Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2011/0012
Názov:
Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedoručenie písomnosti do vlastných rúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Neuvedené dôvody odchýlneho vyrubenia dane (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Nevyrubenie sankčného úroku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový subjekt nebol vyzvaný na opravu a doplnenie aňového priznania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Ako bol zistený základ dane a ako bola určená daň stanocená
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V zmluve nesprávne uvedená výška nájomného za užívanie bytu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Spišská Belá

IČO
00326518
Sídlo
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správca dane na platobnom výmere nevyznačil správny dátum právoplatnosti vydaného daňového výmeru (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane na platobnom výmere nevyznačil správny dátum právoplatnosti vydaného daňového výmeru (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepreukázal doručenie platobného výmeru doručenkou do vlastných rúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevyužil možnosť vyrubiť sankčný úrok za oneskorenú úhradu prvej splátky daňovej povinnosti a zároveň nevyzval daňový subjekt, aby zaplatil daň v náhradnom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevyužil možnosť vyrubiť sankčný úrok za oneskorenú úhradu prvej splátky daňovej povinnosti a zároveň nevyzval daňový subjekt, aby zaplatil daň v náhradnom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
"správca dane nezačal daňové exekučné konanie na podklade exekučného titulu (právoplatného a vykonateľného rozhodnutia) vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania (počet porušení 5)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nekonal vo veci vymáhania daňového nedoplatku na DzN, keď nevymáhal daňové nedoplatky (počet porušení 5 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nesprávne určil zatriedenie príjmových položiek (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť