Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2010/0002
Názov:
Kontrola postupov pri výbere a monitorovaní riešenia projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

IČO
30797764
Sídlo
Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

APVV zriadila funkciu tajomníka predsedníctva čím nekonala v súlade s § 14
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
APVV v dvoch výzvach neuviedla celkový objem finančných prostriedkov na riešenie projektov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
APVV nevyužívala Centrálny informačný portál na zamedzenie možnosti duplicitného financovania tých istých projektov z rôznych zdrojov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
nepotvrdenie registrácie žiadosti o podporu do 14 dní (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
"Za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov, je platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie štát. Od 1. januára 2008 študenti doktorandského študijného programu už nie sú považovaní za zamestnancov, ale je im určený nový platiteľ poisteného a to štát "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
APVV zriadila funkciu tajomníka predsedníctva čím nekonala v súlade s § 14
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
APVV v dvoch výzvach neuviedla celkový objem finančných prostriedkov na riešenie projektov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
APVV nevyužívala Centrálny informačný portál na zamedzenie možnosti duplicitného financovania tých istých projektov z rôznych zdrojov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
nepotvrdenie registrácie žiadosti o podporu do 14 dní (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
"Za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov, je platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie štát. Od 1. januára 2008 študenti doktorandského študijného programu už nie sú považovaní za zamestnancov, ale je im určený nový platiteľ poisteného a to štát "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Lisabonská stratégia v oblasti výskumu a vývoja - dosiahnuť podiel výdavkov na vedu a výskum 3 % HDP - SR dosiahla v roku 2008 celkom 0,47 % a v stanovenom podiele podľa lisabonskej stratégie 2/3 zdrojov z podnikateľského sektora SR dosiahla v roku 2008 pomer keď zo štátnych zdrojov financovala výskum a vývoj vo výške 52 %.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Centrálny informačný portál nebol využívaný na plnenie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 v oblasti podpory technickej infraštruktúry výskumu a vývoja aby zo zdrojov verejného sektoa modernizovaná a udržiavaná technická infraštruktúra bola prístupná všetkým organizáciám výskumu a vývoja, bezodplatne verejným vysokým školám a štátnym organizáciám výskumu a vývoja. Takáto povinnosť nebola zatiaľ ani legislatívne upravená.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Vznik a podpora centier excelentnosti nie je zákonom určené kto a akým spôsobom určuje, že to ktoré pracovisko je excelentným pracoviskom a tiež nie je určený spôsob financovania.U jednotlivých foriem podpory centra excelentnosti, či zo štrukturálnych fondov, na základe výziev OP Výskum a vývoj, výziev APVV alebo výziev Slovenskej akadémie vied, pre určovanie excelentnosti či zásady ich financovania existujú len interné pravidlá v rámci vypísaných výziev. Súčasne bolo zistené podporenie príliš veľa centier excelentosti (64) čo môže znamenať rozdrobovanie finančných prostriedkov. (počet porušení: 64)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Pravidlá na podávanie a prijímanie žiadostí o dotáciu VEGA a KEGA neobsahovali povinnosť priebežného oponentského hodnotenia riešenia projektu, čím nemožno zistiť v priebehu riešenia neúspešný projekt a nemožno zastaviť jeho financovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
V evidencii projektov VEGA a KEGA sa neeviduje riešiteľská kapacita a tak je možnosť podporovať projekty aj na maximálne možnú riešiteľskú kapacitu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Základná podmienka pre podporu projektov VEGA je, že musí ísť o projekt základného výskumu, pričom bol podporený projekt preklad z latinčiny do slovenčiny, ktorý je podľa § 8 ods. 2 vedeckotechnickou službou a nie základným výskumom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Lisabonská stratégia v oblasti výskumu a vývoja - dosiahnuť podiel výdavkov na vedu a výskum 3 % HDP - SR dosiahla v roku 2008 celkom 0,47 % a v stanovenom podiele podľa lisabonskej stratégie 2/3 zdrojov z podnikateľského sektora SR dosiahla v roku 2008 pomer keď zo štátnych zdrojov financovala výskum a vývoj vo výške 52 %.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Centrálny informačný portál nebol využívaný na plnenie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 v oblasti podpory technickej infraštruktúry výskumu a vývoja aby zo zdrojov verejného sektoa modernizovaná a udržiavaná technická infraštruktúra bola prístupná všetkým organizáciám výskumu a vývoja, bezodplatne verejným vysokým školám a štátnym organizáciám výskumu a vývoja. Takáto povinnosť nebola zatiaľ ani legislatívne upravená.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Vznik a podpora centier excelentnosti nie je zákonom určené kto a akým spôsobom určuje, že to ktoré pracovisko je excelentným pracoviskom a tiež nie je určený spôsob financovania.U jednotlivých foriem podpory centra excelentnosti, či zo štrukturálnych fondov, na základe výziev OP Výskum a vývoj, výziev APVV alebo výziev Slovenskej akadémie vied, pre určovanie excelentnosti či zásady ich financovania existujú len interné pravidlá v rámci vypísaných výziev. Súčasne bolo zistené podporenie príliš veľa centier excelentosti (64) čo môže znamenať rozdrobovanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Pravidlá na podávanie a prijímanie žiadostí o dotáciu VEGA a KEGA neobsahovali povinnosť priebežného oponentského hodnotenia riešenia projektu, čím nemožno zistiť v priebehu riešenia neúspešný projekt a nemožno zastaviť jeho financovanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
V evidencii projektov VEGA a KEGA sa neeviduje riešiteľská kapacita a tak je možnosť podporovať projekty aj na maximálne možnú riešiteľskú kapacitu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Základná podmienka pre podporu projektov VEGA je, že musí ísť o projekt základného výskumu, pričom bol podporený projekt preklad z latinčiny do slovenčiny, ktorý je podľa § 8 ods. 2 vedeckotechnickou službou a nie základným výskumom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
STU pristúpila pri obstaraní technického zariadenia s podporou získanou na projekt na 1-ročnú záručnú dobu v rozpore s ustanovením § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovujúcom 24-mesačnú záruku. (počet porušení:2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V rámci záverečných oponentúr oponentská rada neposudzovala spôsob nadobudnutia, ale iba použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na základe predloženej fakturácie a náležitá pozornosť sa nevenovala hospodárnosti a efektívnosti využívania finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť