Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2017/1031
Názov:
Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie účinnosti a efektívnosti zavedenia rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

IČO
30853788
Sídlo
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok.2017
Termín kontroly
03.08.2017 - 14.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt ako žiadateľ predkladá MPSVaR SR žiadosť o NFP. Po schválení tejto žiadosti sa vypracováva zmluva o poskytnutí NFP. V budúcnosti je potrebné, aby už v obsahu žiadosti a následne v zmluve na podporu projektov zvýšenia zamestnanosti boli zapracované konkrétnejšie merateľné ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné vyhodnocovať efektívnosť a účinnosť daného projektu
Vzhľadom k tomu, že projekty sú financované z verejných prostriedkov je potrebné robiť výber UoZ na RK tak, aby sa dôsledne posúdilo pri výbere RK ich ukončené vzdelanie podľa zamerania.
Pri výbere kurzov neboli zohľadnené voľné pracovné miesta na trhu práce.
Kontrolované subjekty vo svojej databáze neevidovali odbor, v ktorom sa UoZ zamestnali po ukončení RK.
Sledovanie a vyhodnocovanie percenta UoZ, ktorí sa vrátili do evidencie nebolo sledované.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

IČO
37847554
Sídlo
Ádorská 41, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok 2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

IČO
35556757
Sídlo
Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok.2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

IČO
37961217
Sídlo
Štefánikova tr. 88, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok 2017
Termín kontroly
15.08.2017 - 06.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

IČO
37937693
Sídlo
Slovenská 87, 08028 Prešov
Kontrolované obdobie
2014-1. polrok 2017
Termín kontroly
17.08.2017 - 22.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

IČO
37949608
Sídlo
Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok 2017
Termín kontroly
13.08.2017 - 29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

IČO
37916289
Sídlo
Šumperská 1, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok 2017
Termín kontroly
14.08.2017 - 06.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

IČO
37905473
Sídlo
Hurbanova 16, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2014-1.polrok 2017
Termín kontroly
19.09.2017 - 15.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Z-008201/2017/1031/JBA
Termín kontroly
08.08.2017 - 17.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V budúcnosti je potrebné, aby už v obsahu žiadosti a následne v zmluve na podporu projektov zvýšenia zamestnanosti boli zapracované konkrétnejšie merateľné ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné vyhodnocovať efektívnosť a účinnosť daného projektu (nielen REPAS-u, ale aj ďalších projektov). Projekty preverené kontrolou obsahovali len kvantitatívne merateľné ukazovatele, ako počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov (v členení muži, ženy, spolu) a počet osôb vyškolených v projekte. I keď plnenie tohto merateľného ukazovateľa za kontrolované obdobie bolo splnené nad 100 %, stanovené merateľné ukazovatele nepostačovali na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti daného projektu, čo je potrebné v nasledujúcom období v zmluvách zmeniť tak, aby sa prostredníctvom nich dala vyhodnotiť efektívnosť a účinnosť projektu.
Vyhodnocovať v monitorovacích správach poskytovanie príspevku na rekvalifikáciu samostatne (nie spolu s príspevkom na vybrané AOTP).
Kontrolou bolo zistené, že pri výbere kurzov neboli zohľadnené voľné pracovné miesta na trhu práce. Na zvýšenie efektívnosti a účinnosti NKÚ SR odporúča upraviť interné normy a pokyny tak, aby sa podporili rekvalifikačné kurzy zamerané predovšetkým na voľné pracovné miesta žiadané v danom regióne. Zohľadňovať takých UoZ, ktorí majú daný prísľub na uzatvorenie pracovného pomeru od konkrétneho zamestnávateľa a aby úrady práce schvaľovali také RK, ktorých rekvalifikácia by bola zameraná na oblasti, pri ktorých je v danom regióne predpoklad uplatnenia sa na trhu práce.
Vzhľadom k tomu, že projekty sú financované z verejných prostriedkov je potrebné robiť výber UoZ na RK tak, aby sa dôsledne posúdilo pri výbere RK ich ukončené vzdelanie podľa zamerania.
Posudzovanie UoZ pri výbere kurzov sprísnené a zároveň sa k nim pristupovalo individuálne (napr. neodsúhlasovať novým absolventom stredných a vysokých škôl základy v oblasti informatiky, jazykových kurzov, manažmentu a pod.). Pri výbere RK dať vyššie bodové ohodnotenie znevýhodneným UoZ, hlavne rizikovým skupinám: UoZ nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaným a UoZ s nižším vzdelaním. Na základe toho, že v rámci projektu REPAS bolo vyškolených UoZ s VŠ- vzdelaním (1., 2. a 3. stupeň VŠ) až 21,18 % v rámci celej SR,
Kontrolované subjekty vo svojej databáze neevidovali odbor, v ktorom sa UoZ zamestnali po ukončení RK. NKÚ SR pre zvýšenie účinnosti REPAS odporúča, aby bolo v databáze úradov práce povinne evidované, v akom odbore sa UoZ po ukončení RK – po vyradení z evidencie zamestnal, resp. v akom odbore si založil živnosť.
Za účelom preukázania efektívnosti a účinnosti vynaloženia verejných prostriedkov na projekt REPAS, NKÚ SR odporúča sledovať a vyhodnocovať v nadväznosti na absolvovanie RK percento UoZ, ktorí sa vrátili späť do evidencie .
Späť