Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2009/0002
Názov:
Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3000 do 5000 obyvateľov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Leopoldov

IČO
00312703
Sídlo
Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Spišské Podhradie

IČO
00329622
Sídlo
Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Strážske

IČO
00325813
Sídlo
Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bánov

IČO
00308765
Sídlo
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 08.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kanianka

IČO
00518239
Sídlo
SNP 583/1, 97217 Kanianka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lehota pod Vtáčnikom

IČO
00318256
Sídlo
Námestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 15.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pavlovce nad Uhom

IČO
00325589
Sídlo
Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nekonala v súlade s § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení tým, že nepreukázala kedy a na akú dobu bolo VZN č. 2/2006 schválené OZ na úradnej tabuli obce vyvesené.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec ako správca dane nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 písm. f) zákona o správe daní a poplatkov, pretože na platobnom výmere chýbal podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce a odtlačok úradnej pečiatky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v nadväznosti na § 30 ods. 9 a ods. 10 zákona o správe daní a poplatkov, pretože všetky kontrolované platobné výmery (rozhodnutia) neopatril potvrdením, t. j. nevyznačil na nich dátum právoplatnosti a vykonateľnosti. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 99/1963 Zb.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v nadväznosti na § 30 ods. 9 a ods. 10 zákona o správe daní a poplatkov, pretože všetky kontrolované platobné výmery (rozhodnutia) neopatril potvrdením, t. j. nevyznačil na nich dátum právoplatnosti a vykonateľnosti. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 18, § 20 zákona o miestnych daniach a poplatku v nadväznosti na § 30 zákona o správe daní a poplatkov, pretože daňovú povinnosť neoprávnene vyrubil osobe, ktorá k 1. januáru 2007 nebola vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 18, § 20 zákona o miestnych daniach a poplatku v nadväznosti na § 30 zákona o správe daní a poplatkov, pretože daňovú povinnosť neoprávnene vyrubil osobe, ktorá k 1. januáru 2007 nebola vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 18, § 20 zákona o miestnych daniach a poplatku v nadväznosti na § 30 zákona o správe daní a poplatkov, pretože daňovú povinnosť neoprávnene vyrubil osobe, ktorá k 1. januáru 2007 nebola vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Pretože účtovná jednotka pohľadávky za komunálny odpad účtovala na účte 315, ako nedaňovú pohľadávku nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR z 11.12.2003 č. 24 501/2003–92 v znení zmien a doplnkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec, ako správca dane, nepostupovala v súlade s § 58a) zákona o správe daní a poplatkov, pretože vo výzvach na základe ktorých daňových dlžníkov vyzývala na uhradenie daňového nedoplatku neuviedla ustanovenie právneho predpisu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec ako správca dane nevyužila možnosť ust. § 73 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov, pretože nezabezpečila vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa osobitných predpisov (napr.: Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok), keď daňové nedoplatky súdnemu exekútorovi na vymáhanie neodstúpila. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane svoje oprávnenie v zmysle § 34 ods. 1. zákona o správe daní a poplatkov nevyužil, keď kontrolnej skupine NKÚ SR nepredložil relevantné dôkazy o tom, že zisťoval všetky údaje týkajúce sa príjmov, majetkových pomerov a ďalších skutočností rozhodujúcich na vymáhanie (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obce a jej občanov. Obec ako prenajímateľ do dňa začatia výkonu kontroly NKÚ SR nájomcom penále vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy neúčtovala. Obec nepostupovala v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovaním penále zároveň nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že nezabezpečila príjmy z vlastníctva majetku obce a s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí, keď s majetkom obce nehospodárila v prospech rozvoja obce a jej občanov. Obec ako prenajímateľ do dňa začatia výkonu kontroly NKÚ SR nájomcom penále vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy neúčtovala. Obec nepostupovala v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami. KÚ SR nájomcom penále vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy neúčtovala. Obec nepostupovala v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec ako správca dane konal v rozpore s § 22 ods. 3 a § 20 ods. 6 písm. l) zákona o hazardných hrách tým, že žiadateľovi udelil individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných....napriek tomu, že nepredložil úplnú žiadosť, t. j. nepriložil potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že nemá evidované nedoplatky u správcu dane. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec ako správca dane konal v rozpore s § 22 ods. 3 a § 20 ods. 6 písm. l) zákona o hazardných hrách tým, že žiadateľovi udelil individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných....napriek tomu, že nepredložil úplnú žiadosť, t. j. nepriložil potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že nemá evidované nedoplatky u správcu dane. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec konala v rozpore s § 14 ods. 7 zákona o správe daní a poplatkov tým, že o miestnom zisťovaní zamestnanec správcu dane nespísal zápisnicu. (počet porušení obec vo všeobecnosti zápisnice nespísala)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Obec Slovenská Ľupča

IČO
00313823
Sídlo
Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Teplička nad Váhom

IČO
00648264
Sídlo
Nám. Sv. Florána 290/2, 01301 Teplička nad Váhom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.03.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Valaská

IČO
00313904
Sídlo
Nám. 1. Mája 8, 97646 Valaská
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Rovné

IČO
00321737
Sídlo
Veľké Rovné 1621, 01362 Veľké Rovné
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľký Kýr

IČO
00309109
Sídlo
Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 08.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Šenkvice

IČO
00305103
Sídlo
Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 15.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť