Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2011/0012
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Lomnička

IČO
00330027
Sídlo
Lomnička 66, 06503 Lomnička
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec Lomnička v zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie základnej školy spolu s materskou školou neuviedla vecné a finančné vymedzenie majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie zriadenej obcou neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
KS nezverejnil návrh rozpočtu na rok 2010 v obci obvyklým spôsobom najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrh rozpočtu obce neobsahoval rozpočet výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrh rozpočtu obce neobsahoval rozpočet výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanoviská k návrhu rozpoočtu obce na rok 2010 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2010 - 2012.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS nevykonal podľa potreby v priebehu rozpočtového roka 2010 zmeny v rozpočte pred čerpaním výdavkov a neupravil rozpočet pred použitím finančných prostriedkov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS v roku 2010 a v roku 2011 neviedol operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS nezahrnul do schváleného rozpočtu obce na rok 2010 výdavky za rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet na rok 2011 a rozpočet na roky 2011 - 2013 KS nespracoval ako programový rozpočet a neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude KS realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS v roku 2010 po schválení rozpočtu na príslušný rozpočtový rok nevykonal rozpis rozpočtu na rozpočtovú organizáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie po doručení oznámenia KŠÚ nerozpísal finančné prostriedky na kalendárny rok pre ZŠ spolu s MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Záverečný účet obce Lomnička neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo obce Lomnička schválilo záverečný účet obce za rok 2010 nesprávnym výrokom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS nevyhotovil výročnú správu za rok 2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uzatvorila pracovnú zmluvu na výkon funkcie hlavného kontrolóra bez zvolenia hlavného kontrolóra obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nebol zvolený obecným zastupiteľstvom a obec s ním napriek tomu uzavrela pracovnú zmluvu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nebol zvolený obecným zastupiteľstvom a obec s ním napriek tomu uzavrela pracovnú zmluvu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS nesprávne formuloval oznámenie o výške platu hlavnému kontrolórovi, keď namiesto funkcie hlavného kontrolóra uviedol funkciu starostu  a nesprávne určil výšku odmeny, keď namiesto mesačnej odmeny do výšky 30 % stanovil štvrťročnú odmenu maximálne do výšky 50 %,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS nesprávne formuloval oznámenie o výške platu hlavnému kontrolórovi, keď namiesto funkcie hlavného kontrolóra uviedol funkciu starostu  a nesprávne určil výšku odmeny, keď namiesto mesačnej odmeny do výšky 30 % stanovil štvrťročnú odmenu maximálne do výšky 50 %,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS hlavnému kontrolórovi v roku 2010 neoprávnene vyplatíl plat, keďže hlavný kontrolór nebol do tejto funkcie zvolený OcZ a KS mu rovnako bez schválenia OcZ určil plat. (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
OcZ schválilo delegovanie kompetencií starostu hlavnému kontrolórovi, ktorý v uvedenom období nebol poslancom OcZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec po delegovaní kompetencií starostu hlavnému kontrolórovi obce neoprávnene vyplatila odmenu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Obec po delegovaní kompetencií starostu hlavnému kontrolórovi obce neoprávnene vyplatila odmenu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS vymenoval za poradkyňu starostu na základe menovacieho dekrétu v roku 2006 osobu, ktorá nebola do funkcie poradkyne zvolená OcZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS v roku 2010 neoprávnene vyplatil mzdu poradkyni starostu, ktorá do tejto funcie nebola zvolená OcZ. (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS vyplatil odmenu za posktnuté právne služby bez vystavenia faktúry. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS účtoval o vzniku záväzku až po jeho úhrade.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS účtoval o vzniku záväzku až po jeho úhrade.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS účtoval o vzniku záväzku až po jeho úhrade.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS nezverejnil mandátnu zmluvu z 03.01.2011 na webovom sídle ani v Obchodnom vestníku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec po prijatí dotácie na školské potreby pre ZŠ spolu s MŠ nevykonala úpravu vlastného rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nedodržala stanovené postupy a podmienky, keď neposkytla dotáciu na školské potreby ZŠ spolu s MŠ s právnou subjektivitou, ale školské potreby zabezpečovala od vybraného dodávateľa priamym nákupom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala stanovené postupy a podmienky, keď neposkytla dotáciu na školské potreby ZŠ spolu s MŠ s právnou subjektivitou, ale školské potreby zabezpečovala od vybraného dodávateľa priamym nákupom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v prípade účtovania nákladov na obstaranie školských potrieb nezabezpečila preukázateľnosť účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v prípade účtovania nákladov na obstaranie školských potrieb nezabezpečila preukázateľnosť účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nyvakonala úpravu rozpočtu na položke 632 003 - Poštovné a telekomunikačné služby pred jeho čerpaním.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
KS použil finančné prostriedky na poštové a telekomunikačné služby vo vyššej sume ako boli rozpočtované.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS nesprávne účtoval o zálohových platbách (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS nesprávne účtoval o zálohových platbách (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS v rámci čerpania bežných výdavkov neuplatňoval rozpočtovú klasifikáciu (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS čerpal finančné prostriedky na iný účel ako boli určené. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KS čerpal finančné prostriedky na iný účel ako boli určené. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS nezabezpečil dostatočnú ochranu zvereného majetku, keď z dôvodu platobnej neschopnosti boli vydané dva exekučné príkazy a uzatvorená jedna zmluva o výpožičke.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
KS nezabezpečil dostatočnú ochranu zvereného majetku, keď z dôvodu platobnej neschopnosti boli vydané dva exekučné príkazy a uzatvorená jedna zmluva o výpožičke.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb ako verejný obstarávateľ neuplatňovala postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nezabezpečila princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb ako verejný obstarávateľ neuplatňovala postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nezabezpečila princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb ako verejný obstarávateľ neuplatňovala postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nezabezpečila princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nemala Vnútornú smernicu o finančnej kontrole obce Lomnička vypracovanú v súlade so zákonom, keď obsahovala ustanovenie, že predbežnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce spolu s jednotlivými zamestnancami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu.(počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Činnosť hlavného kontrolóra za rok 2010 nebola v obci Lomnička zbezpečovaná zákonným spôsobom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Činnosť hlavného kontrolóra za rok 2010 nebola v obci Lomnička zbezpečovaná zákonným spôsobom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Činnosť hlavného kontrolóra za rok 2010 nebola v obci Lomnička zbezpečovaná zákonným spôsobom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Činnosť hlavného kontrolóra za rok 2010 nebola v obci Lomnička zbezpečovaná zákonným spôsobom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledku kontroly vypracované hlavnou kontrolórkou obce neobsahovali čas vykonávania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledku kontroly vypracované hlavnou kontrolórkou obce neobsahovali čas vykonávania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledku kontroly vypracované hlavnou kontrolórkou obce neobsahovali čas vykonávania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Stráne pod Tatrami

IČO
00326593
Sídlo
Stráne pod Tatrami 0, 05976 Stráne pod Tatrami
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt schválil uznesením obecného zastupiteľstva rozpočet na rok 2010 a 2011, ktorý bol zostavený bez finančných operácií
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákaziek na opravy a údržbu nevystavil objednávku, resp. neuzatvoril zmluvu o dielo (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné
Kontrolovaný subjekt objednal a uhradil vykonané práce - čistenie verejných priestrantiev, pričom tieto práce boli v obci vykonávané v rámci aktivačnej činnosti, čím nehospodárne nakladal s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom v rozpočte na rok 2010 nemal na úhradu záväzku zabezpečené finančné prostriedky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody mimo pracovného pomeru, v ktorých nebola vymedzená pracovná úloha, uvedená odmena za vykonanie práce, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody mimo pracovného pomeru, v ktorých nebola vymedzená pracovná úloha, uvedená odmena za vykonanie práce, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody o vykonaní práce v deň, ktorý bol zároveň dňom začastia výkonu práce (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne vypočítal výšku odmeny, na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody mimo pracovného pomeru s poslancami OZ (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt uzavtvoril dohody mimo pracovného pomeru s hlavným kontrolórom obce (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril s fyzickou osobou dohody o vykonaní práce, ktorými bol prekročený maximálny limit 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vyplatil odmenu za vykonávanie činnosti koordinátora menších obecných služieb, na ktorú nebol uzatvorený pracovnoprávny vzťah (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vyplatil odmenu za vykonávanie funkcie asistent starostu, schválenú uznesením OZ, bez vytvorenia funkcie v organizačnom poriadku a uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vyplatil odmenu za organizovanie aktivačnej činnosti, vykonávanej na základe uznesenia OZ, bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri odmeňovaní zástupcu starostu nepostupoval podľa uznesenia obecného zastupiteľstva a nesprávne vypočítal mesačnú odmenu v období január - máj 2010 (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nestanovil písomne rozsah úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca starostu obce vykonávať
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Odmena zástupcovi starostu obce za obdobie júl, október a november 2010 nebola schválená OZ, ale starostom obce (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nepredložil OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevykonal voľbu hlavného kontrolóra do 60 dní od skončenia funkcie hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
OZ nevykonalo pri voľbe hlavného kontrolóra druhé kolo volieb napriek tomu, že ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Žehra

IČO
00329819
Sídlo
Žehra 104, 05361 Žehra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neprerokovala záverečný účet obce do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového roka
Započítanie finančných operácií do rozpočtového výsledku hospodárenia
Započítanie finančných operácií do rozpočtového výsledku hospodárenia
Započítanie finančných operácií do rozpočtového výsledku hospodárenia
Záverečný účet neobsahoval náležitosti
Záverečný účet nebol predložený na verejnú diskusiu
Prerokovanie záverečného účtu neobsahovalo výrok
Obec nemala v roku 2010 audítorom overenú účtovnú závierku
Obec nemala v roku 2010 audítorom overenú výročnú správu
Obec znášala výdavky na správu obcných bytov
Obec znášala výdavky na správu obcných bytov
Vyplatenie odmeny starostovi nad rámec oprávnenia
Oprava auta pred jeho vyradením
Obec nevedela zdokladovať použitie motorového vozidla
Obec nezabezpečila svoje elektrické rozvody pred nelegálnym odberom
Obec nezabezpečila svoje elektrické rozvody pred nelegálnym odberom
Obec sa zaväzovala na úhrady, ktoré neboli zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok
Použitie prostriedkov (občerstvenie) na iný ako schválený účel (mzdy a admin. výdavky)
Obecná stráž pôsobila niekoľko mesiacov neefektívne použitie verejných prostriedkov
Obec nezaradila uchádzačov o zamestnanie do výkonu menších obecných služieb ( počet porušení 210)
Obec nekonala vo veci vymáhania daní ( počet porušení 5)
Neoprávnené používanie mobilných telefónov
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú kontrolu
Hlavný kontrolór obce bol v súbehu so zamestnancon obce
Zriaďovacia listina neobsahovala náležitosti
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
Obec nevypracovala časový harmonogram splácania záväzkov v ozdravnom režime
Hlavný kontrolór neodsúhlasoval každý výdavok obce
Starosta nepredkladal mesačne správu o plnení ozdravného režimu
Späť