Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2013/1030
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Generálna prokuratúra SR

IČO
00166481
Sídlo
Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2013 - 21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa inventarizačného zápisu skladových zásob čiastkovej inventarizačnej komisie bol k 31.12.2012 zistený schodok v sume 23 760,59 eur. Išlo o tonery, ktoré v čase konania fyzickej inventúry neboli na sklade napriek tomu, že príjemky do skladu č. 1120195 a č. 1120167 boli vystavené.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obstaraný majetok kontrolovaný subjekt zaradil v rámci ekonomickej klasifikácie v podpoložke 633 002 - Výpočtová technika aj vrátane licencií, ktoré majú byť v podpoložke 633 013 – Softvér
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
verejné prostriedky boli použité v súlade s vecne vymedzeným účelom, ale kontrolovaný subjekt výdavky nesprávne zaradil v rámci čerpania rozpočtových prostriedkov ako bežné výdavky miesto kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Príjmy z prevádzky účelových a vzdelávacích zariadení rezortu pokrývali iba 30,7 % vynaložených nákladov na ich prevádzku, vo finančnom vyjadrení to bolo 708 660 eur, ktoré kapitola čerpala bez požadovaného efektu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ročná monitorovacia správa nebola vypracovaná v stanovenom termíne 28.02.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré prijaté ciele v programovom rozpočtovaní neboli zrozumiteľné ani konkrétne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V programovom rozpočtovaní boli prijaté aj také ciele, ktorých plnenie nebolo jednoznačne ovplyvniteľné organizačnými jednotkami, ktoré ich plnili a tiež niektoré prijaté ciele neboli reálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré subjekty, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky v roku 2011, nevykonali v roku 2012 zúčtovanie so štátnym rozpočtom, resp. po vykonaní zúčtovania neodviedli zostatok nepoužitých prostriedkov do štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MK SR neodvádzalo priebežne do štátneho rozpočtu sumy,vyplývajúce zo zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2011, ktoré v rokoch 2012 a 2013 prijalo od poberateľov dotácií, ale ich držalo na svojom depozitnom účte ešte v čase kontroly NKÚ SR v marci 2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o dlžných sumách z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2011 ako o pohľadávkach voči subjektom, ktoré nevykonali zúčtovanie v zmysle pokynu MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatky boli zistené pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď neboli v príkaze ministra kultúry č. 46/2012 stanovené termíny na vykonanie dokladovej inventúry, nebolo preukázané vykonanie dokladovej inventúry zostatkov účtov 042 a 052 a správne nebola vykonaná ani dokladová inventúra účtu 379.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo preukázané ani vykonanie inventarizácie rozdielu majetku a záväzkov a tiež porovnanie zisteného rozdielu majetku a záväzkov s rozdielom majetku a záväzkov v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MK SR nekonalo vo veci vymoženia pohľadávky, ktorá vznikla poskytnutím preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nakoľko príjemca preddavku tento preddavok nezúčtoval ani nevrátil sumu poskytnutú ešte v roku 1998.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MK SR odpísalo v roku 2008 pohľadávku v sume 1 659,70 eur vo vlastnej kompetencii napriek tomu, že prostriedky v uvedenej výške boli poskytnuté príjemcovi ako pôžička zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia ešte v roku 1994, t.j. tieto prostriedky boli štátnymi aktívami, ktorých odpis je v kompetencii vlády SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MK SR ešte v minulosti prijalo platby v rámci verejného obstarávania ako poplatky za súťažné podklady, pričom príslušnými sumami nerefundovalo výdavky v príslušnom roku, ani predmetnú sumu 1 150 eur v ďalšom roku neodviedlo do štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Preverovaním položiek na účte 379-03 bolo zistené, žeMK SR zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za obdobie 2007–2011 prijalo spolu sumu 36 756,39 eur od rôznych subjektov, ktorú ako zúčtované, ale do ŠR neodvedené prostriedky viedlo ešte v čase kontroly v apríli 2013 na svojom depozitnom účte.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MK SR výdavky štátneho rozpočtu použilo na majetkovú účasť v inej právnickej osobe, resp. na založenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, keď poskytlo bežné prostriedky ŠR na vklad do neziskovej organizácie, pričom na tieto účely možno použiť len štátne finančné aktíva v správe MF SR.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Rozdiel medzi celkovými prevádzkovými nákladmi a príjmami účelového zariadenia Banská Štiavnica predstavoval 14 141,22 eur. Využiteľnosť ubytovania v roku 2012 vykazovalo MK SR na 20,5 % pri počte ubytovaných 375 osôb. Kontrolná skupina považuje využiteľnosť účelového zariadenia v roku 2012 za poddimenzovaný, z čoho vyplýva nižšia efektívnosť jeho prevádzkovania. Nízky záujem o jeho využívanie mohol byť spôsobený aj nedostatočnou informovanosťou verejnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2013 - 21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neefektívne poskytnutie preddavku
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nekompletné prevzatie špeciálnej techniky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neefektívne poskytnutie preddavku a nekompletné prevzatie špeciálnej techniky
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
triedenie výdavkov na nesprávnych podpoložkách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neviedol účtovníctvo správne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pohľadávka nebola včas uplatnená na príslušných orgánoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnenie podmienky na realizáciu rokovacieho konania bez zverejnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neevidoval všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a neuchovával ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
bezodkladne neodoslal oznámenia o výsledku vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže jednotlivým víťazným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vo výzve na predloženie ponúk chýbala predpokladaná cena zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania do vestníka VO do 48 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvoľnil zábezpeku najneskôr do siedmych dní od uzavretia zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovenie cieľov, ktorých plnenie subjekt nevie v plnej miere ovplyvniť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nestanovenie merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

niektoré ciele programovej štruktúry neboli stanovené reálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
plnenie niektorých cieľov programovej štruktúry nebolo ovplyvniteľné org. jednotkou, ktorá ho mala plniť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebola vykonaná v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka k 31.12.2012 (v súvahe) neposkytovala spoľahlivú informáciu o stave dlhodobých pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov v súdnych sporoch za neoprávnené užívanie pozemkov - úhrada výdavkov z titulu trov konania a právneho zastúpenia, ktorým mohlo MV SR zabrániť
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nesprávne triedenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevymáhanie nevysporiadaného preddavku poskytnutého v roku 2007 na investičnú akciu štátnych archívov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MV SR obstaralo majetok v hodnote 1 608 499,62 eur a po uplynutí 3 a 5 mesiacov vydalo rozhodnutie o jeho prebytočnosti
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Uzatvorenie zmlúv o výpožičke na majetok, o ktorom bolo rozhodnuté ako o prebytočnom majetku. Do výpožičky sa prenecháva dočasne prebytočný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vynaloženie fin. prostriedkov na montáž rádiostaníc do vozidiel záchrannej zdravotnej služby, ktoré ako majetok neboli v správe žiadnej z organizácií MV SR
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zariadenia varovacieho a vyrozumievacieho systému obstarané v rokoch 2008-2010 v celkovej hodnote 6 718 696,89 eur neboli ešte počas kontroly v marci 2013 namontované
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Z verejnej súťaže nebol vylúčený uchádzač, ktorý nesplnil podmienku súťažných podkladov zložiť zábezpeku v stanovenej výške. Uchádzač sa stal jedným z víťazov súťaže a bola s ním uzatvorená rámcová dohoda na 3 roky s opciou na jeden rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predpokladaná hodnota zákazky, obstarávaním ktorej mala byť uzatvorená rámcová dohoda, nebola v súťažných podkladoch stanovená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri niektorých nedokončených investíciách nebol inventarizáciou zistený ich skutočný stav
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na dopravu obstaraného DHM boli nesprávne uhradené ako rutinná a štandardná údržba, pričom správne mali byť zahrnuté do ceny obstaraného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie účelu použitia rozpočtových prostriedkov, keď náklady na dopravu mali byť uhradené z kapitálových výdavkov ako súčasť obstarávacej ceny DHM, ale boli nesprávne uhradené z bežných výdavkov ako rutinná a štandardná údržba.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Náklady na dopravu obstaraného DHM neboli zahrnuté do obstarávacej ceny majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zostatok na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 komoditnej skupiny 23 (materiál a technika pre archívnictvo) v sume 1 427 571,51 eur nebol doložený účtovnými dokladmi o obstaraní jednotlivého investičného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zisk dosiahlo 5 príspevkových organizácií, u ktorých by sa malo prehodnotiť, či je pre nich vhodná forma hospodárenia ako príspevkovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2013 - 02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina preverila kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania s konštatovaním, že: • jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, podľa bodu č.31.2 SP bol súčet jednotkových cien požadovaného predmetu zákazky,spôsob určenia, resp. vyčíslenia tohto kritéria vyhodnotenia ponúk nebol v súlade so stanovením PHZ uvedenej v bode č.6.2 SP,COO mala bod č.31.2 SP doplniť o metodický postup vyčíslenia súčtu jednotkových cien, ktorým by sa súčet stal vyhodnotiteľným z hľadiska stanovenia PHZ a z hľadiska jeho použitia v ustanoveniach RD, • uplatnenie takto určeného kritéria v ustanoveniach RD sa následne premietlo do mechanizmu zabezpečovania leteniek. Postupom času jeho výsledkom bola nedostupnosť predloženia ponuky poskytovateľmi a nevykonatelnosť niektorých ustanovení RD, • nesprávnym zadefinovaním hodnotiaceho kritéria vznikol medzi ním a predpokladanou hodnotou zákazky v SP vecný nesúlad s následkom porušenia zásady transparentnosti a hospodárnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolná skupina preverila: • vzorku faktúr z pohľadu plnenia RD a zistila nedodržanie ustanovenia čl. 2 bodu č. 2.2.1. a čl.3 bodu 3.9.6. RD pri 5 faktúrach uvedených v Tabuľke č.3, Prílohy č. 2, • návrh jednotkových cien 1028 leteckých destinácií jednotlivých poskytovateľov leteckých služieb, s tým, že : • z ponuky nebolo zrejmé či uchádzači aplikovali výpočtový mechanizmus pre budúce praktické použitie návrhu ponuky, • ponuky týchto cien obsahovali číselné – formálne chyby, ktoré výberová komisia nezistila, • výber poskytovateľov a výsledné poradie poskytovateľov vychádzalo z celkového súčtu jednotkových cien všetkých súťažených destinácií spolu 1028 a nie z porovnania jednotkovej ceny konkrétnej služby/dodania letenky, Kontrolná skupina ďalej ku mechanizmu zabezpečovania leteniek a vyhodnocovaním ponúk zmluvných poskytovateľov konštatuje, že: • hospodárne a efektívne zabezpečovanie leteckých služieb nie v plnom rozsahu podporovali niektoré ustanovenia RD. Postupom času vyhodnotiteľné ponuky na všetky súťažené destinácie v súlade s RD, dokázal predložiť len P7; • dôvodom nepredkladania ponúk boli: parametre požiadaviek na let zadávané objednávateľom a zmluvná nedostupnosť, t.j. cena letenky na trhu bola vyššia ako jej záväzný limit v RD u poskytovateľa. Z toho vyplýva, že základom kritéria pre výber a výsledné poradie poskytovateľov vo VS nemal byť súčet cien leteniek, ale cena letenky danej destinácie, s prípadným použitím úrokového, resp. inflačného mechanizmu, • v dôsledku nutnosti zabezpečenia leteckých služieb a vyššie uvedených skutočností sa stali postupom času niektoré ustanovenia RD nevykonateľnými, • mechanizmus podľa čl.3 RD bol pracovne náročný a nie vždy viedol k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Tým, že organizácia v rámci predbežnej finančnej kontroly vo viacerých prípadoch nezistila rozdiely voči zmluvným požiadavkám a neboli dôsledne dodržané interné predpisy o finančnej kontrole, neboli dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rámcová dohoda č. 71/2010 (ďalej zmluva) bola uzatvorená medzi organizáciou ako kupujúcim a firmou D, a.s. Bratislava zo dňa 28.10.2010 na základe verejného obstarávania (ďalej VO), ktoré bolo realizované postupom užšej súťaže v roku 2010. Druh zákazky bol definovaný ako tovary. Výsledok bol publikovaný vo vestníku VO č. 213/2010 zo dňa 06.11.2010pod číslom 06988 – VUT s celkovou konečnou hodnotou zákazky 533084,00 Eur. Zmluva bola uzatvorená na 24 mesiacov s možnosťou jej predĺženia na 48 mesiacov. Táto možnosť bola organizáciou využitá a platnosť zmluvy bola dodatkom č. 1 predĺžená na 36 mesiacov. Postup VO nebolo možné skontrolovať, pretože organizácia najprv deklarovala, že dokumentácia nie je dostupná a pred ukončením kontroly predložila neúplnú dokumentáciu k predmetnej súťaži realizovanej prostredníctvom EVO Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá obsahovala iba súťažné ponuky uchádzačov. Vyjadrenie organizácie tvorí prílohu č. 3 tohto protokolu. Bez ohľadu na priebeh VO boli zistené nasledujúce nezrovnalosti: Zmluva bola uzatvorená na iný rozsah tovarov a služieb na aký bolo vykonané VO. V zmluve v článku II ods. 1 bol definovaný rozsah predmetu obstarávania takto: Na základe tejto Dohody a podmienok v nej určených sa predávajúci zaväzuje na dodanie/inštaláciu a poskytovanie záručného ako aj pozáručného servisu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, skenerov, záložných zdrojov, switchov, routerov, USB kľúčov, multifunkčných zariadení, káblov a iného hardvéru, súvisiaceho spotrebného materiálu, vrátane dodávok náhradných dielov, príslušenstva a rozširujúcich komponentov pre tieto zariadenia, t.j. dodanie počítačových zariadení a spotrebného materiálu a s tým súvisiacich služieb v zmysle spoločného slovníka obstarávania s nasledovnými CPV kódmi: 30200000-1, 51600000-8 a 50300000-8. Takto dohodnutý predmet zmluvy bol širší ako bol rozsah hodnotených tovarov na základe cien vo VO. Ďalej vyhodnotenie obstarávania dodávky bolo na 60% založené na predpokladanom dodanom počte 26 druhov hodnotených tovarov a z toho vyplývajúcej ceny. Cena bola hodnotená za predpokladanú výšku dodávky a neboli hodnotené jednotkové ceny jednotlivých druhov tovarov. Vzhľadom k tomu, že išlo o oblasť výpočtovej techniky, a tým často sa meniacich cien na trhu v závislosti od konkrétnych tovarov nebola v zmluve dostatočným spôsobom zabezpečená transparentnosť tvorby cien týchto tovarov, tak aby bolo možné konštatovať, že boli optimálne. V zmluve bol v čl. VIII. Bod 2 dohodnutý bezplatný záručný servis na predmet čiastkovej zmluvy po dobu 36 mesiacov s výnimkou osobných počítačov, monitorov a notebookov, kde bola dohodnutá doba 42 mesiacov. V prílohe č. 2 tejto zmluvy bola pri špecifikácii Tovarov pod položkou 1. osobné počítače a položkou 3. notebooky dohodnutý bezplatný záručný servis v mieste kupujúceho 4 roky. Týmto nebolo dodržané ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Zmluvne dohodnutá konfigurácia notebookov procesor i5-520M a 2GB RAM bola porovnateľná výkonom s konfiguráciou procesora i3 a 4GB RAM. Rozdiel v cene procesora bol v tom čase rádovo v stovkách Eur a rozdiel v cene RAM v desiatkach Eur (cena organizáciou dodatočne nakúpených 2GB RAM v novembri 2012 bola 9,96 Eur s DPH/ks). Pomer cena výkon bola v tomto prípade v prospech konfigurácie procesor Intel i3 4GB RAM. Splatnosť faktúr bola dohodnutá na 40 dní a termín plnenia čiastkových zmlúv do 5 pracovných dní s následnou možnosťou zmluvnej pokuty 30,00 Eur za každý omeškaný deň. Po nedodaní predmetu zmluvy do dvoch týždňov mala organizácia možnosť od zmluvy odstúpiť. Na základe tejto zmluvy boli na základe objednávok dodané tovary a služby za celkom 924 416,44 Eur, čo bolo 1,74 krát viac ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Z tohto objemu dodávok bol, na základe zmluvne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vo všeobecnosti boli faktúry uhrádzané skôr ako bol dátum ich splatnosti. Priemerná hodnota skoršej úhrady faktúr bola 12 dní pri maxime 46 dní a minime 4 dni. Stredná hodnota bola 7 dní, pričom najčastejšie sa vyskytovala hodnota 4 dni. Týmto neboli finančné prostriedky použité na skoršiu úhradu faktúry po túto dobu k dispozícii Štátnej pokladnici, ale boli k dispozícii fakturujúcemu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri preberaní dodávok neboli dodacie listy vo viac ako 34 % opatrené dátumom prijatia tovaru, čo mohlo v v budúcom období spôsobiť problémy pri stanovení rozhodnej doby pre ukončenie záručného servisu, resp. prechodu vlastníckemu práva a z toho vyplývajúcich rizík a povinností.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že z hľadiska smernice na vypracovanie ZÚ návrh ZÚ kapitoly 10 za rok 2012 neobsahoval v časti 1.8. stav a vývoj pohľadávok a záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 2 460,00 Eur na faktúru č. 121200112 boli kúpené skenery HP SJ N6310 Document Flatbet Scanner bez 3 ročnej záruky, ktorá bola ponúknutá vo výške 96,00 Eur/ks. Ak bol produkt nakúpený podľa zmluvy mali byť aj podmienky uvedené v zmluve platné pre tento produkt a záruka mala byť poskytnutá v dodávke.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 630,00 Eur na faktúru č. 121200183 boli kúpené SW OES MS Windows 7 Pro 32-bit Slovak 1 pk DVD. Zmluva zabezpečovala dodávky osobných počítačov (ďalej PC) a notebookov (ďalej NB) bez operačného systému ďalej (OS).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 762,96 Eur na faktúru č. 121200627 boli kúpené grafické karty VGA ATI Sapphire HD6450 512MB HM (64) pasiv D H Ds D3 mimo ponukových cien v zmluve.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v cene spolu 1 980,00 Eur na faktúru č. 121200944 boli kúpené servery HP ProLiant ML110G7 E3-1220 4GB 2x500GB 3Y s procesorom vyššej generácie, 2x väčším HDD a dvojnásobnou pamäťou ako bolo zmluvne dohodnuté. Na novej generácii sa zmluvné strany dohodli až po uskutočnení dodávky. Takýto nákup nezabezpečoval transparentný a optimalizovaný prístup k dohodám o cene. Servery boli nakúpené bez licencie ILO.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 1 118,40 Eur na faktúru č. 121201331 boli kúpené NB HP Folio i5-2467M 1,6 GHz 4G 128GB 13,3" W7Pro64 SK/CZ a rozšírenú záruku HP 3Y Nbd Onsite Notebook Only SVC – Folio. V dokladoch chýbal dodací list na rozšírenú záruku v cene 129,60 Eur. Z e-mailovej komunikácie pri ponuke je evidentné, že dodávka bola predávajúcim sprostredkovaná. Z ponuky ďalej vyplýva záruka 1 rok a z dodacích podmienok nevyplýva, že by bola dodržaná zmluvná záruka. Ak bol produkt nakúpený podľa zmluvy mali byť aj podmienky uvedené v zmluve platné pre tento produkt a záruka mala byť poskytnutá v dodávke v zmluvnej výške.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v zmluvnej cene spolu 1 761,60 Eur na faktúru č. 121201782 boli kúpené 4 ks PC HP Compaq 6005 Pro SFF-Phenom II X4-B97/2GB/250/DVDRW/FreeDOS a 1 ks PC HP Compaq 6005 Pro SFF-Phenom II X4-B97/2GB/250/DVDRW/W7Pro za takú istú jednotkovú cenu 440,40 Eur. Dodaný OES Windows mal cenu v iných dodávkach 105,00 Eur bez DPH a dodávky tohto tovaru bez OES mali byť o túto sumu lacnejšie, resp. táto dodávka v rozpore so zmluvou o túto sumu drahšia. Cena pre túto dodávku bola staršia ako 1 rok a PC boli za túto cenu dodané ako bez OS tak s OS. Takýto nákup nezabezpečoval transparentný a optimalizovaný prístup k dohodám o cene. Objednávku prevzal zástupca firmy D, a.s. dňa 26.06.12. Prevzatie tovaru bolo potvrdené pôvodne dátumom 18.07.2012. Tento bol opravený na dátum02.07.2012. Podpisy dodávateľa aj preberajúceho sú nečitateľné a na mieste potvrdzujúcom prevzatie tovaru je pečiatka firmy D. Príjemka na sklad MZVaEZ SR č. 11632 bola datovaná 01.08.2012. V prípade, že bol v skutočnosti dátum dodania neskorší ako opravený dátum, dodávateľ by podstatným spôsobom porušil zmluvu v časti IV bod 2 a 3. a kupujúci by mohol zmluvu v zmysle druhého bodu vypovedať, resp. uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 480 Eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 1 358,40 Eur na faktúru č. 121201780 boli kúpené 2ks NB ASUS, 2ks Card SDHC a 2ks Prime Gold klávesnice mimo ponukových cien v zmluve. Z ponuky ďalej vyplýva záruka 1 rok a z dodacích podmienok nevyplýva, že by bola dodržaná zmluvná záruka. Ak bol produkt nakúpený podľa zmluvy mali byť aj podmienky uvedené v zmluve platné pre tento produkt a záruka mala byť poskytnutá v dodávke v zmluvnej výške.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v cene spolu 2 976,00 Eur na faktúru č. 121201781 boli NB HP 6560b 15,6" i5-2520M 2GB 320GB DVD RW za ceny staré viac ako 10 mesiacov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 5 040,00 Eur na faktúru č. 121201955 boli kúpené chránené USB adaptéry mimo ponukových cien v zmluve. Dodávka bola obstaraná predávajúcim sprostredkovane napriek tomu, že organizácia mala v tom čase uzatvorenú platnú rámcovú zmluvu s výhradným dovozcom tohto tovaru, ktorá mala počas jej 4 ročnej platnosti nulové plnenie. Pri nákupe tohto tovaru deklarovanom v zmysle zmluvy, mala byť táto dodávka dodaná do 5 pracovných dní od dátumu objednania a nedodaním tovaru do 2 týždňov od uplatnenia písomnej objednávky kupujúcim prišlo k podstatnému porušeniu zmluvy zo strany predávajúceho a kupujúci mohol odstúpiť od zmluvy. Tiež si mohol uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 30,00 Eur za každý deň omeškania. Objednávka bola prevzatá zástupcom predávajúceho dňa 15.5.2012 a dodávka mala byť splnená najneskôr 22.05.2012. termín splnenia dodávky bol podľa fakturácie 13.08.2012, čo predstavovalo zmluvnú pokutu za 83 dní vo výške 2 490,00 Eur. Organizácia neuplatnila ani jednu z možností na uplatnenie sankcií za nedodržanie termínu dodávky v zmysle zmluvy v časti IV bod 2 a 3. Podobne to bolo aj pri faktúrach za dodané rozšírenie dvoch chránených PC zostáv objednaných v ten istý deň v cene spolu 1522,32 Eur. Zmluvná pokuta by predstavovala 3 720,00 Eur, čo by bolo viac ako hodnota celej dodávky. Pri uplatnení zmluvných pokút by prišlo spolu k úspore 6 210,00 Eur oproti hodnote celých popísaných dodávok 6 562,32 Eur, čo by bolo 94,63 % zaplatenej ceny. Organizáciu zmluvné sankcie neuplatnila.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v cene spolu 2 356,80 Eur na faktúru č. 121202231 boli tlačiarne HP LJ Pro 400 M401d A4Tlačiareň dodaná na základe mailovej komunikácie ako náhrada za ponúknutú tlačiareň pol č. 14 za zmluvnú maximálnu cenu 196,40 Eur; V cenníku z 12.06.2012 bola dohodnutá ako náhrada za ukončený typ ale cena bola dohodnutá vyššia ako vysúťažená (220,00 Eur bez DPH) Za túto cenu neboli realizované žiadne dodávky. Ďalšia dodávka bola dodaná za dohodnutú zníženú cenu 190,00 Eur bez DPH. Dohodnutím vyššej ceny ako maximálne určenej v prílohe č. 1 zmluvy, prišlo k porušeniu zmluvy v čl. III. Ods. 4 posledná veta, ktoré ustanovuje, že táto cena sa nebude zvyšovať.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 6 468,00 Eur na faktúru č. 121202481 boli kúpené ventilátory a 2,5" disky. Tieto boli ponúknuté 14.08.2012 aj s cenami a s dodacou lehotou 4 týždne. Objednávka bola vystavená dňa 12.09.2012 a dodávka bola realizovaná 10.10.2012. Pri nákupe tohto tovaru deklarovanom v zmysle zmluvy, mala byť táto dodávka dodaná do 5 pracovných dní od dátumu objednania a nedodaním tovaru do 2 týždňov od uplatnenia písomnej objednávky kupujúcim prišlo k podstatnému porušeniu zmluvy zo strany predávajúceho a kupujúci mohol odstúpiť od zmluvy. Tiež si mohol uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 30,00 Eur za každý deň omeškania v zmysle časti VI bod 4zmluvy. Za 29 dní omeškania by zmluvná pokuta tvorila sumu 870,00 Eur. Organizáciu zmluvné sankcie neuplatnila.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v cene spolu 3 240,00 Eur na faktúru č. 121202569 boli kúpené externé HDD WD 1TB 2,5" USB 3,0. Disky boli dodané za inú ako dohodnutú cenu. Namiesto maximálnej zmluvne dohodnutej ceny 61,20 Eur bez DPH boli nakúpené za 90,00 Eur bez DPH. V tomto čase bola aktuálna zmluvná cena 70,00 Eur bez DPH, ale bola dohodnutá v rozpore so zmluvou bod III ods. 4 posledná veta, že zmluvné strany sa zároveň dohodli, že jednotkové ceny za tovary špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Dohody sa nebudú po dobu platnosti tejto Dohody voči kupujúcemu zvyšovať. Úhrada faktúry nad dohodnutú maximálnu cenu za predmet dodávky bola celkom v cene 1 036,80 Eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci i nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 14 832,00 Eur na faktúru č. 121202572 boli kúpené servery HP ProLiant ML110G7 E3-1220 4GB 2x500GB 3Y za zmluvnú cenu 9 900,00 Eur. K nim nad rámec zmluvy boli objednané a dodané 4GB pamäte a ILO licencie v cene spolu 4 932,00 Eur. Dodané servery boli s dvojnásobným HDD ako bolo zmluvne dohodnuté. Na nových podmienkach sa zmluvné strany dohodli až 15.11.2012.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci a nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 17 616,00 Eur na faktúru č. 121202862 boli kúpené PC HP Compaq Pro 6305 SFF AMD A10-5800B 2GB DDR3-1600 DIMM 250GB SuperMulti ODD Free DOS 2,0 v zmluvnej cene 17 616,00 Eur. Objednaná bola zmluvne dohodnutá rada PC. Dodaná bola nedohodnutá rada PC s inou radou procesora, ako v tom čase v zmysle zmluvy (dohoda až 15.11.2012 cenník); podľa dodacieho listu nebolo jasné aké PC boli dodané. Na sklad boli prijaté PC s firemným označením PC HP 6005 čo zodpovedalo pôvodnej rade procesora. Podľa cenníka firmy D pre organizáciu zo dňa 15.11.2012 bol dohodnutý nový typ PC. V dokladoch sa nachádza "Stanovisko OIKT k zmene predmetu objednávky" zo dňa 13.12.2012, v ktorom sa uvádza, že vo faktúre č. 121202862 boli uvedené PC HP Compaq Pro 6005. V dodacom liste sa ale uvádza dodanie počítačov HP Compaq Pro 6305, ktoré boli aj reálne dodané s tým, že OIKT súhlasí s dodaním uvedenej počítačovej rady nakoľko jej výkon zodpovedá požadovanej špecifikácii. V skutočnosti bola faktúra č 121202862 vystavená na rovnaký typ PC ako je uvedený v DL s dodacou pečiatkou pošty MZVaEZ SR 11.12.2012, t.j. 2 dni pred stanoviskom OIKT. Vzhľadom k tomu, že dodaný typ PC bol dohodnutý v rámci zmluvy už 15.11.2012 predmetné stanovisko je nadbytočné. Z časovej následnosti objednávky, zmeny typu dodávaného PC a skutočne dodaného PC vyplýva, že neboli dodržané zmluvné podmienky pre termín dodania tovaru o 28 dní v zmysle časti IV bod 2 a 3. zmluvy. Organizácia v ich zmysle mohla zmluvu vypovedať alebo si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 30,00 Eur za deň v zmysle časti VI bod 4zmluvy. Za 28 dní by bola zmluvná pokuta v sume 840 Eur. Organizácia nevyužila ani jednu zo zákonných možností. Nad rámec zmluvy boli dodané optické karty NB Lenovo IP B570 dopredaj so zárukou 12 mesiacov. Z dodacích podmienok nevyplýva, že by bola dodržaná zmluvná záruka. Ak bol produkt nakúpený podľa zmluvy mali byť aj podmienky uvedené v zmluve platné pre tento produkt a záruka mala byť poskytnutá v dodávke v zmluvnej výške.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci vysúťažených tovarov v cene spolu 2 976,00 Eur na faktúru č. 121202863 NB HP 6570b Core I-5-3210M 2,5 GHz 4G 500GB DVD+-RW Dos. Objednaná bola zmluvne dohodnutá rada NB. Dodaná bola nedohodnutá rada NB s vyššou radou procesora ako v zmysle zmluvy (dohoda až 15.11.2012 cenník). Podľa dodacieho listu nebolo jasné aké NB boli dodané. Podľa Product number išlo o NB s 2 GB RAM a 320GB HDD a podľa názvu tovaru išlo o NB so 4GB RAM a 500GB HDD. Na sklad boli prijaté NB s firemným označením 6560b NB PC čo zodpovedalo nižšej (objednanej) rade procesora. Podľa cenníka firmy D pre organizáciu zo dňa 15.11.2012, kedy bol dohodnutý nový typ PC boli dohodnuté parametre 2GB RAM a 320GB HDD. Z časovej následnosti objednávky zmeny typu dodávaného PC a skutočne dodaného PC vyplýva, že neboli dodržané zmluvné podmienky pre termín dodania tovaru v zmysle časti IV bod 2 a 3. zmluvy. Organizácia v ich zmysle mohla zmluvu vypovedať alebo si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 30,00 Eur za deň v zmysle časti VI bod 4. Za 32 dní by bola zmluvná pokuta v sume 960,00 Eur. Organizácia nevyužila ani jednu zo zákonných možností.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu -12 168,00 Eur na faktúru č. 121203148 boli kúpené servery HP ProLiant ML110G7 E3-1220 4GB 2x500GB 3Y za zmluvnú cenu 6 600,00 Eur. Nad rámec zmluvy boli zdarma dodané optické disky HP Half-Height SATA DVDRW optical drive a za úplatu pamäte a licencie ILO v cene spolu 3284,00 Eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci a nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 1 836,00 Eur na faktúru č. 121203057boli kúpené tlačiarne HP LJ Pro P1102 Printer mimo ponukových cien v zmluve v cene spolu 1 440,00 Eur. V rámci zmluvy boli kúpené zariadenia Canon PIXMA iP2700 v cene spolu 396,00. Cena dohodnutá v cenovej ponuke bola vyššia ako cena vysúťažená pre položku č. 21 (33 oproti 25,30), čo bolo v rozpore so zmluvou s článkom III ods. 4 posledná veta. Rozdiel v cene bol 92,40 Eur v neprospech organizácie.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru v rámci a nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu -3 476,04 Eur na faktúru č. 121201334. V rámci zmluvy bol kúpený server HP ProLiant DL380G7 E5645 12GB P410i/512MB+BBWC 2x300GB DW-RW 1x460W v cene spolu 3 233,64. Nad rámec zmluvy bola zakúpená licencia ILO za 242,40 Eur. Neskôr boli podľa faktúr č. 121201956, 121202272, zakúpené rovnaké konfigurácie servera s licenciou ILO a podľa faktúr 121202574, 121202576, 121202577, 121202575 vyššia generácia servera HP ProLiant DL380G7 E5645 12GB P410i/512MB+BBWC 2x300GB DW-RW 1x460W. V týchto prípadoch bola licencia ILO súčasťou ceny servera v zmysle cenníka z 12.06.2012.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 41 596,80 Eur na faktúru č. 121202892 bola kúpená zostava diskového poľa VNX 5100 mimo ponukových cien v zmluve. Položka zostavy PREMIUM HARDWARE SUPPORT - WAR UPG v cene 3 150,00 Eur bola ponúknutá a bola súčasťou zaplatenej ceny zariadenia. Podľa dodacieho listu č. 2124622 zo dňa 23.11.2012 a jeho mailového doplnenia zo dňa 13.12.12 nebola dodaná. Dodatočne bol dodací list v priebehu kontroly dňa 03.05.2013 doplnený.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri dodávke tovaru nad rámec vysúťažených tovarov v cene spolu 5 082,00 Eur na faktúru č. 121201660 bolo kúpené predĺženie licencií Red Hat Enterprise Linux Server Self-support (1-2 sockets)(Up to 1 guest) 1 Year na 1 rok nakúpené mimo ponukových cien v zmluve s odvolaním sa na servisnú zmluvu s firmou D, a.s., Bratislava (ďalej zmluva SLA). Z tejto SLA jednoznačne nevyplýva, že by bol tento tovar jej predmetom, pretože je orientovaná na vymedzený aplikačný SW.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Ďalej bolo zistené, že zmluva SLA bola uzatvorená v roku 2007. Organizácia nepredložila relevantné doklady, ktoré by preukazovali obstaranie tejto zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Na túto zmluvu organizácia uhrádza za úroveň spracovania požiadaviek Štandard ročne 207 072,00 Eur, pričom vykazovanie trvania skutočne vykonaných prác v predplatenej výške bolo formálne, nekonkrétne, a tým nebolo dostatočne preukazné. Tak isto z hľadiska veku zmluvy a zmien SW a HW systému zmluva už neplní svoj účel v plnom rozsahu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Na základe zistení organizácia nezabezpečila zachovanie hospodárnosti, efektívnosti použitia verejných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách týkajúcej sa sumy vo výške 134 618,28 Eur. Nedodržaním § 19 ods. 6 prišlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) citovaného zákona. Tým, že organizácia v rámci predbežnej finančnej kontroly nezistila rozdiely vo fakturácii oproti zmluve neboli dodržané interné predpisy o obehu účtovných dokladov a o finančnej kontrole. Tak isto tým neboli dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2013 - 21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepreukaznosť účtovného záznamu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázanie vecnej správnosti vykonanej inventúry, tým, že na účtoch pohľadávok a záväzkov bol uvedený iný zostatok ako v súvahe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
tvorba vysokej rezervy na nevyčerpané dovolenky s počtom 2 9760,57 dní pre 246 zamestnancov, t.j. v 16 prípadoch viac ako 30 dní nečerpanej dovolenky a v 2 prípadoch viac ako 40 dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť