Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2009/0002
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 22.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 19.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal časový harmonogram plnenia aktivít, a tým porušil Zmluvu o poskytnutí NFP, o vzniknutých zmenách neinformoval SORO, čím došlo k nedodržaniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. Kontrolovaný subjekt, tým porušil finančnú disciplínu podľa daného ustanovenia. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt prekročil jednotkovú cenu oproti rozpočtu projektu, ktorý bol súčastou Zmluvy o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt obstaral dodávky tovarov po termíne fyzickej realizácie aktivít v rámci implementácie projektu (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepoistil majetok obstaraný v súvislosti s realizáciou projektu, čím došlo k porušeniu Zmluvy o poskytnutí NFP a porušeniu finančnej disciplíny podla daného ustanovenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil bežné výdavky v rámci iplemetácie projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil súlad fakturovaných a uplatnených oprávnených výdavkov na položky 3.4.1. a 3.4.2 v podpornej dokumentácii (faktúry, zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Spišské Podhradie

IČO
00329622
Sídlo
Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.03.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezúčtovaný rozdiel finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby nevrátil RO v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezúčtovaný rozdiel finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby nevrátil RO v ustanovenej lehote a rozsahu a nedodržal zmluvne stanovené podmienky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vynaložil verejné prostriedky na mzdu účtovníčky projektu bez skutočne preukázaného podielu na práci účtovníčky projektu a na základe dodatku k pracovnej zmluve, ktorý bol v rozpore so slovenskou legislatívou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvne stanovené podmienky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezúčtovaný rozdiel finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby nevrátil RO v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt vynaložil verejné prostriedky na mzdu účtovníčky projektu bez skutočne preukázaného podielu na práci účtovníčky projektu a na základe dodatku k pracovnej zmluve, ktorý bol v rozpore so slovenskou legislatívou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt uzatvoril so zamestnancom pracovnú zmluvu s týždenným pracovným časom nad 48 hodín.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Mesto Stropkov

IČO
00331007
Sídlo
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.07.2009 - 20.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Spišský Hrhov

IČO
00329592
Sídlo
SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.03.2009 - 12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sveržov

IČO
00322628
Sídlo
Sveržov 29, 08602 Sveržov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2009 - 11.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Šarišské Michaľany

IČO
00327808
Sídlo
Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 18.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.03.2009 - 27.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť