Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2012/1040
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na programy a projekty určené pre rómske komunity
Účel kontrolnej akcie:
Charakterizovať stratégiu a prístup štátu a samosprávy k fin.pomoci určenej pre rómsku komunitu v SR
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2004 - 2006
Termín kontroly
09.05.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Žiadna inštitúcia alebo orgán nemá ucelený prehľad o všetkých verejných financiách z ktorých sú financované programy zanerané priamo alebo nepriamo na rómske komunity
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Nie sú dostupné presné údaje o rómskom etniku, čím nie je možné sledovať skutočný objem verejných financií poskytnutých do oblasti na zlepšenie ich sociálneho postavenia a životných podmienok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Hodnotenie jednotlivých programov nie je dostatočné
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť