Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2015/1050
Názov:
Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je kontrola hospodárenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., ktorá má byť vykon
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IČO
00682420
Sídlo
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013, 2014 a k 30.09.2015
Termín kontroly
28.05.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri spracovaní návrhov zmlúv na poskytovanie sponzorských darov a následne darovacích zmlúv SZRB, a. s. nepostupovala v súlade s čl. l bod 10 a čl. 2 bod 2 Príkazu Predstavenstva Zmluvná agenda, podľa ktorého zodpovedný organizačný útvar zodpovedá najmä za vecnú stránku, t. j. za dodržanie povinností súvisiacich s transparentnosťou a hospodPri spracovaní návrhov zmlúv a následne darovacích zmlúv však postup nebol v súlade s čl. l bod 10 Príkazu Predstavenstva č. 5/2011 Zmluvná agenda, ktorý okrem iného ukladá zodpovednému organizačnému útvaru zabezpečiť, aby celý obsah zmluvy bol určitý a zrozumiteľný so zreteľom na zabezpečenie transparentnosti a overiteľnosti zmluvných podmienok a čl. 2 bod 2 citovaného príkazu, podľa ktorého zodpovedný organizačný útvar zodpovedá najmä za vecnú stránku, t. j. za dodržanie povinností súvisiacich s transparentnosťou a hospodárnosťou zmluvných podmienok.árnosťou zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- Na základe zisteného stavu v inventarizáciách za roky 2013 a 2014 kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že postup SZRB, a. s. nebol v súlade s: § 30 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“) v tom, že inventarizačné zápisy, ktorými sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva, neobsahovali výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 citovaného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe zisteného stavu v inventarizáciách za roky 2013 a 2014 konštatuje, že postup SZRB, a. s. nebol: v súlade s Príkazom Predstavenstva č. 25/2004 Inventarizácia majetku a záväzkov, pretože nebola použitá porovnávacia tabuľku zistených rozdielov k inventarizačnému zápisu čiastkovej inventarizačnej komisie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SZRB, a. s. eviduje v účtovníctve záväzok z roku 2007 vo výške 3,32 tis. Eur voči už neexistujúcej spoločnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť