Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2011/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri zabezpečovaní vojenských operácií a mierových misií v zahraničí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

16 ks kontajnerov zistených pri inventarizácii v ISAF ako prebytok nebolo riadne a včas preúčtovaných pri presunoch ani nedených v evidencii majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebol doriešený schodok zistený pri inventarizácii v ISAF k 26.11.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
súpisy majetku v zásobovacích triedach materiálu v operatívnej evidencii k mimoriadnym inventarizáciám obsahovali nesprávne údaje na účtoch O22 a O23 (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevedel predložiť originály dokladov k mimoriadnej inventarizácii v UNFICYP k 18.03.32009, nakoľko zostali mimo územia SR; tým nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie na území SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevedel predložiť originály dokladov k mimoriadnej inventarizácii v UNFICYP k 18.03.32009, nakoľko zostali mimo územia SR; tým nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie na území SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevedel predložiť originály dokladov k mimoriadnej inventarizácii v UNFICYP k 18.03.32009, nakoľko zostali mimo územia SR; tým nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie na území SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevedel predložiť originály dokladov k mimoriadnej inventarizácii v UNFICYP k 18.03.32009, nakoľko zostali mimo územia SR; tým nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie na území SR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
z mimoriadnej inventarizácie v ISAF k 29.05.2009 kontrolovaný subjekt nevedel dohľadať originálne doklady (zápisnicu z inventarizácie, súpisy zásob a DHM); v uvedenom prípade nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniuj uložením v archíve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
z mimoriadnej inventarizácie v ISAF k 29.05.2009 kontrolovaný subjekt nevedel dohľadať originálne doklady (zápisnicu z inventarizácie, súpisy zásob a DHM); v uvedenom prípade nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniuj uložením v archíve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
z mimoriadnej inventarizácie v ISAF k 29.05.2009 kontrolovaný subjekt nevedel dohľadať originálne doklady (zápisnicu z inventarizácie, súpisy zásob a DHM); v uvedenom prípade nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniuj uložením v archíve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
z mimoriadnej inventarizácie v ISAF k 29.05.2009 kontrolovaný subjekt nevedel dohľadať originálne doklady (zápisnicu z inventarizácie, súpisy zásob a DHM); v uvedenom prípade nebola zabezpečená ochrana účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniuj uložením v archíve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri mimoriadnych inventarizáciách v ISAF v roku 2010 kontrolovaný subjekt vykázal schodky, ktoré v skutočnosti schodkami neboli, nakoľko napr. majetok bol presunutý do SR na opravu. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
s úspešným uchádzačom bola uzatvorená rámcová dohoda po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Úradu pre verejné obstarávanie nebola odoslaná informácia o uzavretí zmluvy podľa § 23 ods. 1 tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevyužil ustanovenie týkajúce sa možnosti po uverejnení výzby na predkladanie ponôk na svojej internetovej stránke poslať túto výzvu aj najmenej 3 vybratým záujemcom za účelom možnosti vberať z viacerých ponúk (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
do vojenskej operácie ISAF bol odoslaný kontajner bez toho, aby bol vedený v evidencii majetku a zaúčtovaný v účtovníctve kontrolovaného subjektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
majetok obstaraný v Afganistane nebol po nákupe zavedený do evidencie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
16 ks kontajnerov zistených pri inventarizácii v ISAF ako prebytok nebolo riadne a včas preúčtovaných pri presunoch ani nedených v evidencii majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
16 ks kontajnerov zistených pri inventarizácii v ISAF ako prebytok nebolo riadne a včas preúčtovaných pri presunoch ani nedených v evidencii majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť