Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2018/1060
Názov:
Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
20.08.2018 - 26.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Do žrebovania a prideľovania ŽoNFP na odborné hodnotenie neboli zaradení dvaja OH aj napriek tomu, že boli v rámci Zoznamu OH pre odborné hodnotenie (príloha č. 4 k Zápisnici z 8. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP) vedení ako OH v príslušnej hodnotenej tematickej skupine a bolo vyznačené overenie ich dostupnosti s potvrdenou dostupnosťou pre výkon hodnotenia. Uvedené zistenie predstavuje riziko možného neobjektívneho spôsobu žrebovania a prideľovania ŽoNFP OH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nekorektne uvádzané údaje vo výstupných dokumentoch zo žrebovania a prideľovania ŽoNFP OH: - v Zozname OH zo dňa 4.9.2017, ktorý tvoril prílohu č. 4 k zápisnici z 8. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP jeden OH nebol uvedený v relevantnej tematickej skupine SK NACE (5. Strojárstvo/výroba a spracovanie kovov/výroba a oprava strojov a zariadení vrátane počítačových – podskupina elektronika), aj keď bol v rámci tejto skupiny zaradený do žrebovania a následne hodnotil pridelené ŽoNFP. Rovnako nebol uvedený ani v zápisnici zo zasadnutia pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP v časti, kde boli uvedené mená OH podľa jednotlivých skupín SK NACE, pri ktorých bola potvrdená časová dostupnosť pre výkon odborného hodnotenia. - v zápisnici zo zasadnutia Pracovnej skupiny v časti I., ods. E) bol uvedený výsledok overenia dostupnosti jednotlivých OH a síce potvrdená dostupnosť 39 OH. V prílohe č. 4 k zápisnici je vyznačená dostupnosť už len pri 38 OH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Zápisnici z 8. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP je v časti I., ods. G) uvedený súbor pravidiel, podľa ktorých prebiehalo žrebovanie OH a prideľovanie ŽoNFP. V prípade, ak v rámci danej tematickej skupiny SK NACE boli k dispozícii len štyria OH, SO použil nasledovný postup: vyžreboval dve stabilné dvojice OH, ktorým boli následne striedavo prideľované ŽoNFP zoradené podľa kódu ŽoNFP od najnižšieho kódu po najvyšší kód. Uvedený spôsob striedavého prideľovania vopred zoradených ŽoNFP, t.j. nie náhodný výber ŽoNFP k vyžrebovaným dvojiciam OH vytvára priestor pre možné ovplyvnenie pridelenia žiadosti konkrétnej dvojici OH, vzniká tak riziko možného neobjektívneho procesu prideľovania ŽoNFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci tematickej skupiny č. 8. Architektonické a inžinierske činnosti/testovanie sú zaradení OH, ktorí predstavujú databázu odborníkov, ktorých však podľa vyjadrenia SO nemožno považovať za rovnako homogénnu skupinu, ako pri iných tematických skupinách. OH z uvedenej skupiny boli na hodnotenie vyberaní podľa potreby v závislosti na konkrétnom zameraní/predmete ŽoNFP. To znamená, že OH neboli všetci automaticky zaradení do žrebovania pre hodnotenie všetkých ŽoNFP z uvedenej skupiny, ale boli pracovnou skupinou posudzovaní a následne vyberaní podľa konkrétneho zamerania predloženej ŽoNFP. Uvedeným spôsobom bola vybraná z ôsmich dostupných OH v uvedenej skupine dvojica OH, ktorá podľa Pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP mala najväčšie skúsenosti vzhľadom na zameranie predložených ŽoNFP. V zápisnici z 8. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prideľovanie ŽoNFP však nie je dostatočne zdôvodnené, z akého dôvodu ostatní OH neboli vhodní pre hodnotenie predložených ŽoNFP. Pre zabezpečenie transparentného a objektívneho hodnotenia ŽoNFP je nevyhnutné, aby výber OH bol jednoznačne, zrozumiteľne a preukazne zdokumentovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR na overenej vzorke ŽoNFP zistila, že SO MH SR po vykonaní administratívneho overenia žiadostí vystavil žiadateľom namiesto jednej, až dve výzvy na doplnenie ŽoNFP, pričom už v čase vystavenia prvej výzvy na doplnenie boli známe všetky zistené nedostatky žiadosti, ktoré boli uvedené vo vyplnenom kontrolnom zozname z administratívneho overenia. V zmysle nastavených pravidiel sa odoslaním výzvy na doplnenie prerušovala lehota schvaľovacieho procesu ŽoNFP až do momentu doručenia požadovaných dokladov/opravy zo strany žiadateľa. Vystavovaním dvoch výziev s určitým časovým odstupom a so samostatnými lehotami na doplnenie došlo k predĺženiu procesu schvaľovania ŽoNFP na strane SO. SO na overenej vzorke ŽoNFP vydalo rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v priemere do 80 pracovných dní od ukončenia hodnotiaceho kola, po zohľadnení doby prerušenia to bolo 63 pracovných dní, pričom najdlhšia lehota predstavovala 91 pracovných dní. Najdlhšie lehoty v schvaľovacom procese boli zaznamenané v období od ukončenia odborného hodnotenia ŽoNFP po vydanie rozhodnutia, ktoré predstavovalo v priemere 17 pracovných dní (najviac 25 pracovných dní).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2018
Termín kontroly
25.10.2018 - 02.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle článku VIII – Záverečné ustanovenia, bol 8 Dohody o vykonaní práce, neoddeliteľnou súčasťou dohody bola o.i. aj Príloha č. 1 k dohode - Zoznam pridelených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v niektorých prípadoch bola príloha dohody podpísaná neskôr ako Dohoda o vykonaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložené prezenčné listiny zo školenia odborných hodnotiteľov, neobsahovali označenie, že sa jedná o prezenčné listiny odborných hodnotiteľov a čas, kedy bolo školenie uskutočnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci odborného hodnotenia bolo zistených viacero nedostatkov: - Odborný hodnotiteľ uviedol nesprávnu percentuálnu výšku oprávnených výdavkov v komentári v individuálnom ako aj spoločnom hodnotiacom hárku pri vylučujúcom kritériu 4.1 Vecná oprávnenosť, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu. Žiadateľ uviedol výšku 95%, pričom správna výška bola 98,98%. Chybný výpočet nemal vply na splnenie kritériá, nakoľko aj nesprávna percentuálna výška bola nad požadovanou hranicou (80%) pre splnenie kritéria. Správnosť výpočtu percentuálnej hodnoty oprávnených výdavkov je však dôležitá a má vplyv aj na správne pridelenie bodového hodnotenia v rámci kritéria 4.2. Miera vecnej oprávnenosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti výdavkov projektu, ktoré závisí práve od percentuálnej výšky oprávnených výdavkov. V uvedenom prípade nesprávny výpočet nemal vplyv na pridelené bodové hodnotenie, nakoľko aj nesprávne vypočítaná percentuálna výška oprávnených výdavkov spadala pod rovnaké bodové hodnotenie ako správna percentuálna výška - Odborný hodnotiteľ v individuálnom hodnotiacom hárku uviedol pri viacerých kritériách (2.4,3.2,3.3) v komentári slovný popis, ktorý nezodpovedal ďalej uvedenému bodovému hodnoteniu (v individuálnom HH) Nedostatočné zdôvodnenie prideleného bodového hodnotenia v komentári v spoločnom hodnotiacom hárku, kde bol pridelený 1 bod, pričom v individuálnych hodnotiacich hárkoch jeden OH uviedol slovný komentár zodpovedajúci prideleniu 5 bodov, druhý OH uviedol slovný komentár, z ktorého nevyplývalo pridelenie 1 bodu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO počas odborného hodnotenia zistil pri jednej ŽoNP konflikt záujmov odborného hodnotiteľa, na základe čoho bol odborný hodnotiteľ vylúčený z hodnotenia predmetnej ŽoNFP. Podľa Príručky pre odborných hodnotiteľov OP EVS verzia 3.6, „V prípade, ak je záujemca blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa nachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v zmysle zákona o príspevku z EŠIF, bude z výberu odborných hodnotiteľov pre konkrétnu výzvu/vyzvanie vylúčený. .... ŽoNFP hodnotené týmto odborným hodnotiteľom budú náhodným výberom (žrebom) priradené inému odbornému hodnotiteľovi a znovu zhodnotené“. Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že podľa predloženého zoznamu pridelených ŽoNFP jednotlivým odborným hodnotiteľom prostredníctvom systému ITMS2014+, uvedený odborný hodnotiteľ mal pridelených celkovo päť ŽoNFP, ktoré aj hodnotil. RO tak nepostupoval v súlade s cit. príručkou pre odborných hodnotiteľov, nakoľko odborný hodnotiteľ nebol vylúčený z hodnotenia všetkých pridelených ŽoNFP v rámci 1. hodnotiaceho kola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR na overenej vzorke ŽoNFP zistila, že RO vydal rozhodnutia o schválení ŽoNFP rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozuhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v priemere 108 pracovných dní od ukončenia hodnotiaceho kola, po zohľadnení doby prerušenia to bolo 102 pracovných dní, pričom najdlhšia lehota predstavovala 149 pracovných dní. Najdlhšie lehoty v schvaľovacom procese boli zaznamenané v období od ukončenia odborného hodnotenia ŽoNFP po vydanie rozhodnutia, ktoré predstavovalo v priemere 29 pracovných dní (najviac 86 pracovných dní). Výnimka CKO zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov vydať rozhodnutia o chválení, neschválení resp. o zastavení konania o ŽoNFP bola udelená do 70 pracovných dní príslušného posudzovaného časového obdobia otvorenej výzvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2018
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
20.08.2018 - 22.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci procesov administratívneho overenia ŽoNFP boli kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené viaceré nedostatky, ktoré poukazujú na nedôsledné a formálne vypĺňanie KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP zo strany SIEA: - Pri niektorých ŽoNFP bolo v KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP vyznačené splnenie podmienky aj napriek skutočnosti, že príslušná príloha, ktorou sa preukazuje splnenie podmienky nebola žiadateľom v čase výkonu administratívneho overenia žiadosti predložená - V KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP bolo vyznačené splnenie podmienky, aj keď v poznámke k príslušnej podmienke bolo uvedené, že sa bude overovať, alebo naopak bolo uvedené, že bude zaslaná výzva žiadateľovi, aj keď všetky podmienky v rámci uvedenej časti KZ boli vyznačené ako splnené - V KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP bolo v rámci podmienky uvedené, že bude zaslaná výzva žiadateľovi, pričom v poznámke k tejto podmienke nebolo uvedené, čo nebolo splnené a čo by malo byť predmetom výzvy na doplnenie. Výzva na doplnenie odoslaná žiadateľovi neobsahovala dožiadanie v rámci tejto podmienky - V KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP bolo vyznačené, že žiadateľ predložil prílohu k ŽoNFP v súlade s výzvou, aj keď v poznámke boli identifikované nedostatky a žiadateľovi bola následne zaslaná výzva na doplnenie prílohy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V KZ k administratívnemu overeniu ŽoNFP nebolo v niektorých prípadoch jasné, akým spôsobom overila SIEA splnenie príslušnej podmienky, napr. podmienku č. 19 týkajúcu sa pomoci de minimis a vyplývajúcu zo schém pomoci de minimis, overenie prepojenosti podnikov v rámci prílohy č. 3 k ŽoNFP. V rámci jednej ŽoNFP nebolo v rámci administratívneho overenia zistené prepojenie žiadateľa s iným podnikom, pričom toto prepojenie bolo následne identifikované až OH v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR zistil pri jednej ŽoNFP nesúlad medzi slovným hodnotením OH v individuálnych ako aj spoločnom hodnotiacom hárku a prideleným bodovým hodnotením v rámci kritéria č. 4.4. Za uvedené kritérium pridelili obidvaja OH 0 bodov, pričom v zmysle Príručky pre OH pridelenie 0 bodov zodpovedalo situácii, keď OH nevyhodnotili kladne ani jednu zo zložiek kritéria. OH však v zložke „posúdenie trhového prostredia, t.j. segment trhu“ v slovnom hodnotení obidvaja uviedli kladné hodnotenie. V zmysle Príručky pre OH tak v rámci tohto kritéria mali byť pridelené 2 body. Uvedené nemalo vplyv na schválenie/neschválenie ŽoNFP, nakoľko žiadosť dosiahla minimálne bodové hodnotenie pre schválenie aj so zníženým bodovým ohodnotením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci odborného hodnotenia kritéria 4.3 týkajúceho sa finančnej situácie žiadateľa, pri jednej ŽoNFP obidvaja OH rovnako nesprávne vypočítali ukazovateľ index bonity nesprávnym dosadením hodnôt do vzorca. Uvedený nesprávny výpočet nemal vplyv na bodové hodnotenie ŽoNFP. Obidvaja OH majú zároveň v individuálnych hodnotiacich hárkoch úplne identické slovné hodnotenia. V prípade spoločného vypĺňania individuálnych hodnotiacich hárkov OH, strácajú individuálne hodnotiace hárky svoje opodstatnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR zistil pri jednej ŽoNFP viacero nedostatkov v hodnotiacich hárkoch OH: - nesúlad medzi slovným hodnotením obidvoch OH v individuálnych hodnotiacich hárkoch s celkovým vyhodnotením aspektu a) v rámci kritéria 1.1 (Je projekt v súlade s intervenčnou stratégiou OP?), ako aj s prideleným počtom bodov v rámci kritéria 4.1, kde bol pridelený maximálny počet bodov. Obidva OH uviedli, že projekt nie je v zmysle vyhodnotenia kritéria 4.1 realizovateľný. Navyše OH majú v individuálnych hodnotiacich hárkoch úplne zhodné slovné hodnotenie. V spoločnom hodnotiacom hárku už uvedený nesúlad bol odstránený. - Viacero nedostatkov jedného z OH v individuálnom hodnotiacom hárku: o nesúlad slovného hodnotenia v rámci kritéria 1.1, aspektu b) časť dosiahnuteľnosť 2.1 oproti celkovému vyhodnoteniu aspektu b) v rámci kritéria 1.1, pridelenému počtu bodov v rámci kritéria 2.1 a konečnému slovnému hodnoteniu v spoločnom hodnotiacom hárku o v slovnom hodnotení aspektu c), časť c2 OH ponechal preddefinovaný text s variantnými odpoveďami, nevybral ani jednu z možností, ktoré boli navzájom protichodné, t.j. nebol jasný výsledok slovného hodnotenia o v rámci kritéria 2.1 OH uviedol príspevok projektu k merateľnému ukazovateľu, ktorý bol však pre danú ŽoNFP irelevantný o pri kritériu 4.4 uviedol OH slovné hodnotenie, ktoré nezodpovedalo údajom uvedeným v ŽoNFP a ani celkovému bodovému hodnoteniu tohto kritéria Uvedené množstvo zistení v rámci jednej ŽoNFP poukazuje na zníženú kvalitu overovania výstupov OH zo strany SIEA.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR na vybranej vzorke ŽoNFP identifikoval výrazné lehoty v schvaľovacom procese ŽoNFP na SIEA. SIEA vystavovala výzvy na doplnenie ŽoNFP v priemere 33 pracovných dní odo dňa vykonania administratívneho overenia ŽoNFP, pričom najdlhšia lehota bola až 65 pracovných dní. Výrazné lehoty boli zaznamenané najmä v procese od ukončenia výkonu odborného hodnotenia/administratívneho overenia (pri ŽoNFP, ktoré neboli postúpené do odborného hodnotenia) po vydanie rozhodnutia. Tento proces na vybranej vzorke ŽoNFP trval v priemere 55 pracovných dní, pričom najdlhšia zaznamenaná lehota bola 153 pracovných dní. SIEA tak vydávala rozhodnutia o schválení/neschválení/zastavení konania v rozmedzí od 126 po 323 pracovných dní od ukončenia prvého hodnotiaceho kola. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu lehoty na vydanie rozhodnutia neboli dodržané z dôvodu veľkého počtu prijatých ŽoNFP v počte 399 v rámci súčasne prebiehajúcich dvoch výzvach, pri ktorých bola identifikovaná vysoká chybovosť predloženej dokumentácie, z čoho vyplynula potreba dožiadania chýbajúcich náležitostí (výzva na doplnenie bola zaslaná pri 99% predložených ŽoNFP).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť