Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2014/1021
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum právnej pomoci

IČO
30798841
Sídlo
Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
30.11.2014 - 18.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Opatrenie č. 10 nebolo splnené v celom rozsahu. V rámci uvedeného opatrenia malo Centrum právnej pomoci zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady mali náležitosti požadované pre vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Systém vykonávania predbežnej finančnej kontroly mal byť zapracovaný do internej smernice k obehu účtovných dokladov v termíne do 31.03.2013. Usmernenie č. 3/2013 bolo vypracované (s meškaním k termínu 25.10.2013), tým bolo opatrenie splnené. Vzhľadom na zistené nedostatky pri kontrole účtovných dokladov konštatujeme, že nebol zabezpečený dostatočný výkon predbežnej finančnej kontroly a v tejto oblasti sú potrebné isté zlepšenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Inšpektorát práce Bratislava

IČO
00166367
Sídlo
Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
03.11.2014 - 16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Krajská prokuratúra

IČO
00166448
Sídlo
Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
24.09.2014 - 15.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bolo kontrolou zistené že všetkých 22 opatrení bolo splnených.

Kultúrne zariadenia Petržalky

IČO
00179949
Sídlo
Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným subjektom prijaté v termíne a kontrolou bolo zistené, že boli splnené.

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy

IČO
42174503
Sídlo
Grösslingová 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
09.09.2014 - 17.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

MARGINAL

IČO
42174414
Sídlo
Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
17.09.2014 - 10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
02.12.2014 - 04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bolo kontrolou zistené že všetky opatrenia boli splnené.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
06.11.2014 - 03.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bolo kontrolou zistené že všetky opatrenia boli splnené.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
19.11.2014 - 17.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vyzvania boli vypracované v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a s Interným manuálom procedúr riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu, t. j. so stanovenými postupmi pre vyhlasovanie, schvaľovanie ako aj vyhodnocovanie výziev. Opatrenie č. 1 A bolo splnené.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 528/2008 Z.z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu požiadala listom č. 5487/2013-M_ODP 4038/2013 zo dňa 25.01.2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciu koordinácie fondov Európskej únie o stanovisko v rámci problematiky týkajúcej sa implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne o možnosti zrušenia vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok aj v prípade, ak už uplynul termín na predkladanie týchto žiadostí. Opatrenie č. 1 B bolo splnené. Opatrenie č. 1 bolo splnené.
Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na základe predbežných zistení auditu Európskej komisie zrušil obidva vyzvania. Opatrenie č. 2 bolo splnené.
Kompletná dokumentácia k obidvom zrušeným vyzvaniam bola založená v spisovej dokumentácii k predmetným vyzvaniam na príslušnom odbore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý gestoroval zrušenie vyzvaní. Opatrenie č. 3 bolo splnené.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
09.11.2014 - 11.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014 bola komplexne prehodnotená a pri jej tvorbe bolo zohľadnené zvýhodnenie vysokých škôl, ktorých absolventi preukazne nachádzajú uplatnenie na trhu práce. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014 bola ministrom podpísaná dňa 28.03.2014. Opatrenie č. 1 bolo splnené.
V rámci nárhu výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl v rámci podprogramu 07711 prehodnotila pri návrhu cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2015 - 2017 doterajšie ciele a merateľné ukazovatele a v rámci podprogramu 07711 navrhla ciele a merateľné ukazovatele v pôsobnosti vysokých škôl. Opatrenie č. 2 bolo splnené.
Rokovanie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zastúpené sekciou vysokých škôl a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zastúpené odborom informačno-komunikačných technológií sa uskutočnilo dňa 24. 03. 2014. Opatrenie č. 3 bolo splnené.
Správu č. 1 zo dňa 14.04.2014 odsúhlasil riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania dňa 16.04.2014 a schválil generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl dňa 16.04.2014. Správa č. 1 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR predložená NKÚ SR dňa 22.04.2014. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo správu č. 2 dňa 09.07.2014. Obidve správy boli predložené na vedomie odboru kontroly, kancelárii ministra a kancelárii vedúcej služobného úradu. Opatrenie č. 4 bolo k termínu 30.04.2014 splnené (správa č. 1). Správa č. 2 bola predložená po termíne 10.06.2014 dňa 09.07.2014. Opatrenie č. 4 bolo splnené po termíne.

Národné športové centrum

IČO
30853923
Sídlo
Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
26.10.2014 - 07.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorene bola predložená správa z pracovenj cesty, čím bola porušená časť I. ods. 5 Internej smernice č. 1/2011 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií a § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zároveň bolo zistené porušenie § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že príjmový pokladničný doklad neobsahoval číselné označenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Oneskorene bola predložená správa z pracovnej cesty, ďalej bol oneskorene vyúčtovaný cestovný príkaz, čím bola porušená časť I. ods. 7 Internej smernice č. 2/2012 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií, zároveň bol porušený § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Národné športové centrum oneskorene vykonalo vyúčtovanie pracovnej cesty, čím bol zo strany Národného športového centra porušený § 36 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Jednotlivé merateľné ukazovatele v prípade Národného športového centra kľúčové indikátory neobsahovali číselnú časť, čím bol Národným športovým centrom porušený Metodicky pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2

Obvodný úrad Bratislava

IČO
42131111
Sídlo
Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská plavecká federácia

IČO
36068764
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správa o splnení, resp. plnení prijatých opatrení z kontrol nebola predložená v súlade s § 18 písm. e) zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Slovenská plavecká federácia nemala interné predpisy: Smernicu pre vedenie účtovníctva zo dňa 01.01.2010 a Pohyb účtovných dokladov v Slovenskej plaveckej federácii zo dňa 20.07.2009 zosúladené so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ohľadne vykonávania predbežnej finančnej kontroly a primerane s príslušnými ustanoveniami o nakladaní s verejnými prostriedkami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 502/2001 Z.z.

Slovenský zväz hádzanej

IČO
30774772
Sídlo
Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
08.10.2014 - 30.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Slovenský zväz hádzanej vyúčtovanie pracovnej cesty vykonal po termíne, čím porušil § 36 ods. 8 zákoná č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a čl. 3 bod 3.3 Smernice o vyplácaní cestovných náhrad pre členov realizačných tímov reprezentačných družstiev Slovenského zväzu hádzanej
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Na hromadnom vyúčtovaní cestovných výdavkov chýbal podpis účtovateľa akcie, podpis vedúceho akcie, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, čím bol zo strany Slovenského zväzu hádzanej porušený § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zároveň bol porušený § 10 ods. 1 písm. f) a písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Slovenský zväz hádzanej neuzatváral dohody o vykonaní práce najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, čím porušil § 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Metodika pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení zameraná na zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a podprahové zákazky nebola od jej vypracovania aktualizovaná vzhľadom na zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluvy Slovenského zväzu hádzanej neboli uzatvorené v súlade s Pokynom prezidenta Slovenského zväzu hádzanej týkajúceho sa zistených nedostatkov pre vedení účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej dňa 07.02.2012 prerokoval a schválil Smernicu o vyplácaní cestovných náhrad pre členov realizačných tímov reprezentačných družstiev Slovenského zväzu hádzanej. Ďalej Výkonný výbor SZH dňa 07.02.2012 prerokoval a schválil Smernicu o vyplácaní štartovného a cestovného pre hráčky reprezentačného družstva Slovenského zväzu hádzanej. Zamestnanci Slovenského zväzu hádzanej boli prezidentom Slovenského zväzu hádzanej dňa 04.05.2012 oboznámení na pracovnej porade s obidvoma smernicami. Opatrenie č. 1 bolo splnené.
Kontrolou opatrenia č. 3 na odstránenie nedostatku týkajúceho sa nedostatočnej formy dohody o použití súkromného motorového vozidla na pracovné cesty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších prepdisov bolo zistené, že Slovenský zväz hádzanej opatrenie č. 3 splnil.
Slovenský zväz hádzanej vypracoval Metodiku nakladania s verejnými prostriedkami. Predmetná metodika bola vypracovaná a schválená na zasadnutí Výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej dňa 30.04.2012. Opatrenie č. 5 bolo splnené.

Slovenský zápasnícky zväz

IČO
31791981
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
02.10.2014 - 17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Žiadosť o preddavok nebola predložená, čím bola porušená Smenica č. 4 Ekonomická smernica, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nebol predložený rozpočet akcie v súlade s čl. 18 Smernice č. 4 Ekonomickej smernice, podľa ktorej je osoba konajúca v záujme Slovenského zápasníckeho zväzu povinná predložiť predpokladaný rozpočet akcie ku každej žiadosti o preddavok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 283/2002 Z.z.
Nebola predložená správa z akcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady nespĺňali všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nebol dodržaný termín pre vyúčtovanie cestovných náhrad podľa § 36 ods. 7 a ods. 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Zároveň bol porušený čl. 18 a čl. 19 Smernice č. 4 Ekonomickej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 283/2002 Z.z.
Chýbala správa z akcie, čím došlo k porušeniu čl. 19 Smernice č. 4 Ekonomickej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 283/2002 Z.z.
Slovenský zápasnícky zväz dodržal správne vyúčtovanie dotácie. Kontrolou nebola zistená duplicita účtovných dokladov vo vyúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2012.
Kontrolou bolo zistené, že na účte pre dotácie neboli vkladané vlastné ani cudzie finančné prostriedky v rozpore so zmluvou o dotácii v roku 2012 ani v roku 2013. Konečný stav na účte pre dotácie bol ku koncu roku 2012, resp. roku 2013 z hľadiska poskytnutej štátnej dotácie nulový.
Slovenský zápasnícky zväz dodržal výšku spolufinancovania pri použití účelových prostriedkov.

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
17.11.2014 - 15.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná nemocnica Bratislava

IČO
31813861
Sídlo
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
17.11.2014 - 04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bolo kontrolou zistené že všetky opatrenia boli splnené.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
13.10.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bolo kontrolou zistené že všetky opatrenia boli splnené.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

IČO
30796482
Sídlo
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
09.11.2014 - 09.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
08.12.2014 - 16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
23.11.2014 - 16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súčasnosti naďalej prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a dolaďovania spracovávania jednotlivých štatistických ukazovateľov. V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods. 13 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje metodiku revízie štatistického zisťovania, ktorú vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Opatrenie č. 1 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priebežne plní.
Počet Aktívnych opatrení trhu práce sa znížil novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2013, na príprave ktorej sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady dlhodobo podieľali prísomnými návrhmi a priamo účasťou na rokovaní príslušných pracovných skupín na úrovni sekcie práce a štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Opatrenie č. 2 bolo splnené.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo so zhotoviteľom zmluvu o dielo na zabezpečenie kontinuálneho kvalitatívneho a kvantitatívneho vývoja, systematickej inovácie, efektívneho využívania prevádzkovania a údržby informačných systémov o voľných pracovných miestach a o regionálnej zamestnanosti a cene práce a zdokonaľovanie jednotlivých procesov a hĺbkových analýz indikátorov regionálnej zamestnanosti v rámci predmetných informačných systémov. Ďalej Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo so zhotoviteľom zmluvu o diielo, predmetom ktorej bolo okrem iného vykonanie diela vyplývajúceho z národného projektu "Prognózy vývoja na trhu práce v SR" a z národného projektu "Prognózy vývoja na trhu práce v BSK". Opatrenie č. 3 bolo splnené po termíne.
Dohoda o spolupráci medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou bola uzatvorená dňa 30.03.2009. Dohoda o spolupráci pri kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania medzi Ministerstvo vnútra SR zastúpeným prezidentom Policajného zboru a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bola uzatvorená dňa 10.06.2013. Opatrenie č. 4 bolo splnené.
Prepojenie informačných systémov s dotknutými subjektmi je v súčasnosti riešené spôsobom WEB servisných služieb. Rovnako prebieha prehodnotenie dohôd s dotnutými subjektmi, ktoré rieši priebežne. Je zabezpečená výmena dát so Sociálnou poisťovňou. V rámci Finančného riaditeľstva SR sa v súčasnosti pripravuje Rámcová dohoda o spolupráci. Pripravujú sa aj ďalšie rozhrania s ďalším subjektmi. Opatrenie č. 5 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priebežne plní.
Zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a vybraných úradov sa zúčastnili v dňoch 18. - 19.09.2012 pracovného stretnutia za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce k výmene informácií a ku koordinácii výkonu kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, k námetom k pripravovanej novele zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k dohode o spolupráci pri kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bola medzi Národným inšpektorátom práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorená 09.01.2013. Opatrenie č. 6 bolo splnené.
Späť