Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-090/2012/1050
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a. s., vykonanej v roku 2010.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na základe výsledkov kontro
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IČO
00682420
Sídlo
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-30.09.2012
Termín kontroly
07.10.2012 - 15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedostatočná preukázateľnosť výdavkov na reprezentačné účely (pohostenie, občerstvenie a dary), absencia uvedenia údajov na účtovných dokladoch, ktorými sa preukazuje dodržanie pravidiel čerpania nákladov na reprezentačné v zmysle internej smernice SZRB.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uzatvorenie zmluvy o reklame s nejednoznačne definovanými zmluvnými podmienkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Duplicitné nehospodárne vynakadanie finančných prostriedkov na služby, ktoré boli zazmluvnené so spoločnosťou RENOMÉ, a. s. ale nevyužívané v zazmluvnených priestoroch a duplicitne uhradené iným spoločnostiam.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne vynakladanie prostriedkov za reklamné a PR služby, ktorých dodanie nebolo preukázané v zmysle zmluvy o reklame.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie princípu transparentnosti a nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov v prípade 2 preverovaných podlimitných zákaziek realizovaných tretími osobami.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní a príkazu SZRB v preverovaných zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných SZRB, a to nevykonaním prieskumu trhu v prípade nákupu servisu tlačových a kopírovacích strojov, nezverejnením zákazky s nízkou hodnotu na webovej stránke SZRB a porušenie princípu transparentnosti verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie Kompetenčného poriadku SZRB, ktorý je prílohou Organizačného poriadku neschválením dokumentácie k verejnému obstarávaniu nad 10 tis. eur predstavenstvom banky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie príkazu Obeh účtovných dokladov nedoložením dokladov preukazujúcich dodanie fakturovanej služby, resp. dokladov jednoznačne preukazujúcich výšku fakturovaných súm účelne vynaložených nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie príkazu Obeh účtovných dokladov nevykonávaním kontroly náležitostí daňového dokadu oddelením účtovníictva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nadštandardný rozsah poskytovaných zamestnaneckých výhod v zmysle Kolektívnej zmluvy, majúcich charakter daňovo neuznaných výdavkov (najmä ošatné) s vplyvom na zníženie disponibilného zisku a následne aj príjmu akcionára vo forme dividend.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neuvedenie spôsobu preukazovania výdavkov zo sociálneho fondu zamestnancom a poskytovanie príspevkov priamo na osobné účty zamestnancov bez zdokladovania ich účelového použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaranie a zaplatenie investície (ratingový nástroj) v máji 2011, ktorá nebola do výkonu kontroly zaradená do majetku a používania.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť