Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2018/1110
Názov:
Sociálne služby pre seniorov
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV

IČO
42092434
Sídlo
Partizánska 1834/26, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programové vybavenie nie je dostupné pre zariadenia socialnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Špecializované zariadenia neboli zastúpené vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja. V okresoch Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota neboli zaregistrovaní poskytovatelia uvedeného druhu sociálnej služby. V kraji boli ŠZ alokované v siedmich okresoch z celkového počtu 13 okresov kraja.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
19.04.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

IČO
45740551
Sídlo
Veľká Dolina 138, 95115 Veľká Dolina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec

IČO
00651443
Sídlo
Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
23.04.2018 - 28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o.

IČO
45743347
Sídlo
Dargovských hrdinov 1734/60, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
11.04.2018 - 19.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

skreslenie informačnej schopnosti údajov vykázaných v účtovnej závierke z dôvodu nesprávneho účtovania úhrad klientov za starostlivosť zaplatených vopred
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neplnenie personálnych normatívov stanovených v § 9 ods. 3, resp. ods. 4 zákona o sociálnych službách v rokoch 2015 a 2016 po prepočte na registrovanú kapacitu zariadenia pre seniorov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
nekorektne a neúplne vykázané údaje o príjmoch a výdavkoch zariadenia pre seniorov v ročnom štatistickom výkaze o zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obmedzený sociálny a zdravotný komfort ubytovania klientov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o.

IČO
45739927
Sídlo
Jozefa Martinčeka 108/50, 01303 Varín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Dom seniorov

IČO
42116619
Sídlo
Juraja Holčeka 222/1, 94143 Dolný Ohaj
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
22.04.2018 - 23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Dom tretieho veku

IČO
30842344
Sídlo
Poloreckého 2, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.04.2018 - 02.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Domov Nálepkovo, n.o.

IČO
31257305
Sídlo
Letná 352/8, 05333 Nálepkovo
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
12.04.2018 - 21.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súlade so zákonom o sociálnych službách obec ako poskytovateľ sociálnej služby v rozsahu prenesených kompetencií garantuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, ako aj právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanoveným zákonom. Správna rada Uznesením č. 201/2017 („Zápisnica z 38. Zasadania SR DN, n.o, dňa 07.06.2017) schválila prednostné prijímanie občanov obce Nálepkovo v prípadoch, ak takáto požiadavka bude predložená zo strany obce, čo nie je v súlade so zákonom o sociálnych službách. Do ukončenia kontroly prípad prednostného prijatia občana obce Nálepkovo nenastal, resp. pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa poradovníka čakateľov nebolo zistené porušenie postupu pri prijímaní občanov do domova sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V prípadoch, že zariadenie pre seniorov, resp. špecializované zariadenie nemalo voľnú kapacitu DN nevydával oznámenie o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, resp. v špecializovanom zariadení na základe predchádzajúceho súhlasu fyzickej osoby so zaradením do poradovníka čakateľov, ktorá prejavila záujem zotrvať vo svojej komunite a aby sa zachovalo právo jej voľby. Kontrolovaný subjekt na web stránku do poradovníka zapísal meno žiadateľa s dátumom prijatia žiadosti, čo si mohol klient priebežne kontrolovať. Podľa nášho názoru, a najmä z dôvodu, že ide o klientov v dôchodkovom, t.j. vyššom veku s prípadnými zdravotnými a psycho-sociálnymi komplikáciami, je sledovanie poradovníka za web stránke nekomfortné. NKÚ SR odporúča po akceptovaní žiadosti vydať písomné oznámenie o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, resp. v špecializovanom zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt za sledované obdobie viedol osobitú evidenciu k uplatňovaniu pohľadávok, robil kroky na znižovanie evidovaných pohľadávok (po úmrtí plní povinnosť uplatnenia pohľadávky na príslušnom okresnom súde podľa trvalého bydliska zaslaním písomnosti – Záverečný list vyúčtovania majetku). Pohľadávky v sume 1 218,07 eur boli staršie (10 a viac rokov). Preto NKÚ SR odporúča možnosť ich vymoženia opakovaním preveriť, resp. vyžiadať nedoručené rozhodnutia o dedičstve za účelom ich konečného vysporiadania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Od 01.10.2018 bude účinná Vyhláška MZ SR č. 210/2016 Z. z. v platnom znení, ktorá bližšie definuje technické parametre, podmienky a požiadavky pre zariadenie sociálnych služieb. Kontrolovaný subjekt spracoval analýzu o stave plnenia legislatívnych požiadaviek a zistil nasledovné: • požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení (plocha jednoposteľovej izby najmenej 10 m2; plocha viacposteľovej izby na jedného ubytovaného najmenej 8 m2) nie sú splnené v 29 prípadoch z 34, čo predstavuje stav neplnenia požiadaviek na 85,29 %, • požiadavka na počet izieb v ubytovacích bunkách (v ubytovacej bunke najviac dve izby) nie je splnená v dvoch prípadoch (v jednom prípade sú v bunke štyri izby, a v druhom tri izby); • požiadavka na počet ubytovaných (v ubytovacej bunke najviac štyri lôžka) nie je splnená v štyroch prípadoch, keď v bunkách je ubytovaných 6 až 7 prijímateľov sociálnej služby; • požiadavka na základné vybavenie (stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl v každej izbe, stolička pre každého ubytovaného, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky) je splnená iba v troch prípadoch; Splnenie požiadaviek na ubytovacie zariadenia by znamenalo dopad na počet miest v zariadení, ktoré by pokleslo o 30 miest z celkových 67. Zároveň by neboli dostatočné finančné zdroje pre fungovanie zariadenia pre seniorov ani špecializovaného zariadenia (pokles zdroja príjmu o sumu cca 273 000,00 eur). Pri existujúcich nevyhnutných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou zariadenia splnenie zákonných povinností predstavuje veľké riziko pre existenciu zariadenia. Aj keď zodpovednosť za kvalitu sociálnej služby nenesie len poskytovateľ sociálnej služby, ale aj jej zakladateľ, podľa doterajších možností pre malú obec ako je Nálepkovo nie je možné rátať s finančnými zdrojmi z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
Poskytovateľ sociálnej služby bol držiteľom živnostenského oprávnenia, na základe ktorého dosahoval tržby z predaja služieb – rehabilitácia, tržby z predaja služieb – stravovanie a tržby za predaj tovaru. Poskytovateľ sociálnej služby podľa § 67a ods. 6 zákona o sociálnych službách musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s inou činnosťou. Tým, že kontrolovaný subjekt neviedol vo svojom účtovníctve oddelenie hlavnú činnosť od podnikateľskej činnosti nepostupoval v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán – bod 3.3 (pre rok 2017), bod 3.12 (pre rok 2016) ukladala povinnosť viesť príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností len v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, v účtovníctve oddelene od príjmov a výdavkov spojených s rôznymi službami alebo inou činnosťou poskytovateľa sociálnej služby a zabezpečiť, aby tento záväzok plnilo aj ním zriadené alebo založené zariadenie uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Kontrolovaný subjekt poskytoval sociálnu službu podľa § 35 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, resp. poskytovanie sociálnej služby potrebovali z iných vážnych dôvodov (zariadenie pre seniorov) a službu podľa § 39 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby (špecializované zariadenie). Poskytovateľ sociálnej služby nepostupoval v zmysle uvedeného, keď neviedol výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činnosť a ďalších činností pre každý druh poskytovanej služby oddelene (zvlášť nesledoval výdavky v špecializovanom zariadení a zvlášť v zariadení pre seniorov). Poskytovateľ sociálnej služby uvádzal údaje v ročnom výkaze o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01 prepočtom iba pomerovo podľa počtu prijímateľov poskytovanej služby k celkovému počtu prijímateľov sociálnej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje uvedené v ročnom výkaze o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01 za sledované obdobie neboli korektne a úplne vykázané podľa § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike okrem vyššie uvedeného aj z dôvodu neskôr vykonanej vnútornej kontroly. Boli upravené podľa skutočnosti, tiež na základe odporúčania audítora a záverečných prác pri uzatváraní účtov pri zostavovaní koncoročnej účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Zákon o sociálnych službách v ustanovení § 9 ods.3 (do 28.02.2017, od 01.03.2018 § 9 ods. 4) ukladal poskytovateľovi povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov vo vybraných druhoch zariadení. Prechodné ustanovenie zákona o sociálnych službách k úpravám účinným od 01.01.2018 posunulo povinnosť dodržania maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca (1,3) od 01.01.2019. Kontrolou prepočtu tejto povinnosti podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách bolo zistené, že špecializované zariadenie toho času tento personálny normatív neplní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Domov dôchodcov

IČO
30999839
Sídlo
Nám. hrdinov 12, 95633 Chynorany
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 22.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu pri správe pohľadávok bolo zistené, že v sledovanom období na nevymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti nevytvoril opravnú položku, čím nepostupoval v súlade s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 a zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie poskytovateľ sociálnych služieb nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých sa v rozpočte subjektu verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia. Zároveň kontrolovaný subjekt nekonal v zmysle opatrenia MF/010175/2004 - 42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vytvorený systém vnútornej kontrol, týkajúci sa vykonávania plánovaných a neplánovaných interných kontrol zameraných najmä na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb. Interná smernica nebola aktualizovaná v zmysle jednotlivých noviel zákonov, ktoré upravovali kontrolnú činnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
DD v priestoroch nadstavby nespĺňal všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (nedostatky v debarierizácii).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 532/2002 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolou postupov/procesov pri prijímaní klienta do zariadenia bolo zistené, že zriaďovateľ nemal upravené interné postupy o spôsobe evidencie žiadateľov a stanovené podmienky pre prijatie uchádzačov do zariadenia pre seniorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Domov dôchodcov Dolné Saliby

IČO
00352527
Sídlo
Dolné Saliby 786, 92502 Dolné Saliby
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.04.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci požiadaviek na vnútorné prostredie budov, bol kontrolou preverený aj Prevádzkový poriadok zariadenia pričom bolo zistené, že obsahuje údaje, ktoré nie sú zhodné so skutočným stavom v zariadení (lôžková kapacita jednotlivých izieb).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zariadenie sa organizačne členilo na päť úsekov (hospodársko-správny; stravovací; ošetrovateľsko-opatrovateľský, rehabilitačný a aktivít voľného času; údržbu; pomocné hospodárstvo). Úsek pomocného hospodárstva v kontrolovanom období nebol v prevádzke. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu už dlhšiu dobu neplní svoju funkciu, z čoho vyplýva potreba zmeny organizačnej štruktúry zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov Hertník n.o.

IČO
37886444
Sídlo
Hertník 90, 08642 Bartošovce
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepredkladal ŠÚ SR ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z.

IČO
42201772
Sídlo
Krivá 8, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov Močenok

IČO
35611421
Sídlo
Sv. Gorazda 955, 95131 Močenok
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zariadenie pripravovalo jedlá, aj pre obyvateľov obce Močenok, ktorí boli v dôchodkovom veku, avšak náklady na tieto obedy neboli odčlenené v rámci nákladov.
DD Močenok disponuje jedným výťahom, ktorý svojim rozmerom nepostačuje potrebám klientov, nakoľko sa do výťahu nezmestí lôžko.

Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73

IČO
31269371
Sídlo
Obchodná 73, 04424 Poproč
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 19.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona

IČO
00655724
Sídlo
Kasárenská 1A, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.04.2018 - 24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zariadení bola platná organizačná štruktúra, ktorá nespĺňala požiadavky prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách o počte prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

FOR REGION, n.o.

IČO
35583479
Sídlo
Nadabula 256, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Grandpark, nezisková organizácia

IČO
45741701
Sídlo
Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
11.04.2018 - 28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

koncepcia rozvoja sociálnych služieb nebola vypracovaná na základe komunitných plánov obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
koncepcia rozvoja sociálnych služieb neobsahovala vyhodnotenie materiálno - technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
nedostatočná sieť špecializovaných zariadení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.04.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NSK nevypracoval koncepciu na základe komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Z kontroly obsahového znenia koncepcie vyplýva, že okrem všeobecného vymedzenia jej platnosti na roky 2012 – 2017 neobsahovala časový plán realizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Priamo v koncepcii nebol uvedený spôsob vyhodnocovania plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Pokoj n.o.

IČO
45743851
Sídlo
Voderady 205, 91942 Voderady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
11.04.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PSK pri tvorbe koncepcie nespolupracoval s prijímateľmi sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb neobsahovala určenie personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na ich realizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Žiadosť o odkázanosť na sociálnu službu neobsahovala údaj o rodinnom stave.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

SENION, n.o.

IČO
42168571
Sídlo
S.Chalupku 9823/1B, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SENIOR CLUB STRIEBORNICA

IČO
42164877
Sídlo
Hoštáky 41, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SENIOR GARDEN n.o.

IČO
45733082
Sídlo
Kostolná 81/51, 93531 Horná Seč
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
19.04.2018 - 10.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle prílohy č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov je stanovená plocha izby na jedného ubytovaného vo viacposteľovej izbe v zariadeniach pre seniorov minimálne 8 m2 s termínom splnenia tejto požiadavky do 01.10.2018 v zmysle prechodných ustanovení § 15a ods. 3 uvedenej vyhlášky. Priestorové podmienky, t, j, minimálna plošná veľkosť izieb pre dvoch klientov 16 m2, nespĺňalo z celkového počtu 14 izieb sedem izieb umiestnených na poschodí, čo predstavuje podiel 50 %.

SENIOR n.o.

IČO
36084131
Sídlo
Vojka nad Dunajom 220, 93031 Vojka nad Dunajom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Senior dom Svida

IČO
00696323
Sídlo
SNP 4, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.04.2018 - 24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt uviedol nesprávne údaje v Ročnom výkaze o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnej právnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01 o počte obyvateľov zariadenia za ŠZ v roku 2015 a 2016
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TSK neobsahovala materiálno-technické vybavenie sociálnych služieb a vzdelanostnú štruktúru zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, čo nebolo v súlade so zákonom o sociálnych službách platného do 31.12.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.04.2018 - 29.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením obsahových náležitostí koncepcie a jej súladu so zákonom o sociálnych službách bolo zistené, že neobsahovala v zmysle ustanovenia § 83 ods. 5 písm. f) zákona o sociálnych službách spôsob vyhodnocovania plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nerovnomerné rozmiestnenie najmä špecializovaných zariadení v rámci okresov, keď v roku 2017 viac než 70 % ŠZ bolo lokalizovaných v okresoch GA a DS a napr. v okrese HC takéto zariadenie chýbalo v celom sledovanom období.

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

IČO
00696854
Sídlo
Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
18.04.2018 - 24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Viacúčelové zariadenie pre seniorov

IČO
42391385
Sídlo
Kukučínova 2970, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.04.2018 - 24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriadovacia listina neobsahovala ICO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obytná plocha v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z - jedna izba
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zariadenie pre seniorov

IČO
00696366
Sídlo
Sídlisko 1. mája 73, 09301 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt dočasne prekračoval stanovenú kapacitu 115 miest.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne vykázal v rokoch 2016 - 2017 v poznámkach k účtovnej závierke záväzky zo sociálneho fondu účet 472 a ostatné záväzky účet 479 AÚ ako záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Údaje o príjmoch a výdavkoch, uvedené v ročnom výkaze o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Soc 1-01 za roky 2015 - 2017, neboli vykázané korektne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Zariadenie pre seniorov

IČO
00596515
Sídlo
Ulica generála Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 22.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V registri poskytovateľov mal kontrolovaný subjekt ako verejný poskytovateľ sociálnej služby zaregistrované v roku 2015 jedno zariadenie s kapacitou 200 miest a v rokoch 2016 a 2017 dve zariadenia pre seniorov, každé s kapacitou 100 klientov. Kapacita zariadenia v rokoch 2015 – 2017 nebola naplnená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety

IČO
31269141
Sídlo
Hlavná 87, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán

IČO
45731594
Sídlo
Považské Podhradie 204, 01707 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov - Smaragd

IČO
31194231
Sídlo
Sládkovičova 30, 94701 Hurbanovo
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace bdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

IČO
00632333
Sídlo
Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 29.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dva pôvodné nezrekonštruované výťahy a schodiskové ramená v ZpS nespĺňali všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb., 532/2002 Z.z., 448/2008 Z.z.
Podmienka 65 % podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov nebola splnená v roku 2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

IČO
00691976
Sídlo
Cemjata 4, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením predloženého prevádzkového poriadku bolo zistené, že nebol aktualizovaný, keďže v sledovanom období boli poskytované sociálne služby nie v siedmych ale v v šiestich ubytovacích lôžkových pavilónoch Poskytovanie stravovania v zariadení iným fyzickým osobám a právnickým osobám nebolo vymedzené v zriaďovacej listine zariadenia z 01.07.2002 v znení jej dodatku č. 1
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.

IČO
45738319
Sídlo
Ul. Podjavorinskej 2120, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
19.04.2018 - 28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zariadenie malo k 31.12.2015 registrovanú kapacitu 51 klientov a 21 zamestnancov a k 31.12.2016 registrovanú kapacitu rovnako 51 klientov a 18 zamestnancov. V uvedených rokoch pri prepočte na registrovanú kapacitu presiahlo maximálny počet dvoch prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
ZSS nemalo zriadenú kúpeľňu na používanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vybavenú umývadlom, zdravo-technickým zariadením umožňujúcim celkovú očistu tela a záchodovú misu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 zákona o sociálnych službách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 03.05.2018 zamestnanci zariadenia neabsolvovali v rokoch 2015 – 2017 akreditovaný kurz supervízie na základe zákona o sociálnych službách, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V poznámkach ako súčasti účtovnej závierky za rok 2017 bola pri záväzkoch do lehoty splatnosti uvedená nesprávna suma Nesprávnym vykazovaním záväzkov v poznámkach k 31.12.2017 ako súčasti účtovnej závierky zariadenie nekonalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o účtovníctve a tiež ustanovením § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Zariadenie pre seniorov Komárno

IČO
00352489
Sídlo
Špitálska 16, 94505 Komárno
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Evidencia z pohľadu následnej kontrola nebola prehľadná a transparentná
EON každoročne rástli a zdroje financovania nepokrývali ich výšku v celej sume. Pokrývali len výdavky na bežnú údržbu zariadenia bez započítania odpisov na hmotný a nehmotný majetok.
Zariadenie pri registrovanej kapacite disponuje viacerými izbami, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky na výmeru izby na ubytoaného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
zariadenie nevypracovalo a neuskutočnilo program a supervízie za roky 2015 a 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zariadenie nemalo k vzdelávacím aktivitám vypracované žiadne plány na základe potrieb a požiadaviek zamestnancov za účelom zvyšovania kvalifikácie a odborného vzdelávania, rozvoja poznatkov, zručností a schopností zamestnancov
zariadenie nemalo vypracované žiadne záznamy z interných kontrol
V priebehu troch rokov sa priemerný počet dní vybavenia žiadostí takmer zdvojnásobil. Veľmi dlhú čakaciu lehotu ovplyvňovalo aj opakované odmietanie žiadateľov nastúpiť do zariadenia z rôznych osobných dôvodov. Niektorí sa v evidencii čakateľov nachádzali z dôvodu odmietnutia aj niekoľko rokov bez aktualizácii údajov v podaných žiadostiach
údaje uvedené vo výkaze Soc 1-01 za rok 2017 s. Zariadenie čerpalo v skutočnosti bežné výdavky na a nezhodovali s údajmi uvedenými vo výkaze FIN 1-12 k 31.12.2017. Zariadenie v skutočnosti čerpalo bežné výdavky vo vyššej sume.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Výdavky na energie každoročne rástli a tvorili z celkových výdavkov 14 %

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj

IČO
00655589
Sídlo
Mokrý Háj 203, 90865 Mokrý Háj
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
11.04.2018 - 12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie pre seniorov Náruč

IČO
00692000
Sídlo
Veselá 1, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.04.2018 - 17.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročenie ubytovacej kapacity v zariadení v kontrolovanom období. V rokoch 2015 – 2017 okrem štyroch mesiacov, bola obsadenosť zariadenia nad stanovenú kapacitu 150 miest. V troch mesiacoch (február a september 2015, december 2016) bola obsadenosť zariadenia pod stanovenou kapacitou, v jednom mesiaci (september 2016) bola obsadenosť na úrovni kapacity zariadenia. Prekročenie ubytovacej kapacity v zariadení v kontrolovanom období nebolo v súlade s počtom miest v zariadení zapísanom v registri poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Neúplnosť a nesprávnosť údajov o príjmoch a výdavkoch zariadenia pre seniorov uvedených v štatistických výkazoch Soc 1-01 za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Neaktualizovaný prevádzkový poriadok ubytovacích priestorov ZpS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zriaďovacej listine nebolo vymedzené poskytovanie stravy v zariadení iným fyzickým a právnickým osobám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zariadenie pre seniorov Prievidza

IČO
00648698
Sídlo
J. Okáľa 6, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 01.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZPS netvorilo opravnú položku k nevymožiteľnej pohľadávke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
ZPS na ul. J. Okáľa nespĺňalo všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 532/2002 Z.z., 50/1976 Zb., 448/2008 Z.z.
V štatistickom výkaze Soc 1-01 za roky 2016 a 2017 boli uvedené rozdielne údaje o výške pohľadávok za poskytované služby ako boli uvádzané vo výkazoch k účtovnej závierke za uvedené obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže

IČO
31824064
Sídlo
Nádražná 1259, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 19.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zariadenie si nesplnilo oznamovaciu povinnosť o zmene kapacity voči VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

IČO
45737983
Sídlo
Starinská 6189/164, 06601 Humenné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

biely orgován, n.o.

IČO
45740941
Sídlo
Rajecká 2788/1, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov

IČO
00647713
Sídlo
Osiková 26, 01007 Žilina
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 17.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Špecializované zariadenie Tereza

IČO
00632261
Sídlo
Švermova 35, 97645 Hronec
Kontrolované obdobie
roky 2015 - 2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2018 - 24.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V pasportizačných listoch v bode 3. Technicko-materiálne zabezpečenie obytných miestností k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 ŠZ uviedlo, že má štyri jednoposteľové izby s rozlohou najmenej 10 m2, 20 viacposteľových izieb, z toho 10 dvojposteľových izieb a 10 trojposteľových izieb. K 31.12.2017 malo: - 8 viacposteľových izieb s rozlohou na 1 klienta najmenej 10 m2, počet klientov: 19, - 10 viacposteľových izieb s rozlohou na 1 klienta najmenej 8 m2, počet klientov 25, - 2 viacposteľové izby s rozlohou na 1 klienta najmenej 6 m2, počet klientov: 4.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti uvedené v prílohe č. 7 k zákonu o rozsahu zdravotnej starostlivosti vykonávali v roku 2015, 2016 a 2017 zdravotné sestry ŠZ.Úhrada liekov a zdravotných pomôcok bola realizovaná zdravotnou poisťovňou a doplatkom klienta. Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti zdravotná poisťovňa neuhrádzala, nebola s ňou uzavretá zmluva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zariadenie poskytovalo sociálnu službu pre 51 klientov špecializovaného zariadenia, v DSS pre jedného klienta a v ZpS pre dvoch klientov v tej istej budove ako pre klientov špecializovaného zariadenia, t. j. celkom pre 54 klientov. Od 01. 08. 2009 prijímalo ŠZ Tereza iba klientov do druhu sociálnej služby špecializované zariadenie. Do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb neboli od roku 2009 prijatí žiadni klienti, nakoľko registrovanou sociálnou službou bola len sociálna služba v špecializovanom zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
roky 2015-2017 a iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.04.2018 - 16.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedenie záväzného spôsobu vyhodnocovania plnenia koncepcie, napríklad formou pravidelného odpočtu zastupiteľstvu ŽSK alebo iným spôsobom podľa ustanovenia § 83 písm. f) zákona č. 448/2008 Z. z
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Viaceré dokumenty, ktoré boli zverejnené na príslušnej webovej podstránke odboru sociálnych vecí ŽSK, najmä aktualizácia cieľov a priorít v sociálnych službách, žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby, iných žiadostí a formulárov, boli zverejnené v takom súborovom formáte, ktorý nezaručoval ich širokú prístupnosť a čitateľnosť. Zverejnené dokumenty nespĺňali podmienku súborovej neutrality podľa výnosu č. 55/2014 Z. z.
Služba týkajúca sa pripomienkovania koncepcie bola od roku 2015 nevyužiteľná a to z dôvodu jej neaktualizovania. Službou zverejňovania návrhu koncepcie v čase výkonu kontroly NKÚ SR nebolo zabezpečené žiadne jej zverejnenie. ŽSK tak v sociálnej oblasti prevádzkoval v rokoch 2016 a 2017 dve elektronické služby, ku ktorým nemal žiadnu obsahovú alebo procesnú náplň. Elektronická služba „sluzba_egov_1618 - zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnej služby“ v čase výkonu kontroly pri poskytnutí informácie nepracovala korektne, keď pri každom pokuse neposkytla kompletnú informáciu (nenájdená stránka - chyba HTTP 404 - „požadovaný súbor nebol nájdený“, týkajúca sa zobrazovaného mapového podkladu).
Späť