Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2010/0006
Názov:
Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IČO
00682420
Sídlo
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"tým, že k faktúram neboli doložené doklady, ktoré by jednoznačne preukazovali výšku fakturovaných súm a účel vynaložených nákladov (počet porušení: 2) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"tým, že k faktúram neboli doložené doklady, ktoré by jednoznačne preukazovali výšku fakturovaných súm a účel vynaložených nákladov (počet porušení: 2) "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukazný spôsob vyplácania prostriedkov sociálneho fondu určených na dohodnuté účely v zmysle kolektívnej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
tým, že SZRB netvorila odpisy z nezaradeného majetku a ani neúčtovala o odpisoch v účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezadefinoval jasne a jednoznačne predmet zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
poskytnutie zálohovej platby vo výške 63 % celkových nákladov nad rámec uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
realizácia úhrad za poskytnuté služby v plnej výške pred splnením zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedostatočná evidencia a preukázateľnosť účelu pri predmetoch darčekového charakteru obstaraných z reprezentačného
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nestanovenie limitov finančných prostriedkov na reprezentačné účely, ako aj kritérií a pravidiel ich čerpania a spôsobu ich preukazovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
uhradenie sumy 11 200 za poradenské služby nad rámec zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
tým, že výber formy obstarania, dodávateľa a dodacích podmienok na konzultačné činnosti v oblasti bezpečnosti banky s následným podpísaním rámcovej zmluvy schvaľoval námestník generálneho riaditeľa ekonomického úseku a nie predstavenstvo banky (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
poskytovanie benefitov, ktoré nie sú daňovo uznateľné náklady možno vzhľadom na ich charakter a výšku považovať za nadštandardné
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
vyplácanie náhrad výdavkov pri zahraničných pracovných cestách, účel ktorých nesúvisel s činnosťou SZRB a poskytovanie neprimeraných nadlimitných náhrad stravného vedúcim zamestnancom banky pri zahraničných pracovných cestách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
tým, že banka zadala zákazku na poskytnutie softvérových a konzultačných služieb bez realizácie procesu obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
tým, že výzva na predloženie cenovej ponuky na penetračné testovanie neobsahovala lehotu na oznámenie výsledku obstarávania uchádzačom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nehospodárne nakladanie s financnými prostriedkami SZRB
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
porušenie príkazu predstavenstva SZRB c. 20/2007 zásady obstarávania prác tovarov a služieb v podmienkach SZRB,
Typ nedostatku: Iné
neuvedené
Typ nedostatku: Iné
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Späť