Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2010/0002
Názov:
Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

IČO
36672297
Sídlo
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V ŽoP č. 21W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti a nesprávne uvedený kumulatívny výdavok vzťahujúci sa k tejto žiadosti. V ŽoP č. 41W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti, pomer financovania zo zdrojov EÚ, ŠR SR a KP a nesprávne uvedený výdavok nadrámec Finančného memoranda. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V ŽoP č. 21W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti a nesprávne uvedený kumulatívny výdavok vzťahujúci sa k tejto žiadosti. V ŽoP č. 41W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti, pomer financovania zo zdrojov EÚ, ŠR SR a KP a nesprávne uvedený výdavok nadrámec Finančného memoranda. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Monitorovacia správa č. 2/2003 a ročná správa za rok 2003 boli zaslané po zmluvne stanovenom termíne.(počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V šiestich prípadoch nebol Plán predkladania žiadostí o platbu predložený v zmluvne stanovenom termíne. (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V šiestich prípadoch nebol Plán predkladania žiadostí o platbu predložený v zmluvne stanovenom termíne. (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Ročný prehľad o účtovaní finančných prostriedkov projektu k 31.12.2004 nebol zaslaný v zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Prehľad publicity za 1. polrok 2007 nebol zaslaný v zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V ŽoP č. 21W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti a nesprávne uvedený kumulatívny výdavok vzťahujúci sa k tejto žiadosti. V ŽoP č. 41W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti, pomer financovania zo zdrojov EÚ, ŠR SR a KP a nesprávne uvedený výdavok nadrámec Finančného memoranda. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V ŽoP č. 21W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti a nesprávne uvedený kumulatívny výdavok vzťahujúci sa k tejto žiadosti. V ŽoP č. 41W v časti G bol nepsrávne uvedený výdavok tejto žiadosti, pomer financovania zo zdrojov EÚ, ŠR SR a KP a nesprávne uvedený výdavok nadrámec Finančného memoranda. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36252484
Sídlo
Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

povinnosťou obstarávateľa bolo do siedmych dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručiť všetkým uchádzačom, ktorí preložili ponuky v lehote na otváranie obálok, záznam z otvárania obálok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže neobsahovala kompletný zoznam všetkých uchádzačov, neobsahovala porovnanie neprijatých ponúk uchádzačov s úspešnou ponukou a to osobitne za každého uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže neobsahovala kompletný zoznam všetkých uchádzačov, neobsahovala porovnanie neprijatých ponúk uchádzačov s úspešnou ponukou a to osobitne za každého uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
povinnosťou obstarávateľa bolo do siedmych dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručiť všetkým uchádzačom, ktorí preložili ponuky v lehote na otváranie obálok, záznam z otvárania obálok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže neobsahovala kompletný zoznam všetkých uchádzačov, neobsahovala porovnanie neprijatých ponúk uchádzačov s úspešnou ponukou a to osobitne za každého uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže neobsahovala kompletný zoznam všetkých uchádzačov, neobsahovala porovnanie neprijatých ponúk uchádzačov s úspešnou ponukou a to osobitne za každého uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP neuhradil svoj podiel na spolufinancovaní projektu na účet FM v dohodnutej lehote (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KP nepredkladal cash flow projektu v dohodnutých lehotách (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KP nepredložil v dohodnutých lehotách štvrťročnú monitorovaciu správu, výročnú správu, a ročný prehľad o účtovaní finančných prostriedkov projektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KP nezabezpečil poistenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KP nepredložil do jedného mesiaca po podpise zmluvy plán publicity (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

konečný prijímateľ nedodržiaval lehotu pri uhrádzaní príspevku na účet pre finančné memorandum (počet porušení: 36)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ nedodržiaval lehotu pri uhrádzaní príspevku na účet pre finančné memorandum (počet porušení: 36)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
projektový manažér nemal vymenovaného zástupcu v prípade svojej práceneschopnosti alebo dovolenky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nedodržal § 33 ods. 1 a § 35 ods.1 Opatrenia MF SR č. 24054/2003-92 tým, že účtovne nezaradil majetok v období, kedy mu bol odovzdaný do užívania a ktorého užívanie povolil príslušný stavebný úrad.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
konečný prijímateľ nedodržal 14-dňovú lehotu pri zasielaní návrhov zloženia výberovej komisie pred plánovaným začiatkom vyhodnotenia tendra.(počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ niektoré štvrťročné monitorovacie správy predložil po zmluvne stanovenom termíne (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ niektoré štvrťročné monitorovacie správy predložil po zmluvne stanovenom termíne (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ predložil ročný prehľad o účtovaní finančných prostriedkov za rok 2005 po zmluvne stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ nedodržal termíny predloženia správ cash flow (CF)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ nedodržal termíny predloženia správ cash flow (CF)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
mesačný cash flow neobsahoval povinné pospisy projektového manažéra a osoby zodpovednej za finančnú kontrolu .
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ nepripravil plán publicity do jedného mesiaca od podpisu zmluvy a nepredložil ho implementačnej agentúre.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ predložil plán publicity po termíne. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ predložil plán publicity po termíne. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ predložil plán publicity po termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
konečný prijímateľ nepredložil štvrťročnú monitorovaciu správu, doklad predložení k ročnej správe a doklad o predložení plánu publicity za I. polrok 2007 a za II. polrok 2009. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že porušil v uvedených prípadoch pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. (počet porušení: 67)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
uchádzači o tender nepoukázali v rámci verejného obstarávania tendrové zábezpeky na účet končeného prijímateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené
Späť