Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2013/1040
Názov:
Kontrola vybraných ukončených dopravných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zákonnosť a správnosť financovania a dôvody nárastu výšky nákladov na vybrané železničné pr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
30.09.2013 - 09.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V predloženej dokumentácii ŽSR sa nenachádzajú kópie/rovnopisy menovacích dekrétov, ktoré si jednotliví členovia prevzali od obstarávateľa. Obstarávateľ nearchivoval kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dokumentácii sa nenachádzali vonkajšie obálky z troch doručených ponúk, a to z ponuky Uchádzača č. 2, č. 3 a č. 4, preto nebolo možné overiť, či boli obstarávateľovi tieto ponuky doručené v súlade s 39 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého, cit.: „Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje a) poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže...“ a v súlade s časťou IV Predkladanie ponuky, bod 18. 5 súťažných podkladov, cit.: „Ponuka musí byť podaná v dvoch samostatne zapečatených obálkach“, 18.5.1, cit.: „Vonkajšia obálka bude obsahovať: a) názov a adresu obstarávateľa, b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny), c) upozornenie „Súťaž – Neotvárať!“, d) heslo súťaže „Teplička“.“ Kontrola NKÚ SR zistila, že obstarávateľ ŽSR nearchivoval kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V predloženej dokumentácii sa nenachádza žiadny dokument, ktorý by preukazoval, že obstarávateľ túto povinnosť podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote splnil, a teda obstarávateľ nepostupoval v súlade s hore uvedeným ustanovením zákona o verejnom obstarávaní a súťažnými podkladmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obstarávateľ zaslal informáciu o plnení zmluvy až 77 dní od podpísania Dodatku č. 1., čím nesplnil povinnosť zaslať túto informáciu najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku, tak ako je to stanovené v § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o plnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky, a o uzavretí dodatku k takejto zmluve.“
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III. 2. 3) Technická spôsobilosť, § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov“ a § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „osvedčenie manažéra bezpečnosti a odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 55 zák. č. 164/1996 Z. Z. o dráhach a o zmene a zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších (vydané na základe preskúmania Úradom pre reguláciu železničnej dopravy), oprávnenie podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na činnosti na vyhradených technických zariadeniach alebo oprávnenie podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti, doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky MPSaR č. 718/2002 Z. z. a v zmysle úpravy FMD 33/1978 Zb. (č. 19 022/78 z 25. 9. 1978) aj s menovitým zoznamom osôb, osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre EPS v zmysle § 11 ods. 9 zák. č 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, doklad – osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. aj s menovitým zoznamom osôb.“ Podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona. (2) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti“. Nakoľko obstarávateľ v predmetnom oznámení vyžadoval od záujemcov konkrétne povolenia vydávané alebo osvedčované slovenskými orgánmi, ktorými zvýhodňoval záujemcov so sídlom na území Slovenskej republiky, teda vnútroštátne hospodárske subjekty, čím vopred obmedzil, resp. vylúčil účasť zahraničných záujemcov. Kontrola NKÚ SR zistila, že obstarávateľ ŽSR v predmetnom oznámení neumožnil zahraničným záujemcom v rámci preukazovania podmienok účasti predložiť rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v krajine sídla uchádzača, teda ekvivalent požadovaných dokladov, t.j. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ/obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III. 2. 3) Technická spôsobilosť, cit.: „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov“ Podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinný pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona. (2) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti“. Nakoľko obstarávateľ v predmetnom oznámení vyžadoval od záujemcov konkrétne povolenia vydávané alebo osvedčované slovenskými orgánmi, ktorými zvýhodňoval záujemcov so sídlom na území Slovenskej republiky, teda vnútroštátne hospodárske subjekty, čím vopred obmedzil, resp. vylúčil účasť zahraničných záujemcov. Kontrola NKÚ SR zistila, že obstarávateľ v predmetnom oznámení neumožnil zahraničným záujemcom v rámci preukazovania podmienok účasti predložiť rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v krajine sídla uchádzača, teda ekvivalent požadovaných dokladov, t.j. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obstarávateľ nearchivoval kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V dokumentácii sa nenachádzali obaly z dvoch doručených ponúk, a to z ponuky Uchádzača č. 1 a č. 4, preto nebolo možné overiť, či boli obstarávateľovi tieto ponuky doručené v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého, cit.: „Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje a) poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže...“ a v súlade s časťou IV Predkladanie ponuky, bod 18. 5 súťažných podkladov, cit.: „Ponuka musí byť podaná v dvoch samostatne zapečatených obálkach“, 18.5.1, cit.: „Vonkajšia obálka bude obsahovať: a) názov a adresu obstarávateľa, b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny), c) upozornenie „Súťaž – Neotvárať!“, d) heslo súťaže „Teplička“.“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obstarávateľ zaslal Úradu pre verejné obstarávanie informáciu o plnení zmluvy k uzavretému Dodatku č. 1 až 27 dní od podpísania Dodatku č. 1. a informáciu o plnení zmluvy k uzavretému Dodatku č. 3 nezaslal vôbec, čím nesplnil povinnosť zaslať túto informáciu úradu najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku, tak ako je to stanovené v § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o plnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky, a o uzavretí dodatku k takejto zmluve.“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III. 2. 3) Technická spôsobilosť, § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní vyžadoval od záujemcov, cit.: 7.3. § 28 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač musí dokladovať, že bude mať k dispozícii výhybkovú podbíjačku so synchronizovaným zdvihom bočnej vetvy s kontrolou geometrickej polohy koľaje. Uchádzač pre uvedený stroj predloží doklad dráhového vozidlá o technickej spôsobilosti na prevádzku podľa § 5 zák. č. 164/1996 Z. z. NR SR o dráhach a o zmene zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Povolenie uviesť do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR"), 7.4. Iné doklady - doklady o odbornej spôsobilosti týkajúce sa realizácie stavebných prác, a to oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 55 zák. č. 164/1996 Z. z. NR SR o dráhach a o zmene zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (vydávané na základe preskúmania Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Bližšie informácie na internetovej adrese http://www.urzd.sk/). Požadujú sa oprávnenia na montáž a rekonštrukciu určených technických zariadení definovaných v § 54 ods. 1 zák. č. 164/1996 Z. z. v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Uchádzač predloží oprávnenie na: - elektrické inštalácie železničných dráh bez obmedzenia napätia vrátane pevných trakčných zariadení a elektrického železničného zabezpečovacieho zariadenia. Toto oprávnenie možno nahradiť týmito oprávneniami na: - elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie prevyšuje 1 000 V AC (striedavé napätie) a - elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie prevyšuje 1 500 V DC (jednosmerné napätie) a - pevné trakčné zariadenia železničných dráh a - elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia, - oblúkové zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, - zváranie koľajníc termitom.“ Na verejné obstarávanie sa vzťahujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (ďalej len „smernica č. 2004/17“). Podporne sa na toto verejné obstarávanie vzťahujú tiež ustanovenia všeobecnej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej len „smernica č. 2004/18“), na ktoré odkazuje osobitná smernica č. 2004/17. Smernica č. 2004/17 v odseku 9 odôvodnenia uvádza, že koordinácia zadávania zákaziek „vychádza z požiadaviek vyplývajúcich z článkov ... a 49 Zmluvy o ES, konkrétne zo zásady rovnakého zaobchádzania, pričom zásada nediskriminácie nie je nič iné, len osobitný výraz pre túto zásadu, ďalej zo zásady vzájomného uznávania, zásady primeranosti, ako aj zásady transparentnosti.“. Zásada nediskriminácie je potom potvrdená aj v samotnom článku 10 smernice č. 2004/17/ES, na základe ktorého „verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne“ Obe uvedené smernice boli prebraté do zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinný pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona. (2) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti“. Ďalej sa v hore uvedenom rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie konštatuje, cit.: „z prípadovej praxe Súdneho dvora vyplýva, že v oblasti verejného obstarávania článok 49 Zmluvy o založení ES vyžaduje nielen zrušenie akejkoľvek diskriminácie poskytovateľov služieb usadených v inom člens
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola NKÚ SR zistila, že obstarávateľ nepostupoval v súlade s ustanovením § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a s bodom 18.6.1 súťažných podkladov, z dôvodu, že vrátil Uchádzačovi č. 2 originál potvrdenia bankovej záruky dňa 06. 08. 2009, teda 1 deň po uplynutí lehoty na uvoľnenie zábezpeky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť