Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2021/1031
Názov:
Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018,2019 a I.polrok 2020
Termín kontroly
25.02.2021 - 29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočtová rzerva vlády SR bola použitá na rozvoj športu, čo nebolo v súlade s účelom stanoveným v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtové rezervy sa vytvárajú na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ministerstvo financií nepreukázalo výber, zatrieďovanie a vyhodnotenie predložených žiadostí o poskytnutie dotácie. Proces výberu, zatrieďovania a vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie ministerstvo nemá upravené v žiadnom internom riadiacom akte.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Ministerstvo financií nemá zriadený odborný poradný orgán, ktorého úlohou by bolo zabezpečenie preukázateľného a transparentného vyhodnotenia žiadostí a spracovanie návrhov na poskytovanie dotácií v zmysle § 2 výnosu MF SR.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Ministerstvo financií v zmysle § 2 a § 3 výnosu MF SR zo zdrojov rozpočtovej kapitoly VPS poskytovalo obciam, VÚC a iným právnickým osobám dotácie, pričom s prijímateľmi neuzatváralo písomné zmluvy o poskytnutí dotácie, čím nebola zabezpečená transparentnosť ich poskytovania. Uvedeným postupom nebolo zabezpečené splnenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Príjemcovia dotácie k tlačivu na zúčtovanie neprikladajú v súlade s pokynom MF SR žiadne prílohy a neuvádzajú žiadne údaje o dokladoch z použitia dotácie. Nie je preukázané, že finančné prostriedky boli použité na určený účel a bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa o zúčtovaní dotácií k 31.decembru 2018 neposkytuje podrobnejší prehľad o zúčtovaných finančných prostriedkoch a je v nej nesprávne vykázaná suma použitých a nepoužitých dotácií za rok 2017. Obsah správy o zúčtovaní dotácií nie je upravený žiadnym interným riadiacim aktom MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy o zúčtovaní dotácií k 31.12.2019 a k 31.12.2020 neboli v období výkonu kontroly ešte vypracované. Termín vypracovania správy o zúčtovaní dotácií nie je stanovený v žiadnom internom riadiacom akte MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ministerstvo financií nevytvorilo finančné riadenie v rámci ktorého by zabezpečilo, okrem iného riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov predchádzalo porušovaniu zákona o finančnej kontrole, overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018,2019 a I.polrok 2020
Termín kontroly
25.02.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválenie, uvoľnenie a poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj športu v celkovej sume 2 121 900 eur z rezervy predsedu vlády SR nebolo v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa rozpočtové rezervy vytvárajú na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. k) cit. zákona, t. j. nedodržanie ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť