Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2022/1100
Názov:
Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Uhliská

IČO
00587621
Sídlo
Uhliská 104, 93505 Uhliská
Kontrolované obdobie
Roky 2019 - 2021 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec návrhy rozpočtov nevypracovala ako viacročné rozpočty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 boli zverejnené až po ich prerokovaní OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezverejnila finančné výkazy za roky 2020 a 2021, ani rozpočet na rok 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nerozpočtovala príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuplatňovala rozpočtovú klasifikáciu, resp. ju uplatňovala nesprávne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila návrhy ZÚ na svojom webovom sídle v lehote najmenej na 15 dní pred rokovaním OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neprerokovala návrh ZÚ za rok 2020 do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prerokovanie ZÚ nebolo uzatvorené jedným zo zákonom stanovených výrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OcZ nerozhodlo o spôsobe financovania schodku rozpočtu za rok 2019 a o použití prebytku rozpočtu za rok 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vytvárala rezervn fond bez rozhodnutia OcZ a súčasťou jeho tvorby neboli prostriedky získané z podnikateľskej činnosti. Prostriedkami RF deklarovanými v ZÚ reálne nedisponovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OcZ nerozhodlo o prijatí pôžičiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec prostriedky návratných finančných výpomocí nezapojila do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií a ich splátky neevidovala ako výdavkové finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nepoužila návratné zdroje financovania na kapitálové výdavky, ani ich do konca roka nesplatila z príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením predložených zápisníc zo zasadnutí OcZ nebolo preukázané, že poslanci rozhodli o prijatí úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec faktúru voči dodávateľovi započítala voči pohľadávke DzN na rok 2021, ktorú v tom čase ešte dodávateľovi nevyrubila rozhodnutím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nevedela preukázať prevzatie služieb v rozsahu, v akom boli obci dodávateľmi fakturované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Náklady na podnikateľskú činnosť obce neboli kryté výnosmi z nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila analytické účty k syntetickým účtom v zmysle postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v mnohých prípadoch pri účtovaní nedodržala postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec dodávateľskú faktúru za zimnú údržbu obecných komunikácií za obdobie od 1/2019 do 3/2021 zaúčtovala v celkovej výške do nákladov roka 2020 bez rozlišovania účtovného obdobia, s ktorým náklad vecne súvisel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonala účtovný zápis v účtovníctve bez preukázania skutočnosti, že išlo o dar.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2019 nezúčtovala do výnosov nájomné na rok 2019 uhradené vopred.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec odúčtovala existujúci záväzok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o katastrom vymazaných pozemkoch ani o nadobudnutom pozemku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neviedla v účtovníctve dlhodobý finančný majetok, akcie ZVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy hmotného majetku k 31.12. kontrolovaného obdobia neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonaním inventarizácie obec neoverila, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, čím nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla účtovníctvo správne, zrozumiteľne a preukázateľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka neobsahovala informáciu o dátume jej zostavenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k 31.12.2019 obsahovali iba textovú časť, boli v nich uvedené nesprávne údaje o hodnote dlhodobého majetku vo vlastníctve obce. V Poznámkach boli uvedené odvolávky na tabuľkové prehľady, ktoré však neboli ich súčasťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V poznámkach za rok 2020 obec nevyplnila údaje o finančných operáciách (tabuľka č. 14) a o výške dlhu obce (tabuľka č. 15).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevyhotovila Poznámky ako súčasť účtovnej závierky za rok 2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky neposkytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila zmluvu o prevode kmeňových akcií ZVS, kúpnu zmluvu a dodatok k nájomnej zmluve svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Prevod akcií ZVS nebol v OcZ vopred prerokovaný a schválený. OcZ nerokovaloo prevode pozemku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec uzatvorila kúpnu zmluvu s blízkou osobou poslanca OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nadobudnutý pozemok nezaúčtovala do majetku a nezaúčtovala ani záväzok, ktorý jej vznikol z titulu dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Obec nevrátila kupujúcej zaplatenú kúpnu cenu pozemku a nedodržala lehotu na vrátenie kúpnej ceny podľa dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nemala od roku 2017 zvoleného hlavného kontrolóra a nekonala tak, aby tento stav odstránila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v preverovanom období finančnú kontrolu vykonávala podľa zrušeného zákona, resp. ju nevykonala vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť