Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2022/1090
Názov:
Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Bratislavská teplárenská, a.s.

IČO
35823542
Sídlo
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
07.06.2022 - 13.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
21.06.2022 - 13.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri obstarávaní dvoch služieb: 1) Operatívny servis a tiež výkon odborných prehliadok a odborných skúšok zariadení v objektoch finančnej správy uvedených v prílohe č. 1, pričom pravidelný servis bude vykonávaný ako ročné odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie) bezpečnostných systémov, a to elektrických zabezpečovacích systémov priemyselnej televízie systémov kontroly vstupu; 2) Inštalácia poplachových systémov proti vlámaniu, ktoré budú chrániť majetok štátu vo vybraných objektoch pred stratou a krádežami a zabraňovať možným bezpečnostným incidentom v ich služobných priestoroch podľa príslušnej projektovej dokumentácie; neuchoval doklady preukazujúce určenie predpokladanej hodnoty zákazky, čím nedodržal ustanovenie § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou postupu FR SR pri verejnom obstarávaní bolo ďalej zistené, že FR SR pri určovaní predpokladaných hodnôt zákaziek a pri vyhodnocovaní predložených cenových ponúk postupovalo odlišne, t.j. použitím iných finančných kritérií, pretože: 1) predpokladanú hodnotu zákazky určilo výpočtom / násobkom ceny práce za jednu hodinu a celkovým potrebným počtom hodín, 2) vo výzve na predkladanie ponúk zverejnilo predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu celkom za celkový počet hodín bez DPH a vyzývala uchádzačov aby takto predkladali svoje cenové ponuky, 3) v zázname (zápisnici) z vyhodnotenia ponúk, uvádzala a porovnávala len cenu za jednu hodinu práce, namiesto celkovej ceny zákazky, tzn. vyhodnocovala cenové ponuky uchádzačov odlišne ako bolo stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
FR SR tým, že v prípadoch / v budovách uvedených v tabuľke č. 4 nezabezpečilo ochranu ozbrojenými príslušníkmi FS SR (colníkmi), ale inými spôsobmi, nepostupovalo podľa Nariadenia MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z analýzy zabezpečenia ochrany majetku štátu v správe FR SR a spôsobu ochrany vyplynulo, že osem budov v správe FR SR nebolo chránených. Kontrolné zistenie č. 4: FR SR tým, že nezabezpečilo ochranu ôsmich budov vo vlastníctve štátu a v správe FR SR, porušilo § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktoré FR SR bolo povinné využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
FR SR nemalo vypracovanú analýzu hospodárnosti a efektívnosti bezpečnostných služieb poskytovaných súkromnými SBS v porovnaní s vlastnými ozbrojenými príslušníkmi FS SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

IČO
35884916
Sídlo
Letisko M. R. Štefánika -, 82311 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
12.06.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
14.06.2022 - 12.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že v niektorých prípadoch bola základná finančná kontrola vykonaná formálne a nebol overený súlad finančnej operácie s relevantnými dokladmi (zmluva, smenový list), kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

IČO
17331927
Sídlo
Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
05.06.2022 - 06.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Stanovenie požiadaviek na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti nad rámec zákona pri zákazke s nízkou hodnotnou na obstaranie bezpečnostnej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
21.06.2022 - 11.12.2022
Stav kontroly
Ukončená

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
14.06.2022 - 14.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepredložil doklady preukazujúce vykonanie základnej finančnej kontroly pred uzatvorením zmlúv. Uvedené konanie viedlo k uzatvoreniu zmluvy č. 90/KP/2020 v zmluvnej cene 144 828,00 eur bez DPH napriek tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača bola vo výške 143 934,00 eur bez DPH a k uzatvoreniu zmluvy č. 89/KP/2020 v zmluvnej cene 115 147,20 eur bez DPH napriek tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača bola vo výške 113 716,80 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2019 a 2020 vyžadoval predloženie certifikátov na obsluhu C4
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2019 a 2020 stanovil krátke lehoty na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri obstarávaní strážnej služby v závodoch a v obilných silách v rokoch 2019 a 2020 rozdeľoval zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

TRANSPETROL, a.s.

IČO
31341977
Sídlo
Šumavská 38, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
21.06.2022 - 12.12.2022
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
15.05.2022 - 24.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v predloženej dokumentácií nemal a neevidoval príslušné dokumenty týkajúce sa určenia PHZ k uzatvorenej rámcovej dohode a teda nepostupoval v zmysle § 6 ods.18 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neupravil termíny realizácie diela v čiastkovej zmluve, resp. neodstúpil od zmluvy, nepostupoval v súlade s podmienkami článku 2 čiastkovej zmluvy ČZ/2019/2669/I/FAF/OCOZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že pri aktualizácií podmienok „historických“ zmlúv a uzatváraním dodatkov k už existujúcim „historickým zmluvám“ nerealizoval procesy verejného obstarávania, nepostupoval v súlade s §10 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého: „ ... Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania..“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že prečerpal a uhradil dodávateľovi strážnych služieb o 228 505,22 eur viac, ako bol stanovený limit RD, postupoval v rozpore so zmluvnými podmienkami RD.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že pokračoval vo využívaní služieb spoločnosťou SIA – Security Industry Authority s. r. o., ktorá poskytovala služby SBS, nad rámec dohodnutého limitu RD, nepostupoval v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň v nadväznosti na to došlo v zmysle § 31 ods.1 písm. j) k porušeniu finančnej disciplíny z dôvodu nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal pre potreby sledovania nákladov na ochranu objektov (strážnu službu) vytvorený analytický účet 518 024 – Ochrana objektov, v súlade s § 5 ods. 1 písm. m) postupmi účtovania. Na tento účet účtovali náklady súvisiace s ochranou objektov organizačné jednotky UK s výnimkou Vedeckého parku UK, ktorý ako objednávateľ strážnych služieb účtoval na účet 518 099-Ostatné služby okrem uvedených.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že zaradil nenainštalovaný a nefunkčný majetok – turnikety na majetkový účet 021 – Budovy, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a súčasne § 26 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého, dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 25 ods. 2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na FaF v uvedených prípadoch nevykonal ZFK pre proces schválenia pripravovanej finančnej operácie. V prípadoch dodania výkonu strážnej služby nad zmluvne dohodnutý rozsah, vykonal ZFK pre proces schválenia úhrady zrealizovanej finančnej operácie tak, že neoveril súlad finančnej operácie s uzatvorenou ČZ, čím konal v rozpore čl. 6 ods. 1 Smernice o finančnej kontrole a vnútornom audite a § 7 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil dodatok k zmluve na zabezpečenie pripojenia objektov prostredníctvom EZS z roku 2015 v CRZ, postupoval v rozpore s § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v zverejnených informáciách neuviedol popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, konal v rozpore § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
05.06.2022 - 06.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nezabezpečenie včasného vyhlásenia VO po uplynutí účinnosti predchádzajúcej zmluvy o poskytovaní strážnej služby a vykonávanie stráženia len na základe objednávok na poskytnutie strážnej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Predložená dokumentácia z obstarávania bezpečnostných služieb neobsahovala v šiestich prípadoch dokumentáciu o spôsobe určenia PHZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Základná finančná kontrola bola v jednom prípade pri dodávateľskej faktúre vykonaná formálne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť