Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-049/2012/1030
Názov:
Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_049_2012_1030.pdf (499251)

Subjekty

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO
00610470
Sídlo
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
06.09.2012 - 03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina FN Trenčín neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezvýšil vstupnú cenu prístroja o výšku sumy technického zhodnotenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na likvidačných listoch nebol uvedený dátum a podpis osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na likvidačných listoch nebol uvedený dátum a podpis osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Realizované stavebné práce neboli účtované ako technické zhodnotenie budovy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt akceptoval doklad, ktorý nebol preukázateľný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
FN Trenčín vyradila budovy a pozemky bez vyraďovacích protokolov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovná jednotka neúčtovala a nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt priradil k technickému zhodnoteniu ďalšie inventárne číslo a nesprávne zaúčtoval technické zhodnotenie na účet 029
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Faktúra neobsahovala podpis zodpovednej osoby za opravu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt spojil zákazku na dodanie tovaru a zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt nevyzval skupinu dodávateľov na doplnenie dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
FN Trenčín nakúpila zdravotnícky prístroj bez postupu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Ocenenie jednotlivého DLHM sa nezvýšilo o náklady na dokončené technické zhodnotenie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na účtoch účtovnej skupiny 05 sa neúčtovali dlhodobé aj krátkodobé preddavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dlhodobý majetok sa neúčtoval na účet účtovnej skupiny 02
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spotrebované položky materiálu sa neúčtovali na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohoda o hmotnej zodpovednosti nebola uzatvorená v zmysle Zákonníka práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevyužil ustanovenie zmluvy o dielo v prípade keď mu bola po termíne doručená zdravotnícka technika
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Fakultná nemocnica Trnava

IČO
00610381
Sídlo
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezostavil rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za roky 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt poslal ÚVO oznámenie o výsledku verejného obstarávania po zákonom stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Komisia na vyhodnocovanie ponúk nebola doplnená na zákonom stanovený počet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúra neobsahovala údaje o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v roku 2009 zaradil do majetku softvér, pričom o ňom nesprávne účtoval na účte 022 – samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. FN TT mala softvér správne zaúčtovať na účte 013 – softvér.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dve faktúry boli uhradené pred overením finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca FNTT majetok štátu neužívala na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, neudržiavala ho v riadnom stave a nedbal, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
FNTT nevyhlásila majetok, ktorý jej neslúžil a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti alebo v súvislosti s ním, za prebytočný. Zároveň s prebytočným majetkom štátu nenaložila bez zbytočného odkladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

IČO
00165549
Sídlo
Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2009,2010,2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 05.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol zaúčtovaný inventarizačný rozdiel z inventarizácie do účtovného obdobia každého roku 2009, 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol uvedený pravdivo údaj vo Finančnom výkaze o plnení rozpočtu verejnej správy k 31.12.2011 FIN 1-04 a úplne a pravdivo v Hláseniach o zdravotníckej technike R (MZ SR) 3-01 za rok 2009, 2010 a 2011
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neboli dosiahnuté výnosy určené rozpočtom v roku 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola zabezpečená účinnosť použitia verejných prostriedkov - vypracované dva projekty bez ďalšej stavebnej činnosti
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nebolo účtovníctvo vedené správne, pretože manko bolo účtované až v nasledujúcom roku po jeho zistení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry; zoznam skutočného stavu rozdielu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola vo vzťahu k rozpočtu, chýbal podpis a dátum jej vykonania zamestnancom zodpovedným za rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola zabezpečená účinnosť použitia verejných prostriedkov na obstaranie investičných akcií v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. - vypracované dva projekty bez nadväznosti na ďalšie práce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
bol poskytnutý predavok bez vopred dohodnutej písomnej zmluvy o dodávke výkonov a tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neboli uverejňované výročné správy na internetovej stránke nemocnice
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebol vykázaný pohyb dlhodobého hmotného majetku od dňa inventúry DHM ku koncu účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

IČO
00610577
Sídlo
Hollého 14, 08181 Prešov
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
04.09.2012 - 28.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

stavebné práce neboli zaúčtované na účte 021 - Stavby ale na účte 022 - Stroje, prístroje a zariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neprehodnotil zmenu ocenenia hodnoty majetku - stomatologického pavilónu opravnou položkou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO
17336112
Sídlo
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
03.09.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nemocnica nedosiahla výnosy určené svojim rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
štatutárny orgán nemocnice nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali v takej výške, aká zodpovedala rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica nerealizovala svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica sa v kúpnej zmluve zaviazala na úhradu predmetu zákazky formou splátok, určených na dva roky a zaťažila nasledujúci rozpočtový rok z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica sa v kúpnej zmluve zaviazala na úhradu predmetu zákazky formou splátok, určených na dva roky a zaťažila nasledujúci rozpočtový rok z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nemocnica nezaradila do používania zdravotnícku techniku, ktorú po dodaní používala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica nesprávne účtovala o výnosoch z predaja nehnuteľného majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica nezaradila do používania zdravotnícku techniku, ktorú po dodaní používala a nesprávne účtovala o výnosoch z predaja nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica v zmluve nesprávne uviedla dátum účinnosti zmluvy,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nemocnica v dvoch prípadoch nezverejnila dodatok k povinne zverejňovanej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemocnica uzavrela nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

IČO
17335825
Sídlo
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
23.08.2011 - 03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neposlal Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 11.11.2009, ktorú uzavrel na základe postupu zadávania nadlimitnej zákazky a o uzavretí troch dodatkov k tejto zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neposlal ÚVO informáciu o uzavretí dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt poslal ÚVO informáciu o uzavretí zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí zo dňa 04.09.2009 273 dní po zákonnej 14 dňovej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvoril s úspešných uchádzačom zmluvu o nájme hnuteľných vecí, skôr ako šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Naložil s DHM ako s neupotrebiteľným majetkom odovzdaním na likvidáciu o 72 dní skôr, ako štatutárny orgán rozhodol o jeho neupotrebiteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výsledok z vyhodnotenia ponúk nebol bezodkladne písomne oznámený uchádzačovi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zábezpeka nebola vrátená v zákone stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Verejný obstarávateľ neuzatvoril zmluvu v lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Verejný obstarávateľ neurčil predpokladanú cenu zákazky v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Cenové ponuky neboli porovnávané s ďalšími dodávateľmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Protokoly o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku boli podpísané skôr, ako prišlo k uzatvoreniu samotných zmlúv o prevode správy hnuteľného majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo novelizované Opatrenie č. 266/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR pri nakladaní s majetkom štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Univerzitná nemocnica Bratislava

IČO
31813861
Sídlo
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súťažné podklady neboli poskytnuté každému záujemcovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súťažné podklady subjekt obmedzil len pre záujemcov, ktorí majú registráciu v systéme EVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol dodržaný princíp nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstarávateľ žiadal od uchádzača doklad nad rámec zákona a za nedoloženie dokladu uchádzača vylúčil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstarávateľ stanovil 2 rôzne termíny na podanie žiadosti o nápravu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstarávateľ obmedzil práva záujemcov a uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt uzatvoril rámcovú zmluvu o 10 dní skôr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oznámenie o uzatvorení rámcovej zmluvy bolo zaslané na ÚVO neskoro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nátlak na uchádzačov, aby sa zriekli akýchkoľvek prípadných sankcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rámcová dohoda uzavretá v zmysle VO bola v rozpore s dobrými mravmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UNB odsúhlasila nájomcovi prenechanie priestoru do ďalšieho podnájmu, čím išlo o neplatný právny úkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaraný majetok nebol zaradený do užívania včas
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dokumentácii nebolo zdôvodnené, prečo bola prebytočná nehnuteľnosť ponúknutá len 3 príspevkovým organizáciám (ktoré oň nemali záujem)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt nezabezpečil, aby nedošlo k strate, zneužitiu alebo zmenšeniu majetku štátu v jeho správe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt navrhol na vyradenie a likvidáciu autokláv ihneď po jeho odpísaní a bez vyjadrenia o jeho technickom stave
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odborné usmernenie MZ SR č. 12 z 19.01.2006 (č. 07163-1/2006-SP), v zmysle ktorého subjekt postupoval pri odštátňovaní pracovísk, bolo v rozpore so zákonom o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomná zmluva nebola predložená na odsúhlasenie zriaďovateľovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na majetok, ktorý bol daný do nájmu bolo vydané rozhodnutie o trvalej prebytočnosti namiesto o dočasnej prebytočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UNB odsúhlasila nájomcovi prenechanie priestoru do ďalšieho podnájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
S nájomcom nebola uzavretá nájomná zmluva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt prenechal nájomcovi priestory bez písomnej nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Priestory boli prenajaté bez súhlasu zriaďovateľa, t. j. bez platnej nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 14 kontrolovaných prípadoch nezvýšila nájomné v súlade s uzatvorenými zmluvami
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
K nájomnej zmluve bol daný len súhlas MZ SR namiesto MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájom bol dohodnutý na 15 rokov namiesto zákonom možných 5 rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UNB umožnila využívať svoje priestory za cenu, ktorá nezodpovedala trhovej cene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UNB nepožadovala úhradu za služby spojené s nájmom nadácie ani náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej činnosťou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nemocnica neodstúpila od nájomnej zmluvy včas napriek tomu, že nájomca neplatil nájomné
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zdravotnícky prístroj nebol 2 roky využívaný a subjekt s ním nenaložil v súlade so zákonom o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri spise o vyradení majetku neboli založené doklady o likvidácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovný doklad o vyradení majetku likvidáciou vyhotovil kontrolovaný subjekt ešte pred vydaním rozhodnutia o vyradení tohto majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevytvorením súťažného prostredia kontrolovaný subjekt dostatočne nepreukázal zachovanie hospodárnosti pri použití verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt zabezpečoval odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov vyprodukovaných nájomcom na svoje náklady
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri obstaraní zdravotníckej techniky za účelom efektívneho využívania nebola dodržaná zásada hospodárnosti
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt užíval dielo nezaradené do majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

IČO
00606707
Sídlo
Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
06.09.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zverejnenie nesprávne určenej a neaktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie preddavkov bez zmluvnej dohody
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutie preddavkov bez zmluvnej dohody
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne zatriedenie výdavku vynaložený na úhradu nákladov súvisiacich s opravou
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne zatriedenie výdavku vynaložený na úhradu nákladov súvisiacich s opravou
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne vykazovanie čerpania kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne vykazovanie čerpania kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nezabezpečenie predbežnej kontroly finančných operácií a potvrdenie prípustnosti finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené zaradenie majetku do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené zaradenie majetku do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené zaradenie majetku do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevytvorenie opravnej položky v čase, keď subjekt vedel, že dôjde k zníženiu hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevytvorenie opravnej položky v čase, keď subjekt vedel, že dôjde k zníženiu hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré zaradenie obstaraného majetku na príslušné účty a do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré zaradenie obstaraného majetku na príslušné účty a do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré zaradenie obstaraného majetku na príslušné účty a do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevyradenie zdravotníckej techniky bez zbytočného odkladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť