Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2021/1061
Názov:
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť komplexnosť nastavenia systému riešenia problematiky železničných priecestí a vplyv moderni
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - 2020
Termín kontroly
02.05.2021 - 29.07.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Projekt Zvýšenie zabezpečenia priecestí – Biznis projekt 09/2017 bol schválený bez preukázania finančného krytia, časového harmonogramu realizácie železničných priecestí a nemal stanovené merateľné ukazovatele. NKÚ SR na základe uvedených skutočností konštatuje, že predmetný projekt nebolo možné vyhodnotiť.KP bol schválený bez finančného krytia, časového harmonogramu realizácie železničných priecestí a nemal stanovené merateľné ukazovatele. NKÚ SR na základe výsledkov plnenia programu riešenia problematiky železničných priecestí konštatuje, že nedošlo k naplneniu cieľov stanovených v uznesení vlády SR.Realizácia priecestí neprebieha v súlade s plánovanými etapami projektu Zvýšenie zabezpečenia priecestí – Biznis projekt č. 09/2017. NKÚ SR identifikoval riziko, že realizácia priecestí nebude ukončená v termíne stanovenom v Biznis projekte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť