Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2023/1130
Názov:
Skladovanie núdzových zásob ropy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť skladovanie núdzových zásob ropy štátnou obchodnou spoločnosťou - Spoločnosť pre skladovani
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Spoločnosť pre skladovanie

IČO
47400781
Sídlo
Trakovice 461, 91933 Trakovice
Kontrolované obdobie
2020-2022
Termín kontroly
23.01.2023 - 08.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

SpS časť prvého strategického cieľa – zabezpečenie skladovania RV priamo neplnila. Strategický cieľ podľa akcionárskej zmluvy bol premietnutý do predmetu podnikateľskej činnosti podľa obchodného registra. Tým, že SpS neskladovala RV, plnila iba čiastočne jeden z hlavných predmetov svojej podnikateľskej činnosti podľa obchodného registra, ktorým je skladovanie ropy a RV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
SpS nepreukázala plnenie druhého strategického cieľa, dosiahnuté výsledky hospodárenia neporovnávala s výsledkami spoločností s podobným predmetom podnikania v Strednej Európe, Západnej Európe a Severnej Amerike.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
SpS nemala vypracovaný strategicko-plánovací, koncepčný dokument rozvoja a modernizácie skladovacích kapacít, ktorý by o. i. obsahoval najmä jednoduché a jasné zámery a strednodobé ciele a vízie popisujúce budúci želaný stav. NKÚ SR v tejto súvislosti upozorňuje na riziko nekoncepčného a nekoordinovaného riadenia zo strany manažmentu SpS pri zabezpečovaní dostatočných skladovacích kapacít do budúcna, resp. ich obnovy a modernizácie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR zistil, že tri štúdie nesúviseli s predmetom činnosti SpS a ich výsledky nemali pre SpS prínos, resp. neboli pre SpS využiteľné. NKÚ SR hodnotí použitie finančných prostriedkov na obstaranie predmetných štúdií vo výške 380 000 eur, ktoré neboli potrebné na dosiahnutie želaných výstupov alebo výsledkov spoločnosti ako nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
NKÚ SR zistil, že päť štúdií súviselo s predmetom činnosti SpS len čiastočne a SpS tak nepreukázala hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov na obstaranie predmetných štúdií v plnej výške.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
NKÚ SR hodnotí použitie finančných prostriedkov na propagáciu a reklamu (okrem nákladov za dizajn a vyhotovenie loga) v rokoch 2014 – 2022 v celkovej výške 116 475 eur ako nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
SpS v šiestich prípadoch žiadostí o poskytnutie finančného príspevku/daru nepostupovala v súlade s interným predpisom, keď ich poskytnutie nebolo schválené PR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR identifikoval riziko netransparentnosti a diskriminácie pri poskytovaní darov. NKÚ SR hodnotí tieto výdavky vo výške 824 049 eur ako nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
NKÚ SR hodnotí vynaloženie finančných prostriedkov na odmenu 10 000 eur za vypracovanie dokumentu Alternatívy rozvoja spoločnosti SpS, ktorý svojím dvojstranovým rozsahom a obsahom nemal pre SpS prínos ako nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
NKÚ SR hodnotí vynaložené finančné prostriedky vo výške 356 400 eur na službu nezávislého dohľadu nad meraním stavu zásob ropy ako nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
SpS nepreukázala maximálnu efektívnosť obstarania elektronického systému AcP v hodnote 359 000 eur na zadávanie zákaziek vzhľadom k jeho využívaniu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2022
Termín kontroly
29.01.2023 - 07.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

jedno opatrenie týkajúce sa koncepčnosti riadenia a koordinácie verejnej politiky v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov bolo splnené len čiastočne. Správa rezerv síce vypracovala dokument verejnej politiky, ale tento nespĺňal viacero základných náležitostí strategicko-plánovacieho koncepčného dokumentu. Predovšetkým išlo o absenciu konkrétnych a adresných opatrení (aktivít), ako nástrojov implementácie jednotlivých priorít/cieľov uvedených v dokumente. Tiež absentovala napríklad: jasne určená zodpovednosť za plnenie priorít/cieľov, merateľné ukazovatele, finančné krytie definovaných priorít, procesy monitorovania a hodnotenia plnenia priorít/cieľov a opatrení. Správa rezerv nemala interne nastavený a zavedený systém práce so strategicko-plánovacích koncepčným dokumentom, čoho následkom bolo, že predmetný dokument nebol monitorovaný, hodnotený a aktualizovaný. Preto NKÚ SR hodnotí predložený dokument ako formálne vypracovaný. V tejto súvislosti NKÚ SR upozorňuje na riziko nekoncepčného riadenia a nekoordinovaného systému zabezpečenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v SR.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť