Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2012/1030
Názov:
Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť úroveň financovania vedecko-výskumných pracovísk a podpory vedeckých projekov prostredníct
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

IČO
30797764
Sídlo
Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011
Termín kontroly
13.05.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesplnenie technických a formálnych náležitostí žiadosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie termínu zverejnenia rozhodnutia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie spôsobu a času plnenia záväzkov zmluvných strán
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie kontroly poskytnutých fin. prostr. na projekty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie stanovených podmienok pri presune rozpočtových prostriedkov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nesprávne monitorovanie a vyhodnotenie programov vlády
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola vytvorená písomná zmluva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesplnenie podmienok podprahovej zákazky riešiteľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010,2011
Termín kontroly
20.05.2012 - 17.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

a) nesprávne vypočítaná výška stravného pri zahraničnej pracovnej ceste. Výška stravného v cestovnom príkaze č.d. BDeVV20-1012 z 28.12.2010 bola vyúčtovaná za deň 13.11.2010 v sume 47,39 eur, správne mala byť vyúčtovaná v sume 43,79 eur. Vzniknutá nezrovnalosť bola 3,60 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Celková výška stravného za vyúčtovanie pracovných ciest podľa predložených dokladov bola 233,80 eur, v skutočnosti mala byť v sume 262,74 eur. Vzniknutá nezrovnalosť celkom v neprospech zamestnanca bola vo výške 28,94 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
uznesením vlády SR č. 876 z 15.decembra 2010 bola zrušená úloha B.4 ukladajúca povinnosť vypracovávať každoročne priebežnú správu o plnení dlhodobého zámeru na roky 2011 – 2015 (ako súčasť Správy o stave výskumu a vývoja za príslušný rok). Keďže Stratégia plnenia dlhodobého zámeru na roky 2011-2015 bola zrušená, neboli zadefinované ani konkrétne opatrenia (vrátane merateľných ukazovateľov) na zabezpečenie realizácie cieľov dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky na roky 2011-2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zrušením úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa reformy financovanie vedy a techniky v SR ministerstvu nevyplývali zadania v tejto oblasti a v kontrolovanom období proces zmien sa neuskutočňoval. V priebehu kontrolovaného obdobia sa ministerstvo nepodieľalo na plnení cieľov zlepšenia podmienok pre výskum a vývoj, predovšetkým vo zvýšení podielu súkromných investícií voči verejným.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V priebehu rokov 2010 a 2011 sa ministerstvo nepodieľalo na plnení cieľov zlepšenia podmienok pre výskum a vývoj, predovšetkým vo zvýšení podielu súkromných investícií voči verejným.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
kapitálový výdavok riešiteľ nesprávne zaradil medzi materiál a pri posúdení plnenia podmienok dotácií MŠVVaŠ SR neboli poskytovateľom následnou finančnou kontrolou zistené uvedené nezrovnalosti, nebolo dodržané ustanovenie § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
na služby vrátane dokladov boli v bežných výdavkoch započítané servisné služby vo výške 3 878,00 eur, pričom išlo o kapitálový výdavok za dodávku a montáž klimatizácie a pri posúdení plnenia podmienok dotácií MŠVVaŠ SR neboli poskytovateľom následnou finančnou kontrolou zistené uvedené nezrovnalosti,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Finančné prostriedky pridelené na aktivity v rámci prvku 077 12 04 Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl boli v monitorovacej správe k 31.12.2010 v upravenom rozpočte stanovené vo výške 155 575 eur, čo bola aj podľa monitorovacej správy výška čerpania v danom roku. Monitorovacia správa neobsahovala v rámci tohto prvku žiadny cieľ, žiadny ukazovateľ a žiadny komentár k programovej časti, t.j. aktivita skutočne nebola v rámci tohto prvku vyhodnotená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad pri realizácii programovej štruktúry v tom, že MŠVVaŠ SR zaregistrovalo presunuté finančné prostriedky v zmysle rozpočtového opatrenia určené na prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, na zvýšenie výdavkov prvku 077 12 04 - Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl. Toto konanie nebolo v súlade s čl. 7 ods. 2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stanovené merateľné ukazovatele neboli v súlade s čl. 2 písm. g) Metodického pokynu MF SR, podľa ktorého merateľným ukazovateľom je nástroj na monitorovanie a hodnotenie cieľa. Formuluje sa v priamej súvislosti s cieľom, je kontrolovateľný a nákladovo-efektívny a podľa druhu merateľný ukazovateľ výsledku meria priamy a okamžitý účinok produkovaných tovarov, služieb alebo prác, spája sa so špecifickým cieľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri monitorovaní a hodnotení plnenia programovej štruktúry pri niektorých cieľov a merateľných ukazovateľov MŠVVaŠ SR bol zistený nesúlad s metodickým pokynom MF SR, pretože ministerstvo nemohlo použiť kritérium podľa čl. 8 ods. 2 písm. c) Metodického pokynu MF SR - účinnosť - porovnanie plánovaných a skutočne dosiahnutých cieľov programu a účinkov na cieľovú skupinu obyvateľov. Zistenie účinnosti je podmienené merateľnosťou a overiteľnosťou cieľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovenie cieľa, pri ktorom nebolo zrejmé, či MŠVVaŠ SR ovplyvní podiel mimorozpočtových zdrojov na vedu a techniku nebolo v súlade s čl. 2 písm. f) Metodického pokynu MF, podľa ktorého cieľ musí byť reálny a jeho plnenie je ovplyvniteľné organizačnými jednotkami, ktoré ho plnia alebo sa na jeho plnení podieľajú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za obdobie kontrolovaných rokov 2010, 2011 ministerstvo nepredkladalo a Rada neprerokovávala žiadny zásadný materiál štátnej vednej a technickej politiky, štátny program výskumu a vývoja, rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja ako súčastí národného programu rozvoja vedy a techniky
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť