Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2019/1140
Názov:
Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
20.02.2019 - 25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z pohľadu cieľov a opatrení pre oblasť školstva bol PHSR BBSK najmä pre nevypracovanie akčných plánov kontrolou vyhodnotený ako formálny dokument.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Regionálna stratégia rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na roky 2018 a 2019 nemala definované konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie plánovaných zámerov v oblasti vzdelávania, obsahovala len načrtnuté možnosti na ich dosiahnutie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele programového rozpočtu týkajúce sa stredného školstva boli kvantitatívneho charakteru, chýbali kvalitatívne merateľné ukazovatele merajúce želanú zvýšenú kvalitatívnu úroveň vzdelávania, maximálnu pripravenosť pre univerzitné vzdelávanie v podprograme 01101 – Stredné školy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele programového rozpočtu za podprogram 01101 – Stredné školy neboli stanovené správne, absentovala logická väzba medzi merateľnými ukazovateľmi, cieľmi prvkov a zámerom podprogramu stredné školy a ich splnením nebolo možné merať dosiahnutie čiastkového a ani hlavného zámeru pre oblasť školstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ciele v PHSR 2015 - 2023, programovom rozpočte a Koncepcii rozvoja školstva 2016 - 2020 neboli jednotné a navzájom na seba nenadväzovali.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté na hlavnú činnosť škôl zo ŠR, vrátane dohodovacieho konania a prevodu zostatku z predchádzajúceho roka, nepostačovali na financovanie bežných výdavkov škôl z hlavnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Celková kapacita škôl bola v školskom roku 2018/2019 pre 29 078 žiakov, tzn. nenaplnených miest bolo 10 151. V percentuálnom vyjadrení bola kapacita škôl naplnená len na 65 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Do dňa začatia kontroly BBSK v zmysle strategických dokumentov nenastavil transparentné ukazovatele akceptovateľné verejnosťou na optimalizáciu siete stredných škôl a nerealizoval optimalizačné zmeny týkajúce sa počtu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v zmysle stanovených ukazovateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nemonitorovaním a nevyhodnocovaním plnenia PHSR 2015 -2023 v rokoch 2017 a 2018 kontrolovaného obdobia nepostupoval BBSK v súlade s § 11 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého VÚC pravidelne monitoruje svoj PHSR a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
V kontrolovanom období absentovalo monitorovanie a hodnotenie plnenia zámerov, cieľov a opatrení základných strategických dokumentov za oblasť školstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Napriek monitorovaniu a hodnoteniu plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu, nebola kontrolou NKÚ SR hodnotená účinnosť dosahovania cieľov a zámerov v programovom rozpočte za oblasť školstva z dôvodu, že merateľné ukazovatele neboli formulované v logickej súvislosti so stanovenými cieľmi a ich plnenie neumožňovalo sledovať dosahovanie cieľov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele k opatreniu za oblasť zdravotníctva uvedené v PHSR 2015 - 2023 sa týkali len jednej z troch aktivít a neobsahovali konkrétne cieľové hodnoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z pohľadu cieľov a opatrení, najmä pre nevypracovanie akčných plánov, resp. neformulovania opatrení za oblasť zdravotníctva, bol PHSR 2015 - 2023 za kontrolované obdobie pre oblasť zdravotníctva kontrolou vyhodnotený ako formálny dokument
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Za plnenie niektorých z opatrení Koncepcie rozvoja zdravotníctva 2010 - 2015 boli okrem BBSK zodpovední aj strategickí partneri, zdravotné poisťovne, profesné komory, či príslušné úrady. Uvedené opatrenia neboli stanovené správne, keďže BBSK nebolo schopný vymôcť plnenie opatrenia z ich strany
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Od roku 2016 nemal BBSK platnú koncepciu rozvoja zdravotníctva, v ktorej by mal stanovené smerovania a priority regionálnej zdravotnej politiky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Absentovala prepojenosť programového rozpočtu v oblasti zdravotníctva s PHSR 2015 - 2023. Strategické ciele a opatrenia Koncepcie rozvoja zdravotníctva 2010 - 2015 boli v programovom rozpočte do roku 2015 zohľadnené v minimálnej miere
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Napriek určenému zámeru zabezpečenia zvýšenia dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov na území BBSK program Zdravotníctvo neobsahoval kvalitatívne, výsledkovo orientované merateľné ukazovatele merajúce želanú zvýšenú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale len kvantitatívne ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dotácie sa v zmysle článku 3 bod 3 písm. l) VZN č. 25/2014 neposkytovali na výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, tzn. z poskytnutej zdravotníckej dotácie si záujemca mohol kúpiť len menej nákladné prístroje a zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výška poskytovaných dotácií nepredstavovala dostatočnú motiváciu pre lekára otvoriť si prax v menej rozvinutých regiónoch Banskobystrického kraja
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Monitorovanie a hodnotenie plnenia PHSR 2015 - 2023 od roku 2017 a Koncepcie rozvoja zdravotníctva 2010 - 2015 v rokoch 2014 a 2015 BBSK nevykonával
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
24.02.2019 - 28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na úrovni strategického cieľa pre oblasť vzdelávania bolo v PHSR stanovených päť merateľných ukazovateľov zoskupených podľa prioritných osí. Stanovené merateľné ukazovatele boli všeobecné a orientované na makroekonomické ukazovatele, neboli previazané na opatrenia a aktivity tohto strategického cieľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Iba jeden merateľný ukazovateľ z piatich obsahoval východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá bola každoročne vyhodnocovaná a zároveň bola stanovená tak, že bola reálne dosiahnuteľná. Časový harmonogram jeho plnenia a určenie zodpovednosti však explicitne neobsahoval.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Regionálna stratégia neobsahovala merateľné ukazovatele s plánovanými cieľovými hodnotami, časový harmonogram a určenie zodpovednosti. Finančné zdroje potrebné na realizáciu stanovených cieľov neboli v Regionálnej stratégii vyčíslené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbala prepojenosť medzi PHSR a programovým rozpočtom z pohľadu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zámery v programovom rozpočte niektorých podprogramov boli nesprávne formulované ako komentáre, podľa akých predpisov sa BSK riadil pri financovaní školských jedální, internátov, voľno-časových aktivít, ZUŠ a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a pri financovaní stredísk odbornej praxe. Zámery týchto podprogramov neboli víziami do budúcnosti. Ciele a merateľné ukazovatele neboli zamerané na kvalitu, či výsledok, ale len na výstup, kvantitu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Finančné prostriedky určené na oblasť vzdelávania neboli rozpísané a čerpané tak, aby zodpovedali objektívne všetkým výdavkom týkajúcim sa tohto programu, čím nebola dodržaná zásada transparentnosti pre verejnosť z pohľadu výsledného efektu, t. j. vynakladania všetkých rozpočtových prostriedkov na oblasť vzdelávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obsadenosť pracovných pozícií podľa jednotlivých typov škôl a školských zariadení nebolo možné vyhodnotiť, pretože kontrolovaný subjekt takúto evidenciu neviedol. Je žiadúce, aby zriaďovateľ pri tvorbe a realizácii tejto verejnej politiky mal k dispozícii údaje potrebné k jej kvalitnému napĺňaniu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
BSK nemal presne vyčíslenú výšku modernizačného dlhu v školstve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri vypĺňaní pasportizačných listov sa javí možnosť subjektívneho pohľadu riaditeľov škôl ako aj nedostatočná možnosť kontroly správnosti týchto údajov zo strany zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V BSK bola Odborom Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov vytvorená Marketingová stratégia pre stredné školy, z ktorej sa však viaceré kroky nepodarilo naplniť. V čase výkonu kontroly NKÚ SR už táto stratégia neplatila.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
BSK nevykonal v sledovanom období žiadnu kontrolu kvality podávaných jedál, čím nekonal v súlade s § 9 ods. 8 písm. b) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V správe o plnení PHSR pre opatrenie č. 10 Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania bol hodnotený iba jeden merateľný ukazovateľ a ďalšie merateľné ukazovatele neboli hodnotené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri tvorbe Akčného plánu BSK bolo vytvorených 15 merateľných ukazovateľov, ktoré neboli definované pre jednotlivé odbory, ale boli priraďované k jednotlivým projektom na základe aktivít týchto projektov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
BSK nemal jednoznačne a jasne určený hlavný zámer, strategický cieľ svojej zdravotnej politiky. Podľa PHSR to bolo skvalitňovanie zdravotnej politiky v BSK, podľa programového rozpočtu zdravie pre všetkých v 21. storočí, ktoré BSK bližšie nekonkretizoval.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
PHSR a programový rozpočet v oblasti zdravotníctva vzájomne nesúviseli, resp. len čiastočne. Aktivity v komentári programu Zdravotníctvo vychádzali z PHSR, ale ciele v PHSR neboli uvedené do praxe cez programový rozpočet.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Aktivity v komentári programu Zdravotníctvo neboli priradené k žiadnemu cieľu programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Cieľ programu Zdravotníctvo logicky nesúvisel so zámerom programu, bližšie nekonkretizoval určený zámer.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V čase výkonu kontroly neexistoval samostatný koncepčný dokument pre rozvoj zdravotníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór BSK nekontroloval plnenie verejnej politiky, ale sa zameral na hospodárenie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Väčšina aktivít realizovaných BSK v zdravotníctve nebola naviazaná na žiadny cieľ a merateľný ukazovateľ, takže účinnosť prostriedkov použitých na ich vykonanie nebolo možné zhodnotiť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
18.02.2019 - 02.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zastupiteľstvo KSK schválilo 18.02.2008 uznesením č. 382/2008 PHSR KSK na obdobie rokov 2007 – 2013 a uznesením č. 59/2014 predlžilo jeho platnosť až do konca roka 2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Žiadny právny predpis neurčoval spôsob, akým majú byť strategické dokumenty zostavené, z pohľadu NKÚ SR považujeme obsahovú skladbu vypracovaných strategických dokumentov za vyhovujúcu. Na druhej strane sa javí, že politika vzdelávania v KSK bola upravená vo veľmi veľkom počte dokumentov. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli materiály pripravované na úrovni obvyklých materiálov tvorených na úrovni MŠVVaŠ SR v danej dobe
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podrobným preverovaním plnenia cieľov PR v kontrolovanom období bolo zistené, že v niektorých prípadoch predstavovalo percentuálne plnenie vysoko nad 100 %.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nie všetky merateľné ukazovatele logicky súviseli s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Plnenie, resp. splnenie cieľov koncepcie rozvoja práce s mládežou a jej akčných plánov KSK vyhodnotil nesprávne. Namiesto vyhodnotenia stanovených úloh a merateľných ukazovateľov (vyjadrených v percentách) podľa určených termínov hodnotiace správy obsahovali len vymenovanie zrealizovaných akcií. KSK nevyhodnotil ani všetky ciele koncepcie a niektoré ciele v hodnotení boli inak formulované ako v schválenej koncepcii, resp. v akčnom pláne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Súčasťou strategických materiálov bola aj analýza stavu, v rámci ktorého boli identifikované slabé a silné stránky politiky a následne boli zistenia analýzy zapracované do nastavenia strategických zámerov, cieľov a úloh. Napríklad stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania definovala aj ohrozenia, ako neochota zriaďovateľov neštátnych SŠ prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce, neochota prijímať racionalizačné opatrenia, chýbajúca spolupráca MŠVVaŠ SR v oblasti rozvoja odborného vzdelávania so samosprávnymi krajmi, ovládnutie odborného vzdelávania lobistickou skupinou z oblasti automobilového priemyslu a jej vplyv na celý rozvoj SOŠ, neakceptovanie krajských špecifík v Košickom kraji (prevládajú malé a stredné podniky), ďalej neriešenie rómskej problematiky zo strany štátu, ohrozenie chudobou v tejto skupine obyvateľstva, nepripravenosť na zmeny v štruktúre trhu práce a presun záujmu investorov z dôvodu lacnejšej pracovnej sily smerom na východ. Strategicko-plánovacie a programové dokumenty politiky vzdelávania KSK odrážali očakávania a potreby obyvateľov kraja, napr. skvalitnenie vzdelávania v SŠ, vznik elokovaných pracovísk v regiónoch s vysokým zastúpením marginalizovaných skupín a rozvoj systému duálneho vzdelávania
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Všeobecná formulácia opatrení v Prioritách zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbalo vzájomné prepojenie priorít, cieľov a opatrení (aktivít) v PHSR a Prioritách zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci časový harmonogram v PHSR a Prioritách zdravotnej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúce určenie zodpovednosti pre splnenie opatrení prijatých v PHSR a Prioritách zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek určenému zámeru a stanoveným cieľom opatrenia a aktivity prijaté v PHSR a Prioritách zdravotnej politiky neobsahovali kvalitatívne, výsledkovo orientované merateľné ukazovatele merajúce a hodnotiace želanú kvalitu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci program v programovom rozpočte s vyčlenením finančných prostriedkov určených na financovanie opatrení a aktivít prijatých v PHSR a Prioritách zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet bez cieľov a merateľných ukazovateľov týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva. Nerozpočtovanie a nevyhodnocovanie preneseného výkonu štátnej správy v programovom rozpočte napriek jeho realizácii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek nedostatku mladých lekárov v regióne nevyužitie zákonnej možnosti finančne podporiť rezidentský program.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatok ľudských zdrojov na efektívnejší a účinnejší výkon dozorov nad poskytovaním zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Nízke úväzky lekára, sestry a farmaceuta samosprávneho kraja.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Hodnotiace správy obsahovali hodnotenie aktivít, ktoré sa len čiastočne zhodovali s opatreniami prijatými v Prioritách zdravotnej politiky. Niektoré hodnotené aktivity nesúviseli so stanovenými opatreniami vôbec.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
17.09.2019 - 08.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Chýbajúca ucelená vízia slovenského zdravotníctva v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte a záväzná stratégia ako ju dosiahnuť, z ktorej by VÚC mohli vychádzať pri tvorbe svojich regionálnych zdravotných politík ako jednej zo svojich zákonných povinností.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neorganizovanie školení pre zamestnancov VÚC týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Väčšina záverov prijatých na pracovných stretnutiach s VÚC a navrhnutých riešení sa v kontrolovanom období nerealizovala: • vypracovanie pozitívneho zoznamu zdravotných výkonov alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré môže poskytovateľ od poistenca požadovať úhradu • zavedenie daňových a odvodových prázdnin pre začínajúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti • príplatok za „neatraktivitu“ miesta výkonu od zdravotných poisťovní • vekové obmedzenie odborného zástupcu v ambulancii • zadefinovanie spádových oblastí pre lekárov – špecialistov. MZ SR k niektorým z nich v roku 2019 pripravilo náhradné riešenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Návrhy riešení niektorých problémov VÚC pri realizácii regionálnej zdravotnej politiky a pri prenesenom výkone štátnej správy avizované od roku 2014 – 2015 vypracované v rokoch 2018 – 2019: • riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu v ambulantnej sfére rozšírením rezidentského štúdia • úprava verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nie všetka legislatíva zasahujúca do regionálneho zdravotníctva pripravená v spolupráci VÚC: • APS a zavedenie ústavnej pohotovostnej služby na urgentných príjmoch • nová verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Väčšina pripomienok VÚC k legislatívnym návrhom neakceptovaná s odôvodnením, že pripomienky boli nad rámec predloženého návrhu alebo že MZ SR považuje navrhovanú, či existujúcu úpravu za dostatočnú.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nefinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúca legislatívna úprava možnosti MZ SR vykonávať kontrolu preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva realizovaného VÚC.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
19.09.2019 - 27.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nekoordinovanie VÚC pri obsahových a formálnych náležitostiach regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách, t. j. koncepčných strategických dokumentov VÚC.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neorganizovanie školení formou prednášok, resp. iných vzdelávacích aktivít pre zamestnancov VÚC týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho stredného školstva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neposkytnutie niektorých údajov a informácií jednotlivým VÚC, potrebných na výpočet čiastkových kritérií na určovanie najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl pre školský rok 2019/2020 (pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese, pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese a uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania). Dôvodom bolo, že ministerstvo v tom čase týmito údajmi nedisponovalo. VÚC preto uplatnili možnosť ustanovenú vyhláškou a počty žiakov určovali na základe vlastných zásad a kritérií.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nízka intenzita kontrol preneseného výkonu štátnej správy v oblasti regionálneho školstva realizovaného VÚC (obdobie rokov 2014 – 2018).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
11.02.2019 - 25.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade programových rozpočtov NSK - Program 8: Vzdelávanie, kontrolovaný subjekt: -definoval niektoré vybrané ciele, resp. merateľné ukazovatele nesprávne, pričom tie nemali logický súvis s cieľom, -nesprávne nastavil ciele pri prvkoch 008.03.01 v Podprograme 008.03 a pri prvku 008.04.02. v Podprograme 008.04, keď tieto logicky nesúviseli so zámerom Programu Vzdelávanie, -nesprávne nastavil cieľ pre prvok 008.06.02, nakoľko NSK nedokázal ovplyvniť počet škôl zapojených do projektov EÚ a nedokáže ovplyvniť ani spúšťanie výziev, do ktorých sa môžu školy NSK zapájať.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V strategických a koncepčných dokumentoch, ktoré sa venovali výhradne oblasti školstva a zaznamenávali jeho aktuálny stav a vývoj, neboli zo strany NSK priebežne sledované, hodnotené a aktualizované riziká ohrozujúce plnenie zámerov či cieľov verejnej politiky školstva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v NSK ani v jednom prípade neobsahovali merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné zmerať mieru plnenia a následne mieru účinnosti prijatých krokov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zo 17 študijných odborov, ktoré boli podľa Koncepcie rozvoja SŠ v NSK nad rozsah potrieb trhu práce, bol pri deviatich postup z hľadiska ich utlmovania nedostatočný/negatívny.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V prípade programových rozpočtov NSK - Program 8: Vzdelávanie, kontrolovaný subjekt: -vo viacerých prípadoch vyhodnotil cieľ ako splnený, aj pri nenaplnení plánovanej hodnoty indikátora, -mal niektoré merateľne ukazovatele stanovených cieľov nastavené v rámci prvkov tak, že ich splnenie nevedeli garanti ovplyvniť, z dôvodu závislosti od vonkajších vplyvov druhých strán.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V Koncepcie rozvoja SŠ v NSK na roky 2015 – 2020 boli ciele a aktivity pre oblasť školských zariadení formulované všeobecne, bez stanovenia hodnotiacich kritérií. Aktivity 3 a 4 logicky nesúviseli so zadefinovaným cieľom pre oblasť školských zariadení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Program č. 8 – Vzdelávanie bol neúčinný, nakoľko až v štyroch z piatich hodnotených období sa nepodarilo dosiahnuť mieru účinnosti vyššiu ako 70,00 %.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PHSR NSK obsahovali merateľné ukazovatele (počet) bez uvedenia plánovaných hodnôt, ktoré by chcel NSK dosiahnuť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nemonitorovanie a nevyhodnocovanie úrovne plnenia dosahovania stanovených zámerov, cieľov a vykonaných aktivít vyplývajúcich z koncepčných a strategických dokumentov a PHSR cez merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatočná vzájomná prepojenosť stanovených zámerov, cieľov a aktivít medzi programovými, plánovacími, strategickými a koncepčnými dokumentmi upravujúcimi oblasť školstva, ktoré chce NSK v krátkodobom horizonte dosiahnuť/vykonať.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NSK nemal vypracovaný a schválený samostatný písomne spracovaný strategický dokument v oblasti zdravotníctva a ani samostatný písomne spracovaný návrh smerovania a priorít regionálnej zdravotníckej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zámery uvedené v programe č. 13: Zdravotníctvo neboli formulovaná ako budúci želaný stav, ktorý chcel NSK svojou zdravotnou politikou dosiahnuť, ale ako činnosti, ktoré chcel NSK vykonať. Zámery uvedené v programe č. 13 Zdravotníctvo z uvedeného dôvodu neboli formulované správne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Textové znenie merateľného ukazovateľa pri programovom prvku 013.01.04 Nemocnica Šaľa (Nájomcovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť) nebolo formulované správne, keďže v areáli bývalej nemocnice neboli prenajímané priestory výhradne PZS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NSK prostredníctvom odborných útvarov na úseku zdravotníctva počas piatich rokoch kontrolovaného obdobia vykonal nízky počet štátnych dozorov vykonaných v ambulanciách a lekárňach. Uvedená skutočnosť však bola determinovaná personálnymi kapacitami a výkonom ďalších kompetencií a pracovných úloh na úseku zdravotníctva, resp. farmácie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Útvar hlavného kontrolóra vykonal počas piatich rokoch kontrolovaného obdobia tri kontroly v ZZ v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, predmetom žiadnej z kontrol nebolo komplexné vykonávanie verejnej politiky zdravotníctva z pohľadu napĺňania kompetencií VÚC.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nastavenie cieľov a ich merateľných ukazovateľov v rámci programového rozpočtu (Program 13: Zdravotníctvo) z hľadiska plnenia a úspešnosti bolo v jednom prípade neúčinné a v štyroch prípadoch čiastočne účinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PHSR NSK obsahovali merateľné ukazovatele (počet) bez uvedenia plánovaných hodnôt, ktoré by chcel NSK dosiahnuť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatočná vzájomná prepojenosť stanovených cieľov a aktivít medzi programovým rozpočtom a PHSR NSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Cieľ - Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK, ktorý bol spojený s prvkom 013.01.01 Poliklinika Štúrovo a prvkom 013.01.07 Poliklinika Šaľa podprogramu 013.01 Zdravotnícke zariadenia, bol formulovaný všeobecne. Cieľ nebol bližšie špecifikovaný, v akom zmysle sa mala zvýšiť kvalita zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
26.02.2019 - 20.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PSK nemal aktualizovanú a ani vypracovanú regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK pre školský rok 2017/2018 podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Strategické dokumenty upravujúce oblasť školstva v pôsobnosti PSK neobsahovali časový harmonogram plnenia zámerov a cieľov pre oblasť školstva a tiež určenie zodpovednosti za ich plnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 nemal stanovené východiskové a cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výstupov, výsledkov a dopadov pre oblasť školstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK nemal oficiálne stanovené kritéria na zrušenie či zriadenie škôl.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK priamo podporoval na trhu žiadané učebné odbory prostredníctvom podpory duálneho vzdelávania, spolupracoval so zamestnávateľmi a inými dotknutými stranami. V rámci odboru školstva PSK bolo zriadené oddelenie duálneho vzdelávania a praktického vyučovania.
V hodnotiacich správach programového rozpočtu PSK za oblasť školstva absentovalo jednoznačné zhodnotenie stanovených zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V ôsmich prípadoch neboli plánované hodnoty merateľných ukazovateľov stanovených v programovom rozpočte PSK za program vzdelávanie naplnené, a aj tak boli merateľné ukazovatele vyhodnotené ako splnené. V 47 prípadoch nesplnenia merateľných ukazovateľov bol len konštatovaný skutkový stav bez uvedenia dôvodov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK nevypracovával samostatné hodnotenia plnenia stanovených cieľov a zámerov v Stratégii výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 – 2022 a regionálnych stratégiách výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky 2015/2016, 2016/2017 a 2019/2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V celom kontrolovanom období vykonali zamestnanci odboru školstva celkom 18 kontrol, pričom všetky boli vykonané na základe podnetu alebo sťažnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK nemal spracovaný samostatný komplexný dokument, týkajúci sa návrhov smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky na roky 2014 – 2018. Koncepcia zdravotníctva PSK bola vypracovaná na obdobie rokov 2003 – 2005 a v ďalšom období nebola aktualizovaná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt pri spracovaní strategických dokumentov za oblasť zdravotníctva nemal automatický prístup k databázam spracúvaným štátom, resp. NCZI alebo zdravotnými poisťovňami, napr. údaje o zdravotníckych zamestnancoch v kraji, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o zmluvných vzťahoch s poisťovňami, štatistické údaje o zdraví obyvateľstva kraja, veku a skladbe a ďalšie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 neobsahoval v oblasti zdravotníctva žiadne ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt, vecný a časový harmonogram a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii programu v oblasti zdravotníctva. Konkrétne aktivity v súvislosti s plánovaným financovaním neboli uvedené ani v akčnom pláne s výhľadom na dvojročné obdobie, ktorý bol súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programový rozpočet na roky 2014 – 2018 nebol vo väčšej miere prepojený s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja napríklad v oblasti podpory informačných aktivít zameraných na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov. Merateľné ukazovatele boli zamerané najmä na výstup a kvantitu, pričom v rámci jedného prvku a stanovených dvoch cieľov sa merateľný ukazovateľ opakoval, v ďalších dvoch prípadoch plnenie merateľných ukazovateľov kontrolovaný subjekt nevedel ovplyvniť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PSK nemal stanovenú a vymenovanú sestru samosprávneho kraja v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
PSK nemal stanoveného a vymenovaného farmaceuta samosprávneho kraja v zmysle zákona o liekoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 362/2011 Z.z.
PSK nemal stanovené kritéria na určovanie rozsahu zdravotného obvodu v internom predpise.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Aktívna komunikácia s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami a ďalším dotknutými subjektmi v oblasti riešenia problémov regionálnej zdravotnej politiky.
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov za program zdravotníctva v jednom prípade bol merateľný ukazovateľ v hodnotiacej správe programového rozpočtu za príslušný rok kontrolovaného obdobia vyhodnotený ako splnený, v ďalšom prípade ako čiastočne splnený. V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov neboli uvedené dôvody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnotiace správy programového rozpočtu za program 8 Zdravotníctvo boli zamerané na plnenie číselných hodnôt merateľných ukazovateľov a neobsahovali slovné vyhodnotenie plnenia zámerov a cieľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
20.02.2019 - 09.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zodpovednosť v rámci kompetencií TSK za plnenie cieľov v PHSR nebola stanovená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele PHSR a akčný plán PHSR neboli aktualizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Niektoré merateľné ukazovatele programového rozpočtu nenadväzovali a neboli vo vzájomnom súlade so stratégiou RSOŠ, ktorá bola pre TSK prioritná a smerodajná pre oblasť vzdelávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Väčšina kvantitatívnych merateľných ukazovateľov programového rozpočtu logicky nesúvisela s určeným cieľom, ktorý mala merať a hodnotiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli stanovené jednotné kritéria pre vyhodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu, t. j. kedy merateľný ukazovateľ bol splnený, resp. čiastočne splnený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnotenie koncepcie RPsM a PHSR nebolo zverejnené, čím nebola umožnená verejná kontrola obyvateľmi kraja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením hodnotenia koncepcie RPsM prostredníctvom vyhodnotenia akčných plánov bolo zistené nejednoznačné hodnotenie niektorých stanovených cieľov a opatrení a priebežné hodnotenie stratégie RSOŠ nebolo vykonané komplexne podľa stanovených cieľov v akčnom pláne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vnútorné kontroly vzťahujúce sa k plneniu školskej politiky neboli v kontrolovanom období vykonávané.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TSK nevykonal kontrolu v oblasti zdravotníckej politiky (strategicko-plánovacích programových dokumentov), ale len kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom, kontrolu opatrení a kontrolu na základe podnetu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V programe Zdravotníctvo chýbali výsledkovo orientované merateľné ukazovatele merajúce a hodnotiace poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele (počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto, skrátenie doby hospitalizácie a obložnosť akútnych lôžok) stanovené v PHSR boli nesprávne stanovené, keďže TSK nemal o nich informácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
17.02.2019 - 15.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Väčšina merateľných ukazovateľov stanovených v PHSR na roky 2009 až 2015 nemala charakter indikátorov definujúcich cieľové hodnoty, ktoré sa mali dosiahnuť, a zároveň nemali určenú východiskovú hodnotu voči ktorej sa mali posudzovať, resp. porovnávať dosiahnutý stav. Merateľné ukazovatele boli stanovené nesprávne, nakoľko bez stanovenia východiskovej a cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov nemožno reálne hodnotiť dosiahnutie stanovených cieľov v čase. Pri všetkých plánovaných projektoch neboli uvedené konkrétne údaje o finančnom zabezpečení týchto projektov, uvedený bol len odkaz na rozpočet TTSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V PHSR na roky 2016 až 2020 (Akčný plán pre roky 2016 – 2018) bol termín plnenia opatrení stanovený len do konca roka 2018, pričom k aktualizácii termínov v oblasti školstva došlo až počas výkonu kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK vymedzil v PHSR na roky 2016 až 2020 (Akčný plán pre roky 2016 – 2018) zodpovednosť za realizáciu opatrení/aktivít pre obce, mestá, súkromný sektor, cirkvi, štátnu správu a mimovládne organizácie bez toho, aby mal uzatvorené vzájomné partnerstvá (napr. memorandá, dohody o spolupráci), v ktorých by bola prenesená na nich zodpovednosť za plnenie konkrétnych opatrení a aktivít. NKÚ SR upozorňuje, že PHSR TTSK nie je pre uvedené subjekty právne záväzným dokumentom, hrozí riziko nenaplnenia cieľov a zároveň spochybnenia objektivity monitorovania, resp. hodnotenia splnenia cieľov PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Všetky stanovené merateľné ukazovatele v PHSR na roky 2016 až 2020 (Akčný plán pre roky 2016 – 2018) mali charakter kvantitatívnych ukazovateľov bez určenia východiskovej a cieľovej hodnoty, čo neumožňovalo meranie pokroku v dosahovaní špecifického cieľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Súčasťou schválených programových rozpočtov neboli merateľné ukazovatele, obsahovali iba informáciu o vyčlenených prostriedkov za program ako celok, nemali jasne a konkrétne stanovené financovanie jednotlivých cieľov, resp. zámerov. Zároveň absentovala aj zodpovednosť za realizáciu aktivít. Zámery a ciele uvedené v PHSR ako základného strategického dokumentu pre riadenie samosprávy sa v plnej miere nepremietli do programových rozpočtov. Programové rozpočty nevychádzali z PHSR, ani zo strednodobých koncepcií a stratégií. Neboli síce vyslovene v rozpore, avšak ani sa vzájomne nedopĺňali a nenadväzovali na seba. Programové rozpočty sa v zámeroch a cieľoch vôbec nemenili. Rok čo rok sa opakovali. Uvedené nasvedčuje o formálnom prístupe k tvorbe politiky školstva TTSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK aktívnejšie nezapájal občanov priamo do procesu tvorby politiky školstva, preto nemohol poznať ich reálne očakávania ani potreby.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri tvorbe strategicko-plánovacích programových dokumentov ako aj pri realizácii regionálnej školskej politiky nedisponoval TTSK vyčíslením investičného (modernizačného) dlhu svojich škôl a školských zariadení. Táto kontrolou zistená skutočnosť zakladá riziko nekoncepčného riadenia príslušnej verejnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK nemal stanovené presné kritériá na zriadenie a zrušenie (racionalizáciu) škôl, na otváranie študijných/učebných odborov a na počty žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl. TTSK mal priemernú priestorovú využiteľnosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie rokov 2014 až 2018 na úrovni 72,40 %, u viacerých škôl bola zistená využiteľnosť k 15.09.2018 pod 60 %. Priemerná priestorová využiteľnosť školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za obdobie rokov 2014 až 2018 bola 79,88 % a 60,74 % pri školských jedálňach. Na základe uvedeného NKÚ SR upozorňuje, že mohlo dochádzať v kontrolovanom období k neefektívnemu vynakladaniu verejných prostriedkov smerujúcich do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri preverení a analýze Regionálnej stratégie odborného vzdelávania a prípravy TTSK bolo zistené, že zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý bol uvedený v tejto stratégii nebol vyselektovaný na podmienky Trnavského kraja. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy TTSK v oblasti žiadaných odborov pre potreby trhu práce nebola počas kontrolovaného obdobia rokov 2014 – 2018 zo strany TTSK monitorovaná a ani vyhodnocovaná. NKÚ SR konštatuje, že zistené skutočnosti svedčia o formálnom prístupe TTSK k riešeniu problematiky žiadaných študijných a učebných odborov na trhu práce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri kontrole realizácie školskej politiky TTSK bola zistená nedostatočná koordinácia v rámci príslušných odborov TTSK a ich podriadených organizácií v súvislosti s nastavením vnútorných procesov ako napr. v oblasti financovania, obnov a rekonštrukcií škôl a školských zariadení a pod.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Monitorovacie správy k obidvom PHSR neobsahovali priebežné sledovanie plnenia cieľov, plnenia merateľných ukazovateľov, prehľad priebežne zrealizovaných aktivít a ani prípadné nápravné opatrenia. Išlo len o zber štatistických údajov napríklad počet škôl, počet žiakov v kraji a pod. NKÚ SR upozorňuje, že monitorovanie je systematický proces priebežného zberu, triedenia a vyhodnocovania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení cieľov. Výsledky z monitorovania (napr. prijímanie nápravných opatrení) sú východiskom pre ďalšie manažérske rozhodnutia vedenia úradu. Uvedené svedčí o formálnom prístupe k monitorovaniu regionálnej politiky školstva zo strany TTSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nesprávne stanovenie merateľných ukazovateľov a nezadefinovanie konkrétnych opatrení, resp. projektových zámerov už v procese tvorby PHSR na roky 2009 až 2015 malo za následok, že TTSK nebol schopný objektívne vyhodnotiť splnenie cieľov. Vyhodnotenia PHSR za rok 2016 a 2017 obsahovali len prehľad o výške preinvestovaných finančných prostriedkov bez vyhodnotenia plnenia opatrení a aktivít, prostredníctvom ktorých mal byť napĺňaný cieľ PHSR v oblasti školstva. Týmto sa strácal zmysel samotného vykonávania hodnotenia, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že počas celej platnosti obidvoch strategicko-plánovacích dokumentov neprišlo k ich aktualizácii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Schválené programové rozpočty neobsahovali podprogramy, rozpis finančných prostriedkov ku konkrétnym cieľom a zámerom, merateľné ukazovatele a konkrétne aktivity prostredníctvom, ktorých sa mali napĺňať stanovené ciele. TTSK vykonával rozpis programových rozpočtov až po schválení rozpočtu Zastupiteľstvom TTSK. NKÚ SR upozorňuje, že merateľné ukazovatele a rozpis programu „Vzdelávanie“ (finančné prostriedky, aktivity, merateľné ukazovatele) neboli schválené Zastupiteľstvom TTSK, teda neboli záväzné a zároveň neboli prezentované verejnosti vo fáze schvaľovania rozpočtu. Z tohto dôvodu hodnotenie dosahovania cieľov neplnilo účel a NKÚ SR vyhodnotil tento postup v rozpore s dobrou praxou a logikou programového rozpočtovania. Pri hodnotení programových rozpočtov je nutné poukázať na riziko prispôsobovania si plnenia cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverením zabezpečenia a výkonu kontroly regionálnej politiky školstva zo strany TTSK v kontrolovanom období bolo zistené, že neboli vykonávané žiadne kontroly zamerané na dosahovanie určených zámerov a cieľov v oblasti školstva ustanovených v strategicko-plánovacích programových dokumentoch (PHSR, RIÚS, programový rozpočet). Uvedené svedčí o formálnom prístupe TTSK k strategickému plánovaniu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Odbor školstva TTSK za obdobie rokov 2014 a 2015 nepreukázal vykonanie kontrol zameraných na výkon pôsobnosti VÚC v oblasti školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Za obdobie rokov 2016 až 2017 vykonal TTSK v tejto oblasti 14 kontrol. V roku 2018 nebola vykonaná ani jedna kontrola. Zaužívaný systém vykonávania kontrol zo strany odboru školstva TTSK o. i. neumožňoval uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Väčšina merateľných ukazovateľov stanovených v PHSR na roky 2009 až 2015 nemala charakter indikátorov definujúcich cieľové hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň nemali určenú východiskovú hodnotu, voči ktorej sa bude posudzovať, resp. porovnávať dosiahnutý stav. Merateľné ukazovatele boli stanovené nesprávne, nakoľko bez stanovenia východiskovej a cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov nemožno reálne hodnotiť dosiahnutie stanovených cieľov v čase. PHSR na roky 2009 až 2015 neobsahoval detailné rozpočty s plánovanou sumou finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých aktivít.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK vymedzil v PHSR na roky 2016 až 2020 (Akčný plán pre roky 2016 – 2018) zodpovednosť za realizáciu opatrení/aktivít pre MZ SR, združenia, mestá, obce a mimovládne organizácie, pričom samotný TTSK nemal určenú zodpovednosť za realizáciu žiadneho z opatrení. TTSK nemal s týmito socioekonomickými partnermi uzatvorené vzájomné partnerstvá (napr. memorandá, dohody o spolupráci), kde by bola prenesená na nich zodpovednosť za plnenie konkrétnych opatrení a aktivít. NKÚ SR upozorňuje, že PHSR nie je pre uvedené subjekty právne záväzným dokumentom a hrozí riziko nenaplnenia cieľov a zároveň spochybnenia objektivity monitorovania, resp. hodnotenia splnenia cieľov PHSR. MZ SR nie je viazané PHSR a TTSK mu nemôže ukladať povinnosti vyplývajúce z realizácie opatrení uvedených v PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Všetky stanovené merateľné ukazovatele v PHSR na roky 2016 až 2020 (Akčný plán pre roky 2016 – 2018) mali charakter kvantitatívnych ukazovateľov bez určenia východiskovej a cieľovej hodnoty, čo neumožňovalo meranie pokroku v dosahovaní špecifického cieľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Súčasťou schválených programových rozpočtov neboli merateľné ukazovatele, obsahovali iba informáciu o vyčlenených prostriedkoch za program ako celok, nemali jasne a konkrétne stanovené financovanie jednotlivých cieľov, resp. zámerov. Zároveň absentovala aj zodpovednosť za realizáciu aktivít. Zámery a ciele uvedené v PHSR ako základného strategického dokumentu pre riadenie samosprávy sa v plnej miere nepremietli do programových rozpočtov. Programové rozpočty nevychádzali z PHSR a ani z strednodobých koncepcií, stratégií. Neboli síce vyslovene v rozpore, avšak ani sa vzájomne nedopĺňali a nenadväzovali na seba. Programové rozpočty sa v zámeroch a cieľoch vôbec nemenili. Rok čo rok sa opakovali. Uvedené nasvedčuje o formálnom prístupe k tvorbe politiky zdravotníctva TTSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK aktívnejšie nezapájal občanov priamo do procesu tvorby politiky zdravotníctva, preto nemohol poznať ich reálne očakávania ani potreby.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Splácanie prevzatých záväzkov bývalých nemocníc TTSK - príspevkových organizácií z predchádzajúcich období nebolo v kontrolovanom období jednoznačne špecifikované v schválených programových rozpočtoch TTSK a ani v PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Finančné prostriedky na realizáciu a rozvoj regionálnej politiky zdravotníctva boli v kontrolovanom období predovšetkým určené na splácanie záväzkov nemocníc z predchádzajúcich období.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
TTSK finančne nepodporoval rezidentské štúdium, poskytoval však záujemcom o rezidentské štúdium informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v kraji, u ktorých mohli rezidentské štúdium absolvovať.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rokoch 2015 až 2018 bolo skontrolovaných zo strany TTSK v priemere 1,29 % zo všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 6,39 % poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v Trnavskom kraji. Boli zistené nízke úväzky lekára, sestry a farmaceuta samosprávneho kraja. Na základe uvedeného identifikuje NKÚ SR možný problém s nedostatkom ľudských zdrojov TTSK určených na efektívnejší a účinnejší výkon dozorov nad poskytovaním zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Monitorovacie správy pre oblasť zdravotníctva za rok 2014 a 2015 boli takmer identické a obsahovali vybrané štatistické údaje iba k 31.12.2014. Za rok 2016 a rok 2017 tieto správy neobsahovali štatistické údaje za príslušný monitorovaný rok (2016 a 2017), ale za rok predchádzajúci (2015 a 2016). Monitorovacie správy neobsahovali priebežné hodnotenie plnenia cieľov a ani objektívne príčiny ich prípadného neplnenia, čím sa nenaplnil zmysel monitorovania. Išlo len o zber štatistických údajov, čo svedčí o formálnom prístupe TTSK k monitorovaniu tejto politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rámci vyhodnotenia PHSR za roky 2009 až 2015 sa splnenie viacerých cieľov PHSR nebolo možné objektívne vyhodnotiť pre nesprávne nastavenie merateľných ukazovateľov v PHSR z dôvodov, že napr. TTSK nemohol ich plnenie ovplyvniť (počet žiadostí, podaní, právoplatných povolení). Niektoré ciele boli len formálne vyhodnotené (číselné vyjadrenie počtu zdravotníckych zariadení na území kraja), alebo neboli vyhodnotené vôbec s odvolaním, že údaje sledujú iné orgány (% spokojnosť pacientov so zdravotníckymi službami nemocníc). Nesprávne stanovenie merateľných ukazovateľov už v procese tvorby PHSR malo za následok, že TTSK nebol schopný objektívne vyhodnotiť splnenie cieľov PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyhodnotenia PHSR za rok 2016 a 2017 obsahovali len prehľad o výške preinvestovaných finančných prostriedkov bez vyhodnotenia plnenia opatrení a aktivít, prostredníctvom ktorých mal byť napĺňaný cieľ PHSR v oblasti zdravotníctva. Týmto sa strácal zmysel samotného vykonávania hodnotenia, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že počas celej platnosti obidvoch strategicko-plánovacích dokumentov neprišlo k ich aktualizácii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Schválené programové rozpočty neobsahovali podprogramy, rozpis finančných prostriedkov ku konkrétnym cieľom a zámerom, merateľné ukazovatele a konkrétne aktivity prostredníctvom, ktorých sa mali napĺňať stanovené ciele. TTSK vykonával rozpis programových rozpočtov až po schválení rozpočtu Zastupiteľstvom TTSK. NKÚ SR upozorňuje, že merateľné ukazovatele a rozpis programu „Zdravotníctvo“ (finančné prostriedky, aktivity, merateľné ukazovatele) neboli schválené Zastupiteľstvom TTSK, teda neboli záväzné a zároveň neboli prezentované verejnosti vo fáze schvaľovania rozpočtu. Z tohto dôvodu hodnotenie dosahovania cieľov neplnilo účel a NKÚ SR vyhodnotil tento postup v rozpore s dobrou praxou a logikou programového rozpočtovania. Pri hodnotení programových rozpočtov upozorňuje NKÚ SR na riziko prispôsobovania si plnenia cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverením zabezpečenia a výkonu kontroly regionálnej zdravotníckej politiky zo strany TTSK v kontrolovanom období bolo zistené, že neboli vykonávané žiadne kontroly zamerané na dosahovanie určených zámerov a cieľov v oblasti zdravotníctva ustanovených v strategicko-plánovacích programových dokumentov (PHSR, programový rozpočet). Uvedené svedčí o formálnom prístupe TTSK k strategickému plánovaniu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
12.02.2019 - 27.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválenie PHSR na roky 2014 až 2020 po uplynutí takmer dvoch rokov aktuálneho (súvisiaceho) programového obdobia, t. j. až dňa 21.12.2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Realizačná časť PHSR nebola v čase jeho schválenia zameraná aj na vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1.1.2015. Takýto akčný plán bol schválený dňa 8.3.2016. Uvedené súviselo so zdĺhavým procesom schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, verejného obstarávania a následného uzavretia dodávateľskej zmluvy v roku 2014, kedy obsah, rozsah a štruktúra dokumentu zohľadňovali vtedy platnú legislatívu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nejednotne definovaný hlavný zámer, resp. strategický/špecifický cieľ/priorita školskej politiky ŽSK: - PHSR – dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce prostredníctvom modernizácie vzdelávania - RIÚS – investovať do vzdelania a odbornej prípravy prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť v regionálnom školstve zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní - regionálna stratégia výchovy a vzdelávania – zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu - programový rozpočet – vzdelávanie reflektujúce na potreby trhu práce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Ciele a opatrenia PHSR bez merateľných ukazovateľov na hodnotenie ich plnenia: - zabezpečenie modernizácie vzdelávania - zvýšene podielu účasti žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní - popularizácia technických študijných odborov - zvyšovanie záujmu žiakov o polytechnické vzdelávanie - vyššia medzinárodná mobilita pedagógov a žiakov - zlepšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
So zámerom programu 6 Vzdelávanie priamo a logicky nesúvisiace zámery a ciele jeho podprogramov. Tie riešili iné oblasti a úlohy školstva ako potreby trhu práce: - podprogram 6.1 Gymnáziá – maximálna pripravenosť pre vysokoškolské vzdelávanie - podprogram 6.4 Školské zariadenia – školské zariadenia pre 21. storočie - podprogram 6.5 Voľno-časové aktivity – široký výber voľno-časových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií študentov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
S určenými zámermi a cieľmi programového rozpočtu logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele, resp. nesprávne nastavené merateľné ukazovatele, napr.: - racionalizácia siete škôl - modernizácia budov a strojového vybavenia - nízko nastavená percentuálna úspešnosť absolventov SOŠ na trhu práce - zvyšovanie počtu stravníkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek snahe dosiahnuť podľa programového rozpočtu aj kvalitu školstva (v komentároch skrytý zámer), bol program Vzdelávanie zameraný najmä na výstup (kvantitu), menej na výsledok (kvalitu). Obsahoval teda pomerne málo kvalitatívnych, t. j. výsledkovo orientovaných merateľných ukazovateľov umožňujúcich merať a hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Žiadny cieľ a merateľný ukazovateľ programového rozpočtu sa netýkal spokojnosti, či už s ubytovaním v školských internátoch, jedlom v školských jedálňach, ponukou voľno-časových aktivít, s poskytnutým vzdelaním alebo odbornou praxou.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podprogram 6.2 neobsahoval cieľ týkajúci sa duálneho vzdelávania, ako jedného z nástrojov prípravy pracovnej sily pre potreby trhu práce. ŽSK sa pritom v tejto veci aktívne angažoval.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Veľký počet zložito formulovaných cieľov bez určenia ich dôležitosti a významnosti v regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania. Všetky tieto ciele bez merateľných ukazovateľov umožňujúcich meranie a hodnotenie ich plnenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neurčenie zodpovednosti za plnenie jednotlivých cieľov v regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania. Chýbajúci časový harmonogram plnenia týchto cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania neboli do programového rozpočtu premietnuté všetky oblasti, ktorými sa zaoberala, čím neboli uvedené do života prostredníctvom schválených finančných zdrojov: - celoživotné vzdelávanie a prevencia sociálno-patologických javov - spolupráca gymnázií s vysokými školami v oblasti rozvoja vedy a výskumu - implementácia prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania a prípravy - podpora centier odborného vzdelávania a prípravy (v roku 2018 vypustené) - zintenzívnenie spolupráce SOŠ so základnými školami - zvýšenie úrovne a zdravého spôsobu stravovania v školských jedálňach - orientácia výchovy žiakov školských zariadení na zdravý životný štýl - optimalizácia a racionalizácia školských zariadení pri stredných školách - rozvoj podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení - znižovanie stavu záväzkov škôl.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúca optimálna previazanosť strategicko-plánovacích programových dokumentov (najmä programový rozpočet s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania) z pohľadu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, čo môže mať negatívny vplyv na koncepčnosť riadenia školskej politiky. Realizácia formálne naplánovaných zámerov a cieľov tak nie je bez vyčlenenia príslušných zdrojov zabezpečená.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nevyčíslený investičný a modernizačný dlh škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŽSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Primerané nezohľadnenie dlhodobého nepriaznivého demografického vývoja a súvisiaceho významného úbytku žiakov v rámci racionalizácie a optimalizácie siete škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedefinovanie konkrétnych, vopred jasných kritérií na zriaďovanie, resp. rušenie škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a na zaraďovanie a vyraďovanie študijných a učebných odborov do príslušných zoznamov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
S výnimkou odboru školstva a športu chýbajúca vnútorná kontrola realizácie školskej politiky (plnenia jej zámerov a cieľov a dosiahnutých výsledkov).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Za päťročné kontrolované obdobie 78,34 % splnených merateľných ukazovateľov programu Vzdelávanie. Program možno aj napriek niektorým s cieľmi a zámermi školskej politiky logicky nesúvisiacim merateľným ukazovateľom hodnotiť ako čiastočne účinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neupravovanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov programového rozpočtu pri realizácii zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, t. j. pri úprave finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu školskej politiky. V prípade nedosahovania, resp. prekračovania plánovaných hodnôt.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Aktívne využívanie všetkých dostupných možností na získanie údajov a informácií potrebných na vypracovanie analýz stavu školstva v Žilinskom kraji. Nespoliehanie sa len na verejne dostupné údaje.
Typ nedostatku: -
Modernizácia a rekonštrukcia škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŽSK z viacerých finančných zdrojov.
Typ nedostatku: -
Aktívna snaha o komunikáciu s MŠVVaŠ SR o riešeniach problémov regionálnej školskej politiky.
Typ nedostatku: -
Intenzívna spolupráca so zástupcami zainteresovaných strán a najmä so zamestnávateľmi pri tvorbe a realizácii školskej politiky.
Typ nedostatku: -
Otváranie a prispôsobovanie študijných a učebných odborov potrebám regionálneho trhu práce vo väzbe na príslušné analýzy a požiadavky zamestnávateľov. Výsledkom je významný nárast počtu aj podielu žiakov a absolventov v študijných a učebných odboroch žiadaných na trhu práce.
Typ nedostatku: -
Nejasne a nejednoznačne definovaný hlavný zámer, resp. strategický cieľ zdravotnej politiky ŽSK: - PHSR – prispôsobenie služieb ZS hlavným výzvam súčasnosti - RIÚS – zvyšovať kvalitu zdravia občanov Žilinského kraja - programový rozpočet – kvalitná a dostupná ZS v kraji.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zastaranosť Koncepcie rozvoja zdravotníctva, od svojho vzniku v roku 2004 neaktualizovaná a nehodnotená.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Cieľ v PHSR štandardizovať klinické postupy mimo právomoci VÚC.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Päť zo sedem opatrení zdravotnej politiky PHSR mimo jeho akčného plánu. Prispôsobenie kapacít a foriem ZS demografickému vývoju a rozvoj terénnej ZS bez finančného krytia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Ciele RIÚS motivovať mladých lekárov k poskytovaniu ZS v regióne, podporiť inovácie v zdravotníctve bez merateľných ukazovateľov na hodnotenie ich plnenia. RIÚS bez konkrétneho finančného plánu, resp. bez vyčíslenia finančných a personálnych nákladov potrebných na zrealizovanie určených cieľov v zdravotníctve a bez určenia zodpovednosti za ich plnenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
S určenými cieľmi logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele v PHSR a programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nemennosť plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v programe Zdravotníctvo počas celého kontrolovaného obdobia napriek dlhodobému neplneniu niektorých z nich a pri iných naopak dlhodobému vysokému prekračovaniu plánovanej hodnoty. Plánované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa roky zdravého života určené pre celú SR, nie pre Žilinský kraj.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek určenému zámeru kvalitnej a dostupnej ZS program Zdravotníctvo bez kvalitatívne, výsledkovo orientovaných merateľných ukazovateľov merajúcich a hodnotiacich želanú kvalitu a dostupnosť ZS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nesprávne formulovaný cieľ programu Zdravotníctvo – nekonkretizoval určený zámer kvalitnej a dostupnej ZS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci časový harmonogram v programovom rozpočte na dosiahnutie kvalitnej ZS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet bez cieľov a merateľných ukazovateľov týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva. Nerozpočtovanie a nevyhodnocovanie preneseného výkonu štátnej správy v programe Zdravotníctvo napriek jeho realizácii.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Aktivity uvedené v komentároch programu Zdravotníctvo financované z kapitálových výdavkov nenaviazané na ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nevyčíslený investičný a modernizačný dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ŽSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Stabilizačný program „Ľudské zdroje v zdravotníctve“ bez merateľných ukazovateľov jeho úspešnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek nedostatku mladých lekárov v regióne nevyužitie zákonnej možnosti finančne podporiť rezidentský program.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatok ľudských zdrojov na efektívnejší a účinnejší výkon dozorov nad poskytovaním zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Nízke úväzky lekára, sestry a farmaceuta samosprávneho kraja.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
S výnimkou odboru zdravotníctva chýbajúca vnútorná kontrola realizácie zdravotnej politiky (plnenia jej zámerov a cieľov a dosiahnutých výsledkov).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Za päťročné kontrolované obdobie 88,67 % splnených merateľných ukazovateľov programu Zdravotníctvo, avšak pre logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele s cieľom a zámerom kvalitnej ZS nemožnosť zhodnotiť účinnosť programu a tiež PHSR v oblasti zdravotníctva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neupravenie programového rozpočtu – plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov pri zmenách rozpočtu – úprave finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Využívanie všetkých dostupných možností na získanie údajov potrebných na vypracovanie analýz stavu zdravotníctva v Žilinskom kraji. Nespoliehanie sa len na verejne dostupné údaje.
Typ nedostatku: -
Zisťovanie spokojnosti medzi pacientami a zamestnancami zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ŽSK prostredníctvom dotazníkov.
Typ nedostatku: -
Modernizácia a rekonštrukcia zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ŽSK z viacerých finančných zdrojov.
Typ nedostatku: -
Snaha o stabilizáciu kmeňa poskytovateľov ZS prostredníctvom programu „Ľudské zdroje v zdravotníctve“.
Typ nedostatku: -
Pravidelné hodnotenie a analýza naplnenosti verejnej minimálnej siete poskytovateľov ZS aj v jednotlivých okresoch Žilinského kraja.
Typ nedostatku: -
Aktívna snaha o komunikáciu s MZ SR a VšZP o riešeniach problémov regionálnej zdravotnej politiky.
Typ nedostatku: -
Späť