Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-089/2012/1110
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Účel kontrolnej akcie:
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_089_2012_1110_1110.pdf (582199)

Subjekty

Centrum voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina

IČO
37810961
Sídlo
Hurbanova 28, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.09.2012 - 28.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutie preddavku (záloha) len na základe telefonického dohovoru, bez uzatvorenia písomne zmluvy o dodávke výkonov, resp. tovarov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytntie preddavku (zálohy) len na základe telefonického dohovoru, bez uzatvorenia písomnej zmluvy o dodávkevýkonov, resp. tovarov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne zatriedenie výdavku za školenie (seminár) na podpoložku 637 004 - Všeobecné služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zatriedenie výdavku za školenie (seminár) na podpoložku 637 004 - Všeobecné služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zákazke s nízkou hodnotou na obstaranie šiestich kusov notebookov bolo zistené, že predmetná objednávka bola vystavená sedem dní pred vykonaním prieskumu trhu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina

IČO
37903705
Sídlo
Horný Val 24, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.09.2012 - 05.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dva účtovné prípady (predplatné periodickejtlača) boli zaúčtované priamo do nákladov ešte pred vystavením zúčtovacích faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dva účtovné prípady (predplatné periodickej tlače) boli zaúčtované priamo do nákladov ešte pred vystavením zúčtovacích faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dva prieskumy trhu na rovnaký predmet zákazky boli vykonané dodatočne. V uvedenom prípade bol vybratý vopred známy dodávateľ. Pri prieskume trhu tk neboli dodržané všetky základné princípy verejného obstarávania, najmä princíp transparentnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Kultúrne zariadenia Petržalky

IČO
00179949
Sídlo
Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.10.2012 - 19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Subjekt nezverejnil na svojom webovom sídle zmluvy a faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nový zmluvný vzťah vo forme dodatkov neobsahoval náležitosti citovaného ustanovenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt pri prenájme nebytových priestorov nepostupoval predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomca neuhradil nájomné vyplývajúce zo zmluvy z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov za mesiac október a december 2011.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Banská Štiavnica

IČO
00320501
Sídlo
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.10.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto v niekoľkých prípadoch prekročilo čerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v rámci ekonomickej klasifikácie bez vykonania príslušných rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto v rokoch 2010 a 2011 poskytnutím dotácie FK Sitno Banská Štiavnica priamo z rozpočtu mesta, nedodržalo postup podľa platného VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptovaním predložených dokladov k vyúčtovaniu, ktoré nespĺňali podmienky stanovené vo VZN a hodnoverne nepreukazovali účel a termín použitia dotácie, a formálnou kontrolou týchto dokladov zo strany mesta, nebolo možné hodnoverne preukázať správnosť vyúčtovania dotácie a jej použitie do konca roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poukázaním časti príspevku na prevádzku štadióna na účet jeho prijímateľa pred schválením rozpočtu, mesto nezabezpečilo, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali len v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.11.2012 - 09.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto porušilo finančnú disciplínu v prípade prekročenia rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5, keď uzatvorilo kúpnu zmluvu na nákup majetku ktorou sa zaviazalo na také úhrady na ktoré nemalo zabezpečené finančné prostriedky v rozpočte.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto porušilo finančnú disciplínu, keď pri použití verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, keď neuplatnilo zmluvnú pokutu pri nedodržaní termínu odovzdania prác.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto uzatvorilo kúpnu zmluvu na nákup majetku ktorou sa zaviazalo na také úhrady na ktoré nemalo zabezpečené finančné prostriedky v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo zmluvnú pokutu pri nedodržaní termínu odovzdania prác, čím pri použití verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto realizovalo úhradu niektorých výdavkov, ktoré nemalo v rozpočte schválené, čím nehospodárilo s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesledovalo vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonalo zmeny v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto čerpalo niektoré výdavky nad rámec schváleného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta nebolo uvedené, ktoré úkony organizácií podliehali schváleniu orgánmi mesta a neboli v nich uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta nebolo uvedené, ktoré úkony organizácií podliehali schváleniu orgánmi mesta a neboli v nich uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neschválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uznesením mestského zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvný prevod vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú mestským zastupiteľstvom nebol schválený uznesením mestského zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri predaji majetku uplatnilo nesprávny postup.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predmet zákazky v súťažných podkladoch nebol opísaný jednoznačne a úplne, čo bolo v rozpore s princípom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predmet zákazky v súťažných podkladoch nebol opísaný jednoznačne a úplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade nebolo od člena komisie, ktorý sa zúčastnil na príprave a vyhotovení súťažných podkladov vypracované písomné vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Členovia komisie nepotvrdili čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní pre ktoré nemôžu byť členmi komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Komisia na vyhodnotenie ponúk nevylúčila ponuku, ktorá nespĺňala požiadavky na predmet zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podmienky verejného obstarávania uvedené v súťažných podkladoch boli stanovené nad rámec § 42 ods. 4.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako verejný obstarávateľ v jednom prípade neuzatvorilo zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk a jednom prípade uzatvorilo zmluvu o dielo, ktorá bola v rozpore so súťažnými podkladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako verejný obstarávateľ v jednom prípade neuzatvorilo zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk a jednom prípade uzatvorilo zmluvu o dielo, ktorá bola v rozpore so súťažnými podkladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuviedlo v súťažných podkladoch podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v nepostupovalo pri vyhodnocovaní ponuky podľa § 42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuzatvorilo zmluvu podľa § 45.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto predbežnou finančnou kontrolou neoverovalo každú svoju finančnú operáciu, keď nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vykonalo finančné operácie bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pracovné výstupy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra mesta neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, keď tieto neobsahovali podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovné výstupy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra mesta neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, keď tieto neobsahovali podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovné výstupy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra mesta neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, keď tieto neobsahovali podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nováky

IČO
00318361
Sídlo
Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
23.09.2012 - 04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Primátor mesta schválil transfer neziskovej organizácii na vykrytie straty a záporného vlastného imania v rámci celkovej sumy dotácií poskytnutých na rok 2011 na činnosť organizácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto poskytlo dotáciu na činnosť neziskovej organizácie všeobecne - nielen na zabezpečenie verejnoprospešných činností
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
2 subjekty nepredložili zúčtovanie dotácie v termíne do 31.12.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Mesto použilo návratné zdroje financovania aj na bežné výdavky
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Mesto neúčtovalo stav a pohyb peňazí v hotovosti prijatých na príjmových pokladničných dokladoch na účte 211 - pokladnica
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne účtovanie o majetku mesta, deň prevodu majetku sa nezhodoval s dňom odúčtovania majetku (2 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Poznámkach k účtovnej závierke neboli podrobnejšie opísané jednotlivé významné účtovné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vypracovaná výročná správa za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na inventarizačnom zápise bol uvedený majetok, ktorý už bol z evidencie majetku vyradený
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na inventarizačnom zápise bol uvedený majetok, ktorý už bol z evidencie majetku vyradený
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vo viacerých nájomných zmluvách neboli určené sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto nekonalo hospodárne a vyplatilo sumu obchodnej spoločnosti, aj napriek tomu, že tá porušila zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne účtovanie o majetku mesta, deň prevodu majetku sa nezhodoval s dňom odúčtovania majetku (2 prípady)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nezverejnilo predať/prenajať majetok na svojej úradnej tabuli ani na internetovej stránke (9 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo dotáciu na činnosť neziskovej organizácie všeobecne - teda aj na správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
DoVP boli bez vymedzenia práce výsledkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
DoVP neobsahovala spôsob o odovzdávaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesúlad zmlúv o výkone správy bytov a nebytových priestorov s ustanoveniami zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zamestnávateľ nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov a neuspokojil jeho nároky 
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na cestovnom príkaze nebol určený spôsob dopravy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V nájomných zmluvách mohlo dôjsť v dôsledku nejasných alebo nedostatočných zmluvných ustanovení k sporom medzi zmluvnými stranami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval odborné stanoviská k návrhom úprav rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevyhlásilo voľbu nového HK v zákonom danom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo stav a pohyb peňazí v hotovosti prijatých na príjmových pokladničných dokladoch na účte 211 - pokladnica
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne účtovanie o majetku mesta, ku ktorému už nemalo vlastnícke právo a nedodržanie včasnosti účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie o majetku mesta, ku ktorému už nemalo vlastnícke právo a nedodržanie včasnosti účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V poznámkach k účtovnej závierke neboli podrobnejšie opísané jednotlivé významné účtovné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri predaji mestského majetku bola dohodnutá suma vyplatená až po zmluvne dohodnutom termíne (2 prípady)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto prijalo vyúčtovanie poskytnutých dotácií až po 31.12. (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie maximálnej týždennej odpracovanej doby v prípade DoPČ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné hospodárenie rozpočtových organizácií nebolo súčasťou rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zostavenom rozpočte nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zostavenom rozpočte nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zostavenom rozpočte nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Sečovce

IČO
00331899
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.09.2012 - 11.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

návrh rozpočtu bol vyvesený menej ako 15 dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu nebolo s presne citovaným výrokom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
schválenie ZÚ po 30.06.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neprijatie opatrení na nápravu nedostatkov pri prijatí ZÚ s výhradami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uhradenie prác naviac bez písomného zdôvodnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie finančnej disciplíny za nehospodárne konanie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
na rekonštrukciu chodníkov mesto nemalo stavebné povolenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na stavbe nebol stavebný dozor
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zhotoviteľ neviedol stavebný denník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nemalo vydané kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nepredložilo zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nezabezpečilo informovanie verejnosti o spolufinancovaní projektu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezáúčtovanie obstaraného majetku na majetkovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie účtovníctva v súlade s opatrením MF SR 16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne finančné limity v smernici mesta o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neinformovanie verejnosti o spolufinancovaní projektu z EÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rekonštrukcia chodníkov sa začala pred ukončením výberového konannia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nemalo zverejnené informácie o mieste, čase a spôsobe akým možno získavať informácie, ďalej ani informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku, informácie o postupe mesta pri vybavovaní všetkých žiadostí, informácie ako prehľad predpisov, pokynov, inštrukcii a výkladových stanovísk podľa ktorých mesto koná a rozhoduje a informácie o správnych poplatkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MsZ tým, že nevykonalo voľbu nového hlavného kontrolóra v období počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
samotný akt voľby prebehol tajným hlasovaním a takým zvoleným systémom, že každý z desiatich prítomných poslancov udeľoval hlasy trom kandidátom v rozsahu jeden, dva, alebo tri hlasy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzavrelo 31.05.2011 s takto zvoleným hlavným kontrolórom mesta pracovnú zmluvu na obdobie od 01.06.2011 do 31.05.2017, ktoré dodatkom č. 1 z 30.09.2011 zmenilo na dobu neurčitú s tým, že ostatné ustanovenia pracovnej zmluvy zostali nezmenené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 28.10.2011 návrh na odvolanie hlavného kontrolóra mesta a uznieslo sa, že hlavného kontrolóra mesta odvoláva ku dňu 28.10.2011. Preverením procesu odvolania hlavného kontrolóra mesta bolo zistené, že hlavný kontrolór mesta bol odvolaný z funkcie v rozpore s § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení, pretože hlavnému kontrolórovi mesta nebolo do momentu odvolania preukázané opakované alebo zvlášť hrubým spôsobom porušenie povinnosti zamestnanca, hrubé alebo opakovane zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, na čo nebol hlavný kontrolór mesta ani raz písomne upozornený, ani uvedenie nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení alebo majetkovom priznaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzavrelo 16.01.2012 pracovnú zmluvu so zvoleným kandidátom na výkon práce hlavného kontrolóra mesta na dobu neurčitú, uzavretie pracovného pomeru vo funkcii hlavného kontrolóra mesta obdobie presahujúce zákonom stanovené funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nemalo v období od 17.01.2011 do 16.01.2012 právoplatne zvoleného hlavného kontrolóra mesta, čím nemalo utvorený účinný systém kontroly a nevytvorilo vhodné organizačné a personálne podmienky na jeho nezávislý výkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto vykonávalo predbežnú finančnú kontrolu len na došlých faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Rusovce

IČO
00304611
Sídlo
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO
00603155
Sídlo
Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO
00603147
Sídlo
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.09.2012 - 04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Babín

IČO
00314382
Sídlo
Babín 50, 02952 Babín
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.09.2012 - 04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala v schválenom rozpočte na rok 2011 nesprávne zatriedené kapitálové výdavky v sume 9 198,00 Eur do bežných výdavkov, čo bolo v rozpore s ustanovením § 10 ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 7 zákona,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec mala v schválenom rozpočte na rok 2011 nesprávne zatriedené kapitálové výdavky v sume 9 198,00 Eur do bežných výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala rozpis rozpočtu po jeho schválení na rozpočtové organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla nevyčerpané prostriedky v sume 1 000,00 Eur v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci usporiadania prebytku rozpočtu obce bol v záverečnom účte obce za rok 2011 nesprávne vykázaný ako výsledok hospodárenia kladný rozdiel medzi dosiahnutými príjmami a výdavkami rozpočtu obce vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rámci usporiadania prebytku rozpočtu obce bol v záverečnom účte obce za rok 2011 nesprávne vykázaný ako výsledok hospodárenia kladný rozdiel medzi dosiahnutými príjmami a výdavkami rozpočtu obce vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec, uzatvorením dvoch kúpno-predajných zmlúv v celkovej sume 563,58 Eur a úhradou dvoch faktúr v celkovej sume 1176,10 Eur bez vykonania prieskumu trhu, čím nebolo zo strany kontrolovaného subjektu zabezpečené hospodárne použitie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec v jednom prípade pri uzatvorenej kúpnej zmluve nezabezpečila jej podpísanie osobou, s ktorou bola uzatvorená, čo bolo v rozpore s ustanovením § 43 občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v štyroch prípadoch obstaraním tovarov a služieb bez vykonania prieskumu trhu nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejňovala súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonala voľbu Hlavného kontrolóra až 13 dní po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho Hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti spôsobom v obci obvyklým najneskôr 15 dní pred prerokovaním v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepostupoval v súlade s ustanovením § 18e zákona, keď vypracované správy o výsledkoch následných finančných kontrol neobsahovali všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce v osemnástich prípadoch vypracoval správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, keď kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a výsledkom kontroly mal byť v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona vypracovaný záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce v troch prípadoch vypracovaním protokolov o výsledku následnej finančnej kontroly postupoval v rozpore s ustanovením § 16 ods. 1 zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch správa (protokol) o výsledku kontroly neobsahovala označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch správa (protokol) o výsledku kontroly neobsahovala lehotu na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade zápisnica o prerokovaní správy (protokolu) neobsahovala lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom období nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred podpísaním záväzných objednávok a dodávateľských zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom období nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred podpísaním záväzných objednávok a dodávateľských zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Bardoňovo

IČO
00308773
Sídlo
Bardoňovo 124, 94149 Bardoňovo
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.10.2012 - 06.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v priebehu rozpočtového roka 2011 nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v priebehu rozpočtového roka 2011 nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonávala jednotlivé zmeny rozpočtovými opatreniami a zmena rozpočtu nebola vykonaná v priebehu rozpočtového roka 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet nebol pred schválením predložený na verejnú diskusiu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec porušila pravidlá pri používaní návratných zdrojov financovania, keď ich použila na úhradu bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
niektoré výdavky boli nesprávne zatriedené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
boli použité finančné prostriedky na právnika, ktoré neboli v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
boli nehospodárne vynaložené finančné prostriedky na daň z motorových vozidiel a výdavky pre členov športového klubu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov a tým porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
starosta vykonal zmenu rozpočtu a nemal na to oprávnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmkuve bez schválenia v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri omeškaní platieb obec neuplatňovala voči nájomcovi úrok z omeškania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri prenechaní budovy zdravotného strediska do nájmu neuplatnila stanovený postup
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri prenechaní budovy zdravotného strediska do nájmu neuplatnila stanovený postup
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri prenechaní budovy zdravotného strediska neuplatnila stanovený postup
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec priznala daň za motorové vozidlo, ktoré nepoužívala na podnikateľské účely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola dodržaná lehota na predloženie dokladov k zúčtovaniu cestovných náhrad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné záznamy neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne účtovala o preddavkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali v niektorých prípadoch predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zistené inventarizačné rozdiely neboli zaúčtované do účtovného obdobia roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola bola nesprávne vykonávaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavnýkontrolór nedodržiaval základné pravidlá následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nedodržiaval základné pravidlá následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nedodržiaval základné pravidlá následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
finančná kontrola nezabezpečila cieľ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila na svojej webovej stránke niektoré faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec užívala budovu bez kolaudácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Bošáca

IČO
00311430
Sídlo
Bošáca 257, 91307 Bošáca
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.11.2012 - 21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec realizovala úhradu výdavkov za cestovné, opravy na kultúrnom dome a vyplácanie odmien a osobných príplatkov nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie (nesprávne zatriedenie výdavkov na odmeny)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na úrovni 3 programov a 12 podprogramov obec neformulovala ciele, ktoré chcela v danej oblasti v príslušnom období dosiahnuť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec počas roka 2011 nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v jej pôsobnosti a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nespracovala do záverečného účtu údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne aj za ZŠ s MŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Celoročné hospodárenie obce nebolo schválené v zmysle zákona a nebolo rozhodnuté o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Celoročné hospodárenie obce nebolo schválené v zmysle zákona a nebolo rozhodnuté o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepreveril preukázateľne splnenie podmienok na prijatie úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové prostriedky boli použité nad rámec schváleného rozpočtu (cestovné výdavky, výdavky za opravy na kultúrnom dome, vyplácanie odmien a osobných príplatkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie (nesprávne zatriedenie výdavkov na odmeny)
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec uzatvorila zmluvu o prijatí úveru bez súhlasu OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cestovné príkazy neobsahovali označenie zamestnávateľa, dátum a podpis účtovníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cestovné príkazy neobsahovali označenie zamestnávateľa, dátum a podpis účtovníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Fakturované práce boli uhradené aj bez preberacieho protokolu a predloženia súpisu vykonaných prác, čím účtovný doklad nespĺňal podmienku preukázateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniknutom záväzku voči dodávateľovi priebežne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené vyhotovenie účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniknutom záväzku voči dodávateľovi priebežne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov účtovania a nesprávne zaúčtovanie účtovných prípadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne neurčil spôsob dopravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pracovné cesty boli odsúhlasené oneskorene, až na konci jednotlivých mesiacov a nie pred nástupom na pracovnú cestu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zamestnávateľ nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov a neuspokojil jeho nároky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila DoVP bez vymedzenia práce výsledkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch nebola v uzatvorených DoVP dohodnutá doba vykonania práce, v desiatich prípadoch nedojednala rozsah pracovného času, v 13 prípadoch ich obec uzatvorila až v deň začatia výkonu prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla evidenciu uzatvorených DoVP a DoPČ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla evidenciu pracovného času zamestnancov, s ktorými uzatvorila DoPČ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri uzatvorení 14 dohôd bol ako zamestnávateľ uvedená obec bez uvedenia (mena a priezviska) štatutárneho orgánu zamestnávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozpočtovala odmeny na správnej rozpočtovej položke 614
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala priebežne o dodávateľskej faktúre a o záväzku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle platného zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nechránila dostatočne svoj majetok a nepoužívala všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi (nestanovila sankčné podmienky za oneskorené úhrady nájmu, neprehodnocovala výšku nájmu, nevykonala konečné vyúčtovanie nákladov za poskytované služby).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v oznámení neúspešnému uchádzačovi neuviedla identifikáciu víťaza súťaže.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne stanovila zodpovednosť za vykonávanie priebežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu formálne, keď vo viacerých prípadoch uhradila výdavky, ktoré nemala v čase úhrady v dostatočnej výške zabezpečené v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri uzatvorení zmluvy o prenájme nebytových priestorov, šiestich zmlúv o dielo a úhrade faktúry za opravy obec nevykonala PFK a nezabezpečila dodržanie podmienky časového predstihu vykonania PFK vo fáze prípravy finančnej operácie, t. j. najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia z vykonanej následnej FK neobsahovala náležitosti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnica o prerokovaní správy neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Cerovo

IČO
00319775
Sídlo
Cerovo 0, 96252 Cerovo
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.10.2012 - 06.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezahrnula rozpočty organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti do jej rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nemala schválený programový rozpočet na rok 2011 v zákonom stanovenej forme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočet nebol členený na bežný, kapitálový a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec hospodárila podľa chváleného rozpočtu, ktorý bol schválený v roku 2009 ako východzí na rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neusporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
záverečný účet neobsahoval najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, údaje o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu nebolo uzatvorené predpísaným výrokom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepreukázala zverejnenie návrhu rozpočtu pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vypracovaný Organizačný poriadok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepreukázala zverejnenie návrhu záverečného účtu na predloženie na verejnú diskusiu pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
s hlavnou kontrolórkou po jej zvolení nebola uzatvorená pracovná zmluva najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka bola menovaná starostom obce za predsedu inventarizačnej komisie a člena komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlásenej metódy verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie ObZ raz za šesť mesiacov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebolo vypracované odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neviedla svoj majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nepreukázala stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
komisia nevylúčila uchádzača, ktorí nesplnil podmienky účasti obec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepreukázala zaslanie informácie úradu pre verejné obstarávanie o uzatvorení zmluvy najneskôr do 14 dni po jej uzavretí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zo všetkých vykonaných kontrol neboli vypracované správy o výsledku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vypracovaná správa o výsledku kontroly, ktorá čiastočne spĺňala náležitosti správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepredložila monitorovaciu správu súčasne s poslednou žiadosťou o platbu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Dobroč

IČO
00316059
Sídlo
Dobroč 140, 98553 Dobroč
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.10.2012 - 02.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

použitie finančných prostriedkov na prevádzku motorového vozidla, ktoré bolo dočasne vyradené z evidencie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na dočasne vyradené motorové vozidlo
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať v rámci programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v roku 2011 nemala vypracovanú polročnú monitorovaciu správu k plneniu programov podľa cieľov a merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmeny v rozpočte na rok 2011 neboli vykonané formou rozpočtových opatrení,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla operatívnu evidenciu vykonaných rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet obce neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepreukázala zverejnenie návrhu záverečného účtu na verejnú diskusiu pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka pred prijatím preklenovacieho úveru nepreverovala podmienky na jeho prijatie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovateľské listiny a ich dodatky neobsahovali predpísané náležitosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevedela preukázať zverejnenie návrhu rozpočtu roku 2011 v obci 15 dní pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
voľba hlavnej kontrolórky bola až po skončení funkčného obdobia predchádzajúcej hlavnej kontrolórky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na zasadnutie ObZ nebol predložený ani jeden plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na zasadnutie ObZ neboli predložené správy o výsledku kontroly,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na zasadnutie ObZ nebola predložená správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala uzatvorenú zmluvu s ostatnými obcami, v ktorých hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala overenú účtovnú závierku za rok 2010 audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka obce neobsahovala všeobecné náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uhradila faktúry bez priloženia súpisu vykonaných prác, bez uvedenia údajov o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, uvedenia dátumu uskutočnenia účtovného prípadu, podpisového záznamu osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záznamy o prevádzke vozidla Praga V3S fekál neobsahovali údaje o ubehnutých kilometroch a množstve čerpaných PHM,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala ocenené motorové vozidlá vo vlastníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nemala ocenené pozemky vo vlastníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovníctvo obce nebolo správne, nebolo vedené podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predložené inventúrne súpisy neobsahovali náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stav pokladničnej knihy k 31.12.2010 sa nerovnal stavu k 01.01.2011
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
inventúrny súpis pohľadávok nebol doložený dokladmi k odsúhlaseniu pohľadávok s odberateľmi,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neviedla v účtovníctve všetky pozemky, ktoré mala vo vlastníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala inventarizáciu zákonom stanoveným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
súťažné podklady neobsahovali termín predloženia ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevylúčila uchádzača, ktorý nesplnil súťažné podmienky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk podpísal za obstarávateľa starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec umožnila využívať majetok obce bezodplatne a poskytovala priestory v majetku obce bez zmluvy o nájme alebo výpožičke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec umožnila využívať majetok obce bezodplatne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec neviedla všetky pozemky v účtovníctve, ktoré boli vo vlastníctve obce zapísané na listoch vlastníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
finančné prostriedky vyberané z bežného účtu v skutočnosti neboli zaevidované do pokladne ako príjem
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce, chýbali podpisy osôb zodpovedných za vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada faktúr a vykonanie finančných operácií bez predchádzajúcej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila zmluvu bez uvedenia sumy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec prevádzkovala motorové vozidlo, ktoré bolo od roku 2007 dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec zabezpečovala odvoz odpadových vôd vlastným vozidlom bez vydaného osvedčenia o živnostenskom oprávnení vykonávať likvidáciu odpadových vôd
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec poskytovala služby v autodoprave bez osvedčenia o živnostenskom oprávnení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Dolné Orešany

IČO
00312410
Sídlo
Dolné Orešany 210, 91902 Dolné Orešany
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec čerpala finančné prostriedky bez schválenia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne ich čerpala nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala finančné prostriedky bez schválenia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením prípadne ich čerpala nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala úpravy rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záverečneom účte obec vyčíslila nesprávny výsledok hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec netvorila rezervný fond z prebytku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
číselné údaje vo finančnom výkaze neboli uvedené správne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec pri použití finančných prostriedkovporušila pravidlá a podmienky za ktorých boli poskytnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoverila predbežnoufinančnou kontrolou zmluvy pred ich podpisom a na niektorých faktúrach chýbal podpis zamestnanca povereného vedúcim orgámu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoverila predbežnoufinančnou kontrolou zmluvy pred ich podpisom a na niektorých faktúrach chýbal podpis zamestnanca povereného vedúcim orgámu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Domaňovce

IČO
00329037
Sídlo
Domaňovce 92, 05302 Domaňovce
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.11.2012 - 10.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu nepravdivo vykazoval údaje o schválenom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nehospodárne použil finančné prostriedky z rozpočtu obce na podnikateľskú činnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne použil finančné prostriedky z rozpočtu obce na podnikateľskú činnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne triedil výdavky na poskytnutý bežný transfer na podpoložke 637030 – Preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ si nesplnilo povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, keďže bol záverečný účet schválený s výhradami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 nezohľadnilo v rozpočte zmenu – zrušenie kaderníctva, a tým zrušenie programu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zostavil záverečný účet, v ktorom nevykázal údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na podnikateľskú činnosť hradil z rozpočtu obce a náklady na túto činnosť neboli pokryté výnosmi z nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na podnikateľskú činnosť hradil z rozpočtu obce a náklady na túto činnosť neboli pokryté výnosmi z nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dotácia poskytnutá SCVČ nebola zúčtovaná s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval o odstupnom na nesprávnom účte 521 – Mzdové náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval o odstupnom na nesprávnom účte 521 – Mzdové náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval tržby z poskytnutých kaderníckych služieb na nesprávnom účte 633 – Výnosy z poplatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval tržby z poskytnutých kaderníckych služieb na nesprávnom účte 633 – Výnosy z poplatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval bežné transfery prostredníctvom zúčtovacieho vzťahu cez účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtoval bežné transfery prostredníctvom zúčtovacieho vzťahu cez účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval poskytnutý transfer občianskemu združeniu na nesprávnom účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky dodávateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtoval poskytnutý transfer občianskemu združeniu na nesprávnom účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky dodávateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtoval náklady na transfer z rozpočtu obce na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtoval náklady na transfer z rozpočtu obce na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtoval náklady na transfer z rozpočtu obce na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytol dotáciu SCVČ bez predloženia žiadosti na poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2011 a 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vydal VZN o určení výšky dotácie na dieťa SCVČ bez uvedenia sumy v prílohe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoznámil zriaďovateľovi SCVČ výšku dotácie na rok 2011 a 2012 v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezasielal v roku 2011 a v I. polroku 2012 finančné prostriedky mesačne zriaďovateľovi SCVČ vo výške 1/12 schválenej dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neupravil Zásady hospodárenia obce v zmysle platného znenia zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v čase prípravy a uzatvorenia kúpno-predajných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v čase prípravy a uzatvorenia kúpno-predajných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie I. polroku 2011 nebol predložený na schválenie OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná činnosť nebola vykonaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Gáň

IČO
00305944
Sídlo
Hlavná 27, 92531 Gáň
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.09.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príjmy rozpočtu, výdavky rozpočtu a finančné operácie boli zatriedené len podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet obce nebol zostavený a schválený ako viacročný na roky 2011 - 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky rozpočtu boli alokované do 12 programov, ktoré neobsahovali zámery a ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala finančné prostriedky bez schválenia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne ich čerpala nad rámec schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové prostriedky obec použila na účely, na ktoré neboli v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
OZ malo rozhodnúť o použití prebytku hospodárenia v nadväznosti na skutočne dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vypočítala výsledok rozpočtového hospodárenia tým, že do jeho vyčíslenia zarátala aj finančné operácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec zúčtovala prírastky z prebytku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zúčtovala príjmové finančné operácie na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov bez účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložená súvaha a výkaz ziskov a strát obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Likvidačné listy ako preukázateľné účtovné záznamy neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Časť pozemkov v evidencii majetku obce nebola ocenená a zároveň bol zistený rozdiel v evidencii majetku a účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako účtovná jednotka neviedla účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 obec nezisťovala inventúrou a nevykonala inventarizáciu majetku predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 obec nezisťovala inventúrou a nevykonala inventarizáciu majetku predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce ako účtovnej jednotky nebolo preukázateľné a účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súčasťou faktúry na búracie práce bol rozpočet a krycí list rozpočtu a nie súpis vykonaných prác ako preukázateľný účtovný záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Likvidačný list k faktúre neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako verejný obstarávateľ neviedla evidenciu záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady, v ktorej sa uvedie obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jednotliví členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov nepotvrdili čestným vyhlásením obci ako verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo výzve na predloženie ponuky nie je uvedené miesto otvárania ponúk. V dôsledku tejto skutočnosti uchádzači neboli preukázateľne informovaní o mieste otvárania ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Víťazný uchádzač verejného obstarávania nepredložil v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky všetky požadované doklady a nesplnil všetky kritériá na hodnotenie ponuky. Dielo zhotovila a odovzdala obchodná spoločnosť, ktorá nepredložila cenovú ponuku a potrebné doklady v rámci verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako verejný obstarávateľ nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur raz štvrťročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracované odborné stanovisko HK k Záverečnému účtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval zápisnicu o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overované návrhy zmlúv, resp. zmluvy pred ich podpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila objednávky na web stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehnuteľnosť nebola evidovaná v majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehnuteľnosť nebola evidovaná v katastri nehnuteľností a obec nepodala na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Materská škola nespĺňala atribúty týkajúce sa vymedzenia rozpočtových organizácií v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatredenie výdavkov na položku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dohodách o vykonaní práce nebola vymedzená dohodnutá odmena za vykonanie práce a rozsah práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Horná Ves

IČO
00318108
Sídlo
Horná Ves 191, 97248 Horná Ves
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.09.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Čerpanie položiek nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neuplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
K inventarizácii pokladne neboli vytvorené inventarizačné zápisy (4 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V LV nebolo uvedené IČO obce (2 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V LV nebolo uvedené IČO obce (2 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočné náležitosti nájomných zmlúv (2 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nenáležitý názov výstupného dokumentu z kontroly (7 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z následnej kontroly, ktorá bola bez zistených nedostatkov, bola vypracovaná Správa z kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
HK neurčil termín predloženia písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu oneskorene na krycích listoch a na platobných poukazoch priložených k faktúram
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na inventúrnych súpisoch chýbali podpisové záznamy osoby zodpovednej na zistenie skotočného stavu majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Horné Orešany

IČO
00312533
Sídlo
Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet na rok 2011 nebol zostavený ako viacročný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vykonala neúplný rozpis rozpočtu na RO po jeho schválení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola vedená evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zatriedený príjem dotácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zatriedený príjem dotácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
čerpanie finančných prostriedkov bez schválenia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne čerpanie nad rámec rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie finančných prostriedkov bez schválenia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne čerpanie nad rámec rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie úpravy rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZÚ obsahoval údaje o plnení rozpočtu bez podrobného členenia príjmov avýdavkov podľa ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZÚ neobsahoval hodnotenie plnenia programov programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v ZÚ nesprávne vyčíslila výsledok hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec netvorila rezervný fond z prebytku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii obce z dôvodu nesprávneho vykazovania stavu púohľadávok z daňových príjmov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne vykazovanie vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
výdavkové pokladničné doklady, platobné výmery, ktorými obec vyrubovala daň z nehnuteľností a zmluvy pred ich podpisom neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval názov účtovnej jednotky a sídlo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
invetarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný záznam neobsahoval meno, priezvisko a podpisová záznam predsedu inventarizačnej komisie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala riadne inventarizáciu daňových pohľadávok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebolo v súlade s platným zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
daňové priznania na daň z nehnuteľností neboli vyznačené prezentačnou pečiatkou s dátumom predloženia daňového priznania správcovi dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
daňové priznania na daň z nehnuteľností neboli vyznačené prezentačnou pečiatkou s dátumom predloženia daňového priznania správcovi dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyzvala daňové subjkety na doplnenie údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
platobné výmery obec nedoručovala do vlastných rúk daňovníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
platobné výmery k dani z nehnuteľností neboli doručované do vlastných rúk daňovníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v platobnom výmere, ktorým obec vyrúbila daň z nehnuteľností odlišne od dane uvedenej v podanom daňovom priznaní neuviedla odôvodnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v platobnom výmere, ktorým obec vyrúbila daň z nehnuteľností odlišne od dane uvedenej v podanom daňovom priznaní neuviedla odôvodnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na platobných výmeroch nebola vyznačená právoplatnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na platobných výmeroch nebola vyznačená vykonateľnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výýzva na úhradu nedoplatku neobsahovala lehotu, v ktorej je povinný daňový dlžník nedoplatok uhradiť, poučenie o náusledkoch nezaplatenia nedoplatku a možnosť podať riadny opravný prostriedok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevedela preukázať správne doručovanie písomností daňovníkovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozhodnutie o zriadení záložného práva neobsahovalo rodné číslo daňového dlžníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozhodnutie o zriadení záložného práva nebolo zaslané do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozhodnutie nebolo vydané na osobu príslušnú konať v dańovom konaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozhodnutie nebolo vydané na osobu príslušnú konať v daňovom konaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezisťovala splnenie podmienol ma začatie dańového exekučného konanai
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neúčtovala o pohľadávke pri jej vzniku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neúčtovala o pohľadávke pri jej vzniku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nezúčtovaním všetkých pohľadávok obec nezabezpečila úplnosť a správnosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovníctvo účtovnej jednotky neposkytovalo verný a pravdivý obraz o finančnej situácii a skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovníctvo účtovnej jednotky neposkytovalo verný a pravdivý obraz o finančnej situácii a skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nezúčtovala všetky pohľadávky z daňových príjmov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
daň za ubytovanie bola vymáhaná od subjketu, ktorý nebol povinný odviesť túto daň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri vyberaní dane z ubytovania obec nepostupovala v súlade so zásadou daňového konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacie listiny neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepredložil návrhy plánov kontrolnej činnosti na prerokovanie OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval správu o svojej činnosti a nepredložil ju na najbližšom zasadnutí OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepredložil správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou výdavkové pokladničné doklady, platobné výmery, ktorými bola vyrúbená daň z nehnuteľností a zmluvy pred ich podpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neoverila predbežnou finančnoou kontrolou výdavkové pokladničné doklady, platobné výmery, ktorými vyrúbila daň z nehnuteľností a zmluvy pred ich podpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Horný Pial

IČO
00307017
Sídlo
Horný Pial 52, 93537 Horný Pial
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.10.2012 - 03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne zaúčtovaný dar
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovaný softvér k počítaču
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtované náklady na občerstvenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtované nákaldy na prevádzku web stránky počas dvoch účtovných období
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemá hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Hul

IČO
00308919
Sídlo
Námestie Cyrila Minárika 435/16, 94144 Hul
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.09.2012 - 02.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nehospodárny výdavok uhradením prác za odstraňovanie nedorobkov a súčasne uhradením týchto prác pôvodnému dodávateľovi, resp. postupníkovi boli tieto práce uhradené dva krát
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Rozpočet obce na rok 2011 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výsledok hospodárenia obce za rok 2011 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením , ale nerozhodlo o jeho vysporiadaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OZ svojim uznesením schválilo záverečný účet obce za rok 2010 výrokom bez pripomienok, v rozpore s § 16 ods. 10
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na výdavkových pokladničných dokladoch ani prílohách k nim nebolo potvrdené prijatie finančných prostriedkov podpisom príjemcu, účel nákupu, schválenie operácie, nevysporiadaný mínusový zostatok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na príjmovom pokladničnom doklade za cestovné a stravné - chýba podpis schválenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dokumentácia z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2010 neobsahovala inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
chýbajúci podpis pokladníka, podpis za schválenie operácie a podpis za vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Chýbajúcim podpisom za vykonanie predbežnej finančnej kontroly, nebolo preukázané vykonanie tejto kontroly
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
správa kontrolóra obce, v ktorej sú uvedené prehľady Záväzky – neuhradené faktúry k 16.11.2010, nedoplatky na nájomnom, dani z nehnuteľnosti, z komunálneho odpadu a pod. bez uvedenia príčin ich vzniku, bez upozornenia na to, že sú tam záväzky neuhradené aj 180 dní po lehote splatnosti a pod., neuvádza popis kontrolných zistení ani označenie porušenia právnych predpisov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
príkaz na cestu neobsahoval podpis pracovníka povoľujúceho cestu ani podpis na súhlas s vyúčtovaním
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
K VPD, ktorým starosta obce vyúčtovával stravné za celý rok 2011 boli doložené cestovné príkazy za dvanásť mesiacov bez vyplnenia základných náležitostí (začiatok cesty, miesto rokovania, účel cesty, koniec cesty dátum schválenia, dátum súhlasu so spôsobom vykonania, dátum k podpisu účtovateľa a pod.)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec dohodla dokončovanie diela v projekte spolufinancovanom z prostriedkov EÚ spoločnosťou ktorá nebola vybratá podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
neúčinnosť výkonu vnútornej kontroly, keď prostriedky na účet iného subjektu obec previedla bez toho aby práce boli v plnom rozsahu vykonané a následne súhlasila s ich prevodom na osobný účet inej osoby
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mandátna zmluva na obstaranie realizátora obstarávania pre výber dodávateľa stavebných prác umožňovala mandatárovi použiť na splnenie záväzku aj iné osoby pričom podľa zmluvy mandatár nezodpovedal za porušenie záväzku osoby a obec nevyužila právo, aby sa mandatár v zmluve zaručil za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
vyrubené dane a poplatky boli uhrádzané so značným omeškaním, až 274 dní, pričom obec neuplatnila sankcie v zmysle § 155 zákona č. 563/2009 Z.z. pri správnom delikte podľa § 154 ods. 1, resp. § 671 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vyplývajúcich povinností z nájomného vzťahu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
uzatvorené zmluvy a vnútorná smernica na vedenie účtovníctva neobsahovali registratúrne číslo
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec zverila budovu Základnej školy na obecnej parcele do správy rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ a na liste vlastníctva mala obec zapísanú stavbu budovu základnej školy, ktorú však nemala v evidencii majetku, čím si obec nesplnila povinnosť zasielať správe katastra svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zriaďovacia listina ZŠ s MŠ vrátane jej dvoch dodatkov neobsahovala zákonom stanovené náležitosti ako výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nezverejňovala zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolór obce predkladaním Výročných správ obce a o vykonanej inventarizácii, ktorá neobsahovala porovnanie skutočných stavov so stavmi v účtovníctve vykonával činnosti nad rámec svojich povinností namiesto toho, aby kontroloval
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec neúčtovala o obecných insígniách na príslušnom účte 032 – Umelecké diela a zbierky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Kamenec pod Vtáčnikom

IČO
00318167
Sídlo
Kamenec pod Vtáčnikom 0, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.09.2012 - 04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevyužila pri verejnom obstarávaní použitie metódy rokovacieho konania bez zverejnenia
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neúčtovala pozemky, ktoré má vo svojom vlastníctve na účte 031 - Pozemky
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
v predložených LV neboli v časti B - vlastníci a iné opravnené osoby uvedené IČO vlastníka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Všetky záznamy boli uzavreté prerokovaním so zodpovedným zamestnancom resp. zamestnancami OcÚ avšak kontrola je skončená oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila následky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala pri zmenách rozpočtu rozpočtové opatrenia
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec neviedla evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neusporiadala všetky finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezaradila do záverečného účtu rozpočet ňou zriadenej základnej školy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec si nedala overiť účtovnú závierku audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečný účet obce neobsahoval údaje o hodnotení plnenia programov obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie výroku prerokovania záverečného účtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neuvádzala na faktúrach označenie účtov, na ktorých bol účtovný prípad zaúčtovaný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov dokladovú inventúru
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec pri vykonaní inventarizácie pokladne nevytvorila inventarizačné zápis, v ktorých mala preukázať vecnú správnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neboli predložené, prerokované a schválené v zastupiteľstve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie voči účtu 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kapušianske Kľačany

IČO
00331571
Sídlo
Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.09.2012 - 10.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec použila bežné transfery určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na iný účel.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď poskytla v r. 2011 a od 01/2012 do 12/2012 vysoké odmeny bez písomného zdôvodnenia návrhu na poskytnutie odmeny a jej výšky, čím konala nehospodárne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď neurčila zamestnancovi čerpanie dovolenky do ukončenia pracovného pomeru v zmysle § 113 zákonníka práce a vyplatila mu náhradu za nevyčerpanú dovolenku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila v hotovosti výdavok z rozpočtu obce pre štyri fyzické osoby bez uvedenia dôvodu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila za nájom nehnuteľnosti bez platnej nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila faktúry za dodávku 170 ks regionálne zameraného časopisu, ktoré následne rozdala bezodplatne niektorým obyvateľom obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď preplatila starostovi obce pokladničný doklad o nákupe pohonných látok bez preukázania použitia pohonných látok na služobné účely.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila pohonné látky nákladného auta, ktoré dostala ako dar a následne ho nikdy nevyužila.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Starosta obce poskytol hlavnému kontrolórovi obce odmeny bez schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec použila verejné finančné prostriedky v rozpore so stanoveným účelom, keď použila bežné transfery určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na iný účel, knkrétne na obstaranie dlhodobého hmotného majetku pre potreby obce.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec použila verejné finančné prostriedky v rozpore so stanoveným účelom, keď uhradila režijné náklady 1,24 eur na prípravu jedného jedla za 186 vydaných obedov pre cudzích stravníkov z účtu ZŠ.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec použila verejné finančné prostriedky v rozpore so stanoveným účelom, keď použila finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na úhradu za rekonštrukciu chodníka a výstavbu parkoviska.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď poskytla v r. 2011 a od 01/2012 do 12/2012 vysoké odmeny bez písomného zdôvodnenia návrhu na poskytnutie odmeny a jej výšky, čím konala nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď neurčila zamestnancovi čerpanie dovolenky do ukončenia pracovného pomeru v zmysle § 113 zákonníka práce a vyplatila mu náhradu za nevyčerpanú dovolenku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila v hotovosti výdavok z rozpočtu obce pre štyri fyzické osoby bez uvedenia dôvodu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila za nájom nehnuteľnosti bez platnej nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila faktúry za dodávku 170 ks regionálne zameraného časopisu, ktoré následne rozdala bezodplatne niektorým obyvateľom obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď preplatila starostovi obce pokladničný doklad o nákupe pohonných látok bez preukázania použitia pohonných látok na služobné účely.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď uhradila pohonné látky nákladného auta, ktoré dostala ako dar a následne ho nikdy nevyužila.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec použila verejné finančné prostriedky nehospodárne, keď starosta obce poskytol hlavnému kontrolórovi obce odmeny bez schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nezúčtovala príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení dňa 13.05.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom období nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nespracovala údaje o svojom rozpočtovom hospodárení za rok 2011 do záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla dotácie bez toho, aby mala ustanovené podmienky ich poskytovania vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezúčtovala poskytnuté dotácie s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala výnosy a náklady za podnikateľskú činnosť osobitne na samostatnom mimorozpočtovom účte a uhradila faktúru za namontovanie elektromeru do prevádzkarne podnikateľskej činnosti z finančných prostriedkov určených na hlavnú činnosť obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila rozpočet obce na r. 2011 spôsobom v obci obvyklým najmenej na 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo nevyhlásilo voľby nového kontrolóra obce v zákonom stanovenom termíne do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo zvolilo nového hlavného kontrolóra obce bez verejného vyhlásenia voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredložil obecnému zastupiteľstvu plány kontrolnej činnosti, správy o výsledkoch kontroly, odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, správu o kontrolnej činnosti, ani iné doklady súvisiace s jeho činnosťou uloženou zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce poskytol hlavnému kontrolórovi obce odmeny bez schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vytvorený účinný systém vnútornej kontroly a vytvorené vhodné organizačné, materiálne a personálne podmienky na jeho nezávislý výkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla odmeny bez písomného zdôvodnenia návrhu na poskytnutie odmeny a jej výšky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla odmeny bez písomného zdôvodnenia návrhu na poskytnutie odmeny a jej výšky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prijala vyúčtovanie dotácie dokladom, ktorý bol vyhotovený v inom jazyku ako štátnom a nespĺňal podmienku zrozumiteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec dostala na základe darovacej zmluvy nákladné auto značky Praga PV3S AUV 62 v hodnote 0,00 eur, ktoré neocenila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventúru skladových zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala dôsledne osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré vstupovali do základu dane (za podnikateľskú činnosť), čím viedla účtovníctvo nesprávne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za obec ako celok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonala v priebehu kalendárneho roka 2011 dvadsať nákupov tovaru u jedného a toho istého dodávateľa v celkovej hodnote 3 712,54 eur, bez realizácie príslušnej formy verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonala v priebehu kalendárneho roka 2011 dvadsať nákupov tovaru u jedného a toho istého dodávateľa v celkovej hodnote 3 712,54 eur, bez realizácie príslušnej formy verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom období pri nákupoch materiálu pre obec a jej organizácie bez právnej subjektivity nevykonávala verejné obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neurčila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni prijatím VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na 4 zrealizované stavby vypracovanú projektovú dokumentáciu a ani vydané stavebné povolenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na 4 zrealizované stavby vypracovanú projektovú dokumentáciu a ani vydané stavebné povolenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec využívala 5 zrealizovaných stavieb bez kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch dohodách o pracovnej činnosti uzavretých v roku 2009 na výrobu betónového oplotenia neuviedla dobu na ktorú sa dohody uzavreli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na LV zaevidovaný všetok nehnuteľný majetok obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec viedla evidenciu majetku obce neúplne a nesprávne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce nevedel fyzicky predložiť na kontrolu majetok obce v celkovej sume 9 031,65 eur a nemal vedomosť o jeho umiestnení, čím neboli vytvorené dostatočné podmienky na jeho ochranu pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Hnuteľný majetok obce v celkovej sume 8 750,87 eur, ktorý bol zakúpený z finančných prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a zaradený na stredisko „základná škola“ sa nachádzal a bol využívaný na obecnom úrade v prevádzke podnikateľskej činnosti obce a v priestoroch telovýchovnej jednoty.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Priestory budovy využívanej ako klub mládeže boli poškodené, tzn. že orgány obce zanedbali jeho ochranu a udržiavanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VZN o miestnych daniach bolo v časti vyrubovania a platenia daní v rozpore so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako správca dane nevyrubila daň z nehnuteľnosti vydaním rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaslala daňovým dlžníkom výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala na verejne prístupných obecných informačných tabuliach, ako aj na internetovej stránke obce zverejnené povinne zverejňované informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala na verejne prístupných obecných informačných tabuliach, ako aj na internetovej stránke obce zverejnené povinne zverejňované informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala na verejne prístupných obecných informačných tabuliach, ako aj na internetovej stránke obce zverejnené povinne zverejňované informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred každou finančnou operáciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lednické Rovne

IČO
00317462
Sídlo
Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracované programové ciele rozpočtu na rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vo viacerých kontrolovaných dokladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala minitoring programových cieľov za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecd nedodržala účel výdavku podľa schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Pri chvaľovaní záverečného účtu obce za rok 2011 chýba výrok schvaľovania (bez výhrad alebo s výhradou)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v roku 2011 nedodržal pravidlá na poskytnutie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uviedla pri prepočte stavu dlhu nesprávne údaje pre výpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec použila návratné zdroje aj na úhradu bežných výdavkov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec na základe prekročenia stanovených limitov nezaviedla ozdravný režim
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala skutočnosti o stave a pohybe majetku v prípade predaja nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala úplnú inventarizáciu za rok 2011 v časti nehnuteľného majetku vo väzbe na listy vlastníctva a správu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala úplnú inventarizáciu za rok 2011 v časti nehnuteľného majetku vo väzbe na listy vlastníctva a správu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal postupy účtovania - pohyby majetku, odpisy, nevytváranie opravných položiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v účtovnej závierke za rok 2011 mala nesúlad údajov uvedených vo výkazoch a v poznámkach, čím nedodržala zásady úplnosti a preukázateľnosti účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplnou inventarizáciou obec nedodržala preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uznala dodávateľské faktúry, na kotrých bol nesprávne uvedený účastník - obcný úrad a nie obec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevystavil účtovné doklady bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaznamenala účtovné prípady týkajúce sa pokladničných operácií v časovom slede
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykázala v účtovnej závierke nesúlad údajov v súvahe, v poznámkach a v záverečnom účte, čím porušila užitočnosť údajov z hľadiska ich významnosti a zrozumiteľnosti, porovnateľnosti a spoľahlivosti - nesúlad vo vlastnom imaní, v záväzkoch po lehote splatnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V poznámkach k účtovnej závierke nevykázal kontrolovaný subjekt opis významných skutočností, hlavne k pohybom majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala úpravy cien prenajatého majetku
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec vykonala prevod vlastníctva (predaj) v rozpore so zmluvou, bez vyplatenia kúpnej ceny, nevymáhala pohľadávky po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec nezosúladila Zmluvu o výkone správy s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezosúladila Zmluvu o výkone správy s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezosúladila Zmluvu o výkone správy s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala schválené zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala schválené zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepredložil a obec nezverejnila plán kontrolnej činnosti na rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala verejné obstarávanie na dodávku služieb - vývoj TKO
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neúplné obsahové údaje a opisy v poznámkach k účtovnej závierke obce za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne priradenie položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie pri službách a prenájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie pohybov majetku, resp. neúčtovanie o pohyboch majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie termínov fakturácie, nefakturovanie časti služieb uvedených v zmluve
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zápis prevodu majetku v katastri nehnuteľností v rozpore so zmluvou - bez uhradenia kúpnej ceny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Obec Ratková

IČO
00318990
Sídlo
Ratková 1, 98265 Ratková
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce nevychádzal z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
schválený rozpočet obce bol zostavený bez členenia na kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočet obce na rok 2011 mal výdavkovú časť členenú na deväť programov, ale žiadny z nich nemal určené zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať v rámci týchto programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v roku 2011 nemala vypracovanú polročnú monitorovaciu správu k plneniu programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla samostatnú operatívnu evidenciu vykonaných rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval hodnotiacu správu plnenia vecnej stránky programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu nebolo uzatvorené predpísaným výrokom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neprijala opatrenia, aby náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kapitálové výdavky, ktoré boli v roku 2011 čerpané, nemali krytie v rozpočte na príslušný rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacia listina ZŠ a jej dodatky neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec určila predpokladanú hodnotu zákazky vrátane DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z predloženej dokumentácie k projektu obec nevedela preukázať výber úspešného uchádzača
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec rozdelila predmet obstarávania vyplývajúci z projektu vybudovania vodozádržných opatrení na dve zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dokumentácia z verejného obstarávania na projekt vybudovania vodozádržných opatrení neobsahovala ponuky uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevedela preukázať zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2011 v obci 15 dní pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
k návrhu rozpočtu nebolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec do 09.09.2011 nemala platné zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obcou neboli vytvorené vhodné organizačné podmienky na účinný systém kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ratková na I. polrok 2011 nebol predložený na zasadnutie ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy o výsledku kontroly vypracované hlavným kontrolórom, neboli predložené na rokovanie ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce nevypracoval správu o kontrolnej činnosti za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedodržala povinnosť viesť majetok v účtovníctve, keď neviedla všetky pozemky vo vlastníctve obce zapísané na LV v účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec umožnila využívať majetok obce bezodplatne (nájomná zmluva) a tým nedodržala povinnosť hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedodržala povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pozemky zapísané na LV a nezaevidované v účtovnej evidencii nemala obec ocenené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedohodla úhradu nákladov na služby spojené s nájmom a tým nedodržala povinnosť dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy o výsledku kontroly vypracované hlavným kontrolórom, neboli prerokované so štatutárnym orgánom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevypracovala zápisnicu o prerokovaní správ o výsledku kontroly, ani neprijala opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PFK v roku 2010 nebola vôbec vykonávaná; v roku 2011 na 19 faktúrach nebola PFK vykonaná resp. bol čistý odtlačok pečiatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Slovinky

IČO
00329550
Sídlo
Slovinky 58, 05340 Slovinky
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 11.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predložený rozpočet na rok 2011 vo výdavkovej časti nebol vnútorne členený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zastavenom rozpočte obec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zverejnenie rozpočtu spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nezúčtovala s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce nebol uzatvorený výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ neprijalo opatrenia na nápravu nedostatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ neprerokovalo návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala k 31.12.2011 hodnotenie o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.Výsledky hodnotenia neprezentovala v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neuviedla údaje o plnení rozpočtu v záverečnom účte v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a nevypracovala hodnotiacú správu k 31.12.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala verejné obstarávanie na opravu podlahy telocvične v ZŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v čase podpisu ZoD nemala schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2011 na opravu podlahy v telocvični ZŠ v sume 24 629,14 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec neurčila predpokladanúhodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec preplatila faktúru bez súpisu vykonaných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec preplatila 9 ks vonkajších parapet na plastové okná v celkovej sume 62,28 eur, ktoré neboli dodané
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nepreúkazala, že ponuky boli doručené v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením súťaže
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zápisnici z vyhodnotenia cenových ponúk výberová komisia neuviedla dôvod, prečo bola vybraná víťazná spoločnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledok z vyhodnotenia ponúk zaslal verejný obstarávateľ len vybratému uchádzačovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie dotácie s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec z rozpočtu obce uhrádzala výdavky fyzických osôb v rozpore s podmienkami ustanovenými vo VZN o poskytnutí dotácií
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Účtovaním výdavkov za tovary a služby na položke 642 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie konala obec v rozpore s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec inkasovala úhraduza poskytnutú stravu v jedálni MŠ vo zvýšenej sadzbe skôr ako to bolo schválené v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala do majetku pozemky, ku ktorým nenadobudla vlastníctvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prenajala majetok za nevýhodných podmienok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh programu zasadnutia OZ nebol obcou zverejňovaný na úradnej tabuli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kontrolovanom období nebola dodržaná štruktúra materiálov určených na rokovanie OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na svojej webovej stránke nemala zverejnenú zmluvu o dielo č. 06/2011 z 03.10.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zverejnila faktúru na webovej stránke obce za vykonanú opravu podlahy v telocvični ZŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce počas svojeho prvého funkčného obdobia od roku 2002, ako aj v časti druhého funkčného obdobia od roku 2008 členom riadiacich a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávali podnikateľskú činnosť. Uvedenú činnosť vykonával bez súhlasu OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepredkladal správy z vykonaných kontrol OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, pretože nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými predpismiriadenia...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Valaská

IČO
00313904
Sídlo
Nám. 1. Mája 8, 97646 Valaská
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.11.2012 - 06.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nehospodárila s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
náklady súvisiace s opravou a udržiavaním obec zúčtovala na majetkovom účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri úprave zmluvného vzťahu neodstránila všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri zadávaní zákaziek neuplatňovala princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejňovala raz štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou súhrnnú správu o zákazke s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
starosta nevydal organizačný poriadok ObÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepreukázal, že návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnil najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
článok internej smernice obce na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly nebol v súlade so zákonnou normou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
HK vo výstupných materiáloch z kontroly neuvádzal predmet následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepodpisoval výstupné materiály z následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Čata

IČO
00587672
Sídlo
Hlavná 80, 93563 Čata
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 10.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obsahoval nesprávne údaje o orgánoch obecného zastupiteľstva, medzi ktoré zaraďoval obecný úrad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatút obsahoval nesprávny počet poslancov obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatút nesprávne ukladal obecnému zastupiteľstvu povinnosť určovať organizáciu obecného úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovaný organizačný poriadok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta nevydal organizačný poriadok obecného úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela preukázať zverejnenie rozpočtu pred schválením najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu v súlade s Opatrením, obec nesprávne zatriedila výdavok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec po schválení programového rozpočtu nevykonala rozpis výdavkov na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Programový rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo po schválení celoročného hospodárenia obce s výhradami neprijalo opatrenia na nápravu nedostatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súčasťou záverečného účtu obce nebola hodnotiaca správa plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neposkytovala pôžičky v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nezabezpečila včasné uplatnenie svojich práv, keď v prípadoch nesplatenia poskytnutých finančných prostriedkov (pôžičiek) v dohodnutom termíne občanov nevyzývala na ich úhradu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zmluvy o pôžičke neboli podpísané starostom, resp. v jednom prípade ani jednou zo zmluvných strán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zatriedila poskytnuté pôžičky medzi bežné transfery a splátky pôžičiek medzi bežné príjmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov vyplatením prostriedkov bez vydokladovania účelu, preukázania skutočného dodania tovaru, resp. služby
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Štatutárny orgán nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavkové pokladničné doklady a interné doklady neboli preukázateľnými účtovnými záznamami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka neviedla účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri použití verejných prostriedkov nezachovala hospodárnosť, obec nevylúčila z vyúčtovania dotácie nepreukázateľné výdavky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec pri použití verejných prostriedkov nekonala hospodárne a porušila finančnú, keď vyplatila peňažné prostriedky na nákup PHM, benzín CO, kar starostu, kolky na občiansky preukaz fyzickej osobe, cestovné
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Na všetkých skontrolovaných pokladničných dokladoch za roky 2009 a 2010 chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v roku 2009 neúčtovala pokladničné operácie v súlade s Postupmi účtovania, obec nevytvorila analytický účet pre valutovú pokladnicu, obec nesprávne zaúčtovala dotáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doklady priložené k výdavkovému pokladničnému dokladu boli v maďarskom jazyku, nespĺňali podmienku zrozumiteľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala kurzový rozdiel v zmysle Postupov účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dotácie boli zúčtované až v nasledujúcom rozpočtovom roku, obec nepožadovala od príjemcu dotácie vrátenie nevyčerpanej sumy dotácie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec pri poskytnutí dotácie porušila finančnú disciplínu, keď nedodržala podmienky pri poskytovaní dotácií ustanovené vo VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V cestovných príkazoch chýbali podpisy štatutárneho zástupcu pri vyslaní zamestnancov na pracovnú cestu ako aj pri vyúčtovaní, obec preplatila cestovné výdavky bez cestovného príkazu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec priznala odmeny bez písomného návrhu na poskytnutie odmeny zamestnancom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrhy na poskytnutie odmeny neobsahovali písomné odôvodnenie vedúceho zamestnanca, za aké kvalitné vykonávanie pracovných činností boli odmeny poskytnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec duplicitne účtovala pozemok, obec nezaradila nadobudnutý dlhodobý finančný majetok do účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala novozistený majetok v zostatkovej cene 1,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala odpisy samostatných hnuteľných vecí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka neviedla majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala inventúrny súpis a inventarizačný zápis pri inventarizácii pokladne, inventúrny súpis a inventarizačný zápis účtu 277 neobsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventúru účtu 472
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka nezaúčtovala zistený inventarizačný rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom neboli v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Daňové priznania neboli vyplnené úplne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyzývala daňové subjekty, aby doplnili neúplné údaje v daňových priznaniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane na všetkých skontrolovaných daňových priznaniach nevyznačil dátum ich prevzatia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane v kontrolovanom období rokov 2010 a 2011 nevyhotovoval platobné výmery
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane v kontrolovanom období rokov 2010 a 2011 nevyhotovoval platobné výmery (rozhodnutia)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane neviedol správne evidenciu daní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri existujúcich platobných výmeroch (rok 2009 a staršie) chýbali doklady (doručenky) o doručení platobných výmerov do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane nevyruboval sankčný úrok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela kontrolnej skupine preukázať zvolenie hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval zápisnice o prerokovaní správ o výsledku následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala uzatvorenú zmluvu s dotknutými obcami na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatňovala rozpočtovú klasifikáciu v súlade s Opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala v súlade s Postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Čierna Voda

IČO
00305871
Sídlo
Čierna Voda 102, 92506 Čierna Voda
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.09.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rozpočte obce sa neuplatnila rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet obce neobsahoval údaje o plnení rozpočtu a bilanciu aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec do výsledku rozpočtového hospodárenia zarátala finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neschválila vysporiadanie schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytovala dotácie bez schváleného VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súvaha a výkaz ziskov a strát obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neúčtovala náklady na modernizáciu a rekonštrukciu rozhlasu na účet obstarania dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávny postup pri účtovaní obstarania dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam zodpovedných osôb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovné doklady neboli preukázateľné podľa § 32 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovaný odpisový plán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala inventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala inventarizačný zápis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s výnimkou dlhodobého hmotného majetku a peňažných prostriedkov v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (s výnimkou dlhodobého hmotného majetku a peňažných prostriedkov v hotovosti) podľa §29 a 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu a účtovné záznamy neboli preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezatriedila výdavky z poskytnutej dotácie podľa druhu výdavku na položky 630 - Tovary a služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezatriedila výdavky z poskytnutej dotácie podľa druhu výdavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Objednávky neboli zverejnené na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec raz štvrťročne nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyžadovala v uzatvorenej zmluve o dielo záručnú lehotu minimálne päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK na základe kontrolného zistenia nevypracoval správu o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznam o výsledku kontroly neobsahoval požadované náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval Zápisnicu o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK vykonal v piatich prípadoch priebežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z vykonanej priebežnej kontroly nebol vypracovaný záznam z priebežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala náklady v súvislosti s kapitálovým výdavkom a došlo k podhodnoteniu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonala zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť