Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2014/1040
Názov:
Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať dodržiavanie povinností v oblasti hodnotenia a monitorovania operačných programov Národ
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
13.04.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Administratívna kontrola verejného obstarávania (AK VO) –dôslednejšie označovanie v kontrolnom zozname (KZ), či sa jedná o kontrolu pred podpisom alebo po podpise zmluvy, resp. pred/po podpise dodatku.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Urýchlenie procesu AK VO , ak by RO sám zasielal výzvu na doplnenie dokumentácie/odstránenie nedostatkov a výsledok AK VO priamo prijímateľovi.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V KZ uvádzať funkcie pracovníkov, ktorí sa podieľali na vypracovaní, schvaľovaní a potvrdzovaní KZ, ako aj ich zatriedenie do organizačného útvaru.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
SORO MK SR a SORO MF SR pri zasielaní výsledku AK VO prijímateľovi, nezasielajú toto na vedomie RO OPIS, ktorý kontrolu vykonal.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Nenaplnený stav administratívnych kapacít (AK) - SORO MFSR – k 30.6.2014 vykazuje SORO MFSR 35 zamestnancov oproti plánovaným 55.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť