Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2012/1140
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a dodržiavania všeobecne
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Krušetnica

IČO
00314595
Sídlo
Krušetnica 69, 02954 Krušetnica
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
26.02.2012 - 07.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

smernica obce o postupe pri verejnom obstarávaní obsahovala neaktuálne finančné limity jednotlivých zákaziek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vo výkaze MK za rok 2009 č. MK (MDPT SR) 1-01 obec uviedla medzi miestne komunikácie aj úseky ciest II. a III. triedy, ktoré neboli v jej správe a obec tento výkaz nezaslala v určenom termíne do 30.04.2010
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala schválený programový rozpočet na roky 2009 - 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec rozpočtovala kapitálové výdavky ako bežné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uhradila výdavky, ktoré v čase svojho čerpania neboli kryté schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet za rok 2009 obce neobsahoval hodnotenie programov rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne uplatnila platnú rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec uhradila výdavky, ktoré v čase svojho čerpania neboli kryté schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neposkytovala svojej príspevkovej organizácii žiadny príspevok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezáučtovala náklady na obstaranie novej MK na účet 042, ale na účet 518
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nesprávne uplatnila platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezabezpečila ochranu pokladničných účtovných dokladov proti strate údajov, ktoré obsahovali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou podpísané zmluvy týkajúce sa opravy miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila na svojom webovom sídle žiadnu objednávku týkajúcu sa použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila na svojom webovom sídle osem faktúr týkajúcich sa použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyhodnocovala výdavky na údržbu svojich miestnych komunikácií a všetky práce, ktorých hodnota nepresiahla hranicu zákazky s nízkou hodnotou, obstarávala priamym zadaním zákazky bez prieskumu trhu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec napriek svojej nepriaznivej finančnej situácii nezvyšovala miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, ktorej výnosy nepokrývali výdavky na údržbu a obnovu miestnych komunikácií, obec taktiež nevyberala žiadane poplatky za osobitné užívanie miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nemala prehľad o všetkých výdavkoch na správu, údržbu a obnovu miestnych komunikácií, nevedela odčleniť výdavky na mzdy zamestnancov vykonávajúcich údržbu MK od ostatných miezd
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec nemala prijatý plán zimnej údržby
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec nemala údržbu, čistenie a poriadok na MK upravené všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obyvatelia obce neboli spokojní s informovanosťou o zámeroch a cieľoch obce v oblasti MK a tiež neboli spokojní s bezpečnosťou na MK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Lokca

IČO
00314625
Sídlo
Lokca 3, 02951 Lokca
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
26.02.2012 - 07.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

smernica obce o postupe pri verejnom obstarávaní obsahovala neaktuálne finančné limity jednotlivých zákaziek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec na preukázanie osobného postavenia vyžadovala oprávnenie podnikať nie staršie ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uviedla rozdielne podmienky účasti uchádzačov vo výzve na predkladane ponúk a v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
netransparentné VO rozdielnym uvedením podmienok účasti uchádzačov vo výzvach na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neposúdenie podmienok účasti uchádzača podľa určených podmienok uvedených vo výzva na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevylúčenie ponuky uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti vo VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oznámenie o výsledku VO neúspešným uchádzačom neobsahovalo označenie úspešného uchádzača a informáciu o možnosti podania žiadosti na nápravu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla technickú evidenciu o svojich miestnych komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výkaz MK za rok 2009 č. MK (MDPT SR) 1-01 obec nezaslala v určenom termíne do 30.04.2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vo schválených rozpočtoch nepoužívala číslené označenie položiek a podpoložiek príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevypracovala monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vo schválených rozpočtoch nepoužívala číslené označenie položiek a podpoložiek príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nesprávne uplatnila platnú rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec na svojom webovom sídle nezverejnila dva dodatky k zmluve o dielo týkajúce sa použitia verejných prostriedkov na MK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec na svojom webovom sídle nezverejnila 18 faktúr týkajúcich sa použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
určenie účinnosti zmluvy o dielo pred dátumom jej zvrejenenia na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou podpísané zmluvy a objednávky týkajúce sa opravy miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyhonocovala výdavky na údržbu svojich MK a v dvoch prípadoch zadala zákazku s nízkou hodnotou priamym zadaním bez prieskumu trhu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nezvyšovala miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, napriek tomu že výnosy z nej nepokrývali výdavky na údržbu a obnovu MK, obec taktiež nevyberala žiadne poplatky za osobitné užívanie MK
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
finančný limit pri zákazkách s nízkou hodnotou, pod ktorým nebolo potrebné vykonávať priekum trhu, bol v smernici obce určený na 8 000,00 €
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nevyužila možnosti zákona č. 25/2006 Z. z. na preukazovanie ekonomického a finančného postavenia uchádzačov a ich technickej alebo odbornej spôsobilosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy, napriek tomu, že tento cieľ bol uvedený v programe hospodárskeho a sociálenho rozvoja obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec nemala údržbu, čistenie a poriadok na MK upravené všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec nemala prijatý plán zimnej údržby MK, aj keď sa naň odovlávala v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
v programe 7 - Pozemné komunikácie chýbal cieľ týkajúci sa bezpečnosti na MK, čo bol jeden z hlavných zámerov programu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec vykonávala v oblasti MK aktivity, ktoré nemala zadefinované v programových rozpočtoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
merateľné ukazovatele v programe 7 - Pozemné komunikácie boli zamerané len kvantitatívne, nie aj kvalitatívne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Novoť

IČO
00314692
Sídlo
Novoť 0, 02955 Novoť
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
26.02.2012 - 12.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

verejného obstarávania na projektové práce sa mohol zúčstniť aj uchádzač, ktorý nemusel mať na túto činnosť oprávnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výzva na predkladanie ponúk neobsahovala jazyk, v akom má byť ponuka predložená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla technickú evidenciu o svojich miestnych komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výkaz MK za rok 2009 č. MK (MDPT SR) 1-01 obec nezaslala v určenom termíne do 30.04.2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výdavky na obstaranie dlhodobého majektu obec rozpočtovala ako bežné výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevypracovala monitorovaciu ani hodnotiacu správu k programovému rozpočtu na rok 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný obec za rok 2009 neobsahoval hodnotenie programov rozpočtu na rok 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne uplatnila platnú rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majektu nezaúčtovala na účet 042
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nesprávne uplatnila platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou podpísané zmluvy a objednávky týkajúce sa opravy miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec na svojom webovom sídle nezverejnila žiadnu objednávku týkajúcu sa použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec na svojom webovom sídle nezverejnila sedem faktúr týkajúcich sa použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce nepredložil obecnému zastupiteľstvu plán svojej kontrolenj činnosti na 1. polrok 2009 a 1. polrok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyhodnocovala výdavky na údržbu svojich MK a v 26 prípadpch zákaziek s nízkou hodnotou nevedela zdokladovať prieskum trhu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nemala údržbu, čistenie a poriadok na MK upravené všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
napriek nepriaznivej finančnej situácii obec nezvyšovala miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, ktorej výnosy nepokrývali výdavky na údržbu MK, obec taktiež nevyberala žiadne poplatky za osobitné užívanie MK
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nemala smernicu, ktorá by upravila jednotný postup obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nemala prijatý plán zimnej údržby
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
v podprograme 4.10 - Správa a údržba pozemných komunikácií chýbal cieľ týkajúci sa bezpečnosti na MK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
merateľné ukazovatele v podprograme 4.10 - Správa a údržba pozemných komunikáciíboli zamerané len kvantitatívne nie kvalitatívne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obyvatelia obce vyjadrili v internetovom prieskume nespokojnosť s úrovňou informovanosti o zámeroch a cieľoch obce v oblasti MK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec nemala komplexný prehľad o všetkých výdavkoch týkajúcich sa miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Svrčinovec

IČO
00314323
Sídlo
Svrčinovec 200, 02312 Svrčinovec
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
27.02.2012 - 05.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepreukázanie zverejnenia výzvy na predkladanie ponuky na svojej internetovej stránke zo strany kontrolovaného subjektu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie súťažných podkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
navyžadovanie dokladu o oprávnení podnikať na preukázanie splnenia podmienok účasti , prípadne ďalších dokladov, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzavretie zmluvy v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoznámenie neúspešným uchádzačom, že neboli úspešní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie informácie o uzavretí zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie informácie Úradu pre verejné obstarávanie o uzavretí zmluvy do 14 dní po jej uzavretí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaradenie ciest v Ročnom výkaze o MK za rok 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nespísanie plánu opravy a údržby MK
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nevypracovanie a neschválenie programového rozpočtu v rokoch 2009 a 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neurčenie cieľovej hodnoty pri merateľných indikátoroch PR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nevypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ o plnení cieľov PR počas kontrolovaného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie Ročného výkazu o MK za rok 2009 do 30.04.2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie výročných správ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stanovenie poplatku a nie dane za užívanie verejné priestranstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
určenie Obecného podniku Svrčinovec za správcu poplatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zatriedenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie v 12 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania v 10 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly - 1 prípad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly v 24 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyhodnocovanie a nemonitorovanie výdavkov na údržbu MK
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
vysoký podiel zimnej údržby zabezpečovanej dodávateľským spôsobom
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nevedenie evidencie o sťažnostiach občanov v oblasti MK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nevyužite zavedenia správneho poplatku za vydanie povolenia za osobitné užívanie MK
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nevyužitie možností na preukazovanie ekonomického a finančného postavenia uchádzačov a ich technickej alebo odbornej spôsobilosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Obec Zborov nad Bystricou

IČO
00314366
Sídlo
Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
27.02.2012 - 11.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne preklasifikovanie kódu zdroja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
odpustenie, resp. zníženie poplatku za povolenie na osobitné užívanie MK vo všetkých vydaných povoleniach - 11 prípadov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nevypracovanie programového rozpočtu počas kontrolovaného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neaktualizovanie Organizačného poriadku obce podľa novely zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržiavanie postupov účtovania - 1 prípad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom v rokoch 2009 a 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie správy o kontrolnej činnosti za roky 2009 a 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly v 4 prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nemonitorovanie a nevyhodnocovanie komplexných výdavkov na zimnú a letnú údržbu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nedostatočná iniciatíva pri hľadaní iných (cudzích) zdrojov financovania v oblasti MK, napr. EÚ
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
neexistencia smernice upravujúcej postup obce ako verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neexistencia smernice o finančnej kontrole obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nespracovanie plánu obnovy, údržby a opráv na základe obhliadok
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
neefektívne alokovanie fin. prostriedkov na výstavbu trasy, ktorá sa o rok na to robila z prostriedkov EÚ
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Zákopčie

IČO
00314358
Sídlo
Zákopčie 0, 02311 Zákopčie
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
27.02.2012 - 05.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nejednoznačné a nepresné určenie cieľovej hodnoty v PR, pri programe Doprava
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nevypracovanie monitorovacích správ o plnení programov za roky 2009 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepostupovanie podľa rozpočtovej klasifikácie v 17 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania v 5 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uvedenie kódu zdroja v 1 prípade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna oprava pokladničného dokladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly -1x, chýbanie dátumu vykonania PFK - 1x
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemonitorovanie a nevyhodnocovanie výdavkov na zimnú a letnú údržbu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nevyužitie zavedenia poplatku za osobitné užívanie MK
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nevypracovanie plánu zimnej údržby
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nezostavenie plánu údržby a postupných opráv MK na základe odporúčaní stavebnej komisie
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť