevyužila právo kontroly obchodnej spoločnosti Staromestská a. s. prostredníctvom svojich zástupcov v dozornej rade, ktorí nepredkladali valnému zhromaždeniu vyjadrenia k účtovnej závierke, k rozdeleniu zisku, resp. k úhrade straty, ani nepodávali správy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,, za rok 2015 neboli predložené zápisnice DR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Chynorany

IČO
00310506
Sídlo
Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.05.2017 - 16.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Cífer

IČO
00312347
Sídlo
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 30.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 6 ods. 5 zákona o majetku obcí tým, že vložil majetok ako vklad do vlastného imania obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Dunajská Lužná

IČO
00400009
Sídlo
Jánošíkovská 7, 90042 Dunajská Lužná
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 27.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Členovia DR neboli schválení obecným zastupiteľstvom, čo nebolo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec ako spoločník obchodnej spoločnosti nevyužila možnosť uplatňovania si svojich práv na valnom zhromaždení v zmysle obchodného zákonníka a podľa článku VI, bod 6 spoločenskej zmluvy nekonala.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolou činnosti DR bolo zistené, že nepredkladala svoje vyjadrenia k ÚZ, k rozdeleniu zisku, resp. k úhrade straty VZ, ani mu nepodávala správy v lehote určenej spoločenskou zmluvou. Kontrolovaný subjekt o uvedenom predložil počas výkonu kontroly NKÚ SR čestné prehlásenie podpísané starostom obce. Obec nevyužila právo kontroly OS prostredníctvom svojich zástupcov v DR, čím nekonala v súlade s čl. 6 bod 13 písm. c) a d) spoločenskej zmluvy spoločnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec pri účtovaní úbytku realizovateľných CP a podielov nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 31 ods. 8 postupov účtovania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou správnosti zatriedenia príjmu z predaja akcií Prima Banky do EK RK bolo zistené, že obec tieto zaradila ako kapitálové príjmy, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a opatrenia a metodického usmernenia k rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého príjmy z predaja majetkových účastí sú príjmovými finančnými operáciami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Za obdobie rokov 2013, 2015 a 2016 obec nevykonala zmenu rozpočtu, čím nepostupovala v súlade s § 12, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých obec alebo vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku. Obec nevykonala zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky, čím nekonala v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v textovej časti poznámok k 31.12.2015 neuviedla všetky potrebné náležitosti týkajúce sa DFM a nevypracovala poznámky podľa vzoru uvedeného v prílohe č.1 opatrenia o ÚZ, nekonala v súlade s § 1 ods. 2 citovaného opatrenia. Zároveň nekonala v súlade s § 3 ods. 1 tohto opatrenia o ÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec inventarizáciu DFM vykonávala len raz za dva roky, čím nepostupovala v súlade s § 29 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciu účtov ÚJ vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu ÚZ, pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže ÚJ vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Tým, že obec nevykonala inventarizáciu DFM , nekonala súčasne v súlade s § 8 ods. 4, podľa ktorého účtovníctvo ÚJ je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a ÚJ vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Po zapísaní údajov do OR SR obec nezaradila obstaraný DFM na účet 063 – Realizovateľné CP a vklady, čím nekonala v súlade s § 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ÚJ účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Zároveň nekonala v súlade s § 7 cit. zákona, podľa ktorého ÚJ je povinná účtovať tak, aby ÚZ poskytovala pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii ÚJ. O zaradení CP obec účtovala až v roku 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obchodná spoločnosť za obdobie rokov 2013 – 2015 dosahovala záporný výsledok hospodárenia a vykazovala záporné VI. Obec k tomuto DFM netvorila OP, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, t. j. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve (§ 4 ods. 2). Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 15 postupov účtovania, podľa ktorého sa OP tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. OP sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonávaním kontrolnej činnosti prostredníctvom DR a HK a neuplatňovaním si svojich práv účasťou na valných zhromaždeniach obec nekonala v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obchodná spoločnosť dosahovala za roky 2013-2015 záporné vlastné imanie, kontrolovaný subjekt netvoril k tomuto DFM opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Horné Srnie

IČO
00311588
Sídlo
Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.05.2017 - 16.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zatriedením predaja akcie Prima banky Slovensko a.s. na nesprávnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nebol dodržaný postup v zmysle tretej časti ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bodu C. finančné operácie prílohy k opatreniu MF SR o druhovej klasifikácii, organizačnej klasifikácii a ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie a súčasne nebolo dodržané metodické usmernenie k rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorého príjmy z predaja majetkových účastí sú príjmovými finančnými operáciami. Zároveň tým, že nebol dodržaný postup podľa opatrenia MF SR bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy, podľa ktorého sa povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia vydaného MF SR vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.

Obec Komjatice

IČO
00308994
Sídlo
Nádražná 97/344, 94106 Komjatice
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.03.2017 - 09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala akcie ZsVS s podielom 0,46 % nesprávne zaúčtované na účte 069
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom neupravovali ochranu majetku vloženého do obchodnej spoločnosti pred jeho ďalším prevodom mimo nej
Rokovania valného zhromaždenia Káblovej televízie Komjatice, s.r.o. boli konané iba za účasti jej konateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Uplatňovanie práv spoločníka na valnom zhromaždení nebolo obcou uskutočňované, keďže sa na nich spoločník nezúčastňoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec nezaúčtovala vzniknutý rozdiel v majetkovom podiele v ZsVS, a.s.na účte 069, ktorý vznikol pri prechode na menu euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Konateľ spoločnosti Káblová televízia bol zároveň aj zamestnancom obce, s ktorou mal uzatvorenú pracovnú zmluvu. Obec nepreukázala, že práca tohto zamestnanca vykonaná v prospech obchodnej spoločnosti jej bola prefakturovaná

Obec Láb

IČO
00304883
Sídlo
Láb 503, 90067 Láb
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
06.03.2017 - 17.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesúlad s § 57 ods. 1 obchodného zákonníka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
zníženie ZI v nesúlade so schváleným uznesením OZ a zápisom v OR SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
VZ neschválilo účtovnú závierku v roku 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec poskytla priestory pre sídlo OS pri založení OS, avšak v roku 2013 ukončila nájom výpoveďou, Počas kontrolovaného obdobia OS sídlila v priestoroch obecného úradu bez uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nesprávne zaúčtované podiely na zisku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
príjem zo zníženia ZI nebol správne rozpočtovaný, obec nedoložila operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení za rok 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavný kontrolór nevykonal kontrolu OS, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo požiadalo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Nižná

IČO
00314684
Sídlo
Nová doba 506, 02743 Nižná
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
16.03.2017 - 29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príplatková povinnosť tak ako je uvedená v spoločenskej zmluve a vzhľadom na uvádzané uznesenie valného zhromaždenia, týkajúceho sa vykrytia určenej výšky straty obchodnej spoločnosti zo strany obce bola v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia a orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a o výdavkoch obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a nie valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Oravská Polhora

IČO
00314749
Sídlo
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
14.03.2017 - 10.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Prakovce

IČO
00329517
Sídlo
Prakovce 333, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
07.03.2017 - 09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Postup obce vo vzťahu k informácii o vybraných ukazovateľoch finančného majetku, uvedenej v účtovnej závierke (súvaha, poznámky), bol v rozpore s 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neschválením fyzickej osoby do funkcie konateľa OS PRAKTOS, spol. s r.o. uznesením OcZ obec nepostupovala v súlade s § 11 ods.4 písm. l) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Skalka nad Váhom

IČO
00311961
Sídlo
Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
08.05.2017 - 20.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Majetkové podiely obce a cenné papiere v dvoch vodárenských spoločnostiach v celkovej sume 301 310,00 eur s podielmi 0,09 % a 0,77 % boli k 31.12.2016 zaúčtované na účte 069 – ostatný dlhodobý finančný majetok a mali byť zaúčtované na účte 063 – realizovateľné cenné papiere a podiely. Zaúčtovaním podielov a akcií vodárenských spoločností s podielmi 0,09 % a 0,77 %, čiže nižšími ako 20,00 % na účte 069 – ostatný dlhodobý finančný majetok nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 31, ods. 3 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
20.03.2017 - 09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vložila do obchodnej spoločnosti v rokoch 2014 a 2015 peňažný vklad vo výške 30000,00 Eur mimo základné imanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec zmluvou o nájme prenechala majetok do užívania obchodnej spoločnosti bezodplatne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
v textovej časti poznámok obec uviedla informácie o právnických osobách založených obcou v nedostatočnom rozsahu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Pri zreálňovaní ceny obchodného podielu jednej z obchodných spoločností v roku 2013 obec zúčtovala jej zníženie prostredníctvom oceňovacieho rozdielu na nesprávny účet
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31

Obec Zohor

IČO
00305235
Sídlo
Dolná 46, 90051 Zohor
Kontrolované obdobie
Rok 2015, tabuľkové prehľady za roky 2013 – 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
06.03.2017 - 26.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zakladateľská listina TS Zohor nebol notársky overený podpis konateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
vypracované zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Hodnota VI nebola správne vykazovaná v poznámkach k 31.12.2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Nebol vypracovaný plán kontroly v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť