Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2016/1030
Názov:
Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

IČO
00151491
Sídlo
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bol zistený číselný nesúlad na účte 132 - tovar, ktorý v inventarizácii nebol zistený. Bol spôsobený skutočnosťou, že k obstarávacím cenám bola pripočítaná obchodná prirážka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uhradené projektové dokumentácie (z rokov 2007-2012) sú stále evidované na účte 042, práce neboli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vykonané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Do evidencie majetku nebola zaradená projektová dokumentácia, práce boli ukončené a zaradené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 278/1993 Z.z.
Zápis inventarizačnej komisie neobsahoval smernicou stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obsah faktúry sa nezhodoval s objednávkou a s popisom na likvidačnom liste
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Servisné zásahy boli vykonané skôr, ako bola predložená cenová ponuka a vystavená objednávka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Projektová dokumentácia nebola odovzdaná v dohodnutom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
Nedodržanie postupu stanoveného v smernici o obehu účtovných dokladov, ktorý sa týkal preskúmania a obehu faktúr, vystavenie sa riziku penalizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dva záznamy z prieskumu trhu neboli schválené vedúcim KNR SR tak, ako to určovala smernica o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica o verejnom obstarávaní obsahovala v časti priame zadanie výnimky, ktoré boli nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
07.02.2016 - 01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úprava účtovného stavu účtu 022 v hlavnej knihe o 430 664,90 eur bez prerokovania chýbajúceho inventarizovaného majetku v Škodovej komisii a bez vydania písomného návrhu o ďalšom riešení a naložení s ním (vyvedenie majetku z účtovnej evidencie).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 278/1993 Z.z.
Triedenie výdavkov na nesprávnych podpoložkách rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepreukázateľnosť účtovných záznamov pri faktúrach následnými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutie 12 mesačnej záručnej doby a pristúpenie na danú zmluvnú pomienku zo strany MPSVR SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nesprávne účtovanie nákladov na účtoch účtovnej triedy 5.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Viacero rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu neobsahovali označenie, identifikačné údaje o majetku a doklady o spôsobe naloženia s týmto majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
Úhrada nákladov na ocenenie súkromného nehnuteľného majetku bez jej dohodnutia zmluvnými stranami v zámennej zmluve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Ocenenie stavebných pozemkov vo vlastníctve SR v Bratislave cenami na úrovni 46 %, resp. 36,6 % prierných cien na trhu v danej lokalite v roku 2015 a ich výmena za súkromný nehnuteľný majetok v Pezinku v rámci zámennej zmluvy. Týmto konanímnebol zabezpečený predpokladaný možný výnos zo zámeny majetku štátu (stavebné pozemky), ktorého hodnota sa nedala exaktne vyčísliť.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Rozdielne stanovenie ceny za 1 m2 stavebných pozemkov až o 41 % v tom istom katastrálnom území (Modra) v neprospech štátu. Týmto konaním nebol zabezpečený možný predpokladaný výnos zo zámeny nehnuteľného majetku štátu (stavebné pozemky), ktorého hodnota sa nedala exaktne vyčísliť.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Uhrádzanie nákladov za nájom nebytových priestorov formou platobných poukazov namiesto faktúr spoločnosti, ktorá je zdaniteľnou osobou s prideleným IČ DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca pohľadávok štátu (MPSVR SR) sa neinformoval o stave a priebehu pohľadávok, aby rozhodnutia príslušných orgánov boli včas vykonané.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nevykonanie finančnej kontroly na mieste na základe neplnenia si povinností zo strany prijímateľa dotácií a ďalšie poukazovanie finančných prostriedkov subjektu v exekučnom konaní a ktorý bol následne zrušený a vymazaný z registra n. o.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neprerokovanie a odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky v Škodovej komisii MPSVR SR pri jej správe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nedodržanie postupu a povinností pri finančnom zúčtovaní dotácií so ŠR za rok 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie zákona o účtovníctve, keď kontrolovaný subjekt v nadväznosti na včastnosť zaraďovania majetku do užívania nepostupoval v súlade s opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie zákona o správe majetku štátu, keď kontrolovaný subjekt nemal vytvorený dostatočný právny systém ochrany hmotného majetku súvisiaceho s využitím centrálneho informačného systému, ktorý bol umiestnený a využívaný inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Slovenská akadémia vied

IČO
00037869
Sídlo
Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesúlad medzi textom v smernici o inventarizácii s textom v ust. § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebola vykonaná inventarizácia pri všetkom majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesúlad § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dohoda o prac.činnosti bola uzatvorená na viac ako na 12 mesiacov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V 5 dohodách o vykonaní práce nebol uvedený dátum podpisu dohody
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb., 311/2001 Z.z.
nesprávne účtovanie nákladov na účtoch účt. triedy 5
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyhotovenie požiadaviek na nákup materiálu, služieb a prác
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
objednávky neboli úplné,nemali vykonanú predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nesprávne zatriedenie výdavku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
faktúry, účtovné doklady neobsahovali ďalšie preukázateľné, doplňujúce doklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
SAV nezverejnila na webovom sídle žiadnu objednávku od januára 2016
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 523/2004 Z.z.
faktúrované paušálne služby neboli zmluvne dohodnuté, chýbal doklad preukazujúci vykonanú službu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
k faktúre nebola predložená objednávka ani zmluva, na základe ktorej bola služba vykonaná
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie podmienok zmluvy o prenájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 27.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole zmluvných vzťahov, SŠHR SR v 11 prípadoch dala do užívania majetok štátu ešte pred účinnosťou platnej zmluvy, čím nevyužila všetky právne prostriedky na jeho ochranu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nesprávny spôsob nakladania s majetkom štátu bol zistený napríklad v prípade kontrolných pultov na lietadlá MiG - 29. Napriek tomu, že bolo v roku 2011 vydané rozhodnutie č. 17-OMRa PZ/2011 z 10. 03. 2011 o ich vyčlenení, do ukončenia kontroly nebolo rozhodnuté o spôsobe naloženia s uvedenými zariadeniami. Uvedený stav v nakladaní s majetkom štátu, keď od roku 2011 nebolo konané, bol v rozpore so zákonom o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nákupom väčšieho množstva stravných lístkov nad potreby organizácie v danom roku konal kontrolovaný subjekt nehospodárne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Plánovací proces v oblasti mobilizačných rezerv bol nekoncepčný, nenadväzujúci na predchádzajúce obdobia a svedčil o nejednotnosti požiadaviek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 82/1994 Z.z.
v 11 prípadoch bolo zistené oneskorené odoslanie zmlúv Úradu vlády SR na zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V 11 prípadoch bola zistená realizácia zmlúv pred dňom nadobudnutia ich účinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
21.02.2016 - 01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina preverila úplnosť zostavenia návrhu záverečného účtu za rok 2015 v zmysle smernice MF SR č. MF/23510/2014-31. Pri kontrole úplnosti zostavenia návrhu záverečného účtu kontrolná skupina zistila, že v časti II. Návrh záverečného účtu kapitoly v bode 1.2.2. sa mala v prípade rozdielu medzi rozpočtovanou sumou prostriedkov a skutočnosťou uviesť príčina tohto rozdielu a príjmy sa mali uviesť v členení za kapitolu a z toho za platobnú jednotku podľa programových dokumentov a finančných nástrojov. V skutočnosti tento rozdiel vznikol, avšak príčina tohto rozdielu nebola uvedená. Tým došlo k nedodržaniu časti II. Návrh záverečného účtu kapitoly bodu 1.2.2. smernica MF/23510/2014-31. Ďalej bolo preverené či ÚV SR postupoval v zmysle smernice MF SR č. MF/23511/2014-31 Podľa danej smernice mali byť prehľady pre hospodárenie s prostriedkami Európskej únie, resp. inými prostriedkami prijatými zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv ako aj správa majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a štátnych podnikoch zaslané na MF SR e-mailom do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Kontrolou bolo zistené, že tento termín nebol dodržaný a dané prehľady boli, po upozornení kontrolnou skupinou, zaslané na MF SR 28.04.2016. Podľa bodu 2.) danej smernice mali kapitoly predložiť podklad obsahujúci vyhodnotenia príjmov a uskutočnených výdavkov v príslušnom rozpočtovom roku a ak sa vykážu rozdiely medzi rozpočtovanou sumou prostriedkov a ich čerpaním, mali sa uviesť vecné príčiny daného rozdielu. Bolo zistené, že rozdiely medzi rozpočtovanou a čerpanou sumou boli vykázané, avšak príčiny tohto rozdielu uvedené neboli a týmto konaním nebol dodržaný postup uvedený v danej smernici. Pri kontrole správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu kapitoly voči údajom uvedeným v účtovných a finančných výkazoch k 31.12.2015 neboli zistené nezrovnalosti. Pri obsahovej kontrole návrhu záverečného účtu za rok 2015 kontrolná skupina zistila, že v bode 1.3.1.1. Výdavky úradu podľa ekonomickej klasifikácie v textovej časti 720 – kapitálové transfery bola nesprávne uvedená sumu upraveného rozpočtu. Namiesto sumy upraveného rozpočtu bola uvedená suma skutočného čerpania, išlo o formálny nedostatok a v tabuľkovej časti boli tieto sumy uvedené správne a sedeli na účtovné a finančné výkazy. Okrem uvedeného kontrolná skupina zistila, že ročná monitorovacia správa, ktorá tvorila prílohu 3 návrhu záverečného účtu bola vypracovaná, avšak nebola zaslaná v správnej štruktúre na MF SR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
ÚV SR mal predkladať údaje finančných výkazov v zmysle opatrenia MF/21513/2012-31. Kontrolná skupina zistila, že ÚV SR nedodržal niektoré termíny predkladania finančných výkazov a tým nebol dodržaný § 3 ods. a) a b) opatrenia MF/21513/2012-31. Zistenie sa týkalo v troch prípadoch FIN 1-12 a jedného prípadu FIN 5-04.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina skontrolovala doklady k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015. Pri kontrole inventúrnych súpisov kontrolná skupina zistila, že za dva sklady materiálu chýbali inventúrne súpisy a niektoré inventúrne súpisy neobsahovali všetky potrebné údaje, ktoré musí inventúrny súpis obsahovať. Tým nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Išlo hlavne o chýbajúce meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku; meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri kontrole inventarizačných zápisov kontrolná skupina zistila, že niektoré inventarizačné zápisy chýbali a niektoré neobsahovali všetky potrebné údaje, ktoré musí inventarizačný zápis obsahovať. Tým nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Išlo o chýbajúce obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvádzajú sídlo, chýbali podpisové záznamy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke. Inventúrne súpisy ako aj inventarizačné zápisy sa považujú za účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Tým, že neboli súčasťou inventarizácie došlo k nedodržaniu ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorý určuje účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zabezpečujúcim trvalosť účtovných záznamov. Okrem uvedeného boli počas kontroly inventarizácie zistené aj formálne nedostatky, ktoré boli k termínu výkonu kontroly k 02.05.2016 odstránené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚV SR mal predkladať údaje účtovných výkazov v zmysle opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 05. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Kontrolná skupina zistila, že krycí list individuálnej účtovnej závierky bol z časti nesprávne vyplnený, a to tým, že namiesto ulice a čísla ÚV SR vyplnil svoju právnu formu (rozpočtová organizácia). Ďalej kontrolná skupina zistila, že ÚV SR neuložil do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice súvahu a výkaz ziskov a strát v čase ako určuje vyššie spomínané opatrenie MF SR, a tým došlo k nedodržaniu § 1 ods. 3 bod a) predmetného opatrenia MF SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ZPC boli vykonávané verejnými dopravnými prostriedkami a zamestnanci kontrolovaného subjektu boli ubytovávaní prevažne za využitia služieb firmy ETN Slovakia, spol. s r.o., Bratislava. Subjektu boli tieto služby poskytované na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením ZPC tak, že na základe objednávky, bola vystavená ponuka z ktorej si kontrolovaný subjekt vybral ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Počas obstarávania služieb na zabezpečenie ZPC bolo zistené, že pri niektorých ZPC v rámci plánu ZPC, bolo možné dosiahnuť ekonomicky výhodnejšiu ponuku v prípade, že by sa letenky, resp. ubytovanie objednávalo pre všetkých účastníkov naraz, resp. vo väčšom časovom predstihu, resp. najvýhodnejším výberom dopravy a ubytovania. Pri ZPC č. 320 a 321 bolo zistené, že výdavky na cestovné do Paríža a späť a ubytovanie na 5 nocí na rovnakú aktivitu boli v prípade ZPC č. 320 v sume 1 634,96 EUR, resp. ZPC 321 v sume 1 067,47 EUR. Rozdiel vo výdavkoch bol 567,49 EUR a index navýšenia výdavkov bol 1,88. Podobne pri ZPC do Barcelony boli schválené ZPC Číslo dátum schválenia ZPC Miesto cesty trvanie cesty letenka vyúčtovanie začiatok koniec cena dátum objednania A porovnateľná rozdiel deň meškanie 139 14.04.15 Barc 27.04.15 30.04.15 408,71 17.04.15 3 305,71 103,00 12.05.15 9 301 19.06.15 Barc 28.06.15 04.07.15 502,20 28.06.15 9 305,71 196,49 14.07.15 7 322 19.06.15 Barc 28.06.15 04.07.15 393,71 22.06.15 3 305,71 88,00 09.07.15 4 323 01.06.15 Barc 29.06.15 03.07.15 305,71 18.06.15 17 305,71 0,00 14.07.15 8 324 01.06.15 Barc 29.06.15 03.07.15 305,71 18.06.15 17 305,71 0,00 10.07.15 6 325 01.06.15 Barc 29.06.15 03.07.15 305,71 18.06.15 17 305,71 0,00 10.07.15 6 548 30.09.15 Barc 18.10.15 21.10.15 250,27 05.10.15 5 250,27 0,00 04.11.15 11 549 30.09.15 Barc 18.10.15 21.10.15 250,27 05.10.15 5 250,27 0,00 04.11.15 11 595 28.09.15 Barc 01.11.15 07.11.15 584,80 20.10.15 22 250,27 334,53 18.11.15 8 596 28.09.15 Barc 01.11.15 07.11.15 584,80 20.10.15 22 250,27 334,53 18.11.15 8 Zdroj: ÚV SR doklady Legenda: XXX – ZPC vykonané na základe plánu ZPC; XXX rozdiel – rozdiel oproti najnižšej porovnateľnej referenčnej cene; A – počet dní, ktoré uplynuli od schválenia ZPC do ponuky letenky; meškanie – počet pracovných dní, ktoré uplynuli do ukončenia pracovnej cesty po jej vyúčtovanie.; ceny sú uvedené v EUR ZPC č. 548 a 549 a ZPC č. 595 a 596 boli schválené v priebehu troch dní pričom na cestu schválenú o 2 dni skôr boli letenky objednávané neskôr o 17 dní. Rozdiel v cene jednej letenky bol 334,53 EUR, čo je predraženie letenky o 134%, t.j. cena 2,34 letenky so ZPC 548 a 549. Lepšou organizáciou objednávania služieb mohlo prísť k úspore výdavkov na letenky spolu za cesty do Barcelony minimálne v sume 1 056,55 EUR. Podobne to bolo aj pri ZPC 32 – 34, 74 – 76, 159, 311 – 312, 382 – 386, 425 a 426, 492 a 493 a 532 a 533 všetky do Berlína. Rozdiel v ubytovaní medzi najnižšou dosiahnutou porovnateľnou cenou na 2 noci vo výške 218 EUR a najvyššou cenou 354 EUR bol 136 EUR, čo je navýšenie o 60,3 % oproti najnižšej skutočne dosiahnutej cene. Pri vyúčtovaní ZPC boli zistené ej porušenia zákona o cestovných náhradách. Číslo dátum schválenia miesto trvanie cesty účastník stravné vyúčtovanie Z K vyúčtované skutočné roz
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 283/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
ÚV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, vybavovania petícií a sťažností. Kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, zabezpečuje úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov. V rozpočte kapitoly 03 ÚV SR na rok 2015 boli zabezpečené rozpočtové prostriedky pre ÚV SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, Platobnú jednotku pre Operačný program Technická pomoc, príspevkové organizácie – NASES a Tanečné divadlo Ifjú Szivek. V rámci schváleného rozpočtu úrad zabezpečoval činnosť ďalších inštitúcií a projektov pre Kanceláriu predsedu vlády, Zboru poradcov, Kanceláriu podpredsedu vlády pre investície, Kanceláriu Bezpečnostnej rady vlády SR, Legislatívnu radu vlády SR, Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Program Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Súčasne plnil úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii. V oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ÚV SR zabezpečoval koordináciu plnenia cieľov vyplývajúcich z Národného strategického a referenčného rámca na rok 2015 vo vzťahu k Operačnému programu Technická pomoc - Horizontálne priority Informačná spoločnosť a Trvalo udržateľný rozvoj, koordinácia boja proti podvodom (OLAF), činnosť riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). V rámci finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu plnil ÚV SR funkciu Národného kontaktného bodu. Pri realizácii projektov v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce plnil ÚV SR funkciu Národného kontaktného bodu a Platobného orgánu. Výsledok hospodárenia kapitoly bol v EUR nasledujúci: Ukazovateľ rok 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť 2015 % k upravenému rozpočtu 1 2 3 4 5=4/3*100 Príjmy spolu 41 748 722 18 146 831 18 576 022 102,37 z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 40 888 722 17 286 831 17 286 831 100,00 Výdavky spolu bez mimorozpočtových 72 782 682 86 818 832 86 764 613 99,94 z toho: kryté prostriedky EÚ 40 952 459 47 234 151 47 232 877 99,99 Mimorozpočtové výdavky 0 0 0 0,00 Saldo príjmov a výdavkov - 31 033 960 - 68 672 001 - 68 188 591 99,30 z toho: z prostriedkov EÚ - 63 737 - 29 947 320 - 29 946 046 100,00 Zdroj: Návrh ŠZÚ kapitoly 03 ÚV SR za rok 2015 Zákonom o štátnom rozpočte bol pre rozpočtovú kapitolu ÚV SR schválený rozpočet príjmov a výdavkov. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 zaslalo MF SR listom MF/026958/2014-441 z 19.12.2014. Plnenie záväzných ukazovateľov bolo v EUR nasledovné: Záväzný ukazovateľ rok 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutočnosť 2015 % čerpania k schválenému rozpočtu k upravenému rozpočtu Príjmy 41 748 722 18 146 831 18 576 022 44,49 102,37 Výdavky celkom 72 782 682 86 818 832 86 764 613 119,21 99,94 z toho : Kapitálové výdavky 1 057 106 41 105 114 41 103 385 3 888,29 99,99 Bežné výdavky 71 725 576 45 713 718 45 661 228 63,66 99,89 v tom: Mzdy, platy a OOV 4 887 091 9 235 795 9 235 794 188,98 100,00 Zamestnanci 543 541 541 99,63 100,00 Zdroj: Návrh ŠZÚ kapitoly 03 ÚV SR za rok 2015 Ukazovateľ Celkové príjmy bol splnený na 102,37 %. Z celkových príjmov boli prijaté prostriedky z EU vo výške 17 286 831 EUR, čo predstavovalo 93,06 % celkových generovaných príjmov. Uk
Typ nedostatku: -
Kontrolou bolo zistené, že účtovné a finančné výkazy zostavené k 31.12.2015 neobsahovali významné nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky; Údaje o finančnej situácii, majetkovej pozícií a o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitoly uvedené v návrhu záverečného účtu kapitoly korešpondovali s údajmi účtovných výkazov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, ako aj finančného výkazu o plnení rozpočtu zostaveného k 31.12.2015.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole dokumentácie na zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou CBC fóra v novembri 2015 v Košiciach kontrolná skupina zistila, že v likvidačnom liste faktúry ÚV SR bola vykonaná oprava týkajúca sa bankových účtov. Tým, že nebol uvedený dátum opravy došlo k porušeniu ustanovenia § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tento nedostatok bol do ukončenia výkonu kontroly k 2.5.2016 odstránený. Pri kontrole Zmluvy o poskytnutí služby č. Z201520027_Z uzatvorenou medzi ÚV SR a Paxtravel s. r. o., kontrolná skupina zistila, že nebol dodržaný bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie, v ktorom sa okrem iného uvádzalo, že fakturácia bude vykonaná na základe skutočného počtu účastníkov spresneného minimálne 2 týždne pred konferenciou a na faktúre bolo potrebné uviesť jednotkové ceny za jednotlivé položky bez DPH, celkovú cenu bez DPH, celkovú cenu s DPH. Na súvisiacej faktúre č. 15010428 uhradenej vo výške 49 999 EUR neboli uvedené jednotkové ceny za jednotlivé položky, ale suma bola fakturovaná iba ako zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou CBC fóra ako celok. K faktúre bol priložený rozpis zabezpečených služieb. Tento rozpis v niektorých bodoch nesúhlasil, napr. pri jednotkovej cene, s technickou špecifikáciou predmetu Zmluvy. Z dokladov k fakturácii tiež nebolo jasné, koľko účastníkov sa skutočne akcie zúčastnilo, ani to, či kontrolovaný subjekt spresnil počet účastníkov v zmysle predmetnej zmluvy. Nesprávnym vystavením faktúry nebolo dodržané ustanovenie § 74 ods. 1 zákona o DPH, ktoré definuje obsah faktúry a dotknuté ustanovenie predmetnej zmluvy. Faktúra nemala byť uhradená a v zmysle zmluvy mala byť vrátená na prepracovanie. Prepočtom fakturácie kontrolnou skupinou bolo zistené, že fakturácia prebehla na stavy zadané obstarávateľom do elektronickej aukcie v auguste 2015. ÚV SR nespresnením počtu účastníkov a úhradou takejto faktúry bez zmluvných náležitostí nevynaložil finančné prostriedky v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Tým prišlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 222/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V rámci položky 637 – výdavky za služby poradenských služieb boli analyzované výdavky na služby za firmy KPMG Slovensko, s.r.o., Bratislava a Stengl, a.s., Bratislava. Firme KPMG Slovensko, s.r.o., Bratislava bolo uhradených celkom 3 574 232,11 EUR za podporu projektov, za zmluvy o dielo a poradenské služby prevažne pre Sekciu Centrálny koordinačný orgán. Firme Stengl, a.s., Bratislava bolo uhradených celkom 2 430 457,99 EUR za štúdie, poradenské a iné služby prevažne pre Sekciu operačných programov. Rozdelenie týchto prostriedkov na prvky jednotlivých programov bolo v EUR nasledovné: KPMG, Slovensko Podporné činnosti Úradu vlády 06P0201 229 823,27 Prioritná os 1Opatrenie 1.2 Hodnotenie a štúdie 06P0C02 2 595 668,12 Technická pomoc OPIS MF SR – ÚV SR 0A905 670 116,00 Stengl, a.s. Prioritná os 1Opatrenie 1.2 Hodnotenie a štúdie 06P0C02 603 836,35 Technická pomoc OPIS MF SR – ÚV SR 0A905 1 745 844,36 Zdroj: ÚV SR, KDF, fakturácia Podľa monitorovacej správy programovej štruktúry k dátumu 31.12.2015 za kapitolu 03 ÚV SR boli: o pre prvok 06P0201 určené: • cieľ č.1: „Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.“ a • cieľ č. 2: „Zabezpečiť plnenie notifikačnej povinnosti SR voči Európskej komisii – oznamovanie textov všeobecne záväzných právnych predpisov, do ktorých bola vykonaná transpozícia právnych aktov ES/EÚ v zmysle Zmluvy o pristúpení SR k EÚ“ Ukazovatele k obom cieľom boli stanovené typu „efektivity“ s mernou jednotkou „logická“. Pre rok 2015 boli stanovené a vyhodnotené nasledovne: • pre cieľ č. 1: hodnota plán „áno“, skutočnosť „áno“ • pre cieľ č. 2: hodnota plán nebola určená, skutočnosť „áno“ o pre prvok 06P0C02 určené: • pre cieľ č.1: „Cieľom je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa hlavy IV. všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.“ Ukazovateľ pre rok 2015 bol stanovený typu „efektivity“ s mernou jednotkou „logická“ a vyhodnotený pre cieľ č. 1 hodnota plán „áno“, skutočnosť „áno“. o pre prvok 0A905 bol určený iba • cieľ č. 2: „Vysoká efektívnosť a účinnosť intervencií OPIS“ Ukazovatele k cieľu boli stanovené typu „výsledku“ s mernou jednotkou „počet“. Pre rok 2015 boli stanovené a vyhodnotené nasledovne: • Ukazovateľ „Počet vytvorených štúdií“ hodnota plán nebola určená, skutočnosť „100“ • Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest“ hodnota plán nebola určená, skutočnosť „100“ Kontrolná skupina nemohla preskúmať hospodárnosť ani efektívnosť použitia týchto prostriedkov, pretože v príslušných programoch neboli stanovené ukazovatele, ktorými by bola merateľná. Ukazovatele boli stanovené tak ako bolo zistené a neumožňovali vyhodnotiť ako „efektívnosť“ tak ani „výsledok“. Ukazovatele výsledku za skutočnosť 2015 prvku 0A905 neboli uvedené v monitoringu správne. Vzhľadom k tomu, že kontrolná skupina zistila, že prílohu č. 3 k Návrhu záverečného účtu za rok 2015 netvorí Ročná monitorovacia správa za rok 2015, vyžiadala túto správu od ÚV SR vypracovanú v RIS najneskôr do 28.02.2016 v zmysle čl. 8 ods. 5 a 6 MP MF SR 5238. Podľa vyjadrenia ÚV SR predmetná ročná monitorovacia správa bola vypracovaná, ale nebola súčasťou návrhu záverečného účtu kapitoly. Počas výkonu kontroly bola táto správa pripojená k tomuto návrhu dodatočne. Kontrolou programovej štruktúry kapitoly 03 – ÚV SR bolo zistené, že viaceré prvky (ciele) uvedeného programu neobsahovali plánované merateľné ukazovatele. Napríklad: • 06P0102 – Podporné činnosti, ukazovateľ pre cieľ číslo 2 nebol stanovený; • 06P010M – Finančný mechanizmus EHP – plánovaný ukazovateľ cieľa „% kontrahovaných a vyplatených prostriedkov fondov“ nebol hodnotovo stanovený; • 06P010N –
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 , 523/2004 Z.z.
Kontrolná skupina skontrolovala fakturáciu od daného dodávateľa vo výške 19 195,06 EUR s DPH. Išlo o faktúry vyhotovené v rozmedzí od 27.01.2015 do 30.07.2015. Fakturované boli rôzne opravy a s nimi spojené práce. Na väčšinu uvedených opráv a prác boli vyhlásené Výzvy na prieskum trhu podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt oslovil zakaždým viac uchádzačov (poskytovateľov) a vždy poskytla najnižšiu cenu firma JA & MI, s. r. o., Bratislava. Faktúry boli vystavené na základe objednávok kontrolovaného subjektu. Pri kontrole faktúry č. 201508 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neuhradil faktúru v termíne splatnosti, ktorý bol 07.07.2015 ale uhradená bola 15.07.2015. Týmto konaním sa kontrolovaný subjekt vystavil hrozbe účtovania penále dodávateľom vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. Oneskorenou úhradou faktúr kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepreukázateľnosť účtovného dokladu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Pri uzatváraní zmluvy kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nebola dodržaná podmienka zmluvy o dielo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Úhrada za dodané spinky nad rámec zmluvy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nebola dostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovný doklad neobsahoval údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva podaného občerstvenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaradenie výdavku v rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K faktúre bola priložená iná zmluva, na ktorú bola odvolávka vo faktúre.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na predkladanie vyúčtovania po ukončení zahraničnej pracovnej cesty a zúčtovania preddavku na zahraničnú pracovnú cestu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Výber finančných prostriedkov z účtu nebol vložený do pokladne a následne vydaný ako preddavok na zahraničné pracovné cesty, zároveň vrátené preddavky neboli vrátené do pokladne ale boli priamo vkladané na účet.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtované sumy na účte 042.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie dokladovej inventúry účtu 042.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť