Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2021/1031
Názov:
Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

IČO
30797764
Sídlo
Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018,2019,2020
Termín kontroly
14.06.2021 - 23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať bezúhonnosť členov predsedníctva agentúry, ustanovenú v zákone č. 172/2005 Z.z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať bezúhonnosť členov predsedníctva agentúry, ustanovenú v zákone č. 172/2005 Z.z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Pri hodnotení štyroch projektov predložených na základe výzvyz 2017 odborová rada nepostupovala v súlade s „Postupom hodnotenia návrhu projektu“ výzvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri hodnotení 13 projektov predložených na základe výziev z 2018 a 2019 odborová rada nepostupovala v súlade s „Postupom hodnotenia návrhu projektu“ výziev.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nedisponuje žiadnym IS, ktorý by slúžil alebo mohol byť použitý na overovanie duplicity projektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výzvy z 2018 až 2020 neobsahovali dátum zverejnenia rozhodnutia o žiadostiach ani dátum poskytnutia finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuplatneňoval dohodnutú zmluvnú pokutu u príjemcov za nepredkladanie monitorovacích správ agentúra
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
V rámci finančných kontrol na mieste vnútorní kontrolóri agentúry navrhovali opatrenia aj v prvých siedmych správach o výsledku finančnej kontroly za rok 2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018,2019,2020
Termín kontroly
30.06.2021 - 28.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V štatúte VEGA bolo a je uvedené "Správcom agendy VEGA v pôsobnosti ministerstva je odbor vedy a techniky na vysokých školách". Toto znenie nezodpovedalo vykonanej zmene v dodatku k organizačnému poriadku ministerstva, v ktorom bol odbor premenovaný na útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo vydalo oznámenie o skončení vykonávania funkkcie vedúceho zamestnanca riaditeľovi odboru v zmysle § 62 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe z dôvodu zrušenia organizačného útvaru, pričom tento bol len premenovaný;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnanci CVTI SR nie sú oprávnení vykonávať administráciu projektov VEGA, pričom dochádzajú do styku s informáciami ministerstva a SAV. Uvedené nie je v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, podľa ktorého dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v e-VEGA sú informácie o vedúcich projektov a ich riešiteľských kolektívoch z vysokých škôl a SAV). Na základe údajov zo zriaďovateľskej listiny CVTI SR bolo zistené, že CVTI SR ako podriadená organizácia ministerstva nemá vykonávať administráciu pre agentúry VEGA/KEGA, a teda nie je oprávneným subjektom podieľať sa na činnostiach, ktoré patria výlučne do kompetencií ministerstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 18/2018 Z.z.
Formulácia postupu na podávanie žiadostí o dotáciu, uvedená v pravidlách VEGA, nebola v súlade so znením postupu uvedeným vo výzve (povinnosť podať len vygenerované potvrdenie o podaní žiadosti). Novonastavený mechanizmus preraďovania projektov do iných komisií zaťažuje systém nielen administratívne - vytvára priestor pre nespravodlivé vyradenie žiadostí už v prvom kole. K vyradeniu žiadostí by mohlo dôjsť aj cielene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou žiadostí o dotácie podané v roku 2021 so začiatkom riešenia projektov v roku 2022 bolo zistené, že žiadatelia uvádzali v žiadostiach o dotáciu časť textu len v anglickom jazyku, čo nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a 3 zákona o štátnom jazyku SR. Predmetná úprava môže vykazovať prvok diskriminačného charakteru vo vzťahu k externým posudzovateľom, pretože nie všetci sú povinní ovládať anglický jazyk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 270/1995 Z.z.
MŠVVaŠ SR nevykonalo žiadne kontroly týkajúce sa dotácií VEGA a zistení identifikovaných na kontrolnej vzorke, hodnotí NKÚ SR kontrolný mechanizmus v tejto oblasti za nefunkčný. Ministerstvo týmto nevytvorilo finančné riadenie v zmysle § 5 zákona o finančnej kontrole a audite, v rámci ktorého by zabezpečilo, okrem iného riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov predchádzalo porušovaniu tohto zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť