Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-080/2012/1110
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Účel kontrolnej akcie:
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Divadlo Jonáša Záborského

IČO
37783432
Sídlo
Nám. legionárov 6, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2012 - 18.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina kontrolovaného subjektu neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil za realizáciu dvoch akcií z reprezentačných výdavkov, pričom smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely takýto druh výdavkov neupravovala.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt uhradil za realizáciu dvoch akcií z reprezentačných výdavkov, pričom smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely takýto druh výdavkov neupravovala.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt objednal a uhradil za služby pri realizácii tlačových konferencií nad limit, stanovený internou smernicou organizácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt objednal a uhradil za služby pri realizácii tlačových konferencií nad limit, stanovený internou smernicou organizácie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt uhradil za prepravu pracovníkov inej štátnej príspevkovej organizácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt po ukončení prenájmu priestorov nezabezpečil úpravu vzťahov s bývalým nájomcom priestorov, ktorý aj naďalej používal ako sídlo adresu umelecko - dekoračných dielní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnanec kontrolovaného subjektu vykonával popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere zárobkovú činnosť, zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zamestnanec kontrolovaného subjektu vykonával popri svojom zamestaní vykonávanom v pracovnom pomere zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa bez jeho súhlasu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uhradil za práce, ktoré neboli zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt uhradil za práce, ktoré neboli zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt stanovil pri prenájme časti služobného parkoviska nízku cenu za prenájom súkromnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok - s odstupom jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok - s odstupom jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok - s odstupom jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok - s odstupom jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok - s odstupom jedného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri inventarizácii majetku a záväzkov neuviedol v inventúrnych súpisoch povinné údaje ako deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o dni vzniku záväzku, keď úhrada bola uskutočnená pred zaúčtovaním záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o dni vzniku záväzku, keď úhrada bola uskutočnená pred zaúčtovaním záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o dni vzniku záväzku, keď úhrada bola uskutočnená pred zaúčtovaním záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval dodávateľské faktúry - služby na strane MD účtu 513-1 100 46 - reprezentačné 46 hlavná činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval dodávateľské faktúry - služby na strane MD účtu 513-1 100 46 - reprezentačné 46 hlavná činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o poskytnutých preddavkoch na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o poskytnutých preddavkoch na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval predplatné do spotreby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kniha kontrolovaného subjektu 2010 a 2011 zahŕňala v triede 0 - Dlhodobý majetok, len syntetické účty bez analytických účtov podľa účtovného rozvrhu v uvedenom roku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt pri realizovaní zákazky s nízkou hodnotou akceptoval ako víťaznú, ponuku v sume, ktorá spadá do finančného limitu pre podprahovú zákazku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica o postupe pri aplikácii zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. účinná od 02.01.2009 neobsahovala prepočítané sumy v slovenských korunách na euro podľa konverzného kurzu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Vysoké Tatry

IČO
00326585
Sídlo
Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2012 - 24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil príjmy a výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto poskytlo preddavky, ktoré neboli finančne vysporiadané do troch mesiacov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytlo preddavok, ktorý nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepoužil finančné prostriedky na stanovený účel.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto poskytlo preddavky v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto nedodržalo zmluvné podmienky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil príjmy a výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepreukázal použitie darovaných finančných prostriedkov na stanovený účel.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Mesto uhradilo faktúry za projektovú dokumentáciu z úveru, na ktoré neboli rozpočtované finančné prostriedky - kapitálové výdavky a príjmy finančných operácií - z úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nezabezpečilo účtovanie a vykazovanie účtovných prípadov v období, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto malo prijatú internú smernicu pre vedenie účtovníctva, v ktorej bolo v rozpore s uvedeným zákonom určené účtovanie dodávateľkých faktúr za december došlé do 15. dňa nasledujúceho účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt účtoval výdavky na nesprávne nákladové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neinventarizoval majetok v zmysle uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo tak, aby účtovná závierka k 31.12.2007 a k 31.12.2008 poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt započítal nájomné s výškou investície.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry pre odberateľov boli vystornované bez vystavenia opravných dokladov - faktúr, podpísaných priámtorom mesta v zmysle interných predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Majetok nebol ocenený reprodukčno obstarávacou cenou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nevytvorilo rezervy v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesením zmenu majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti, v ktorej malo mesto 100 % majetkovú účasť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako verejný obstarávateľ pre rokovacie konanie bez zverejnenia nevyzval na rokovacie konanie jedného alebo viacerých záujemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyužil všetky právne prostriedky na zveľadenie, ochranu a zhodnotenie majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo ochranu majetku mesta, ktorý bol využívaný nájomcom bez zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto viedlo nesprávne evidenciu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vykonal prebežnú finančnú kontrolu formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade s uvedeným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v zmluve nedohodlo termín a spôsob odovzdania investície zo strany nájomcu vrátane príslušnej dokumentácie a kto bude predmetnú investíciu odpisovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta umožňovali bezodplatný prenájom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta umožňovali bezplatný prenájom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bez uzatvorenia písomného dodatku k Zmluve došlo k zmene stavebných objektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stavebné povolenia neboli predložené v termíne do 31.12.2010 v zmysle Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Časť projektovej dokumentácie bola vypracovaná v roku 2011, pričom kontrolovaný subjekt nepredložil časti projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2010 v zmysle Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjek nesprávne triedil príjmy a výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne vykázal záväzky z úverov podľa zostatkovej doby splatnosti ako dlhodobé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervy na nevyfakturované dodávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervy na overenie účtovnej závierky audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o prijatej dotácii (v sume 16 596,96 eur) a nesprávne zúčtoval do výnosov transfer od subjektu mimo verejnej správy (v roku 2008 v sume 10 328,25 eur a v roku 2009 v sume 5900,60 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezaúčtovalo poskytnutú zálohovú platbu na účet 052 - Poskytnuté preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo vyradenie majetku v obstaraní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo náklady na nákup kníh na doplnenie knižného fondu do spotreby, pričom účtovanie uvedeného druhu materiálu nebolo v smernici špecifikované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo materiál priamo do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezaúčtovalo poskytnuté preddavky na účet 314 - Poskytnuté preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval náklady budúcich období do nákladov bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky boli účtované na nesprávne nákladové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky boli účtované na nesprávne nákladové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol hmotný majetok v podsúvahovej evidencii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval prevzatie dopravných prostriedkov v rozpore s uvedeným metodickým usmernením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K štúdii nebola priložená kópia preberacieho protokolu, v ktorej mal byť uvedený výrok objednávateľao tom, že preberá projektovú dokumentáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zhotoviteľ mohol zadať vykonanie časti diela alebo celého diela inej odborne spôsobilej osobe - spracovateľovi. Podľa výpisu zo Živnostenského registra mesto uhradilo spracovateľovi 13 272,25 eur, ktorý v čase spracovania projektovej dokumentácie nemal oprávnenie (oprávnenie zaniklo dňa 31.03.2002).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO
00641383
Sídlo
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
28.02.2012 - 23.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ PB vykonávala zmeny rozpočtu bez schválenia miestneho zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Miestne zastupiteľstvo neupravilo VZN Zásady hospodárenia s majetkom MČ PB s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR v zmysle zákona o hlavnom meste
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ PB zmeny rozpočtu nevykonávala v priebehu roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prostriedky rezervného fondu MČ PB použila bez rozhodnutia zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ PB nesprávne vypočítala výsledok rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MČ PB nesprávne vypočítala výsledok rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávna klasifikácia a zatriedenie výdavkov vynaložených na výrobu a montáž oplotenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávna klasifikácia a zatriedenie výdavkov vynaložených na výrobu a montáž oplotenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vybratá vzorka dodávateľských faktúr neobsahovala náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výroba a montáž oplotenia nebola správne účtovaná ako majetok ale ako služba
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Navýšenie hodnoty záväzkov viacnásobným zaúčtovaním jednej dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedodržanie postupov účtovania pri započítaní pohľadávok a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neinventarizovaný všetok majetok a záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neinventarizovaný všetok majetok a záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačné zpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky neupravená hodnota majetku opravnými položkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka nepredložila správu o kontrolnej činnosti v zákonom stanovenej lehoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výstupy z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou neboli v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výstupy z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou neboli v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výstupy z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou neboli v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu s osobou, ktorá nemala na výkon kontroly poverenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Belža

IČO
00323951
Sídlo
Belža 0, 04458 Belža
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 15.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie periodicity zasadnutí OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezúčtovala rozpočtové príijmy a výdavky uskutočnené podľa rozpočtového provizória s rozpočtom obce za obdobie 2009,2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválený programový rozpočet obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vyčíslenie rozpočtového hospodárenia za roky 2009,2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návrh záverečného účtu nebol obce nebol prerokovaný do 6 mesiacov po upplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu sa neuzatvorilo zákonom stanoveným výrokom v roku 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vykonávala zmeny rozpočtu bez schválených rozpočtových opatrení v OZ v roku 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
formálne vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyplatenie sumy 36 eur z pokladne za dodanie a montáž skla bez doloženia účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyplatenie VPD v sume 27,13 za izolačný materiál, pričom doklad z registračnej pokladnice bol na sumu 7,13
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
dohody o vykonaní práce neobahovali všetky zákonom stanovené náležitosti ako napr. rozsah predpokladanej práce, vymedzenie stanovenej úlohy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
príjmové a výdavkové pokladničné doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vypplatenie odmien zamestnankyni obce bez písomného odôvodnenia návrhu na poskytnutie odmeny vrátane odôvodnenia jej výšky za roky 2009, 2011 - zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
preplácanie stravných lístkov štatutárnym zástupcom obce aj napriek tomu, že funkcia starostu bola verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere roky 2009-2011
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
zástupkyňa starostu poberala paušálny plat mesačne bez preukázania odpracovaného času počas obdobia 2007-2009
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
uzatvorená dohoda o vykonaní práce s hlavným kontrolórom obce bez písomného podpisu štatutára. Práce boli vykonané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vyplatila hlavnému kontrolórovi sumu 100 eur na dohodu o vykonaní práce, pričom vykonal len čiastkové plnenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
hlavnému kontrolórovi obce bolo vyplatených 122,82 eur za mimoriadne práce súvisiace so zavedením euro meny, obec nevedela preukázať prevzané práce
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
hlavný kontrolór obce vykonával vyúčtovania cestovných náhrad nad rámec dohodnutý v pracovnej zmluve , t.j. účtoval si preplácanie používania motorového vozidla do práce viac krát mesačne, pričom mal dohodnutý len 5% pracovný úväzok
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
preplatenie duplicitne výdavky na jednu pracovnú cestu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nevykonanie verejného obstarávania na akciu likvidácia čiernej odpadovej skládky, zástavky SAD, prístupový peší chodník, kamerový systém - kanalizácia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
projektová dokumentácia nájomné byty bola hradená z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obec nedodržala postupy účtovania - nájomné byty, drobný majetok, výstavba zástavky SAD, peší chodník k domu smútku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vo viacerých prípadoch v rámci čerpania kapitálových výdavkov dodržané ustanovenia stavebného zákona - stavebný dozor, stavebný denník, projektová dokumentácia nar. prístopový peší chodník k domu smútku, obrátka autobusu, výstavba zástavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec zaplatila projektovú dokumentáciu, ktorú nevedela doložit k akcii prístupový peší chodník
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
výdavky hradené na kamerový systém (kamerovanie potrubia) - kanalizácia mali byť hradené z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolou fakturácie a úhradou faktúr bolo zistené, že obec zaplatila o 368 eur naviac oproti zmluve
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
správca dane nevymáhal daňové nedoplatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neinventarizovala všetok majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
15 dní pred rokovaním v OZ neboli zverejnené návrhy plánov kontrolnej činnosti na roky 2009,2010,2011 spôsobom obvyklým v obc
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nepredkladal správy z vykonaných kontrol za obdobie rokov 2009,2010 a prvý polrok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom neboli spracované záznamy, resp. správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuzatvorila zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy - hlavný kontrolór obce vykonával kontrolnú činnosť pre viaceré obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
s hlavným kontrolórom obce boli uzatvorené 4 dohody o vykonaní práce na pr. vypracovanie VZN obce, zásady hospodárenia s majetkom obce. Hlavný kontrolór vypracvával za odmenu dokumentáciu, ktorá podliehala jeho kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala určený sadzobník určujúci výšku nájomného za m2 pri prenájmoch nebytových priestorov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Domaniža

IČO
00317195
Sídlo
Domaniža 426, 01816 Domaniža
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2012 - 19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet obce na rok 2010 nebol zostavený ako viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na úrovni podprogramu Aktivačné práce obec neformulovala ciele, ktoré chcela v danej oblasti dosiahnuť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v monitorovacej správe za rok 2010 a 2011 nehodnotila plnenie programov a merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výkazy, ktoré boli súčasťou účtovnej závierky, neobsahovali správny názov účtovnej jednotky. jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2010 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka obce za rok 2010 nebola overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlabný kontrolór nepreveril pred prijatím úveru dodržanie podmienok na jeho prijatie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila v kontrolovanom období deväť DoVP bez vymedzenia práce výsledkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vv troch prípadoch nebola v uzatvorených DoVP dohodnutá doba vykonania práce a v dvoch prípadoch ich obec uzatvorila až v deň začatia výkonu prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla evidenciu uzatvorených DoVP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nestanovila konkrétny účel použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu obce a neboli zúčtované s rozpočtom obce v zákonom stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky obce boli zaúčtované na základe účtovných dokladov vyhotovených s dlhším časovým oneskorením, obec neúčtovala o vzniknutých záväzkoch voči dodávateľom priebežne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ńiektoré účtovné doklady nespĺňali podmienku preukázateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré účtovné doklady neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov účtovania a nesprávne zaúčtovanie účtovných prípadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov účtovania a nesprávne zaúčtovanie účtovných prípadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V štyroch prípadoch obec poskytla preddavky z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V štyroch prípadoch obecnemala poskytnutie preddavkov dohodnuté s dodávateľmi v zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila zámer predať majetok na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predaj pozemku obce nebol schválený OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v štyroch NZ obec nestanovila sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prenajať svoj majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia z vykonanej inventarizácie neobsahovala predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplné vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia z vykonanej inventarizácie neobsahovala predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici na výkon finančmej kontroly bola nesprávne stanovená zodpovednosť za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoveruje každú svoju finančnú operáciu( zmluvy o predaji majetku a NZ, DoVP za rok 2010 a zmluvy o poskytnutí dotácie).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracovával z vykonaných kontrol správy, prípadne záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Horňa

IČO
00325180
Sídlo
Horňa 50, 07301 Horňa
Kontrolované obdobie
2007 - 2011
Termín kontroly
11.03.2012 - 13.05.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nerozpísala výdavky schváleného rozpočtu na rok 2011 na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala zavedenú položku rozpočtovej disciplíny 651 002 Splácanie úrokov napriek tomu, že úroky splácala
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec započítala do výsledku rozpočtového hospodárenia finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovenú položku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala overenú účtovnú závierku aúditorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala overený súlad výročnej správy s účtovnou závierkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nehospodárne nakladala verejné prostriedky na prevádzku motorového vozidla
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Účtovný doklad neobsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec priznala zástupcovi starostu odmenu aj v čase, keď si starosta svoju funkciu riadne vykonával
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec uvoľnila vberejné prostriedky vo väčšej výške aká zodpovedala rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nedodržanie účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec neevidovala majetok obce v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec užívala stavbu bez kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neevidovala v účtovnej evidencii nehnuteľný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neocenila majetok získaný na základe darovacej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nehospodárila so svojim majetkom v prospech rozvoja obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala v kontrolovanom období inventarizáciu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolór nepredkladal OZ návrh plánu kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredkladal správy o výsledkoch kontrol na OZ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hlavný kontrolór nepredkladal správu o kontrolnej činnosti najmenej raz ročne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kamenín

IČO
00308960
Sídlo
Kamenín 641, 94357 Kamenín
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.02.2012 - 02.05.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Boli čerpané výdavky aj na tých položkách, ktoré v rozpočtoch obce neboli schválené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala jednotlivé schválené zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala jednotlivé schválené zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečné účty obce neobsahovali údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečné účty obce neobsahovali hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevedel hodnoverne zdokladovať účel použitia nakúpených pohonných hmôt a použil neefektívne verejné prostriedky na opravu prebytočného a nevyužívaného objektu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec použila verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvorením zmluvy nebol oprávnený sa zaväzovať na úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte a zaťažiť tak nasledujúci rozpočtový rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Starosta obce umožnil fyzickej osobe bezodplatne získať nehnuteľný majetok obce (na základe vydržania)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt umožnil bezdôvodné obohacovanie sa, s majetkom obce nehospodáril v prospech rozvoja obce a nechránil svoj majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné záznamy nedokazovali prezentovanú skutočnosť, resp. neboli preukazateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dotácie boli poskytované bez toho, aby mala obec schválené všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dotácie boli poskytnuté pred ich schválením v rozpočte obce a neboli zúčtované s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli predložené písomné doklady k vyúčtovaniu pracovnej cesty, čím nevznikol nárok na vyúčtovanie a vyplatenie náhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z rozpočtu obce boli hlavnej kontrolórke vyplatené cestovné výdavky za cestu, ktorá sa nepovažuje za pracovnú cestu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka obce si vykazovala pracovnú cestu motorovým vozidlom z miesta svojho bydliska do miesta svojho zamestnania a späť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka obce si vykazovala pracovnú cestu motorovým vozidlom z miesta svojho bydliska do miesta svojho zamestnania a späť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Boli poskytnuté odmeny hlavnej kontrolórke len na základe rozhodnutia starostu obce, pričom táto právomoc prislúcha výlučne obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrhy na poskytnutie odmeny zamestnancom neboli písomne zdôvodnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Do funkčného platu zamestnanca bola započítaná aj odmenu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli uzatvorené najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce a nebola v nich vymedzená pracovná úloha a predpokladaný rozsah práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhlásila obchodnú verejnú súťaž nas predaj pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neinventarizovala pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neinventarizovala pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnávania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacia listina neobsahovala zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala zmeny údajov v zriaďovacích listinách formou dodatku po zákonnej zmene zriaďovateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri vyradení pozemkov nezúčtovala účtovnú cenu pozemkov, ale predajnú cenu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Platobné výmery neobsahovali údaje o čísle konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane nevyznačil na daňovom priznaní k dani z nehnuteľností dátum jeho prijatia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane nevyznačil na platobných výmeroch právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoverila súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pokračoval vo vykonávaní finančných operácii bez ich overenia predbežnou finančou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka nevypracovala a OZ nepredložila plány kontrolnej činnosti, stanoviská k návrhu rozpočtu, správy o výsledku kontrol a správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Koprivnica

IČO
00322164
Sídlo
Koprivnica 146, 08643 Koprivnica
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2012 - 17.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtových rokov 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nerozpísala kapitálové výdavky v celkovej výške 14 277,00 EUR na jednotlivé programy v roku 2010 a kapitálové výdavky v sume 19 362,00 EUR na programy v roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návrh záverečného účtu obce nebol predložený na verejnú diskusiu v lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval hodnotiacu správu plnenia programového obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nerozhodla o spôsobe vysporiadania prebytku v rámci prerokovania záverečného účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevytvorila rezervný fond vo výške určenej OZ, najmenej však 10 % z prebytku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v 7 prípadoch nesprávne triedila obstaranie nákupu PHM v sume 104,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnením rozpočtov obce na roky 2010 a 2011 spôsobom v obci obvyklým, konala v rozpore s § 9 ods. 2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návrh záverečného účtu na rok 2010 nebol zverejnený zákonom stanovenú lehotu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec zaúčtovala obstaranie projektovej dokumentácie na ťarchu účtu 041
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovala obstaranie projektovej dokumentácie na ťarchu účtu 041
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovala obstaranie projektovej dokumentácie na ťarchu účtu 041
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovala výnos z odpredaja majetku na ťarchu účtu 642
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovala výnos z odpredaja majetku na ťarchu účtu 642
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala výnos z odpredaja majetku na ťarchu účtu 642 - Tržby z predaja materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala výnos z odpredaja majeteku na účet 642 - Tržby z predaja materiáliu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o vzniku pohľadávky za nájom nebytových priestorov až po jej úhrade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o vzniku pohľadávky za nájom nebytových priestorov až po jej úhrade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o inkase pohľadávky deň pred jeho realizáciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o inkase pohľadávky deň pred jeho realizáciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorenie zaradila dlhodobý hmotný majetok do majetku obce v dvoch prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila DHM do majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhotovila v troch prípadoch inventúrny súpis s predpísanými náležitosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch nevykazovala budovy v aktívach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch nevykazovala budovy v aktívach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila správnosť vedenia účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v siedmych prípadoch nesprávne triedila obstaranie nákupu PHM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla zálohovú platbu bez uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla zálohovú platbu bez uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vypracovanú projektovú dokumentáciu neoznačila zmluvne dohodnutým spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovanú projektovú dokumentáciu neoznačila zmluvne dohodnutým spôsobom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vyplatila v hotovosti finančné prostriedky za nákup PHM v celkovej sume 557,86 eur bez preukázania vyúčtovania ich spotreby a bez preukázania vykonaných jázd vozidla na „ Zázname o prevádzke osobného motorového vozidla, v siedmich prípadoch a bez uvedenia dátumu a plochy, ktorá bola kosená v desiatich prípadoch
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec vyplatila v hotovosti finančné prostriedky za nákup PHM v celkovej sume 557,86 eur bez preukázania vyúčtovania ich spotreby a bez preukázania vykonaných jázd vozidla na „ Zázname o prevádzke osobného motorového vozidla, v siedmich prípadoch a bez uvedenia dátumu a plochy, ktorá bola kosená v desiatich prípadoch
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vypĺatením finančných prostriedkov za nákup PHM bez vyúčtovania spotreby a bez preukázanie použitia nezabezpečila ich hospodárne, efektívne a účinné použitie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec oneskorene rozpísala finančné prostriedky pre ZŠ a MŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevymáhala v dvoch prípadoch za kontrolované obdobie zmluvne dohodnutú pokutu za prenájom nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevymáhala v dvoch prípadoch za kontrolované obdobie zmluvne dohodnutú pokutu za prenájom nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykovala DHM, ktorý nebol ocenený na príslušnom majetkovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala v kontrolovanom období priebežnú finančnú kontrolu finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z následných finančných kontrol v siedmich prípadoch nebosahovali prdpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec mala vinternej smernici stanovené finančné limity pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade obec obstarania nestanovila predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malé Straciny

IČO
17061750
Sídlo
- 0, 99001 Malé Straciny
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala členený rozpočet na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nehospodárila v súlade so schválený rozpočtom - rozpočet bol prečerpaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2011 prekročila príjmovú časť rozpočtu a nevykonala úpravy príjmovej časti, čím nepostupovala v súlade s § 12 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonávala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebolo navrhnuté vysporiadanie výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepreukázala predloženie záverečného účtu na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval výrok, akým má byť záverečný účet schválený v ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevedela preukázať zverejnenie návrhu rozpočtu obce na roky 2010 a 2011 v obci 15 dní pred jeho schválením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K návrhu rozpočtu obce na roky 2010 a 2011 nebolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla časť majetku v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepostupovala podľa platných postupoch účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebolo uvedené správne identifikačné číslo obce na účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka neobsahovala poznámky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na predložených dokladoch chýbali podpisové záznamy osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala audítorom overenú účtovnú závierku za rok 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka nebola overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vyhotovenú výročnú správu za rok 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala pozemky ocenené ku dňu, ku ktorému zostavila účtovnú závierku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla jasne rozlíšené účtovníctvo, v ktorom osobitne zaznamenáva a vykazuje všetky operácie týkajúce sa projektu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nemala vytvorenú analytickú evidenciu majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
na účte 042 – obstarávanie dlhodobého hmotného majetku má obec stavby, ktoré sú ukončené a v užívaní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Miloslavov

IČO
00304948
Sídlo
Miloslavov 181, 90042 Miloslavov
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.03.2012 - 19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané bez schválenia OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané bez schválenia OZ,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na úradnej tabuli alebo na svojom webovom sídle plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór správy o výsledku kontroly nepredkladal priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyznačila dátum právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyznačila dátum právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložené daňové priznania k dani z nehnuteľností neobsahovali prílohu vznik a zánik daňovej povinnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezačala vo veci konať, hoci bola povinná a nerozhodla vo veci v ustanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracovával počas kontrolovaného obdobia z ukončených následných finančných kontrol výsledné materiály, správy o výsledku následnej finančnej kontroly, resp. záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali všetky náležitosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracovával počas kontrolovaného obdobia z ukončených následných finančných kontrol výsledné materiály, správy o výsledku následnej finančnej kontroly, resp. záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali všetky náležitosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval zápisnice o prerokovaní správy v prípade, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky alebo oboznámenie kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval zápisnice o prerokovaní správy v prípade, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky alebo oboznámenie kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala pri tvorbe programového rozpočtu v súlade s jej usmernením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala v súlade s platným VZN a zároveň sa odvolávala na nesprávne VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Nová Dedinka

IČO
00304981
Sídlo
Mierová 11, 90029 Nová Dedinka
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.03.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2010 a 2011 neviedla evidenciu o všetkcýh rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri výpočte výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 do príjmu zahrnula finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec pri výpočte výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 do príjmu zahrnula finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevypracovala viacročný rozpočet najmenej natri rozpočtové roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec správne neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o použití prebytku rozpočtového hospodárenia, ktorý bol vypočítaný v rozpore s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne uplatnila kód ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri kapitálových výdavkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedodržala zmluvné podmienky dohodnuté v KZ uzatvorenej v zmysle Občianskeho zákonníka nedodržaním lehoty splatnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nedodržala povinnosť viesť majetok podľa osobitného zákona (zákona o účtovníctve)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu majetku v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedodržala platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o majetku tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhnotovila inventúrne súpisy ako účtovné záznamy, zabezpečujúce preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec porušila zákon o obecnom zriadení tým, že hlavná kontrolórka nepredkladala výsledky svojej činnosti obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec porušila zákon o finančnej kontrole tým, že hlavná kontrolórka kontrolu ukončovala protokolom v prípadoch, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Oravská Lesná

IČO
00314722
Sídlo
Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.04.2012 - 13.05.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Schválený rozpočet neobsahoval zámery a ciele (program obce)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové prostriedky boli použité aj na také účely, na ktoré neboli v rozpočte obce schválené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nehospodárila s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a nemonitorovala plnenie programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória neboli zúčtované s rozpočtom obce po jeho schválení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh záverečného účtu obce nebol prerokovaný najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prerokovaní záverečného účtu obce obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce nebola súčasťou záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu (nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu (nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnená povinnosť zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali len v takej výške, aká zodpovedá plneniu úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie finančnej disciplíny v dôsledku nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nedodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu (nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhotovila výročnú správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania (nesprávne účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaný rozsah kontrolnej činnosti obsiahnutý v schválenom pláne kontrolnej činnosti HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V správe o výsledku následnej finančnej kontroly absentovali náležitosti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade zistení mal HK vyhotoviť správu o výsledku NFK, nie záznam o výsledku NFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zázname o výsledku NFK absentovali náležitosti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NFK vykonávali prizvané osoby bez písomného poverenia HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prerokovaní správy o výsledku NFK nebola vyhotovená zápisnica
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na pripravovaných finančných operáciách nebola vykonaná PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie finančnej operácie bez overenia PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovanie technického zhodnotenia DHM do nákladov na ťarchu účtu 511 - Opravy a udržiavanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Pastuchov

IČO
00312851
Sídlo
Pastuchov 247, 92063 Pastuchov
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pastuchov nezaslala zápisnicu z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložlili ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
informácia pre ÚVO bola zaslana oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzavretie zmluvy po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyhlásená voľba hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór mal vypracovať správu a nie záznam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy hlavného kontrolóra neobsahovali obligatórne náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Podhradie

IČO
00316831
Sídlo
1. mája 194/61, 03852 Podhradie
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.03.2012 - 22.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec počas roka nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prerokovaní záverečného účtu obce obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce nebola súčasťou záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutý preddavok nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom bol poskytnutý
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Porušenie finančnej disciplíny v dôsledku úhrady preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
HK nedodržal rozsah kontrolnej činnosti obsiahnutý v schválenom pláne kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval správu o kontrolnej činnosti za kontrolované obdobie ((len podľa zákona č. 502/2001 Z. z.)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záznamoch o výsledku následnej finančnej kontroly absentovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na pripravovaných finančných operáciách nebola vykonaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie finančnej operácie bez overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Turčok

IČO
00328880
Sídlo
Turčok 2, 04918 Turčok
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2012 - 17.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala zostavený viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zostavovanie rozpočtu obce nevychádzalo z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
rozpočet obce na rok 2010 nebol vnútorne členený na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v rozpočtovom opatrení č. 1/2010 sa neuvádzalo, ktorým rozpočtovým opatrením bola zmena rozpočtu vykonaná
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zmena rozpočtu nebola schválená v ObZ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
výdavky podľa schváleného rozpočtu obce na roky 2010 a 2011 neboli rozpisované na jednotlivé úrovne programového rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec počas roka nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nedodržanie lehoty prerokovania záverečného účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zatriedenie prijatého úveru do bežných príjmov namiesto príjmov finančných operácií v rámci plnenia rozpočtu v záverečnom účte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
záverečný účet neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu, ani hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
prerokovanie záverečného účtu obce v ObZ nebolo uzatvorené jedným z výrokov o schválení celoročného hospodárenia bez výhrad, alebo s výhradami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, nebolo v kontrolovanom období vypracované stanovisko HK
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nedokladala účtovné prípady preukázateľnými účtovnými záznamami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovné doklady neobsahovali podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovné doklady neobsahovali označenie účastníkov účtovného prípadu a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v inventúrnych súpisoch sa neuvádzalo meno, priezvisko a podpisový záznam osoby zodpovednej za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v inventarizačnom zápise nebolo uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
peňažné prostriedky v hotovosti neboli inventarizované najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neoceňovala majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neocenenie pozemkov vo vlastníctve obce ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou nebolo potvrdené podpisom vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
HK nepredkladal ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neboli vypracovávané správy z vykonaných kontrol a priebežne predkladané ObZ na najbližšom jeho zasadnutí
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nemala úhradu preddavkov vopred písomne dohodnutú v zmluve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec porušila finančnú disciplínu uhradením preddavkov v rozpore s týmto zákonom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neoznamovala správam katastra zmeny údajov katastra
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
majetok, ktorého doba použiteľnosti bola dlhšia ako 1 rok, nebol účtovaný a evidovaný ako drobný dlhodobý hmotný majetok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
ocenenie dlhodobého hmotného majetku nebolo zvýšené o náklady na technické zhodnotenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Uhliská

IČO
00587621
Sídlo
Uhliská 104, 93505 Uhliská
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.02.2012 - 29.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2010 nemala schválený rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2010 nemala schválený rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
strata účtovných dokladov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Rozpočet nebol členený v zmysle zákona na bežný, kapitálový, finacné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezzostavila viacročný rozpočet.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na webovej stránke obce neboli zverejnené objednávky a faktúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nehospodárne vynaložené finančné prostriedky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Dohody o vykonaní práce neboli uzavreté deň pred začiatkom výkonu práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zaviesť daň zmeniť sadzby dane možno len k 1. januáru
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevytvorila pozíciu hlavneho kontrolóra
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevykonávala povinný prídel do SF
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovná závierka neposkytovala pravdivý a verný obraz
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Váhovce

IČO
00306266
Sídlo
Váhovce 329, 92562 Váhovce
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec po schválení rozpočtu na rok 2010 a 2011 nevykonala jeho rozpis na rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtov neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala úpravy rozpočtu v roku 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec čerpala finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu a vykonala presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec čerpala finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu a vykonala presun rozpočtových prostreidkov v rámci schváleného rozpočtu bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec čerpala finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu a vykonala presun rozpočtových prostreidkov v rámci schváleného rozpočtu bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec čerpala finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu a vykonala presun rozpočtových prostreidkov v rámci schváleného rozpočtu bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec realizovala úhrady kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
číselné údaje vo finančnom výkaze za rok 2010 neboli kvalifikované spoľahlivo
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nevykonala monitorovanie plnenia programov rozpočtu za rok 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka nebola audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacie listiny neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacie listiny neobsahovali vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacie listina neobsahovali určenie času, na ktorý sa RO zriaďuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacie listiny neobsahovali určenie času, na ktorý sa RO zriaďuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila dohody na pravidelné činnosti, ktoré mali byť vykonávané v rámci pracovného pomeru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej bolo plnenie stanovené priaznivejšie ako plnenie u zamestnanca v pracovnom pomere
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla v kontrolovanom období v dvoch prípadoch evidenciu pracovného času zamestnancov na dohodu na prezenčných listinách
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec neviedla v kontrolovanom období v dvoch prípadoch evidenciu pracovného času zamestnancov na dohodu na prezenčných listinách
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec neviedla v kontrolovanom období v dvoch prípadoch evidenciu pracovného času zamestnancov na dohodu na prezenčných listinách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec zmluvne dohodla v zmluve o dielo záručnú dobu na vykonané stavebné práce kratšiu ako päť rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K faktúram neboli priložené súpisy vykonaných prác
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
k faktúram neboli priložené súpisy vykonaných prác
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nepreukazateľný účtovný doklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovný doklad neobsahoval všetky náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na webová stránka obce neobsahovala okeem základných údajov žiadne iné dokumenty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vypracované zásady hospodárenia s mnajetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla evidenciu o prevádzke motorového vozidla
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala inventarizáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór bol odvolaný s uvedením dôvodu, ktorý nebol v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nevypracoval a nepredložil plán kontrolnej činnosti za roky 2010 a druhý polrok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval a OZ nepredložil stanovisko k návrhu rozpočtu za roky 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval a nepredložil správu o svojej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevykonal žiadnu kontrolnú činnosť v roku 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevykonal žiadnu kontrolnú činnosť v roku 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepredkladal správy z vykonaných kontrol na najbližšom zasadnutí v OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nespracoval výsledky vykonaných kontrol formou správ resp. záznamu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nespracoval výsledky vykonaných kontrol formou správ resp. záznamu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK sa nezúčastňoval zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly na výdavkových dokladoch, dodavateľských faktúrach, dohodách o precovnej činnosti a ni na návrhoch zmlúv pred ich uzatvorením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly na výdavkových dokladoch, dodavateľských faktúrach, dohodách o precovnej činnosti a ni na návrhoch zmlúv pred ich uzatvorením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Zemplínsky Branč

IČO
00332224
Sídlo
Zemplínsky Branč 0, 07602 Zemplínsky Branč
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezúčtovala v roku 2010 a v roku 2011 rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky uskutočnené v rozpočtovom provizóriu s rozpočtom obce po jeho schválení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2010 a 2011 nemonitoroval a nehodnotil plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2010 a 2011 nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte. Zmenu rozpočtu za rok 2010 vykonal až v mesiaci január nasledujúceho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka kontrolovaného subjektu za rok 2010 a 2011 bola zostavená ako riadna účtovná závierka, tieto však neboli overené audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka kontrolovaného subjektu za rok 2010 a 2011 bola zostavená ako riadna účtovná závierka, tieto však neboli overené audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka kontrolovaného subjektu za rok 2010 a 2011 bola zostavená ako riadna účtovná závierka, tieto však neboli overené audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výročná správa kontrolovaného subjektu za rok 2010 nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2010 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2010 sa neuzavrelo zákonom stanoveným výrokom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet s výhradou, avšak neprijalo opatrenie na nápravu nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať predloženie návrhu záverečného účtu na verejnú diskusiu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať predloženie návrhu záverečného účtu na verejnú diskusiu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo pri schválení záverečného účtu obce za rok 2010 nerozhodlo o vysporiadaní schodku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo pri schválení záverečného účtu obce za rok 2010 nerozhodlo o vysporiadaní schodku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijaté uznesenia č. 28 až 32 z riadneho zasadnutia OZ z 13.11.2010 neboli podpísané starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina pri kontrole bežných výdavkov zistila, že nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom roku 2010 vyplatila starostovi odmenu a s tým súvisiace odstupné (po zániku mandátu starostu) na základe schváleného uznesenia OZ z roku 2007. Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo mesačné odmeny pre starostu vo výške 20% základného platu, v rozpore so zákonom, podľa ktorého odmenu starostovi bolo možné priznať až po uplynutí obdobia, za ktoré sa odmena poskytuje. Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že nedodržal ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec v kontrolovanom roku 2010 vyplatila starostovi odmenu a s tým súvisiace odstupné (po zániku mandátu starostu) na základe schváleného uznesenia OZ z roku 2007. Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo mesačné odmeny pre starostu vo výške 20% základného platu, v rozpore so zákonom, podľa ktorého odmenu starostovi bolo možné priznať až po uplynutí obdobia, za ktoré sa odmena poskytuje. Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že nedodržal ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
O plate starostu nebolo rozhodnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - návrh programu zverejnený najmenej 3 dni pred dátumom zasadnutia obecného zastupiteľstva neobsahoval informáciu, že predmetom rokovania bude plat starostu. Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že nedodržal ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O plate starostu nebolo rozhodnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - návrh programu zverejnený najmenej 3 dni pred dátumom zasadnutia obecného zastupiteľstva neobsahoval informáciu, že predmetom rokovania bude plat starostu. Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že nedodržal ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt v roku 2010 neviedol evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla a neviedol denník použitia motorových kosačiek za rok 2010 a 2011, nevedel preukázať vykonané jazdy a spotrebu pohonných hmôt súvisiacu s činnosťou obce. Obec tým, že nevedela preukázať vynaloženie verejných prostriedkov na nevyhnutné potreby súvisiace s činnosťou obce, porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt v roku 2010 neviedol evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla a neviedol denník použitia motorových kosačiek za rok 2010 a 2011, nevedel preukázať vykonané jazdy a spotrebu pohonných hmôt súvisiacu s činnosťou obce. Obec tým, že nevedela preukázať vynaloženie verejných prostriedkov na nevyhnutné potreby súvisiace s činnosťou obce, porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný plán sociálnych služieb. Obec vyplatila sociálnu výpomoc, ako dávku v hmotnej núdzi, avšak predmetná forma sociálnej výpomoci v zákone stanovená nie je. Kontrolovaný subjekt vystavil pri vyplatení sociálnej výpomoci dva výdavkové pokladničné doklady pre dve rôzne fyzické osoby, a tieto označil číselne rovnako.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný plán sociálnych služieb. Obec vyplatila sociálnu výpomoc, ako dávku v hmotnej núdzi, avšak predmetná forma sociálnej výpomoci v zákone stanovená nie je. Kontrolovaný subjekt vystavil pri vyplatení sociálnej výpomoci dva výdavkové pokladničné doklady pre dve rôzne fyzické osoby, a tieto označil číselne rovnako.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Štatutárnym zástupcom obce – starostom boli za kontrolované obdobie vyplatené stravné lístky, na ktoré nemali nárok z dôvodu, že neboli považovaní za zamestnancov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Štatutárnym zástupcom obce – starostom boli za kontrolované obdobie vyplatené stravné lístky, na ktoré nemali nárok z dôvodu, že neboli považovaní za zamestnancov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Povinnosť tvorby sociálneho fondu má obec ako zamestnávateľ na základe zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kontrolovaný subjekt v období rokov 2010 a 2011 netvoril sociálny fond. Tvorbu, výšku a použitie sociálneho fondu nemal upravenú vo vnútornej smernici.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neuzavrel písomnú zmluvu s Obcou Kysta a mesačne vystavoval faktúru, ktorou refundovala Obec Kysta mzdu zamestnanca obecného úradu Zemplínsky Branč.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt umožnil zaradiť referentky v príbuzenskom vzťahu tak, aby jedna podliehala pokladničnej resp. účtovnej kontrole druhej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vyplatil odmenu obyvateľovi obce za mimoriadnu aktivitu pri prácach na odstraňovaní následkov povodní bez písomnej dohody o vykonaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením Smernicu o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami .... táto bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom z dôvodu stanovenia v smernici vyšších finančných limitov pre zákazky s nízkymi hodnotami, ako aj z dôvodu ustanovenia dolného limitu hodnoty, ktorý zákon o verejnom obstarávaní nevymedzuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok k zmluve o dielo, ktorým bol upravený termín ukončenia prác, nebol predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stavebné práce na stavbe „Amfiteáter a hľadisko“ boli prerušené z dôvodu zistených rozdielov medzi projektovou dokumentáciou s rozpočtom, na čo stavebný dozor investora neupozornil. Z uvedeného dôvodu činnosťou stavebného dozoru poveril investor osobu, na služby ktorej však nevykonal verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vo všetkých prípadoch za kontrolované obdobie výrok neuviedol úplne, keď opomenul uviesť, ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého rozhodoval, t.j. že správca dane vyrubuje daň tiež v zmysle schváleného konkrétneho všeobecne záväzného nariadenia obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo vydaných rozhodnutiach v dvoch prípadoch absentoval vlastnoručný podpis starostu obce s uvedením správneho mena a priezviska, v jednom prípade platobný výmer nebol opatrený odtlačkom úradnej pečiatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V ôsmych prípadoch rozhodnutie neobsahovalo taxatívne vymedzené zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec platobný výmer daňovému subjektu riadnym spôsobom nedoručila, keď neurobila žiaden úkon doručenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt do platobných výmerov vpisoval a opravoval rukou údaje, čo nie je v súlade so všeobecne záväzným predpisom, mal vydať rozhodnutie o oprave zrejmých omylov a nesprávností, ktorým by nedostatky primerane opravil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v troch prípadoch za kontrolované obdobie zaslala výzvu daňovému subjektu „na úhradu plánovanej čiastky dane“, táto však neobsahovala náhradnú (15-dňovú) lehotu na zaplatenie daňového nedoplatku, správca dane neupovedomil vo výzvach daňového dlžníka o následkoch nezaplatenia daňového nedoplatku, ako aj možnosť podať námietku do l5 dní od doručenia výzvy. Výzva neobsahovala zákonné ustanovenie, pre daňový subjekt o tom, že podanie námietky má odkladný účinok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina pri vyrubovaní dane z nehnuteľností zistila, že daň vyrubená pre daňový subjekt pri viacpodlažných stavbách bola vyššia za každý i začatý m2 zastavanej plochy z dôvodu, že v podsystéme daní a miestnych poplatkov používaného programu príplatok za podlažie bol 0,005 € vyšší ako bolo schválené VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prenajímala obecný majetok – pozemky a priestory bez uzatvorených nájomných zmlúv a za ceny stanovené dohodou, ktoré boli uhradené v prípade, keď došlo ku skutočnému využívaniu majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina zistila, že obec v 94 prípadoch príjmy zúčtovala do poklade na základe zberného pokladničného dokladu skôr, ako došlo ku skutočnému výberu inkasa, obec vykazovala mínusový zostatok pokladničnej hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že pri inkase príjmu v 22 prípadoch zúčtovala obec príjem do pokladne na základe kópii potvrdeniek, ktoré neobsahovali slovné a číselné označenie účtovného dokladu a neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt, na základe nedostatkov zistených kontrolou pokladne, vykonal predbežnú finančnú kontrolu finančných operácií v hotovosti formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uznesením z roku 2003 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredať budovu materskej školy, avšak spôsob prevodu vlastníctva majetku obecným zastupiteľstvom schválený nebol. Kontrolovaný subjekt už od roku 2005 evidoval prijaté splátky za odpredaj nehnuteľnosti, avšak kúpno-predajnú zmluvu ku dňu kontroly nevyhotovil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že obec v kontrolovanom období nemala zriadenú funkciu hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Ňagov

IČO
00323276
Sídlo
Ňagov 0, 06801 Ňagov
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2012 - 01.05.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet na roky 2010 a 2011 nebol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet na rok 2010 neobsahoval program obce viacročný rozpočet na rok 2010 - 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu za roky 2010 a 2011 a stanoviska k ZÚ za rok 2010 HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neschválenie zmeny rozpočtu na roky 2010 a 2011 v príslušnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevedenie operatívnej evidencie o prijatých rozpočtových opatreniach za roky 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu obce a nevykonanie zmeny v rozpočte v prípade potreby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZÚ za rok 2010 neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vyčíslenie výsledku hospodárenie, neschválenie schodku rozpočtu v ZÚ za rok 2010 a spôsobu jeho vysporiadania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevytvorenie rezervného fondu vo výške určenej ObZ, najmenej však 10 % zo schváleného prebytku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prerokovanie ZÚ za rok 2010 bez stanoveného výroku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie zálohovej platieb na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky v štyroch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie zálohových platieb na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky v štyroch prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie preddavku bez dohodnutia v zmluve
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Poskytnutie preddavku bez dohodnutia v zmluve
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zaplatenie ročnej poistky za motorové vozidlo vyradené z prevádzky - AVIA 31
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zaplatenie ročnej poistky za motorové vozidlo vyradené z prevádzky - AVIA 31
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zaplatenie ročnej poistky za motorové vozidlo vyradené z prevádzky - AVIA 31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti bez vyúčtavania spotreby PHM a bez preukázania vykonania jázd vozidiel
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti bez vyúčtavania spotreby PHM a bez preukázania vykonania jázd vozidiel
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti bez vyúčtavania spotreby PHM a bez preukázania vykonania jázd vozidiel v účtovných záznamoch - nepreukázateľnosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatenie cestovných náhrad za stravné za roky 2010 a 2011, pričom starosta mal na pracovných cestách zabezpečené bezplatné stravovanie v rámci vyúčtovaných reprezentačných výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vyplatenie cestovných náhrad za stravné za roky 2010 a 2011, pričom starosta mal na pracovných cestách zabezpečené bezplatné stravovanie v rámci vyúčtovaných reprezentačných výdavkov v 17 prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vyplatenie cestovných náhrad za stravné za roky 2010 a 2011, pričom starosta mal na pracovných cestách zabezpečené bezplatné stravovanie v rámci vyúčtovaných reprezentačných výdavkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty a zúčtovanie cestovného do výšky cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy bez schválenia ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zakúpenie alkoholických nápojov za roky 2010 a 2011 s nepreukázaním potreby ich nákupu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zakúpenie alkoholických nápojov za roky 2010 a 2011 s nepreukázaním potreby ich nákupu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne účtovanie výdavkov za spracovanie žiadosti na miestnu komunikáciu na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie výdavkov za spracovanie žiadosti miestnu komunikáciu na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezaradenie miestnej komunikácie do majetku obce po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezaradenie miestnej komunikácie do majetku obce po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezaradenie miestnej komunikácie do majetku obce po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie inventarizácie majetku a záväzkov predpísaným spôsobom v zmysle § 29 a § 30 za roky 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neocenenie darovaného majetku reprodukčnou obstarávacou cenou - 4 osobné motorové vozidla .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neocenenie darovaného majetku reprodukčnou obstarávacou cenou - 4 osobné motorové vozidla .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neocenenie darovaného majetku reprodukčnou obstarávacou cenou - 4 osobné motorové vozidla. Nezabezpečenie správnosti vedenia účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nestanovenie výšky poplatku za údržbu cintorína v prevádzkovom poriadku pohrebiska a vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatnenie správnej rozpočtovej klasifikácii pri triedení výdavkov v šiestich prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatnenie správnej rozpočtovej klasifikácii pri triedení výdavkov v šiestich prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie nákladov budúcich období v troch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie nákladov budúcich období v troch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nestanovenie predpokladanej hodnoty v dvoch prípadoch v kontrolovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v kontrolovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuzatvorenie pracovných zmlúv so zvolenými hlavnými kontrolórmi obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Petržalský domov seniorov

IČO
30775205
Sídlo
Rusovská 58, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2012 - 09.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávna klasifikácia kapitálového výdavku na technické zhodnotenie ako bežný výdavok na opravy a udržiavanie v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 s dôsledkom porušenia zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom - na technické zhodnotenie použité bežné výdavky
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
O obstaraní dlhodobého hmotného majetku účtované ako opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nákup tovarov a služieb s nízkou hodnotou pri nedodržaní postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nezverejnil faktúry a objednávky podľa zákona o slobode informácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO
37847783
Sídlo
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.02.2012 - 15.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

najazdené km uvedené na faktúre nesúhlasili s priloženými záznamami o prevádzke motorového vozidla
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada faktúry dodávateľovi bez preukázania najazdených 105 km pri preprave
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
uhrada faktúry dodávateľovi bez preukázania najazdených 105 km pri preprave
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neúplnosť účtovných dokladov, ktorými subjekt preukazoval výdavky na prepravu tovaru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozdelenie zákazky na dve samostatné s nízkou hodnotou, čim sa KS vyhol použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nepostupoval pri zadávaní zákazky na opravu vozovky a vyrovanie povrchu vozovky Bernolákova ulica Trnava podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné doklady, týkajúce sa zimnej údržby ciest dodávateľ Ekom plus neobsahovali stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prijatie faktúry a úhrada /v 1 prípade/ vystavených na základe ešte neexistujúcej zmluvy s dodávateľom Slovnaft,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oprava účtovného dokladu v rozpore so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovný doklad neobsahoval údaj o cene za mernú jednotku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prevzatie a úhrada faktúry, ktorou bola vyfakturovaná dodávka nesúvisiaca so zmluvou s dodávateľom "O"
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodacie listy tvoriace prílohu faktúr neboli potvrdené zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vystavená faktúra dodávatelom zimnej údržby ciest BSK nebola v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
všetky kontrolou preverené zmluvy, resp. ich návrhy neboli pred ich podpisom overované predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nevypracoval pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov inventarizačné zápisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonanie inventarizácie cenín za oblasť Trnava
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt pri inventarizácii majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov nepostupoval podla zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie priebežnej finančnej kontroly v rozpore s internou smernicou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom - chýbali dátumy, podpisy zodpovedných zamestnancov, ako predmet overenia boli uvedené čísla zmlúv a objednávokk, ktoré nesúviseli s danými zákazkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
formálne vykonanie predbežnej finančnej kontroly, až po uskutočnení finančnej operácie, resp. na krycích listoch nebol vôbec uvedený predmet overenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť