Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2023/1182
Názov:
Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zmluvné vzťahy na zabezpečenie pripájania škôl do internetu
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
12.03.2023 - 04.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že ministerstvo vynaložilo verejné prostriedky na vypracovanie Akčných plánov, ktoré ani neboli vypracované v súlade s podmienkami Realizačnej zmluvy a súčasne nerealizovalo pravidelný monitoring aktivít a vyhodnotenie ich plnenia, nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách. V zmysle uvedeného ustanovenia MŠVVaŠ SR je povinné pri poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Vzhľadom na uvedené ministerstvo porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ministerstvo nemá zavedený systém monitoringu a vyhodnocovania strategických dokumentov v oblasti informatizácie školstva.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolná skupina konštatuje, že MŠVVaŠ SR neuskutočnilo prvú objednávku v zmluvne stanovenom termíne, t. j. v priebehu jedného kalendárneho mesiaca od účinnosti RD, čím nepostupovalo v súlade s čl. II ods. 1.13. Rámcovej dohody/zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb uzatvorenej dňa 03.10. 2018 č.0994/2018 k projektu EDUNET_SK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V smernici o škodovom konaní absentuje úprava postupu organizačných útvarov ministerstva pre posudzovanie náhrady škody spôsobenej ministerstvom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Tým, že ministerstvo neviedlo účtovníctvo tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a spôsobom, aby bolo správne, úplné a preukázateľné, nepostupovalo v súlade s § 7 a 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Späť