Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2023/1070
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v organizáciách založených, resp.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2022 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO
00164348
Sídlo
Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2018 - 2022 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.01.2023 - 09.07.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

1. Kontrolovaný subjekt si v roku 2021 nesplnil povinnosť dosiahnuť vlastné príjmy určené svojim rozpočtom, čím nepostupoval podľa § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2. Tým, že IUVENTA nezúčtovala s vytvorenou opravnou položkou aj kapitálový transfer v sume 33 607,24 eur, nepostupovala v súlade s § 19 ods. 3 postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 682. Nedodržaním postupom účtovania zároveň IUVENTA nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
3. Preverením inventarizácie účtov uvedených v tabuľke č. 1 k 31.12.2021 bolo zistené, že inventarizáciou neboli zistené rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom, pričom inventarizačné zápisy neboli doložené inventúrnymi súpismi a neobsahovali ani informáciu, na základe akých dokladov bol skutočný stav dokladovo overený, tzn. že inventarizácia týchto účtov bola vykonaná formálne. Na základe uvedeného možno konštatovať, že IUVENTA nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 predmetného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
4. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže nezdokumentovala celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jej úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Dokumentácia, týkajúca sa prípravy verejného obstarávania nebola súčasťou predloženej dokumentácie v celom rozsahu. Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky, kto a kedy výzvu na predloženie cenovej ponuky vypracoval, ktoré osoby a kedy participovali pri vypracovaní predmetnej výzvy (napr. kto spracoval opis predmetu zákazky, akým spôsobom a kým boli určené lehoty/termíny, atď.).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
5. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , keďže z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom získala spoločnosť KASTON A23 s. r. o. informácie o predmetnom verejnom obstarávaní. V cenovej ponuke uchádzača KASTON A23 bola totiž uvedená kontaktná osoba Ing. RP, e-mail rpronipa@gmail.com, čo bola iná spoločnosť. V zmysle predloženej dokumentácie boli na predloženie cenovej ponuky oslovené spoločnosti: - rpronipa@gmail.com - ventaplus@ventaplus.sk - lubomir.kutan@hlohovec.net (TKOEKPRES II.) V zmysle zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 25.09.2018 cenové ponuky predložili spoločnosti KASTON A23 s. r. o., Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II, VENTA PLUS, spol. s. r. o.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
6. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 1, ods. 4 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže neevidovala všetky doklady a dokumenty a neuchovávala ich päť rokov od uzavretia zmluvy. Predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie dátumu doručenia cenových ponúk uchádzačmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
7. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Pri kontrole dokumentácie k verejnému obstarávaniu podľa § 24 a § 117 zákona o verejnom obstarávaní bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zverejnil s oneskorením v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
8. Kontrolou bolo zistené, že k Zmluve o dielo č. IU/2019/50001, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania boli uzatvorené v dňoch 30.08.2019 a 18.11.2019 dva dodatky. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo dňa 28.04.2023 vyplýva, že dodatky k zmluve boli uzatvorené podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, avšak kvôli administratívnych pochybeniam nebola splnená povinnosť. Kontrolou bolo zistené aj to, že IUVENTA nezaslala do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o zmene zmluvy v súlade s § 116 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, čo predstavuje správny delikt podľa § 182 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň neuverejnila v profile verejného obstarávateľa zmenu zmluvy (dodatku) v súlade s § 64 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
9.IUVENTA nepostupovala v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, keďže ZFK bola vykonaná bez toho, aby bolo zrejmé, že išlo o cenu obvyklú na trhu. Nebolo preukázané, že ZFK bola zrealizovaná s dostatočnou odbornou starostlivosťou, kedy osoby vykonávajúce ZFK disponovali a zohľadnili všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia na zabezpečenie predmetných služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
10. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 21 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponúk neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zo dňa 29.04.2019, pričom absentovalo meno, priezvisko, podpis osoby, ktorá predmetnú výzvy spracovala a odsúhlasila. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 06.05.2019 do 12.00 h. Odborný referent pre verejné obstarávanie zaslal výzvu na predloženie cenovej ponuky e – mailom dňa 30.04.2019. Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky s akcentom na skutočnosť, že išlo o desať vzdelávacích aktivít je pri takto stanovenej lehote otázny čas na zabezpečenie dostatočného priestoru na vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve na predloženie ponuky a na kvalitné spracovanie ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
11. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, keďže predložená dokumentácia neobsahovala informácie a podklady súvisiace so stanovením PHZ. IUVENTA nepreukázala, že išlo o cenu obvyklú na trhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
12. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže PHZ bola stanovená ako cena s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
13. Kontrolou bolo zistené, že zákazky Poskytovanie strážnej služby v roku 2018 a v roku 2019 v celkovej sume 96 645,34 eur boli spoločnosti SIA – Security Authority s. r. o. zadané bez vykonania verejného obstarávania. Tým, že kontrolovaný subjekt zadal zákazku na výkon strážnej služby bez vykonania verejného obstarávania porušil základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v § 10 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a zároveň pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
14. IUVENTA nepostupovala v súlade s čl. 3 a 4 príkazu ministra č. 16/2017, keďže predložená dokumentácia neobsahovala splnenie si povinností vyplývajúcich z predmetného príkazu ministra. V zmysle ustanovení predmetných článkov bola organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVŠ SR nariadená povinnosť predkladať riaditeľovi odboru pre verejné obstarávanie žiadosť na udelenie predbežného vyjadrenia k požiadavke na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác alebo služieb nad hodnotu 20 000 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
15. IUVENTA nepostupovala v súlade s čl. 1 ods. 5 a čl. 7 ods. 1 smernice 2/2019, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže nezdokumentovala celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jej úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Dokumentácia, týkajúca sa prípravy verejného obstarávania nebola súčasťou predloženej dokumentácie v celom rozsahu. Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ, ktoré osoby a kedy participovali pri vypracovaní predmetnej výzvy (napr. kto spracoval opis predmetu zákazky, výkaz – výmer, akým spôsobom a kým boli určené lehoty, atď.). Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ bola nepodpísaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
16. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, keďže neevidovala všetky doklady a dokumenty a neuchovávala ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
17. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 117 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže nezdokumentovala celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jej úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Dokumentácia, týkajúca sa prípravy verejného obstarávania nebola súčasťou predloženej dokumentácie v celom rozsahu. Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, na základe akých skutočností IUVENTA zmenila špecifikáciu predmetu zákazky. Taktiež nie je zrejmá potreba rozdelenie zákazky na dve žiadanky na zabezpečenie tovaru, služby, stavebných prác. Zároveň z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky, ktoré osoby a kedy participovali pri vypracovaní predmetnej výzvy (napr. kto spracoval opis predmetu zákazky, výkaz – výmer, akým spôsobom a kým boli určené lehoty/termíny a pod.). Výzva na predloženie cenovej ponuky bola nepodpísaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
18. IUVENTA postupovala pri zadávaní zákaziek týkajúcich sa poskytnutia služieb v súvislosti s prípravou a realizáciou vzdelávacích aktivít pre potreby IUVENTY v rozpore s § 10 ods. 1 a § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keďže zákazku rozdelila s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
19. IUVENTA nepostupovala v súlade s • § 117 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže nezdokumentovala celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jej úkony boli preskúmateľné. Z predloženej dokumentácie: - nebolo zrejmé akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky, - nebolo zrejmé ktoré osoby participovali pri vypracovaní predmetnej výzvy (napr. kto spracoval opis predmetu zákazky, akým spôsobom a kým boli určené lehoty/termíny a pod.). Výzva na predloženie cenovej ponuky bola nepodpísaná, - nebolo zrejmé ktoré osoby participovali pri vypracovaní návrhu rámcovej dohody, - absentovali prílohy e-mailu zo dňa 22.06.2021 týkajúceho sa oznámenia o úspešnosti ponuky (návrh rámcovej dohody, prehľad VA v tabuľke, s odporúčanými zariadeniami pre obe časti).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
20. IUVENTA nepostupovala v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, keďže ZFK bola vykonaná bez toho aby bolo zrejmé na základe akých skutočností bola stanovená celková cena. Údaje a ďalšie skutočnosti na základe, ktorých bola stanovená, neboli doložené preukazujúcou dokumentáciou. Dokument Určenie PHZ v sume 171 295,90 eur bez DPH, bol vypracovaný neskôr ako bola uskutočnená ZFK. Na základe uvedeného je možné výkon ZFK hodnotiť ako formálny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
21. IUVENTA objednávala výkon strážnej služby v rokoch 2018 a 2019 od spoločnosti SIA - Security Industry Authority s. r. o. len na základe mesačných objednávok, v ktorých bol objednaný výkon strážnej služby na príslušný mesiac a celková cena za výkon strážnej služby v príslušnom mesiaci (napr. za február v sume 3 683 eur s DPH). V uvedenej objednávke nebola uvedená jednotková cena za hodinu strážnej služby, ani počet hodín na ktoré sa strážna služba objednáva. Dohodnuté neboli ani napr. platobné podmienky (splatnosť faktúr), zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty a pod. V rokoch 2018 a 2019 boli výdavky za strážnu službu v sume 96 645,34 eur. Vyššie uvedené konanie nebolo v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
22. Kontrolou bolo zistené, že k zmluve o dielo č. IU/2019/50001 uzatvorenej so spoločnosťou PANORAMA SLOVAKIA, s .r. o., týkajúcej sa dodávky a montáže okien, boli uzatvorené v dňoch 30.08.2019 a 18.11.2019 dva dodatky, ktoré do dňa vykonania kontroly neboli zverejnené v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V zmysle § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak sa do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy zmluva nezverejnila platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Tým, že IUVENTA nezabezpečila platnosť a účinnosť vyššie uvedených dodatkov k Zmluve o dielo č. IU/2019/50001 a napriek tomu na základe neplatných a neúčinných dodatkov uhradila dodávateľovi 3 faktúry v celkovej sume 52 283,29 eur, porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami a to v sume 52 283,29 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 40/1964 Zb.
23. IUVENTA zverejňovala objednávky a faktúry na svojom webovom sídle a zmluvy zverejňovala na centrálnom registri zmlúv. Kontrolou zverejňovania objednávok za obdobie rokov 2018 – 2022 bolo zistené, že IUVENTA na svojom webovom sídle nezverejnila objednávky za rok 2018, čím nekonala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
24. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec. Preverením príslušných dokladov súvisiacich s vyplatením odmien za máj 2021 a november 2021 bolo zistené, že za toto obdobie neboli odmeny zdôvodnené. Konkrétne v máji boli vyplatené odmeny v sume 20 600 eur, z toho 16 400 eur nezdôvodnené a v novembri boli vyplatené v sume 30 200 eur, z toho nezdôvodnené 30 200 eur. Tým, že IUVENTA pri vyplatení odmien nepostupovala v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z., porušila zároveň finančnú disciplínu v sume 16 400 eur (5/2021) a 30 200 eur (11/2021) podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 553/2003 Z.z., 523/2004 Z.z.
25. Z predložených dokumentov, ako aj preverenia stavu budovy obhliadkou na mieste, konštatuje kontrola NKÚ SR, že nehnuteľný majetok, ktorý má v správe IUVENTA, resp. NIVAM, už neplní, resp. plní len čiastočne svoju úlohu. Bolo zistené, že počas kontrolovaného obdobia nebola zo strany IUVENTY vyvinutá žiadna aktivita, ktorá by navrhovala riešenie obnovy celej budovy za účelom jej prinavrátenia pôvodnému účelu, t. j. jej využívania pre mládež a podporu práce s mládežou. Jediná aktivita bola zaznamenaná až v decembri 2022 a počas výkonu kontroly NKÚ SR, kedy NIVAM popísal ministerstvu problémy s budovou a žiadal o ich riešenie. Ministerstvo, ani NIVAM do skončenia výkonu kontroly nezačali tieto problémy riešiť, ani neboli vyčlenené prostriedky z rozpočtu na tento účel, okrem menších rekonštrukcií, ktoré ale riešili problémy len čiastočne. V prípade reálneho záujmu o prinavrátenie pôvodného účelu, za ktorým bola budova postavená, by si takáto akcia vyžadovala strategický plán, ktorý by bol schválený na najvyšších úrovniach a vyčlenenie dostatku finančných prostriedkov. To sa doposiaľ neudialo a budova preto stále chátra a nevyužíva sa naplno. MŠVVŠ SR, resp. IUVENTE sa pritom od roku 2021 naskytla možnosť využiť na rekonštrukciu prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (za predpokladu vyhlásenia budovy za pamiatkovo chránenú). Na základe uvedeného možno konštatovať, že IUVENTA v kontrolovanom období 2018 – 2022 nedostatočne spravovala zverený majetok štátu a nezabezpečila jeho riadne užívanie v súlade s písm. j) dodatku č. 3 zriaďovacej listiny, podľa ktorého IUVENTA spravuje zverený majetok štátu, zabezpečuje jeho zveľaďovanie, ochranu a udržiavanie a využíva ho na plnenie úloh v rámci premetu svojej činnosti, alebo v súvislosti s ním. IUVENTA zároveň nekonala v súlade s § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
26. Kontrolnej skupine bolo predložených spolu 8 rozhodnutí generálnych riaditeľov IUVENTY vydaných pred rokom 2018, týkajúcich sa prebytočnosti nehnuteľného majetku. Tieto rozhodnutia boli vydané v období rokov 2011 – 2015. V prvých 4 rozhodnutiach (Lodenica Trnávka, rekreačne zariadenie Modra, majetok Ekoiuventa Búdkova ulica Bratislava, budova IUVENTY na Karloveskej ul. V Bratislave), ktoré boli podpísané vtedajším generálnym riaditeľom Ing. Viliamom Michalovičom, neboli definované identifikačné údaje prebytočného majetku. Kontrolou bolo zistené, že rozhodnutia vydané generálnymi riaditeľmi nespĺňali náležitosti podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
27. Zmenou sadzby nájmu za užívanie veľkého divadla v dodatku č. 3 z 33 eur/hod na 90 eur/deň (resp. zo 100 eur/hod na 390 eur/deň pri divadelných predstaveniach) kontrolovaný subjekt výrazne znížil výšku svojich príjmov z prenájmu, nakoľko by stačilo, aby nájomca využíval priestory viac ako 3 hodiny/denne (pri skúškach) a už to bolo pre IUVENTU menej výhodné ako podľa pôvodných sadzieb. Pritom z analýzy kníh evidencie kľúčov vyplynulo, že nájomca využíval priestory veľkého divadla v priemere 5 hodín denne. Fyzickou obhliadkou na mieste bolo zistené, že vo vstupných priestoroch v budove IUVENTY sa nachádzali reklamné pútače/bannery. Reklama pritom súvisela s propagáciou predstavení o. z. „tanec“. Možnosť využívať tieto priestory na reklamné účely nebola upravená v zmluve ani v žiadnom dodatku. Kontrolovaný subjekt uviedol, že od o. z. neprijíma peniaze za poskytovanie týchto priestorov a teda ich poskytoval bezplatne. IUVENTA v tomto prípade nekonala pri nakladaní s prebytočným majetkom hospodárne, čím porušila § 3 ods. 4 zákona o majetku štátu, podľa ktorého je správca povinný s dočasne prebytočným majetkom štátu naložiť s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu „sadzba z hodinovej na dennú bola zmenená z dôvodu odstránenia sporov o časoch využívania prenajímaných priestorov.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
28. Tým, že IUVENTA prenechala nehnuteľný majetok štátu do nájmu na základe zmluvy o krátkodobom nájme a rozsah užívania nehnuteľného majetku štátu nájomcom prekročil lehotu desiatich dní v kalendárnom mesiaci, porušila § 13 ods. 4 písm. c) zákona o správe majetku štátu, ktorý hovorí, že rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva pri krátkodobom nájme alebo krátkodobej výpožičke, ktorých trvanie s tou istou osobou neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci. Zároveň porušila § 13 ods. 1 uvedeného zákona, pretože nevydala rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu a nevykonala ponuku v registri na nájom. Odplatné užívanie nehnuteľného majetku štátu po dobu dlhšiu ako desať dní v kalendárnom mesiaci má znaky nájomnej zmluvy, ktorá bez udelenia súhlasu zo strany MF SR je neplatným právnym úkonom. Navyše kontrolovaný subjekt podpísal dňa 29.12.2022 dodatok č. 3, aj napriek tomu, že mu nájomca predložil zoznam divadelných predstavení a skúšok na obdobie január – marec 2023, v ktorom vo februári 2023 plánoval využívať priestory každý deň v mesiaci, t. j. 28 dní, čím akceptoval podmienky, ktoré boli v rozpore s vyššie uvedenými paragrafmi zákona o správe majetku štátu. IUVENTA zároveň porušila čl. 4 ods. 1 smernice č. 1/2019 a 4/2022 o hospodárení s bytovými a nebytovými priestormi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
29. Kontrolou bolo zistené, že IUVENTA akceptovala zámerné delenie prenájmu rovnakých priestorov, od tej istej osoby, len za účelom neprekročenia zákonom stanoveného limitu krátkodobého nájmu 10 dní. Navyše v rámci objednávok by musel nájomca každý mesiac po skončení krátkodobého nájmu odstrániť z priestorov všetky prístroje a zariadenia a v ďalšom mesiaci ich opätovne priniesť. Toto sa však nedialo, čo vyplynulo aj z vyjadrenia kontrolovaného subjektu: „zariadenie fitnes centra zostávalo po každom prenájme na svojom pôvodnom umiestnení.“ Z toho vyplýva, že nájomca využíval tento priestor nepretržite počas celého obdobia. Ďalej bolo zistené, že IUVENTA dlhodobo prenajímala priestory fitness centra za nižšiu, ako trhovú cenu. IUVENTA nevyhlásila po neúspešnom ponukovom konaní nové a ani nežiadala o trhové nájomné podľa znaleckého posudku, ktorý mala k dispozícií, ale pokračovala v pôvodnom krátkodobom nájme (ktorý v skutočnosti nebol krátkodobý). Uvedeným konaním došlo zo strany IUVENTY k porušeniu § 13 ods. 4 písm. c) ako aj § 13 ods.1 zákona o správe majetku štátu, ktorý o. i. hovorí, že správca je povinný ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v registri a dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Zároveň sa dopustila porušenia § 3 ods. 4 uvedeného zákona, ktorý o. i. hovorí, že správca je povinný s dočasne prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
30. Kontrolou evidencie majetku, bolo zistené, že k 21.3.2023 sa všetok majetok, t. j. pozemky aj stavby, ktoré mala IUVENTA podľa výpisu z listov vlastníctva v správe, nachádzal v tejto evidencii. Kontrolou bolo zároveň zistené, že niektoré údaje uvedené v registri neboli aktuálne ani správne. Z 20 zverejnených pozemkov, bolo 15 vo výhradnom užívaní správcom, dva boli čiastočne využívané aj inými osobami (12 % a 27 %) a dva boli v 100 % užívaní inou osobou. Pri pozemku s parcelným číslom 2450/82 o výmere 45 m2 boli uvedené podiely 100 % aj pri vlastníkovi aj pri inej osobe, čo fyzicky nie je možné. Kontrolou bolo zároveň zistené, že pri pozemkoch, ktoré využívali iné osoby, bola uvedená Medzinárodná škola kvality QSI (parcelné číslo 2450/1, 2450/16, 2450/81, 2450/82, 2450/90), pričom táto škola využívala priestory iba do roku 2018. To znamená, že údaje uvedené v registri neboli aktualizované. Uvedeným konaním NIVAM nepostupoval podľa § 3c ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu „ide o administratívnu chybu, ktorá bude odstránená v priebehu výkonu kontroly.“ Kontrolou v centrálnej evidencii majetku dňa 07.07.2023 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt tieto chyby odstránil a údaje aktualizoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
31. IUVENTA nepostupovala v súlade § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, keď v tabuľke č. 4 poznámok k účtovným závierkam za roky 2018 – 2020 nevykázala žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, k 31.12.2021 ich vykázala len v sume 5 811,29 eur a k 30.06.2022 v sume 1 199,77 eur. Po lehote splatnosti boli pritom pohľadávky minimálne vo výške vytvorených opravných položiek vykázaných v tabuľke č. 3 poznámok, t. j. k 31.12.2018 v sume 253 090,85 eur a k 31.12.2019, 31.12.2020 a 31.12.2021 v sume 246 758,80 eur a k 30.06.2022 v sume 175 674,02 eur. Podľa prílohy č. 3 k opatreniu MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, sa mali v poznámkach k účtovnej závierke uvádzať informácie o pohľadávkach podľa doby splatnosti v nasledovnej štruktúre: 1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia, 2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia. Nesprávnym vykazovaním údajov o pohľadávkach po lehote splatnosti mohla IUVENTA uviesť do omylu používateľov účtovnej závierky. Kontrolovaný subjekt uviedol, že pravdepodobne opomenul uviesť sumu pohľadávok po lehote splatnosti v prílohe k poznámkam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
32. Kontrolná skupina preverila vykonanie inventarizácie pohľadávkových účtov 311, 315 a 378 za obdobie rokov 2018 – 2021 a k 30.06.2022. IUVENTA porušila pri inventarizácii pohľadávok § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná inventarizovať pohľadávky podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve, a to konkrétne tým že: a) nevykonala dokladovú inventúru pohľadávok v zmysle § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou – porušenie sa týka napr. inventarizácie účtov 31199, 378801 a 378811 k 31.12.2018 – 2021 a k 30.06.2022, pri ktorých nebol k inventarizačnému zápisu priložený žiadny súpis ani iný doklad o vykonaní dokladovej inventúry, b) inventúrne súpisy neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, najmä obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátumy vykonania inventúry, stav majetku s uvedením množstva a ceny a príslušné mená a podpisy – týka sa inventarizácie všetkých analytických účtov k syntetickým účtom 311, 315 a 378, c) neporovnala stav pohľadávok v inventúrnych súpisoch so stavom pohľadávok v účtovníctve v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve - stav účtu v účtovníctve bol väčšinou porovnaný s obratmi na účte za určité obdobie, lebo inventúrne súpisy pohľadávok neboli zostavené, týka sa to všetkých analytických účtov k pohľadávkovým účtom 311, 315 a 378, d) inventarizačné zápisy neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve t. j. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku podľa § 26 a § 27. Napr. pri inventarizácii účtu 31199 k 31.12.2018 – 2021 a účtu 315141 k 31.12.2020 nebolo v inventarizačnom zápise vyjadrenie k opodstatnenosti vytvorených opravných položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
33. Kontrolou bolo zistené, že na analytických účtoch k syntetickým účtom 311 a 315 evidoval kontrolovaný subjekt k 31.12.2021 množstvo pohľadávok, ktoré boli po lehote splatnosti viac ako 5 rokov (tabuľka č. 3 v prílohe). Kontrolnej skupine bol predložený prehľad neuhradených pohľadávok na účtoch 31191, 31192, 31193 a 31199 v celkovej sume 78 058,81 eur, s uvedením stavu pohľadávok a dôvodov, pre ktoré mali byť pohľadávky vyradené z účtovnej evidencie. Pri väčšine pohľadávok zahrnutých v prehľade bolo uvedené, že „k uvedenej sume sa v účtovnej evidencii nenašla faktúra ani zmluva“. Pri trvalom upustení od vymáhania týchto pohľadávok k 31.12.2022 bolo tiež konštatované, že pohľadávky boli premlčané alebo bolo zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu. IUVENTA porušila § 35 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu. Podľa § 36 ods. 3 zákona o účtovníctve mala účtovné záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných pohľadávok, uchovať do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom došlo k ich inkasu. Kontrolovaný subjekt sa k dôvodom neuchovania dokumentácie nevedel vyjadriť. Podľa správ o stave konaní vedených IUVENTOU k 31.12.2010 a 31.12.2015 od advokátskej kancelárie Krakovský & Partners boli pohľadávky v rôznom štádiu vymáhania, avšak konečný výsledok nebol vo väčšine prípadov známy. V niektorých prípadoch došlo k ex offo výmazu dlžníka, pri pohľadávkach na účte 31193 bolo IUVENTE odporučené nepokračovať vo vymáhaní vzhľadom k premlčaniu pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
34. Pri kontrole pohľadávok bolo tiež zistené, že IUVENTA nenakladala s pohľadávkami podľa § 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, keď nevyužila všetky právne prostriedky na ich vymoženie a dopustila, aby došlo k ich zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na ich vymáhanie a k zníženiu pohľadávok štátu. Konkrétne: - k 30.6.2022 IUVENTA odpísala pohľadávky Národnej agentúry z projektov za roky 2007 – 2013 v celkovej výške 50 077,62 eur, vedené na analytických účtoch 315, ako škodovú udalosť, pričom uviedla, že „nie je možné uviesť z časového posunu meno zodpovedného zamestnanca ako aj z dôvodu nepoznania skutočnosti nepokračovania vo vymáhaní dlžnej sumy“. Rovnaký dôvod uviedla aj pri odpise pohľadávok na účte 3782 v celkovej sume 4 346,87 eur. - k 31.12.2022, na základe zápisnice osobitnej komisie na preverenie pohľadávok po lehote splatnosti zrušenej IUVENTY, generálny riaditeľ NIVAM rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok prevzatých po IUVENTE z dôvodu, že pohľadávky boli premlčané alebo bolo zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu. Pohľadávky na analytických účtoch 31191, 31192, 31193 a 31199 v celkovej sume 31 931,88 eur boli premlčané alebo bolo zrejmé, že ďalšie vymáhania by bolo neúspešné najmä z dôvodu absencie relevantných dokumentov k jednotlivým pohľadávkam. Kontrolovaný subjekt to uviedol pri trvalom upustení od ich vymáhania k 31.12.2012. - IUVENTA evidovala k 30.06.2022: • šesť pohľadávok jednotlivo v sume nad 10 000 eur, ktoré vznikli pred rokom 2010 a z ktorých štyri pohľadávky na účtoch 315913 a 315914 v sume spolu 66 608,80 eur boli podľa správy advokátskej kancelárie premlčané už k 31.12.2015 a ku dvom pohľadávkam na účte 31199 v sume spolu 46 126,93 eur nemala dokumentáciu o ich existencii a vymáhaní, • na účtoch 378801 a 378811 pohľadávky z NP KOMPRAX v celkovej sume 25 151,30 eur po lehote splatnosti viac ako päť rokov, ku ktorým boli v rokoch 2014 – 2016 zasielané dlžníkom výzvy na úhradu, avšak nebolo preukázané vykonávanie ďalších činností nevyhnutných na dosiahnutie úhrady pohľadávky v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona o pohľadávkach štátu a k 30.06.2022 boli pohľadávky pravdepodobne premlčané, • na účte 3782 nevymožiteľnú pohľadávku z roku 1994 vo výške 31 006,41 eur. Podľa správy o stave konaní k 31.12.2010 od advokátskej kancelárie Krakovský & Partners vo veci bolo od roku 2001 vedené exekučné konanie, dlžník bol 01.08.2011 ex offo vymazaný z obchodného registra. Kontrolovaný subjekt uviedol, že „kontrolnej skupine boli predložené kópie odovzdávacích protokolov s právnou kanceláriou Tomáš Kušnír, s.r.o. Uvedenú právnu kanceláriu sme kontaktovali, aby nám poskytli informácie ohľadne vymáhania pohľadávok, ktoré im boli odovzdané, ich vyjadrenie bolo nasledovné: Fyzické spisy boli protokolárne odovzdané zástupcom IUVENTY a podľa dostupných informácií boli ďalej odovzdané novému právnemu zástupcovi. Z uvedeného vyplýva, že pohľadávky boli ďalej vymáhané inou právnou kanceláriou. Ďalšie relevantné podklady sa nám zatiaľ nepodarilo dohľadať.“ Najvyššie pohľadávky vznikali IUVENTE z činnosti Národnej agentúry. Pohľadávky vzniknuté v súvislosti s financovaním projektov IUVENTA účtovala na analytických účtoch 378 (tabuľka č.4 v prílohe protokolu), na ktorých oddelene účtovala poskytnuté preddavky, doplatky k projektom, ukončenie projektov, požadované vratky a pohľadávky za neuskutočnené projekty. Pohľadávky na analytických účtoch 378 považovala za poskytnuté preddavky až do predloženia zúčtovania projektu. Požadované vratky k vyúčtovaniu projektov a pohľadávky za neuskutočnené projekty boli následne preúčtované na analytické účty 315. V prípade, že príjemca preddavku nebol schopný uhradiť pohľadávku v termíne podľa výzvy, mohol Národnú agentúru požiadať o splátkový kalendár. Vekovú štruktúru preddavkov na účtoch 378 IUVENTA nesledovala. Pre Národnú agentúru bolo dôležité, aby do uzatvorenia programového obdobia za každý rok boli uhraden
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
35. IUVENTA nevytvorila opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti z národného projektu KOMPRAX, evidovaným na účtoch 378801 a 378811, napriek tomu, že dlžníci ich ani po opakovaných výzvach z rokov 2014 – 2016 neuhradili a od roku 2018 do 30.06.2022 boli pohľadávky vykazované v nezmenenej výške 25 151,30 eur. Naopak, evidovala k 31.12.2021 na účte 391196 opravné položky k pohľadávkam EÚ z roku 2014 v sume 660,40 eur napriek tomu, že príslušné pohľadávky na účte 315141 už boli nulové. IUVENTA tým nekonala podľa § 26 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorých bola povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku. Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. IUVENTA zároveň nepostupovala podľa článku XI. internej smernice o vedení podvojného účtovníctva, podľa ktorého sa opravné položky vytvárajú v prípade pohľadávok, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Kontrolovaný subjekt uviedol, že IUVENTA pravdepodobne vyhodnotila pohľadávky tak, že neexistoval v tej dobe opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty pohľadávok z nevyúčtovaných preddavkov na projekt NP Komprax. Vytvorenú opravnú položku na účte 391 196 IUVENTA zrejme opomenula zúčtovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
36. Kontrolou bolo zistené, že IUVENTA k 30.06.2022 zúčtovala zostatky pohľadávok z projektov roku 2013 účtované na analytických účtoch 378131 – 378135 v úhrnnej sume 26 172 eur so záväzkami na analytických účtoch 371131 – 371135 a zostatky pohľadávok z projektov roku 2014 účtované na analytických účtoch 378141 – 378145 v úhrnnej sume -856 eur so záväzkami na účte 371141. Pohľadávku z projektu z roku 2009 vo výške 16 000 eur na účte 3159302 IUVENTA k 30.06.2022 zúčtovala so záväzkami na účte 3799735 Záväzok z ukonč. zmluvy 2009. Zúčtovanie bolo vykonané účtovnými dokladmi č. 14/39, 14/38 a 14/24, ktoré neboli doložené žiadnym záznamom preukazujúcim priamo alebo nepriamo dôvod takéhoto zúčtovania. Kompenzáciou pohľadávok a záväzkov IUVENTA porušila § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého mala majetok (pohľadávky) a záväzky účtovať a zobrazovať v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania. Zároveň porušila § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná viesť účtovníctvo preukázateľne. Podľa § 8 ods. 4 sa účtovníctvo považuje za preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné, pričom podľa § 32 ods 1 sa za preukázateľný považuje iba taký účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Kontrolovaný subjekt uviedol, že k uvedenému účtovaniu sa nevie relevantne vyjadriť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
37. IUVENTA v kontrolovanom období nepostupovala podľa § 5 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu, podľa ktorého bola povinná zverejniť v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu údaje podľa odseku § 5 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu; to neplatí, ak uzavrela dohodu o spátkach alebo dohodu o odklade platenia podľa § 7 zákona o pohľadávkach štátu. Podľa internej smenice o obehu účtovných dokladov bol poverený zamestnanec povinný do 30 dní od dátumu splatnosti zabezpečiť zverejnenie neuhradenej pohľadávky štátu v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. Napriek množstvu pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré IUVENTA evidovala v účtovníctve, nenašla kontrolná skupina v registri žiadnu zverejnenú pohľadávku ani kontrolovaný subjekt nepredložil žiadnu dokumentáciu preukazujúcu zverejňovanie pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Späť