Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2022/1032
Názov:
Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 24.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy neobsahovali počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona o azyle alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 zákona o azyle, čo nebolo v súlade s ustanovením § 36a ods. 9 písm. b) zákona o azyle v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. d) nariadení vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca platné v preverovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Zmluvy neobsahovali dátum uzatvorenia zmluvy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 36a ods. 9 písm. b) zákona o azyle v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. f) nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca platné v preverovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Tým, že mesto neevidovalo výkazy oprávnených osôb v registratúre, nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 503/2007 Z.z.

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
07.12.2023 - 30.03.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené že v 19 prípadoch bola porušená zmluvná podmienka zo strany odídencov uvedenej v čl. V „Skončenie zmluvy“, keď právny vzťah založený zmluvou nebol ukončený korektne – výpoveďou zo strany odídenca.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Mesto tým, že poskytlo v šiestich uvedených prípadoch príspevky na ubytovanie oprávneným osobám aj v období pred účinnosťou zmlúv, nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy keď pri používaní verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) cit. zákona, keď verejné prostriedky boli poskytnuté nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k ich vyššiemu čerpaniu spolu v sume 325,50 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto vyplatilo príspevok za ubytovanie oprávnenej osobe, ktorá ubytovala odídencov v budove, ktorá nebola vhodná na dočasné alebo krátkodobé ubytovanie, čo bolo v rozpore s ustanovením § 36a ods. 4 zákona o azyle, podľa ktorého príspevok možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Tým, že mesto v dvoch prípadoch vyplatilo príspevok za ubytovanie odídencov, ktorí osobne, raz mesačne, neoznámili mestu skutočnosť, že mu oprávnená osoba poskytla ubytovanie, nepostupovalo v súlade s § 36a ods. 7 zákona o azyle, v zmysle ktorého obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa § 36a ods. 2 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Všetky kontrolované výkazy oprávnených osôb o výške príspevku za odídenca neboli zaevidované do registratúry MsÚ, čím porušilo (príp. nepostupovalo) v zmysle § 16 ods.2, písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
11.12.2022 - 26.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v 91 prípadoch nepreukázala evidenciu odídencov v tom, že odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámil mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, čo nebolo v súlade s § 36a ods. 2 zákona o azyle“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Výkazy oprávnených osôb o výške príspevku za odídenca mesto nezaevidovalo do registratúry, čím nepostupovalo podľa § 16 ods. 2, písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 503/2007 Z.z.

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
16.01.2023 - 27.04.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
11.01.2023 - 26.04.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 24.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 19.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO
00603155
Sídlo
Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
11.12.2022 - 09.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nevykonával dostatočnú kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie príspevku, nakoľko akceptoval zmluvy, ktoré neobsahovali povinné náležitosti podľa ustanovenia § 36a ods. 9 zákona o azyle v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), j), n) a o) nariadenia vlády SR č. 99/2022 Z. z. a v nadväznosti na ustanovenie 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), i), m), n) nariadení vlády SR platných v preverovanom období a v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) nariadenia vlády SR č. 99/2022 Z. z. a nariadení vlády SR v preverovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z., 218/2022 Z. z., 99/2022, 218/2022 Z. z., 99/2022
Tým, že kontrolovaný subjekt akceptoval upravené zmluvy, z ktorých nebolo jasné kto zmeny vykonal a či so zmenami obe zmluvné strany súhlasili a tým nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov došlo k porušeniu ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Tým, že kontrolovaný subjekt neevidoval zmluvy a výkazy v správe registratúry, došlo k porušeniu ustanovenia čl. 6 ods. 3 registratúrneho poriadku, podľa ktorého na prijaté neelektronické záznamy podateľňa odtlačí prezentačnú pečiatku, vyznačí dátum doručenia a zaeviduje do registratúrneho denníka. Následkom nevykonania daného úkonu stanoveného registratúrnym poriadkom sa nedalo vyhodnotiť, či predkladané výkazy boli mestskej časti doručené v zákonom stanovenom termíne v zmysle ustanovenia § 36a ods. 7 zákona o azyle a to, že mali byť výkazy doručené do 5 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom sa poskytlo ubytovanie odídencovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Tým, že oprávnená osoba nepredložila výkaz o výške príspevku za ubytovanie odídenca do 5 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi, došlo k porušeniu ustanovenia § 36a ods. 7 zákona o azyle, podľa ktorého tak mala urobiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Skutočnosťou, že na výkazoch chýbal podpis všetkých oprávnených osôb, došlo k porušeniu ustanovenia § 36a ods. 2 zákona o azyle, podľa ktorého obec poskytuje príspevok osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode. V prípade spoluvlastníctva danej nehnuteľnosti mal výkaz obsahovať podpis všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, pretože podľa § 139 Občianskeho zákonníka sú z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne a v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 145 Občianskeho zákonníka sú z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 40/1964 Zb., 480/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nevykonával kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie príspevku porušil ustanovenie § 36a ods. 8 zákona o azyle. Týmto konaním nepredišiel vzniku rizika neoprávneného vyplatenia finančného príspevku za ubytovanie odídenca čím prišlo zároveň aj k porušeniu § 36a ods. 7, nakoľko obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odseku 2 a oprávnená osoba predložila obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z., 480/2002 Z.z.
Mestská časť v 482 prípadoch z 2 755 odídencov uvedených na výkazoch dostatočne nepreukázala evidenciu odídencov o tom, že odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámil obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 36a ods. 2 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt v štyroch prípadoch nezaslal MV SR prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje došlo k porušeniu ustanovenia § 36a ods. 7 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nevyplatil príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej MV SR došlo k porušeniu ustanovenia § 36a ods. 7 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.

Mestská časť Košice-Staré Mesto

IČO
00690937
Sídlo
Hviezdoslavova 7, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 04.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Preverením predložených nájomných zmlúv bolo zistené, že v deviatich prípadoch mestská časť akceptovala nájomné zmluvy, ktoré neobsahovali ukončenie doby ubytovania, neboli v súlade s § 2 písm. f) nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, podľa ktorého zmluva o poskytnutí ubytovania obsahuje dohodnutú dobu ubytovania. Táto náležitosť zmluvy bola pritom uvedená aj vo vzore zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi zverejnenej na webovom sídle MV SR v súlade s § 2 ods.3 nariadenia vlády SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v 47 prípadoch nepreukázal evidenciu odídencov o tom, že odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámi obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, čo nebolo v súlade s § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Kontrolou výkazov oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za mesiac október sa zistilo, že v danom mesiaci si oprávnená osoba požiadala neoprávnene o príspevok za odídenca, ktorý mal ukončený nájom v septembri daného roku, čo nebolo v súlade s §36a ods. 7 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
04.12.2022 - 27.04.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Platobné príkazy od OÚ Poprad a OÚ Kežmarok za mesiace marec, júl a október v časti podpisovej doložky o vykonaní základnej finančnej kontroly neobsahovali vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na čl. 6 ods. 2 a čl. 8 ods. 14 nariadenia MV SR č. 123/2016.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
K overeniu formálnej správnosti platobných príkazov od OÚ Kežmarok za mesiac apríl, jún, október, OÚ Poprad za mesiac marec, apríl, jún, december a OÚ Prešov za mesiac marec, apríl dochádzalo vedúcim zamestnancom učtárne až po úhrade príspevku, čo bolo v rozpore s čl. 8 ods. 14 Nariadenia MV SR č. 123/2016.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MV SR nepostupovalo v súlade s § 36a ods. 7 zákona o azyle, tým že si neplnilo povinnosť vyplácania príspevku obciam do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytoval. Uvedené sa týkalo v rámci vybranej kontrolnej vzorky miest a obcí v prílohe č. 1 a to: Bratislava-Ružinov za mesiac marec a máj, Levice za mesiac marec, máj, jún a október, Veľká Lomnica za mesiac marec, Nitra za mesiac marec, máj, jún a október, Poprad za mesiac marec a dodatočnú úhradu za mesiac apríl. Súčasťou hromadných platobných príkazov za OÚ, boli aj iné obce, mestá a mestské časti prislúchajúce okresu vybranej kontrolnej vzorky (príloha č. 1), pri ktorých nebola taktiež povinnosť splnená, čo dokazovali predložené výpisy zo štátnej pokladnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
OÚ Bratislava, Nitra a Michalovce vydali príkazy na vykonanie záchranných prác, ktoré neobsahovali požadované zákonné náležitosti a tým porušili § 2 ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2006 Z.z.
OÚ Humenné pri zriadení VKC v meste Humenné nepostupoval podľa ustanovení § 2 ods. 3 a ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2006 Z.z.
Odbor krízového riadenia OÚ Bratislava nepostupoval v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že neevidoval došlé záznamy do registratúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Platobné príkazy odboru krízového riadenie OÚ Bratislava v časti podpisovej doložky o vykonaní základnej finančnej kontroly neobsahovali vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na čl. 6 ods. 2 a čl. 8 ods. 14 nariadenia MV SR č. 123/2016.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Budimír

IČO
00324001
Sídlo
Budimír 19, 04443 Budimír
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 03.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Preverením predložených dokladov bolo zistené, že dvaja poskytovatelia ubytovania neuzatvorili a nepredložili obci štyri nájomné zmluvy s odídencami, čo malo za následok nesplnenie podmienok na vyplatenie príspevku za ubytovanie podľa § 36a ods. 7 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
V 16 prípadoch obec akceptovala nájomné zmluvy, kde zmluvne dohodnutá doba ubytovania bola uvádzaná na dobu neurčitú alebo bola uvedená iba v časti odkedy sa ubytovanie začalo poskytovať a nebola určená žiadnym dátumovým alebo slovným určením dokedy sa bude poskytovať. Nakoľko jednotlivé nariadenia vlády SR vydané v súvislosti s poskytovaním príspevku ustanovili v § 4 dobu poskytovania príspevku, zmluvy nemohli byť uzatvorené na dobu presahujúcu tento časový úsek, t. j. dohodnutá doba ubytovania mala byť uvedená do doby platnosti príslušného nariadenia vlády SR aktuálne platného v čase podpisu zmluvy. Dohodnutá doba ubytovania uvádzaná predtým uvedeným spôsobom nebola v súlade s ustanovením § 36a ods. 9 písm. b) v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. f) nariadení vlády SR č. 99/2022 Z. z, č. 218/2022 Z. z. a č. 315/2022 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z., 480/2002 Z.z.
Preverením nájomných zmlúv sa v dvoch prípadoch zistilo, že zmluvy neobsahovali dátum uzatvorenia zmluvy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 36a ods. 9 písm. b) v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. n) nariadenia vlády SR č. 99/2022 Z. z a v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. m) nariadenia vlády SR platné v preverovanom období.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v 63 prípadoch za mesiac marec a apríl 2022 nepreukázal evidenciu odídencov o tom, že odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámi obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, čo nebolo v súlade s § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z., 480/2002 Z.z.
Kontrolou výkazov oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za mesiace marec až december 2022 bolo zistené, že v 14 prípadoch oprávnené osoby za účelom vyplatenia príspevku nepodali výkazy v zákonom stanovenej lehote t. j. do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytli ubytovanie odídencom (v desiatich prípadoch po zákonnej lehote), čím bola porušená podmienka poskytnutia príspevku za ubytovanie podľa § 36a ods. 7 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.
Kontrolou výkazov oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za mesiace marec až december 2022 bolo zistené, že v 14 prípadoch oprávnené osoby za účelom vyplatenia príspevku nepodali výkazy v zákonom stanovenej lehote t. j. do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytli ubytovanie odídencom (v desiatich prípadoch po zákonnej lehote), čím bola porušená podmienka poskytnutia príspevku za ubytovanie podľa § 36a ods. 7 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 480/2002 Z.z.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

IČO
00611182
Sídlo
Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 26.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec v 23 prípadoch vyplatila príspevok za ubytovanie oprávneným osobám, za odídencov, ktorí osobne neoznámili skutočnosť, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie raz mesačne na obec, nepostupovala v súlade s § 36a ods. 7 zákona o azyle, v zmysle ktorého obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa § 36a ods. 2 zákona o azyle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 480/2002 Z.z.

Obec Oščadnica

IČO
00314170
Sídlo
Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
06.12.2022 - 24.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľká Lomnica

IČO
00326666
Sídlo
Tatranská 175, 05952 Veľká Lomnica
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
11.01.2023 - 27.04.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec tým, že akceptovala v šiestich prípadoch zmluvy, ktoré neobsahovali povinnú prílohu doklad o tolerovanom pobyte, nepostupovala v súlade s § 36a ods. 9 písm. b) zákona o azyle a § 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 99/2022, 480/2002 Z.z.
Obec tým, že akceptovala v deviatich prípadoch zmluvy, ktoré neobsahovali povinnú prílohu, čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytovaní ubytovania odídencovi, nepostupovala v súlade s § 36a ods. 9 písm. b) zákona o azyle a § 2 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 99/2022, 480/2002 Z.z.
Preverením predložených nájomných zmlúv bolo zistené, že obec akceptovala v šiestich prípadoch nájomné zmluvy, ktoré neobsahovali dátum a podpis zmluvnej strany odídenca, čo nebolo v súlade s § 36a ods. 9 písm. b) zákona o azyle a § 2 ods. 1 písm. m) a n) nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Zároveň to nebolo v súlade so vzorom Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi s Čl. VI. záverečné ustanovenia zmluvy bod č. 9 zverejnenom na webovom sídle MV SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 99/2022, 480/2002 Z.z.
Preverením predložených nájomných zmlúv bolo zistené, že obec akceptovala v 18 prípadoch zmluvy, ktoré neobsahovali vyznačenie, aký typ nehnuteľností bude predmetom prenajímania, čo nebolo v súlade s § 36a ods. 4 zákona o azyle a § 2 ods. 1 písm. i) nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, keď nájomná zmluva mala obsahovať informáciu, že ubytovanie musí spĺňať požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu. Zároveň to nebolo v súlade so vzorom Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi s Čl. II. predmetu zmluvy bod č. 5 zverejnenom na webovom sídle MV SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 99/2022, 480/2002 Z.z.
Späť