Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-088/2012/1040
Názov:
Kontrola projektu zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dosiahnuté výsledky po realizáci
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2012
Termín kontroly
16.09.2012 - 17.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2012
Termín kontroly
16.09.2012 - 05.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neexistencia súhrnného písomného dokumentu upravujúceho povinnosti, úlohy a samotné postavenie organizačných zložiek zapojených do procesu ŠFM.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neprehľadnosť prijatých riadiacich dokumentov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neexistuje relevantná a vnútornými písomnými postupmi schválená dokumentácia (napr. vo forme podrobných kontrolných zoznamov) preukazujúca podrobné overenie jednotlivých súčastí žiadostí o platbu s uvedením hraničných termínov pre zamestnancov NKB a PO.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pre výkon kontroly na mieste ORIŠFM neexistuje samostatný dokument, ktorý zaznamenáva priebeh, zistenia a vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrole na mieste.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedodržanie lehoty schvaľovania žiadosti o platbu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Je potrebné z dôvodu prevencie a zníženia rizika vzniku nezrovnalostí zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov (školiace a vzdelávacie aktivity).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKB nemá zavedený žiaden systém monitorovania vývoja a stavu nezrovnalostí a nevedie Knihu dlžníkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť