Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2015/1040
Názov:
Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2014
Termín kontroly
02.02.2015 - 30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe preverenej vzorky nezrovnalostí Certifikačný orgán nepredložil štvrťročné hlásenie v stanovených termínoch pri nasledujúcich nezrovnalostiach: • N21201247 bolo hlásenie zaslané 4 pracovné dni po termíne, • N21400697 bolo hlásenie zaslané 2 pracovné dni po termíne, • N21000464 a 20900010 boli hlásenia zaslané 1 pracovný deň po termíne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2014
Termín kontroly
- 30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Modul 1828 je jediným modulom IMS pre nahlasovanie nezrovnalostí týkajúcich sa OP v rámci NSRR 2007 – 2013. V kapitole 8.1 Manuálu nahlasovania nezrovnalostí je uvedené, že IMS pozostáva aj „z modulu 1831 pre nahlasovanie nezrovnalostí Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonať revíziu NZN a doplniť kontrolný list k nemu, zvážiť funkcionalitu exportu Národného zoznamu nezrovnalostí z ITMS a prepojenie systémov ITMS a IMS
Typ nedostatku: Iné
Späť