Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2016/1090
Názov:
Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
25.08.2016 - 07.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vykonalo export rozpisu svojho rozpočtu za rok 2015 do systému RIS.SAM dňa 20.05.2015 (41 kalendárnych dní po jeho schválení), čím konalo v rozpore s § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením MZ č.345/2015 z 10.12.2015 bol primátor mesta splnomocnený vykonávať zmeny rozpočtu v mesiaci december 2015 bez toho, aby v ňom bol stanovený rozsah (kvantifikácia) zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať primátor mesta, čím došlo k porušeniu § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou predloženého výkazu FIN 6-04 - Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií bolo zistené, že v riadku č. 5 nebola uvedená výška záväzkov po lehote splatnosti k 31.12.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Tým, že rámcová zmluva obsahovala dve ceny predmetu zákazky, kontrolovaný subjekt nedbal pri úprave zmluvných vzťahov na odstránení všetkého, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto ako poskytovateľ príspevku mnohodetným rodinám neposudzovalo existenciu stavu hmotnej núdze u príjemcov finančného príspevku - fyzickým osobám - nad rámec zákona č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o zákazke nebola zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v lehote stanovenej podľa § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého VO vypracuje a zverejní správu o zákazke v profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Rámcová zmluva alebo dodatky k zmluve neboli zverejnené v profile VO vôbec, čím bol porušený § 49a ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého VO uverejní vo svojom profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, alebo si túto povinnosť nesplnil ani prostredníctvom uverejnenia priameho odkazu na text zmluvy podľa § 49a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt si nesplnil svoju zverejňovaciu povinnosť v súlade s § 9 ods. 6 zákona o VO, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný bezodkladne po uzatvorení zmluvy zverejniť v profile kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO, kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk, kópiu zápisnice o zasadnutí poroty a kópiu správy podľa § 21 ods. 2 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
"V profile VO nebola zverejnená suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, v tomto prípade do 31.03.2016 podľa § 49a ods. 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní. "
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Na faktúrach chýbali dátumy vykonania PFK a schválenia finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
"Zmluva bola zverejnená až po poskytnutí plnenia protistranou, t. j. k plneniu došlo bez právneho titulu definovanom v § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením povinne zverejňovanej zmluvy došlo k porušeniu ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám a § 21a ods. 1 písm. c) tohto zákona, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom, t. j. aj nesplnenie si povinnosti zverejniť zmluvu. "
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Hlavné mesto poskytlo preddavky na nákup elektronických darčekových kariet bez toho, aby boli zmluvne dohodnuté, čím nekonalo v súlade s § 19 ods. o zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Uvedeným zároveň porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v textovej časti poznámok uviedlo náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti bez ďalšieho členenia , čím nekonalo v súlade s § 18 ods. 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná v poznámkach uviesť aj vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za účtovné obdobie v členení na náklady za overenie účtovnej závierky, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby. Suma uvedená v poznámkach nekorešpondovala s údajom uvedeným v hlavnej knihe na analytickom účte 518.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou tabuľkovej časti poznámok bola zistená nesprávne uvedená zostatková hodnota podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke k 31.12.2015, keď nebola upravená o tvorbu OP vo výške 1 891 697,92 eur. Nesprávnym a neúplným uvedením údajov v poznámkach v ÚZ hlavné mesto nekonalo v súlade s § 23a ods. 8 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka zodpovedná za správnosť uložených dokumentov. Zároveň nekonala v súlade s § 17 ods. 9 tohto zákona, podľa ktorého informácie v účtovnej závierke sú spoľahlivé, ak spĺňajú požiadavky podľa § 7 ods. 1 a ak sú úplné a včasné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovaním nákladov v sume eur do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúviseli, hlavné mesto nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve v platnom znení, podľa ktorých účtovná jednotka vykazuje účtovné prípady v období, s ktorými časovo a vecne súvisia. Zároveň hlavné mesto neúčtovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, t. j. podľa platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto o majetku uvedenom do užívania na základe vydaného povolenia na predčasné užívanie stavby neúčtovalo v súlade s § 26 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, čím zároveň nedodržalo ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tým, že hlavné mesto neevidovalo majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve, nedodržalo ustanovenie § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nekonalo v súlade s § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ku dňu zostavenia účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami a ods. 4, podľa ktorého ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.(zmarené investície)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nedodržalo ustanovenie § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis ako účtovný záznam zabezpečujúci preukázateľnosť účtovníctva (v zmysle § 8 ods. 4), neobsahoval odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve (platné postupy účtovania), keď na účte ostatných finančných investícií účtovalo o iných skutočnostiach, ako je jeho obsahová náplň - postupy účtovania § 31 ods. 7
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v roku 2015 rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory, audit ani rezervy na nevyfakturované dodávky nevytvorilo, čím nekonalo s § 14 ods. 1 platných postupov účtovania, podľa ktorého sa tvorí rezerva v súlade s § 26 zákona, t.j. ku dňu zostavenia účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami. Hlavné mesto zároveň nedodržalo ustanovenie § 14 ods. 9 postupov účtovania, ktoré vymedzuje okruh záväzkov, ku ktorým sa rezervy vytvárajú. Zároveň nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavné mesto nemalo interným aktom riadenia upravenú oblasť tvorby, použitia a rozpustenia rezerv, čím nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 2 postupov účtovania, ktorý stanovuje, že „spôsob tvorby a použitia rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonal PFK po uzatvorení zmlúv, čím nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto pri zmluvách o prevode majetku (nehnuteľností) nevykonalo PFK, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto zverejnilo zmluvy bez uvedenia osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
"Kontrolovaný subjekt nekonal a neuplatnil si práva vyplývajúce z dodatku zmluvy a neuložil nájomcovi za rok 2014 zmluvnú pokutu vo výške 300,00 eur. "
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt si neuplatnil svoje práva vyplývajúce zo zmluvy a úhradu nájomného a zálohových platieb vo výške 42 033,26 eur vymáhal až po uplynutí 18 mesiacov nájomného vzťahu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
07.08.2016 - 07.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v niektorých prípadoch nesprávne uplatňovalo rozpočtovú klasifikáciu, keď nesprávne triedilo výdavky na splátky tuzemskej istiny. Išlo o výdavky vyplývajúce zo záväzkov z dodávateľských úverov, ktoré boli v rokoch 2012 a 2013 postúpené na banku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto nezapočítalo sumu ročných splátok úverov ŠFRB v čiastke 210 384,00 eur do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania , hoci nešlo o jednorazové predčasné splatenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne triedenie výdavku v rámci položiek kapitálových výdavkov v jednom prípade, keď serverový operačný systém zakúpený a zaradený spolu so serverom v sume 2 412,00 eur mesto zatriedilo nesprávne na podpoložke 711003 Nákup softvéru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uhradilo zhotoviteľovi aj práce, ktoré nevykonal - autorský dohľad nebol vykonaný- porušilo finančnú disciplínu v sume 180,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto pri obstarávaní stavebných prác týkajúcich sa údržby miestnej komunikácie v celkovej sume 158 996,83 eur nevybralo dodávateľa stavebných prác verejným obstarávaním.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto zabezpečovalo prevažnú časť stavebnej údržby, ako aj zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom, na základe zmlúv uzatvorených v rokoch 2000 a 2005 na dobu neurčitú, čím bolo konštatované konanie mesta v rozpore s pravidlami a princípmi verejného obstarávania upravenými v zákone o verejnom obstarávaní s účinnosťou v roku 2015 v § 9 ods. 3, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uzatvorením dodatkov č. 15 až 18 k zmluve č. 222/2005/DKS z 22. 6. 2005 mesto nekonalo v súlade s § 10a ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto pri poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta občianskemu združeniu FK DUKLA mládež v sume 50 000,00 eur akceptovalo neúplné doklady k zúčtovaniu dotácie a nevykonalo kontrolu zúčtovania dotácie, nepostupovalo v súlade s § 10 ods. 5 a § 11 VZN č. 8/2011, čím zároveň nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Zároveň bola porušená finančná disciplína v sume 40 332,40 eur podľa § 31 ods. 1 písm. m)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nekonalo vo veci vymáhania dotácie poskytnutej z rozpočtu prijímateľovi "občianske združenie Bazén" (ktorý nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie v sume 1 400,00 eur), čím nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na dobudovanie kanalizačného potrubia a odvodnenie ihriska pri ZŠ Moskovská akceptovalo ponuku uchádzača, ktorý predložil ponuku po lehote na predkladanie ponúk, čím nepostupovalo v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto nepredložilo doklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota zákazky na nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou na prevoz klienta na invalidnom vozíku, čím nepostupovalo v súlade s § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto zaúčtovalo na účet 041 - Obstaranie DNM aj bežné výdavky za školenia v sume 10353,02 eur, čím nepostupovalo podľa § 32 ods. 13 postupov účtovania, podľa ktorého sa náklady na školenia a semináre neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady. Nedodržaním postupov účtovania mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V prípade informačného systému IISES v sume 1 831 790,63 eur bolo zistené, že tento bol mestu odovzdaný a spustený do rutinnej prevádzky 1. 1. 2014, bol aj preukázateľne využívaný, napriek tomu bol k 31. 12. 2015 evidovaný na účte 041 - Obstaranie DNM a 042 - Obstaranie DHM, čo nebolo v súlade s § 27 ods. 1 a § 28 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorých sa na týchto účtoch účtuje obstaraný DNM a DHM do času jeho uvedenia do používania. Nedodržaním postupov účtovania mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v prípade neoprávnene zriadeného záložného práva na LV č. 1753 pre pohľadávku spoločnosti Prington Leasreal, spol. s r. o. a záložného práva na LV č. 2724 pre pohľadávku spoločnosti TIKA INVESTMENTS LIMITED (voči ktorým neevidovalo záväzky) do začatia kontroly nepožiadalo Správu katastra Banská Bystrica o nápravu, nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 písm. b) a c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné chrániť majetok pred zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nevyžadovalo v rokoch 2012 až 2014 od spoločnosti MBB a. s. dôslednú platobnú disciplínu pri úhradách splátok pohľadávok vyplývajúcich z úverov od ŠFRB, ktoré mesto riadne splácalo. K 31.12.2015 bola MBB a. s stále v omeškaní s úhradami splátok v sume 306 333,93 eur. Týmto mesto nepostupovalo v súlade s článkom 24 ods. 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, podľa ktorého je povinné starať sa o to, aby povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené. Súčasne tým mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány mesta sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto neodúčtovalo z evidencie neoprávnene vyrubenú pohľadávku z dane z nehnuteľnosti voči spoločnosti Prvá elektromontážna spoločnosť a. s. na základe rozhodnutia č. 002202/2012/1 zo 16. 5. 2012 v sume 3 620,49 eur - čo zistilo v roku 2013, napriek tomu ju stále evidovalo aj k 31. 12. 2015. Tým, mesto nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Zároveň tým, že mesto pri inventarizácii pohľadávok riadne neoverilo skutočný stav pohľadávok, nepostupovalo v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa inventarizáciou overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neprihlásilo pohľadávku za daň z nehnuteľnosti za rok 2014 voči spoločnosti Doprastav a. s. vyplývajúcu z rozhodnutia č. 002092/2014 z 3. 3. 2014 v sume 34 403,20 eur do reštrukturalizačného konania včas, čím nekonalo v súlade s článkom 24 ods. 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány mesta sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nesprávne vykázalo dlhodobý záväzok voči dcérskej spoločnosti BPM, s. r. o. v sume 77 674,00 eur ako krátkodobý. Tým nepostupovalo v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Nedodržaním predmetného opatrenia mesto nepostupovalo podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie vydané MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky z posúdenia reálnosti ocenenia majetku, tzn. neboli vypracované podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať aj výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto ako krátkodobú rezervu evidovalo aj rezervu na nevyčerpané dovolenky, Park kultúry a oddychu za rok 2013 v sume 4311,94 eur. Podľa zákonníka práce bolo možné čerpať dovolenku do konca roka 2014. Tým, že mesto pri vykonaní inventúry neprehodnotilo odôvodnenosť tejto vytvorenej rezervy, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 7 postupov účtovania, podľa ktorého sú rezervy predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Nedodržaním postupov účtovania mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V prípade bližšie nešpecifikovaného majetku prevzatého po zrušenej príspevkovej organizácii mesta Investorský útvar mesta v roku 2005 v sume 22 898 951,22 eur, bolo zistené, že mesto v roku 2013 identifikovalo časť z tohto majetku v sume 10 033 365,23 eur, ktorú odúčtovalo z účtu 042 – Obstaranie DHM ako zmarenú investíciu. Zvyšný majetok v sume 12 865 585,99 eur naďalej nevedelo špecifikovať, a preto k nej vytvorilo opravnú položku vo výške 100 %. Mesto k 31. 12. 2015 znovu neoverilo inventúrou skutočný stav majetku evidovaného na účte 042 – Obstaranie DHM v sume 12 928 866,82 eur, čím nepostupovalo podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Tým, že mesto k 31. 12. 2015 a ani do času výkonu kontroly nevedelo preukázať účtovnými dokladmi hodnotu majetku evidovaného na účte 042 – Obstaranie DHM v sume 12 928 866,82 eur, pri vykazovaní uvedeného majetku nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo preukázateľne. Podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Tým, že mesto v roku 2005 prevzalo do svojho vlastníctva po zrušenej príspevkovej organizácii majetok, ktorý nevedelo preukázať a overiť tak jeho existenciu a vlastníctvo a tento majetok nevedelo dokladovať ani v čase výkonu kontroly, nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 písm. b) a d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a viesť majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo a tiež neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom. Tým mesto nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) a f) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
06.09.2016 - 20.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto pristúpilo k predčasnému splateniu záväzku 6 410 000,00 eur. Výdavok bol zatriedený ako výdavková finančná operácia, ekonomická klasifikácia 815 – Odplata za postúpenú pohľadávku. Kontrolovaný subjekt nesprávne uplatnil ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie stanovenú Opatrením o rozpočtovej klasifikácii. Uvedeným konaním bol porušený § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Použitím prostriedkov rezervného fondu za predčasné splatenie záväzku o sumu 1 183 744,00 eur naviac oproti zákonom stanovenej hranici bol porušený § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval úplný prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov v takom rozsahu, ako boli skutočne poskytnuté. Absentovali tri prípady poskytnutej dotácie, pre FC VSS Košice, a.s. v dvoch prípadoch v sume celkom 300 000,00 eur a pre príspevkovú organizáciu mesta K-13 Košické kultúrne centrá v jednom prípade v sume 200 000,00 eur, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že návratnú finančnú výpomoc v sume 8 000 000,00 eur použil na nákup majetkovej účasti (výdavková finančná operácia) nedodržal povinnosť, pri používaní návratných zdrojoch financovania, dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto vykazovalo v roku 2015 vyššiu výšku dlhu o sumu 119 647,14 eur týkajúcu sa splácania úveru za výstavbu bytového domu. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 3 Opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre ROPO, ŠF, obce a VÚC.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolovaný subjekt v roku 2015 nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru na dlhodobú a krátkodobú časť na účte 461 – Bankové úvery. Uvedené nebolo v súlade s § 5 ods. 1 Opatrenia o postupoch účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 6 – 04 k 31.12.2015 boli na riadku 8 uvedené bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ v sume 2 681 397,56 eur, pričom tieto boli prijaté na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ, t.j. v danom riadku mala byť nula.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Tým, že mesto účtovalo o obstaraní majetku v celkovej sume 309 933,09 eur priamo do nákladov a nie v účtovnej triede 0 – Dlhodobý majetok nepostupovalo v zmysle § 25 ods. 1 Opatrenia o postupoch účtovania. Uvedeným konaním bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a nebola splnená povinnosť viesť účtovníctvo správne podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona. Zároveň kontrolovaný subjekt nedodržal pri triedení výdavkov ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia o rozpočtovej klasifikácií, čím porušil § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zaplatením verejných prostriedkov v sume 18 800,00 eur za nevyužívaný informačný systém o zeleni, boli tieto vynaložené neúčinne, čím bol porušený § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Čerpaním verejných prostriedkov za externé právne služby nekonalo mesto v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a subjekt verejnej správy je povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Nehospodárnym a neefektívnym vynakladaním verejných prostriedkov došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 6 120,00 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Dodávateľ fakturoval plnenie zmluvy na základe ôsmich faktúr v ktorých bola stanovená rozdielna cena za rovnaký rozsah inzercie, t.j. suma za dve strany formátu A3 v plnej farbe za mesiac sa pohybovala od 500,00 eur do 2 500,00 eur. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nezabezpečil hospodárne a efektívne čerpanie verejných prostriedkov, čím bol porušený § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Použitím verejných prostriedkov v sume 243,61 eur (na kúpu obrazu ) v rozpore s prijatými Pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Košice si objednalo catering pre 150 ľudí podaný dňa 11.11.2015 na módnej prehliadke L. E., ktorý bol uhradený na základe faktúry s interným č. 201504687 v sume 3 735,10 eur. Kontrolovaný subjekt si nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 pravidiel uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v najnutnejšej miere, pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkove sume 3 735,10 eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt netriedil vyššie uvedené výdavky v celkovej sume 36 357,40 eur podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, čím nekonal v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia o rozpočtovej klasifikácií. Zároveň mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 4 zákona rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Kontrolou bolo zistené nedodržanie postupu pri posudzovaní a schvaľovaní dotácií podľa § 4 ods. 3 písm. d) a g) VZN mesta Košice č. 76
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice zúčtovalo dotácie s rozpočtom roka 2015 bez predloženia vyúčtovania, resp. dokladov preukazujúcich použitie dotácie v štyroch prípadoch v celkovej sume 85 921,00 eur, čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 5 ods. 1 VZN č. 76. Kontrolovaný subjekt u príjemcov dotácií, ktorí nevyúčtovali dotáciu v stanovenom termíne neuplatnil ku dňu kontroly penále v zmysle § 6 ods. 2 VZN č. 76.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Doplnok VZN č. 76 o § 5a a poskytnutie dotácie príspevkovej organizácii v sume 200 000,00 eur (na základe vyššie uvedeného) bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto Košice tým, že poskytlo dotáciu svojej príspevkovej organizácii v rozpore s § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy porušilo pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neprerušil vyplácanie dotácie, keď účelovo poskytnutá dotácia sa stala predmetom exekučného konania a vyplatil dotácie v celkovej sume 75 000,00 eur, čím konal v rozpore s Čl. IV. zmluvy v nadväznosti na Čl. III. ods. 5 Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015, v rozpore s bodom IV. Dohody akcionárov. Zároveň uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené porušenie dojednaných zmluvných podmienok v I. až III. štvrťroku 2015 z dôvodu zúčtovania dokladov z roku 2014 v sume 7 869,59 eur. Ďalej bolo zistené, že došlo k zúčtovaniu dokladov s DPH predložených futbalovým klubom v celkovej sume 14 757,69 eur. Výdavok na úhradu DPH v zmysle platnej zmluvy bol neoprávnený výdavok. Uznaním výdavkov súvisiacich s exekučnými konaniami v dvoch prípadoch došlo k neoprávnenému čerpaniu výdavkov v sume 7 267,77 eur.Uvedené nedostatky neboli zistené kontrolovaným subjektom pri zúčtovaní dotácie, čím nebola dôsledne vykonaná finančná kontrola podľa § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto tým, že určilo predpokladanú hodnotu zákazky a obstaralo tovar za cenu podľa ceny jediného mestom vybraného dodávateľa, nedodržalo princíp hospodárnosti podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto tým, že uhradilo za poskytnuté služby viac ako určilo predpokladanú hodnotu zákazky, nevychádzalo pri jej určení z ceny, za ktorú sa obvykle predával rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky, ako to ukladal § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto nemalo žiadne preukazujúce podklady na základe ktorých určilo predpokladanú hodnotu zákazky, čo bolo v rozpore s § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní a v rozpore s čl. XIII ods. 3 písm. d) bodom 1. smernice mesta o verejnom obstarávaní. Ďalej tým, že určilo predpokladanú hodnotu zákazky a obstaralo tovar za cenu podľa ceny jediného mestom vybraného dodávateľa nedodržalo princíp hospodárnosti podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Nearchivovaním všetkých cenových ponúk z informatívneho prieskumu trhu bol porušený § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní a čl. XIII ods. 3 písm. d) bod 1. smernice mesta o verejnom obstarávaní čl. XIII ods. 2 písm. d) bod 5 a 6 smernice mesta o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto pri obstarávaní predmetných opakovaných cateringových služieb, určilo predpokladanú zákazky vždy samostatne pre každú jednotlivú zákazku a nie ako ich súčet, čo bolo v rozpore s § 5 ods. 2 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto Košice v zmysle Štatútu a následne uznesením č. 20 zo 14.02.2011 a č. 29 z 09.02.2015 delegovalo výkon práv akcionára v spoločnosti Kosit, a.s. na námestníka primátora. Námestník primátora hlasoval v roku 2013 za ponechanie zisku spoločnosti Uvedeným konaním bol porušený § 29 ods. 1 písm. f) Štatútu. Zároveň MZ nebola podaná informácia o priebehu a rozhodnutiach prijatých na valnom zhromaždení v zmysle § 26 ods. Štatútu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neúčtoval vo svojom účtovníctve o pohľadávke vyplývajúcej z predajnej ceny vyplývajúcej z kúpnej zmluvy vo výške 100 000 000,00 Sk (3 319 391,89 eur). Neúčtovaním o pohľadávke podľa v tom čase platných postupov účtovania mesto nepostupovalo v zmysle § 7 ods. 2 ods. d) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto malo vypracovanú Smernicu č. 25/2011 účinnú od 01.11.2011 týkajúcu sa tvorby, použitia a účtovania rezerv, zásad účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov, zásad tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v podmienkach mesta Košice. Smernica nebola aktualizovaná v zmysle § 14 platných Postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Mesto neúčtovalo o poplatku za uloženie odpadu na skládku za obdobie IV štvrťrok 2015 a 12/2015 do roku 2015, ale až do nasledujúceho účtovného obdobia v celkovej sume 482 810,15 eur. Tým, že o účtovných prípadoch nebolo účtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli, bol porušený § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina preverila postup mesta pri vymáhaní pohľadávok. Mesto tým, že si nesplnilo povinnosť používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi nekonalo v zmysle § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí v spojení s § 43 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Vykazovaním nadhodnotených aktív na jednotlivých položkách majetku bol porušený § 7 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
Mesto Košice v kontrolovanom období tvorilo dlhodobú rezervu na prípadné budúce plnenia z pasívnych dlhotrvajúcich súdnych sporov. V uvedenej sume bola tvorená aj rezerva na základe žaloby o vydanie bezdôvodného obohatia za užívanie pozemkov Borovicový háj mestom v sume celkom 70 000,00 eur. Mesto Košice vlastníkom pozemkov už zaplatilo za istinu, úroky a trovy konania sumu 142 531,76 eur. O uvedenom probléme mesto vedelo od roku 2011, pričom ku dňu kontroly nevykonalo kroky na vyriešenie daného stavu, aby zabezpečilo minimálny dopad na rozpočet mesta. Mesto uvedeným konaním nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na základe nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku k 31.12.2015 možno konštatovať, že mesto Košice vo vyššie uvedených prípadoch nepostupovalo podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bolo povinná inventarizovať majetok a záväzky podľa § 29 a 30 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MZ neschválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí v týchto prípadoch predaja:
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
MZ schválilo uznesením č. 355 zo 14.12.2015 prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom pre obchodnú spoločnosť Slovdeal, s.r.o. Košice, pričom o tomto prevode rozhodlo len podľa Štatútu a s odvolávkou na súlad so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Predmetné uznesenie MZ bolo schválené bez použitia príslušných ustanovení § 9 a § 9a zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto Košice a obchodná spoločnosť EEI s.r.o. uzatvorili 30.07.2012 nájomnú zmluvu. Predmetom zmluvy bol prenájom parkovacích miest v centrálnej zóne mesta, mimo centrálnej zóny a v rampových parkoviskách v počte spolu 3 314 za ročné nájomné vo výške 324 000,00 eur. Na základe vyššie uvedeného uzatvorenie nájomnej zmluvy nebolo v súlade s § 1 ods. 3 zákona o majetku obcí, § 6a ods. 1 a 2 zákona o pozemných komunikáciách. Navyše Mesto Košice sa dôsledne neriadilo vyššie uvedenými zákonmi ani v prípade výberu úhrad za parkovanie, pretože výber úhrad za parkovanie prislúchal výlučne obci podľa § 6a ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách platného a účinného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb., 138/1991 Zb.
Mesto Košice pri prenájme verejných platených parkovísk postupovalo na základe „obchodnej verejnej súťaže“. Kontrolovaný subjekt tým, že obsah podmienok súťaže neuverejnil vhodným spôsobom, konal v rozpore s § 282 ods. 2 Obchodného zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nájomnou zmluvou EEI prenechalo mesto Košice za odplatu obchodnej spoločnosti EEI s.r.o. predmet nájmu - nehnuteľnosť, avšak v prílohe č. 1, na ktorú nájomná zmluva EEI odkazuje, nebol dostatočne špecifikovaný (určitý) predmet nájmu podľa § 37 ods. 1 Občiansky zákonník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Podľa § 1 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy EEI: „Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní“. Uzatvoreniu zmluvného vzťahu na vytvorenie nových parkovacích miest malo predchádzať konanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v tom čase platného a účinného zákona, čím došlo k jeho obchádzaniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k nájomnej zmluve EEI neobsahovala presné vymedzenie zverovaného majetku (rozlohu príslušných ulíc – pozemkov alebo rozlohu parkovacích miest), ani účtovnú hodnotu zverovaného majetku mesto Košice postupovalo v rozpore s § 34 ods. 2 písm. a) a b) Štatútu a § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto Košice neupravilo dodatkom k nájomnej zmluve podmienku Ministerstva kultúry SR a to, že parkovacie miesta nemali byť zo strany súkromnej spoločnosti EEI s.r.o. poskytnuté do dlhodobého prenájmu žiadnej tretej osobe (tak fyzickej ako ani právnickej osobe). Uvedeným konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolou bolo v jednom prípade zistené poskytnutie vyhradeného parkovania, dlhodobý prenájom, v počte troch parkovacích miest (situovaných na ulici Vodná) súkromnou spoločnosťou EEI s.r.o. pre tretiu právnickú osobu (hotel)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Košice vyrubilo za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016 v 86 prípadoch fyzickým a právnickým osobám daň za užívanie verejného priestranstva v rezidentných lokalitách č. 1 – 10, v sume 25 620,96 eur, aj napriek tomu, že predmetné verejné priestranstvá boli predmetom nájmu na základe Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve EEI. Mesto Košice vyrubením daňovej povinnosti nepostupovalo podľa základnej zásady správy daní ustanovenej v § 3 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obchodná spoločnosť EEI s.r.o. mesačne mestu Košice refunduje náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uvedenými pracovníkmi mestskej polície, ako aj uhrádza skutočné náklady za pohonné látky. Na predmetnú činnosť Mestská polícia nedisponovala živnostenským oprávnením v zmysle § 10 ods. 1 živnostenského zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
Cena za nájom nebola v súlade s § 9a ods.9 zákona majetku obcí, keď kontrolovaný subjekt nezohľadnil pri akceptovaní ponuky skutočnosť, že prenájmom pozemkov súkromnej spoločnosti zaniká mestu nárok na daň za užívanie verejného priestranstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V dvoch prípadoch bol zistený rozdiel v skutočnom plnení opatrenia oproti stavu, ktorý mesto Košice uviedlo v správe o plnení opatrení. 1 opatrenie nebolo splnené a 1 opatrenie bolo splnené čiastočne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
24.07.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou upraveného rozpočtu a skutočného čerpania rozpočtových výdavkov bolo zistené, že niektoré bežné, kapitálové výdavky boli čerpané nad rámec schváleného rozpočtu bez vykonanej úpravy rozpočtu. Zmena rozpočtu nebola vykonaná aj v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nesprístupňovalo informácie o poskytovaných elektronických službách verejnej správy bezodkladne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Mesto pri poskytovaní dotácií v dvoch prípadoch porušilo finančnú disciplínu tým, že príjemca dotácie bol plátca DPH a nemal nárok na preplatenie výdavku s DPH
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri poskytovaní dotácii nebola zo strany mesta vykonaná dostatočná kontrola dokladov predložených k zúčtovaniu dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto neuchovalo informácie a podklady na základe ktorých určilo predpokladanú hodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto porušilo princíp transparentnosti oznámenia o vyhodnotení ponúk bolo datované deň pred vyhodnotením ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto rozdelilo zákazky, ktoré vecne a časovo spolu súviseli.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto neúčtovalo dodávateľské faktúry za spotrebu plynu, vody a elektrickej energie, za telefón a stravovanie do obdobia, s ktorým časoo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne účtovalo v prospech niektorých účtov triedy 5
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Na faktúrach bolo nesprávne označenie odberateľa v dodávateľských faktúrach ako Mestský úrad Nitra
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezaradilo majetok na príslušný účet 013 - Softvér v čase uvedenia do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto nezaradilo majetok na príslušný účet 021 - Budovy a stavby v čase uvedenia do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto evidovalo pohľadávky za odpredaj pozemkov, ktorých predaj sa neuskutočnil, výnosy z predaja boli účtované na účte 641 - Tržby z predaja DHM, čím účtovníctvo nebolo vedené správne, preukázateľné, úplne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, keď zmluvy neobsahovali sankčné mechanizmy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zmluvy boli uzatvorené zmätočné, pričom účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov: formálna chyba - nepresnosť v osobách na jednej strane v osobe na ktorú sa viaže povinnosť a na druhej strane v osobe, ktorá je povinná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto neoverovalo každú finančnú operáciu alebo jej časť na faktúrach, zmluvách a pokladničných dokladoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
09.08.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto prijaté finančné prostriedky za výrub drevín od troch právnických osôb v sume 69 853,44 eur nezahrnulo do bežných príjmov v celej sume, ale len do výšky čerpania bežných výdavkov v sume 15 937,18 eur. Zvyšná časť tohto vlastného príjmu bola zaradená ako mimorozpočtový príjem v sume 53 916,26 eur.Mesto na uvedené príjmy triedené v rámci EK RK na položke 292 027 - Ostatné príjmy iné nepriradilo kód zdroja 41 - Vlastné príjmy. Bežné príjmy mesta mali byť vyššie o 53 916,26 eur. Uvedená skutočnosť mala vplyv na správnosť výsledku rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
finančné prostriedky za výrub drevín v roku 2015 mesto používalo na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa § 15 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom nešlo o prostriedky peňažných fondov mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 543/2002 Z.z.
mesto prevzalo záväzky obchodných spoločností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nesprávne zatriedilo príjmy, výdavky a výdavkové finančné operácie.Nesprávne triedenie výdavkových finančných operácií v sume 258 573,66 eur malo vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
mesto poskytlo dotácie dvom obchodným spoločnostiam mesta na likvidáciu týchto spoločností. Z dôvodu nedodržania ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto záväzky postúpené banke nesprávne účtovalo na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, namiesto účtu 461 – Bankové úvery
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto neakualizovalo svoj účtovný rozvrh
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto oneskorene zaradilo majetok do účtovnej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
v prípade dokončenej stavby bol majetok evidovaný na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku aj po jeho prevzatí do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
mesto oneskorene vyradilo majetok z účtovnej a analytickej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
O odpise pohľadávky v sume vyššej ako 3 500,00 eur nerozhodlo MZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kúpnej zmluve nebolo dohodnuté právo spätnej kúpy a ďalšieho prevodu majetku zo strany kupujúceho na tretiu osobu podľa zásad hospodárenia. O výnimke nerozhodlo MZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
18.07.2016 - 15.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto prekročilo bežné výdavky, to znamená že boli čerpané nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Bežné výdavky boli čerpané nad rámec upraveného rozpočtu bez vykonania opatrení pred samotným použitím finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové opatrenia neboli vykonané napriek potrebe úpravy rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Faktúry a ani ich prílohy neobsahovali žiaden rozpis dodaných prác, resp. priložený rozpis prác bol len všeobecného charakteru, čím nebolo možne preukázať rozsah a množstvo dodaných služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Spotrebovaná elektrická energia pri verejnom osvetlení bola platená mestom za mestskú rozpočtovú organizáciu, preto boli v účtovníctve mesta účtované náklady na nesprávnych účtoch, čím účtovná závierka neposkytla verný a pravdivý obraz.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Bolo prevzaté a v nedokončené dielo - stavba multifunkčného ihriska a bola zaplatená celá cena diela, čím boli porušené zmluvne dohodnuté podmienky a vzniklo riziko nedokončenia diela.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Finančná disciplína bola porušená tým, že boli porušené pravidlá a podmienky poskytnutia verejných prostriedkov - kapitálových výdavkov na zhotovenie diela - stavby multifunkčného ihriska.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predbežná finančná kontrola na faktúre za dodané dielo bola vykonaná formálne, pretože nebol zistený rozpor pripravovanej finančnej operácie so zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Bol porušený princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami tým, že opis predmetu zákazky bol zadefinovaný odkazom na konkrétne typy produktu konkrétneho výrobcu bez možnosti pripustenia ekvivalentného riešenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dve správy o zákazkách neboli zverejnené na profile verejného obstarávateľa v zákonom stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Súčasťou vyúčtovania poskytnutých dotácií boli neoprávnené výdavky, čím boli porušené podmienky poskytovania dotácií podľa VZN mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Boli poskytnuté verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čím bolo porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby, deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Spoľahlivosť týchto údajov v poznámkach účtovnej závierky nebola zabezpečená uvedením neexistujúcich pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nebol dodržaný postup podľa opatrenia MF SR o účtovnej závierke verejnej správy, podľa ktorého bolo mesto povinné dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zaniknuté pohľadávky z účtovníctva mesta neboli odpísané, tým údaje v účtovnej závierke neboli verné a pravdivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V nájomných zmlúv bol bol uvedený odkaz na neplatný zákon o ochrane osobných údajov, čím nebolo pri úprave zmluvných vzťahov odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Bezplatný charekter zmluvy o výpožičke nebol dosiahnutý z dôvodu stanovenia zmluvného záväzku vypožičiavateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
18.07.2016 - 24.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nesprávne účtovalo na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky finančnú zábezpeku vo výške 50,00 eur na palubnú jednotku v režime predplatného mýta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle mesta bezodkladne po uzavretí zmluvy,(zmluvy o poskytnutí dotácií - 48 prípadov a jeden dodatok k nájomnej zmluve), pričom niektoré zmluvy boli zverejnené po viac ako 3 mesiacoch a dve zmluvy neboli zverejnené vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 546/2010 Z.z., 211/2000 Z.z.
porušenie pravidiel a podmienok zo strany prijímateľov dotácií, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté (zúčtovanie po termíne,nevrátenie nevyčerpanej časti dotácie v stanovenom termíne, použitie časti dotácie z rozpore so zmluvou a VZN, nezúčtovanie dotácie - spolu 4 prípady)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto stanovilo predpokladanú hodnotu zákazky na stavebné práce v sume 30 000,00 bez DPH a vo verejnom obstarávaní postupovalo podľa ustanovenia § 9 ods. 9 a nie podľa § 100 až 102 zákona o VO (2 prípady).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtovalo o dlhodobom hmotnom majetku po čase jeho uvedenia do používania vydaním kolaudačného rozhodnutia (4 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávnou evidenciou pozemkov nezabezpečilo preukázateľnosť účtovníctva (pozemky v k. ú. Boleráz- na LV nové čísla parciel so zmenou výmery pozemkov a znížením ich hodnoty o 197,69 eur (z roku 2012) a v evidencii predmetné pozemky pod parcelnými číslami a výmerou podľa kúpnych zmlúv z roku 2010).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto malo vytvorené rezervy na dva súdne spory s jedným žalobcom vo výške 12 005,28 eur nesprávne na účte 323 Krátkodobé rezervy aj keď sa jednalo o súdne procesy začaté v rokoch 1999 a 2001 a doba vyrovnania bola dlhšia ako jeden rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto viedlo k 31.12.2015 v účtovnej evidencii rezervu vo výške 100 000,00 eur na súdny spor s občanom ako žalobcom, ktorý v roku 2015 zomrel. V priebehu inventarizácie mesto neposúdilo odôvodnenosť rezervy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy viacerých organizačných zložiek mesta neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dva odbory mesta a jedno školské zariadenie bez právnej subjektivity nedodržali stanovený termín vykonania inventarizácie v zmysle príkazu primátora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účet 372 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy nebol uvedený v inventarizačnom zápise, pričom výška predmetných pohľadávok v sume 356,52 eur bola súčasťou celkovej sumy pohľadávok inventarizačného zápisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri všetkých preverených nájomných zmluvách kontrolovaný subjekt nevypracoval po obhliadke záznam na určenom formulári podľa prílohy č. 1 k zásadám hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ani v jednom prípade nebola vypracovaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí nájmu v súlade s nájomnou zmluvou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nedodržalo postup stanovený v zásadách hospodárenia pri priamom prenájme majetku, keď ho schválilo MZ a nie MR. .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezverejnilo zámer prenajať majetok priamym prenájmom najmenej na 15 dní a zároveň nezverejnilo lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri predloženej notárskej zápisnici bola priložená nájomná zmluva s iným dňom podpisu ako na dvoch zmluvách, ktoré boli predložené na kontrolu -pri úprave zmluvných vzťahov tak nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 546/2010 Z.z.
Notárska zápisnica k nájomnej zmluve bola vypracovaná až po odovzdaní nebytového priestoru v rozpore so zmluvou o nájme - nájomca mal prevziať nebytový priestor na základe osobitného preberacieho konania, zrealizovaného do 5 dní od odovzdania notárskej zápisnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo viacerých prípadoch súvisiacich s úhradami nájomného a preddavkami za služby mesto nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Vo viacerých prípadoch bolo zistené, že zmluvy (nájomné, kúpne) neboli vypracované a uzatvorené v súlade so schváleným uznesením MZ, alebo súhlasom primátora.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
viaceré nedostatky súvisiace s vypracovávaním a predkladaním notárskych zápisníc nájomcami - nedodržanie termínov, nevypracovanie a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto neuhradilo kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
viaceré nedodržania podmienok stanovených pri verejných obchodných súťažiach pred uzatvorením kúpnych zmlúv (napr. nepodpísanie kúpnej zmluvy v určenej lehote, nedodržanie termínu vrátenia zálohy nevybraným súťažiacim ..)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nechránilo dostatočne svoj majetok, keď nepožadoval úhrady nájomného počas nájomného vzťahu, ktorý nebol ukončený od 10/2014 do 8/2015 a zároveň časť pozemku -majetok mesta je užívaná bez akejkoľvek nájomnej zmluvy a bez platenia nájomného. Mesto zároveň nezasielalo nájomcovi l upomienky na úhradu nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
v štyroch prípadoch návrhy na vyradenie majetku neobsahovali odporúčanie ako naložiť s vyradeným majetkom a zároveň vo všetkých prípadoch mesto, prostredníctvom príslušného pracoviska nezabezpečilo vypracovanie zápisnice o spôsobe naloženia s vyradeným majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevytvorilo rezervu na trovy exekúcie, ktoré boli vyčíslené na 18 249,60 eur a sú predmetom súdneho sporu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
dve zálohy (MsP) z pokladnice neboli zúčtované do 30 kalendárnych dní v zmysle interného predpisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch prípadoch pri nájomných zmluvách bola PFK vykonaná len formálne až po podpise zmluvy a v štyroch prípadoch pri návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie potvrdili zodpovední zamestnanci vykonanie PFK na zmluve uvedením dátumu jej vykonania, svojím podpisom ale bez vyjadrenia, s čím je pripravovaná finančná operácia alebo jej časť v súlade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
08.08.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vzhľadom na upravené čiastkové rozpočty boli prekročené iba výdavkové finančné operácie, a to o sumu 2 937,15 eur. Tým, že mesto nekontrolovalo počas roka hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného čiastkového rozpočtu výdavkových finančných operácií, nekonalo v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v 11 prípadoch nesprávne zatriedilo kapitálové výdavky do bežných výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V 11 prípadoch nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V 3 prípadoch nepsrávne zatriedenie kapitálových výdavkov na príslušnú položku, resp. podpoložku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V 3 prípadoch nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov na príslušnú položku, resp. podpoložku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku resp. jeho technického zhodnotenia, ktoré sa účtuje na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, bolo nesprávne zaúčtované do nákladov. Išlo o osem zistených prípadov, spolu v celkovej sume 136 626,02 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku resp. jeho technického zhodnotenia, ktoré sa účtuje na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, bolo nesprávne zaúčtované do nákladov. Išlo o osem zistených prípadov, spolu v celkovej sume 136 626,02 eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku resp. jeho technického zhodnotenia, ktoré sa účtuje na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, bolo nesprávne zaúčtované do nákladov na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Jednalo sa o tri prípady spolu v sume 30 932,00 eur (výdavky za vypracované štúdie systému dopravnej telematiky, uskutočniteľnosti požičovne bicyklov a pasportizáciu verejnej zelene).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku resp. jeho technického zhodnotenia, ktoré sa účtuje na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, bolo nesprávne zaúčtované do nákladov na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Jednalo sa o tri prípady spolu v sume 30 932,00 eur (výdavky za vypracované štúdie systému dopravnej telematiky, uskutočniteľnosti požičovne bicyklov a pasportizáciu verejnej zelene).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Preverené boli aj faktúry vystavené spoločnosťou Ekopraktik s.r.o. na základe zmluvy o účtovnom poradenstve a daňových konzultáciách z 05.03.2014, s dohodnutou paušálnou odmenou 666,00 eur mesačne a Ing. Františkom Holešom na základe zmluvy o poskytovaní investičného poradenstva č. 845/2014 z 05.12.2014 s dohodnutou odmenou 850,00 eur mesačne. Preverené účtovné doklady, napríklad faktúry č 215031 z 30.01.2015 v sume 666,00 eur a č. 00012015 z 31.01.2015 v sume 850,00 eur neobsahovali rozpis vykonaných prác, resp. poskytnutých služieb. Nepreukázateľnosť vykonaného poradenstva tak v oblasti účtovného poradenstva, ako aj v oblasti investičného poradenstva v kontrolovanom období, viedla k porušeniu ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť. V priebehu výkonu kontroly mesto dodatočne doložilo formálny rozpis vykonaných prác, resp. poskytnutých služieb k uvedeným faktúram, bez ich konkrétnej a bližšej špecifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto zverejňovalo informácie o faktúrach a objednávkach v tabuľkovej štruktúrovanej forme, zmluvy boli zverejňované v plnom znení. Kontrolnú vzorku tvorilo 116 zmlúv týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, náhodne vybrané kúpnopredajné zmluvy a faktúry a objednávky za mesiac december 2015. Pri zverejňovaní zmlúv mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 18 písm. d) výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, keď nezabezpečilo spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahov súborov ako textu. Predmetný nedostatok možno klasifikovať ako systematickú chybu pri povinnom zverejňovaní zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
V prípade zverejnenia zmluvy o poskytovaní outsourcingových služieb a prenájme zariadení č. 505/2016 so spoločnosťou AutoCont SK s.r.o. z 27.05.2016 a zmluvy o dielo č. 724/2015 so spoločnosťou AE-Systems, s.r.o. z 17.12.2015 mesto zverejnilo iba časť zmlúv bez príloh, ktoré tvorili ich neoddeliteľnú súčasť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V prípade zverejnenia zmluvy o poskytovaní outsourcingových služieb a prenájme zariadení č. 505/2016 so spoločnosťou AutoCont SK s.r.o. z 27.05.2016 a zmluvy o dielo č. 724/2015 so spoločnosťou AE-Systems, s.r.o. z 17.12.2015 mesto zverejnilo iba časť zmlúv bez príloh, ktoré tvorili ich neoddeliteľnú súčasť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V účtovnom stave mesto nesprávne vykazovalo majetok na účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: • chladnička, pohovka, sedacia súprava a stôl spolu v sume 1 700,50 eur (chata Štrba) • rokovací stôl v sume 650,17 eur (mestské divadlo) a pianino v sume 452,43 eur (kultúrny dom Trnové) • sklad montovaný v sume 660,56 eur (dielňa Budatín) • chladničky, klavír, elektrické varhany, písací stroj a televízory spolu v sume 4 917,67 eur (radnica) • chladnička, viazací stroj, pianino, televízor, vŕtačka s príslušenstvom spolu v sume 3 238,24 eur (mestský úrad) a na účte 023 - Dopravné prostriedky: • plošina pre zdravotne ťažko postihnutých v sume 11 820,00 eur (budova na Kuzmányho ulici) • stoličkový výťah v sume 9 912,70 eur (denné centrum Vlčince II). Uvedený majetok na účte 022 mal byť správne zaúčtovaný na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok a majetok na účte 023 mal byť správne zaúčtovaný na účte 021 - Stavby, ako technické zhodnotenie budovy, resp. na účet 022, ako samostatné technické zariadenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pohľadávka voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. v sume 11 277 330,78 eur: Uznesením vlády SR č. 850 z 26.10.2005 a v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu č. MF/025647/2005-441 a MH SR 616/2005-500-001 z 26.10.2005 bola mestu Žilina poskytnutá návratná finančná výpomoc na financovanie výstavby obytného súboru Krasňany. Mesto poskytlo obchodnej spoločnosti na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z 28.10.2005 návratné finančné prostriedky za účelom výstavby obytného súboru Krasňany, ktoré sa táto spoločnosť zaviazala vrátiť v termíne do 20.06.2009. Dodatkom č. 1 z 10.11.2009 došlo k zmene podmienok pôvodnej zmluvy tak, že spoločnosť sa zaviazala vrátiť mestu tieto finančné prostriedky v sume 17 117 330,78 eur do 30.11.2014 za predpokladu, že dôjde k odpredaju obytného súboru Krasňany. Podľa článku 4 bodu 3.16 VZN č. 6/2007 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktoré boli v tom čase platné a účinné schváleniu mestského zastupiteľstva podliehala dispozícia s majetkovými právami mesta v hodnote nad 33 193,92 eur. O predĺžení splatnosti pohľadávky mesta voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. rozhodol iba primátor mesta bez súhlasu mestského zastupiteľstva, čo nebolo v tom čase v súlade s ustanovením článku 4 bod 3.16 zásad hospodárenia. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 143/2014 z 03.11.2014 poverilo primátora mesta na úkony spojené s naplnením uznesenia vlády SR č. 499 z 08.10.2014, t.j. vysporiadanie záväzku mesta voči štátu, a to znížením istiny návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na základe zmluvy č. MF/025647/2005-441 a MH SR 616/2005-500-001 uvedenej v bode 2.2 tohto protokolu o výsledku kontroly. Zároveň mestské zastupiteľstvo 29.06.2015 uznesením č. 126/2015 schválilo vklad pohľadávky mesta voči spoločnosti v sume 5 840 000,00 eur do ostatných kapitálových fondov tejto spoločnosti. Mesto zostatok pohľadávky voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. v sume 11 277 330,78 eur k 31.12.2015 vykázalo v účtovnom výkaze „súvaha“ ako krátkodobú pohľadávku a zároveň v účtovnom výkaze „poznámky“ v časti B – Obežný majetok, bod B pohľadávky ju vykázalo ako pohľadávku v lehote splatnosti. K účtovnému zápisu, ktorým mesto predmetnú pohľadávku preklasifikovalo z dlhodobej na krátkodobú, došlo 31.12.2015. K vykonaniu účtovného zápisu neexistoval relevantný dôvod. V roku 2015 bola medzi mestom a obchodnou spoločnosťou platná a účinná iba zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z 28.10.2005 v znení dodatku č. 1 z 10.11.2009, ktorou sa táto spoločnosť zaviazala vrátiť finančné prostriedky do 30.11.2014 za predpokladu, že v danom termíne dôjde k odpredaju obytného súboru Krasňany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Pohľadávka voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. v sume 11 277 330,78 eur: Uznesením vlády SR č. 850 z 26.10.2005 a v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu č. MF/025647/2005-441 a MH SR 616/2005-500-001 z 26.10.2005 bola mestu Žilina poskytnutá návratná finančná výpomoc na financovanie výstavby obytného súboru Krasňany. Mesto poskytlo obchodnej spoločnosti na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z 28.10.2005 návratné finančné prostriedky za účelom výstavby obytného súboru Krasňany, ktoré sa táto spoločnosť zaviazala vrátiť v termíne do 20.06.2009. Dodatkom č. 1 z 10.11.2009 došlo k zmene podmienok pôvodnej zmluvy tak, že spoločnosť sa zaviazala vrátiť mestu tieto finančné prostriedky v sume 17 117 330,78 eur do 30.11.2014 za predpokladu, že dôjde k odpredaju obytného súboru Krasňany. Podľa článku 4 bodu 3.16 VZN č. 6/2007 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktoré boli v tom čase platné a účinné schváleniu mestského zastupiteľstva podliehala dispozícia s majetkovými právami mesta v hodnote nad 33 193,92 eur. O predĺžení splatnosti pohľadávky mesta voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. rozhodol iba primátor mesta bez súhlasu mestského zastupiteľstva, čo nebolo v tom čase v súlade s ustanovením článku 4 bod 3.16 zásad hospodárenia. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 143/2014 z 03.11.2014 poverilo primátora mesta na úkony spojené s naplnením uznesenia vlády SR č. 499 z 08.10.2014, t.j. vysporiadanie záväzku mesta voči štátu, a to znížením istiny návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na základe zmluvy č. MF/025647/2005-441 a MH SR 616/2005-500-001 uvedenej v bode 2.2 tohto protokolu o výsledku kontroly. Zároveň mestské zastupiteľstvo 29.06.2015 uznesením č. 126/2015 schválilo vklad pohľadávky mesta voči spoločnosti v sume 5 840 000,00 eur do ostatných kapitálových fondov tejto spoločnosti. Mesto zostatok pohľadávky voči Obytnému súboru Krasňany, s.r.o. v sume 11 277 330,78 eur k 31.12.2015 vykázalo v účtovnom výkaze „súvaha“ ako krátkodobú pohľadávku a zároveň v účtovnom výkaze „poznámky“ v časti B – Obežný majetok, bod B pohľadávky ju vykázalo ako pohľadávku v lehote splatnosti. K účtovnému zápisu, ktorým mesto predmetnú pohľadávku preklasifikovalo z dlhodobej na krátkodobú, došlo 31.12.2015. K vykonaniu účtovného zápisu neexistoval relevantný dôvod. V roku 2015 bola medzi mestom a obchodnou spoločnosťou platná a účinná iba zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z 28.10.2005 v znení dodatku č. 1 z 10.11.2009, ktorou sa táto spoločnosť zaviazala vrátiť finančné prostriedky do 30.11.2014 za predpokladu, že v danom termíne dôjde k odpredaju obytného súboru Krasňany.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Dohodou o vzájomnom započítaní pohľadávok z 21.12.2002 si spoločnosť a mesto vzájomne započítali pohľadávky s tým, že spoločnosť bola povinná uhradiť mestu rozdiel medzi vzájomnými pohľadávkami v sume 20 962,43 eur. Pohľadávka mesta vznikla z poskytnutých pôžičiek spoločnosti v rokoch 2001 až 2002, a to aj výplatou v hotovosti v sumách po 49 790,88 eur na základe dohody o poskytnutí pôžičky č. FIN 1/2001 a č. FIN 2/2001. Mesto k tejto pohľadávke vytvorilo opravnú položku v plnej výške. Pohľadávka bola účtovaná na účte 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom, kde sa účtujú krátkodobé pohľadávky z nedaňových príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V priebehu roka 2015 mesto neprijalo úver zo ŠFRB a uhradená istina týchto úverov za rok 2015 predstavovala sumu 606 092,35 eur. Kontrolou bolo preukázané, že mesto nevykázalo časť dlhodobého záväzku zo ŠFRB, ktorého splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v účtovnom výkaze súvaha ako krátkodobý záväzok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Dohodou o úprave vzájomných práv a povinností z 11.02.2008, týkajúcej sa zmluvy o prevádzke parkovísk a poskytovaní služieb pri prevádzke parkovísk medzi mestom a touto spoločnosťou v znení jej troch dodatkov, sa predmet vyššie uvedenej zmluvy zmenil tak, že mesto v zmluvnom vzťahu vystupovalo ako prenajímateľ plôch. NKÚ SR v čase výkonu kontroly mesto nepredložilo žiadny doklad, ktorý by preukázal schválenie tejto dohody mestským zastupiteľstvom podľa ustanovenia článku 4 bod 3 VZN č. 6/2007 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina, podľa ktorého tento orgán mesta schvaľoval prenájom nehnuteľného majetku mesta na dobu určitú, ak dĺžka nájmu presiahla 5 rokov. Podľa článku 6 bodu 5.2 VZN č. 6/2007 platného v čase uzatvorenia vyššie uvedenej dohody, užívatelia majetku boli povinní majetok chrániť pred poškodením, zničením a stratou. Podľa článku 1 bodu 7 uzatvorenej dohody sa mesto a nájomca Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. dohodli, že zvážia vhodnú úpravu starostlivosti o údržbu plôch a znášanie súvisiacich nákladov. K úprave zmluvných podmienok ohľadne starostlivosti o údržbu plôch a znášanie súvisiacich nákladov nedošlo a náklady spojené s podnikaním súkromnej spoločnosti tak znášalo mesto. Tým, že mesto znášalo všetky náklady súvisiace s predmetom nájmu podľa vyššie uvedenej dohody, nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí v nadväznosti na článok 6 bod 5.2 zásad hospodárenia platných a účinných v tom čase. Podľa týchto predpisov mesto malo používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dohodou o úprave vzájomných práv a povinností z 11.02.2008, týkajúcej sa zmluvy o prevádzke parkovísk a poskytovaní služieb pri prevádzke parkovísk medzi mestom a touto spoločnosťou v znení jej troch dodatkov, sa predmet vyššie uvedenej zmluvy zmenil tak, že mesto v zmluvnom vzťahu vystupovalo ako prenajímateľ plôch. NKÚ SR v čase výkonu kontroly mesto nepredložilo žiadny doklad, ktorý by preukázal schválenie tejto dohody mestským zastupiteľstvom podľa ustanovenia článku 4 bod 3 VZN č. 6/2007 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina, podľa ktorého tento orgán mesta schvaľoval prenájom nehnuteľného majetku mesta na dobu určitú, ak dĺžka nájmu presiahla 5 rokov. Podľa článku 6 bodu 5.2 VZN č. 6/2007 platného v čase uzatvorenia vyššie uvedenej dohody, užívatelia majetku boli povinní majetok chrániť pred poškodením, zničením a stratou. Podľa článku 1 bodu 7 uzatvorenej dohody sa mesto a nájomca Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. dohodli, že zvážia vhodnú úpravu starostlivosti o údržbu plôch a znášanie súvisiacich nákladov. K úprave zmluvných podmienok ohľadne starostlivosti o údržbu plôch a znášanie súvisiacich nákladov nedošlo a náklady spojené s podnikaním súkromnej spoločnosti tak znášalo mesto. Tým, že mesto znášalo všetky náklady súvisiace s predmetom nájmu podľa vyššie uvedenej dohody, nepostupovalo podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí v nadväznosti na článok 6 bod 5.2 zásad hospodárenia platných a účinných v tom čase. Podľa týchto predpisov mesto malo používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Späť