Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2017/1060
Názov:
Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financova
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
01.11.2014 do 31.12.2016
Termín kontroly
15.03.2017 - 21.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V záznamov z vykonania overenia na mieste vykonané PO k vybranej vzorke žiadostí, bolo uvádzané, že išlo o kontrolu a nie overenie (označenie kontrolovaného subjektu, zloženie kontrolnej skupiny, kontrolovaný subjekt, predmet vykonanej kontroly na mieste, kontrolované obdobie). Takto vyhotovený záznam je zmätočný, nakoľko nie je zrejmé, či boli vykonané overenia alebo kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záznamoch z overenia boli uvedené kontrolované obdobia od začiatku realizácie projektu do dňa vykonania overenia, t.j. približne 4 roky, s uvedením zamerania na konkrétnu projektovú aktivitu. Taktiež bolo uvedené v záznamoch z vykonaných overení na mieste, že kontroly/overenia boli vykonané v rámci 1 dňa (len v jednom prípade kontrola/overenie prebiehala 2 dní). Závery uvedené vo všetkých záznamoch z overenia na mieste boli veľmi všeobecné a nebol preukázaný rozsah ich overenia (čo skutočne bolo/nebolo overené/kontrolované). Z takto vypracovaných záznamov PO z vykonania overenia na mieste nebolo preukázané, ktoré skutočnosti kontrolné skupiny overili/kontrolovali a či uvedené závery z vykonaných overení na mieste boli správne vyhodnotené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vybranej vzorky Žiadostí o úhradu kontrolná skupiny zistila, že PO nedodržal stanovenú 15-dňovú lehotu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stanovenie 2 rôznych časových momentov pre použitie výmenného kurzu CHF/EUR v žiadosti o úhradu prvý kurz ECB platný ku dňu vystavenia žiadosti o úhradu a druhy kurz stanovený ECB v deň vyplatenia schválenej žiadosti o platbu na účet KP/sprostredkovateľa (deň odpísania prostriedkov z účtu PO).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidencia neoprávnene použitých prostriedkov neobsahovala všetky náležitosti v zmysle ods. 5 čl. 6a Smernice č. 13/2012. V evidencii neoprávnene použitých prostriedkov nie je uvedená jedna nezrovnalosť a pri jednej nezrovnalosti nie je správne uvedená dlžná suma.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vypracovanej Správy z overenia na mieste NKB ako aj jej príloh nebolo možné vyhodnotiť, či uvedené závery z vykonaného overenia na mieste boli správne vyhodnotené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PO mal povinnosť evidovať nezrovnalosti v evidencii nezrovnalostí, ktorá mala obsahovať najmä nasledovné údaje: názov programu, názov projektu, číslo príslušnej zmluvy, názov, sídlo a identifikačné číslo dlžníka, číslo Správa o zistenej nezrovnalosti, dátum vzniku dlhu, dlžná suma celkom a v členení podľa zdrojov, dátum úhrady dlhu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť