Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2022/1070
Názov:
Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť naplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2020
Termín kontroly
02.02.2022 - 02.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KZ č. 1: Neprítomnosťou viac ako tretiny členov TPS pre oblasť vzdelávania na jej zasadnutí 03.07.2018 nebol dodržaný čl. 6 ods. 3 štatútu poradnej komisie, podľa ktorého je organizačná zložka komisie uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov. Z 33 účastníkov na prezenčnej listine bolo 20 prítomných, 8 ospravedlnených a 5 neprítomných bez ospravedlnenia. Prítomných malo byť minimálne 22 účastníkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KZ 2: Spomedzi štyroch inštitúcií, ktoré v procese vyhodnocovania indikátorov poskytovali úradu potrebné dáta - CVTI, MPC, NÚCEM a ÚPSVaR - nemali v TPS pre oblasť vzdelávania pri príprave AP na roky 2016 - 2018 zastúpenie tri - CVTI, NÚCEM a ÚPSVaR. Spomedzi piatich inštitúcií, ktoré v procese vyhodnocovania indikátorov poskytovali úradu potrebné dáta - CVTI, ŠÚ, MPC, NÚCEM a ÚPSVaR - nemali v TPS pre oblasť vzdelávania pri príprave AP na roky 2019 – 2020 zastúpenie dve - CVTI a ÚPSVaR. Uvedená skutočnosť sa prejavila v nastavení takých výsledkových ukazovateľov – indikátorov, ku ktorým neboli k dispozícii údaje potrebné na ich vyhodnotenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
KZ č. 3: RPS v roku 2018 nezasadala, čím nebol dodržaný čl. 3 ods. 3 písm. c) štatútu poradnej komisie, podľa ktorého RPS prerokováva a schvaľuje výsledné materiály a výstupy TPS, v tomto prípade jednotlivé AP na roky 2019 – 2020. Splnomocnenec ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v SR, stojaci na čele ÚSVRK v celom procese implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia Stratégie 2020 plnil úlohu koordinačného orgánu bez zodpovednosti za napĺňanie cieľov Stratégie 2020 a bez vynucovacej právomoci voči jednotlivým rezortom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KZ č. 4: Preverením AP pre oblasť vzdelávania na roky 2016 – 2018 a 2019 – 2020 bolo zistené, že indikátory k čiastkovým cieľom nemali stanovené východiskové ani cieľové hodnoty. Východiskové a cieľové hodnoty indikátorov mali slúžiť na objektívne posúdenie prínosu Stratégie 2020 a splnenia jej cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
KZ č. 5: Preverením AP na roky 2016 – 2018 a 2019 – 2020 bolo zistené, že obsahovali aj také indikátory, ku ktorým neboli dostupné dáta. ÚSVRK, ako koordinátor plnenia Stratégie 2020 a subjekt zodpovedný za jej monitorovanie a hodnotenie, neurčil subjekty zodpovedné za systematický zber údajov k nastaveným indikátorom AP na roky 2016 – 2018 a 2019 – 2020.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
KZ č. 6: Preverením monitorovacej správy za rok 2018 k AP na roky 2016 – 2018 pre oblasť vzdelávania bolo zistené, že zo 62 v nej uvedených výstupových ukazovateľov neboli plánované hodnoty na rok 2018 uvedené pri 18 ukazovateľoch a pri ôsmich ukazovateľoch neboli uvedené dosiahnuté hodnoty. Napriek tomu bolo päť z takýchto aktivít vyhodnotených ako „splnená/plní sa priebežne“. Rovnakým spôsobom boli hodnotené aktivity v monitorovacích správach za roky 2016 a 2017.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
KZ č. 7: Poskytovaním monitorovacích informácií na zasadnutiach TPS pre monitorovanie a hodnotenie len raz ročne, resp. v rokoch 2020 – 2021 len e-mailom nebol dodržaný čl. 1.1 Formy a procesy monitorovania, časť Spôsob poskytovania informácií a časový interval Metodického dokumentu Monitorovanie a hodnotenie Stratégie 2020, podľa ktorého priebežné informácie z monitorovania a hodnotenia Stratégie 2020 budú poskytované v rámci zasadnutí TPS pre monitorovanie a hodnotenie minimálne dvakrát do roka a operatívne podľa potreby. TPS pre monitorovanie a hodnotenie zasadala v rokoch 2017 – 2019 v 12. mesiaci, kým monitorovacie správy za roky 2016 – 2019 boli predložené na rokovanie vlády v mesiacoch máj – august, čiže vláda bola s nimi oboznámená skôr ako TPS pre monitorovanie a hodnotenie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KZ č. 8: TPS pre monitorovanie a hodnotenie nevyužívala svoje kompetencie dostatočne, keď z jej zasadnutí v rokoch 2017 – 2019 a z jej mailovej komunikácie v roku 2020 neboli navrhnuté opatrenia pre zlepšenie stavu plnenia Stratégie 2020 a jej AP v zmysle bodu 10., čl. 3a ods. 1 písm. b) opatrenia splnomocnenca č. 2/2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
KZ č. 9: V bode C.6. uznesenia vlády č. 1/2012 v znení uznesenia vlády č. 87/2017 bolo splnomocnencovi uložené vyhodnotiť Stratégiu 2020 v termínoch do 30.06.2019 a do 30.06.2021. V hláseniach o plnení úloh ÚSVRK uviedol, že vyhodnotenie vykonal formou vyhodnotenia indikátorov, ktoré je verejne dostupné na webovom sídle ÚSVRK a úlohy označil za splnené v termíne. NKÚ SR zistil, že tabuľky hodnôt indikátorov za roky 2018 a 2020, bez východiskových a cieľových hodnôt indikátorov a bez akéhokoľvek slovného alebo číselného vyhodnotenia súladu realizácie Stratégie 2020 so stanovenými cieľmi, bez analýzy príčin neplnenia a odporúčaní, nenaplnili znaky vyhodnotenia a nemali žiadnu výpovednú hodnotu. Externé hodnotenia Stratégie 2020, ktoré spĺňali uvedené znaky hodnotenia, boli zrealizované s oneskorením pol roka po termínoch daných uznesením vlády pre vyhodnotenie Stratégie 2020.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
KZ č. 10: ÚSVRK s kapacitami, ktorými disponoval v rokoch 2019 a 2020 nedokázal zabezpečiť realizáciu všetkých aktivít AP 2019 – 2020, čím napríklad aktivity (konkrétne aktivít č. 3.2.1. a 4.1.1) stanovené v Stratégii 2020 neboli zrealizované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť