Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2020/1100
Názov:
Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácii
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť, či sú kompetencie a procesy Správy štátnych hmotných rezerv SR nastavené správne a účinne;
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2020
Termín kontroly
15.06.2020 - 14.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

•zhodnotenie nepripravenosti SŠHR SR v oblasti zdravotníckeho materiálu nielen v čase vzniku mimoriadnej situácie, ale ani v súčasnosti nie je dostatočne pripravená na druhú vlnu pandémie
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
•nedostatočne nastavené vnútorné procesy v oblasti posudzovania požiadaviek na pohotovostné zásoby, absencia interného riadiaceho aktu, ktorý by upravoval tento proces. Tiež nie je zriadený žiaden poradný orgán predsedu SŠHR SR, ktorý by objektívne posúdil požiadavky orgánov krízového riadenia;
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
•absencia centrálneho informačného systému, ktorý by on-line zastrešoval úkony súvisiace od zaevidovania požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob až po ich vyskladnenie;
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
•porušenie plnenia povinností vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 217 zo dňa 09.04.2020;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•absencia interného riadiaceho aktu týkajúceho sa procesov v oblasti pohotovostných zásob;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•nedostatočná funkcionalita ekonomického informačného systému v časti „skladová evidencia“ v závodoch patriacich do SŠHR SR;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•neaktuálnosť skladových zásob zdravotníckeho materiálu z časového hľadiska;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•nesúlad medzi fyzickým a účtovným stavom zdravotníckeho materiálu poskytnutého ako humanitárna pomoc z EK, uskladneného v závode Ľupčianka, čím vzniklo porušenie ustanovení § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•chýbajúce certifikáty zhody a doklady preukazujúce zdravotnú nezávadnosť zdravotníckeho materiálu;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•porušenie § 3 v spojitosti s § 8 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR tým, že SŠHR SR v pri uzatváraní kúpnych zmlúv akceptovala predložené certifikáty v inom než slovenskom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť