Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

IČO
00212008
Sídlo
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
26.05.2013 - 08.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dvoch kúpnych zmluvách predávajúci poskytol na predmet zmluvy len 12 mesačnú záručnú lehotu, čo bolo nevýhodné pre kupujúceho. Takto dohodnutá záručná doba nedostatočne zabezpečovala ochranu majetku štátu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pri realizácii nadlimitnej zákazky nebolo nikde zverejnené predbežné oznámenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Oneskorené preúčtovanie dvoch softvérov z účtu 041 na účet 013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V účtovníctve neboli zaevidované pozemky, ktorých správcom bolo GR ZVJS, čím bola skreslená i účtovná závierka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Projektové dokumentácie vyradené z účtovníctva s veľkým časovým odstupom, čím došlo i k kresleniu účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nízke využitia platieb od Poľnohospodárskej platobnej agentúry do vedľajšieho hospodárstva ústavov ZVJS zaoberajúcich sa poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Slabá informovanosť verejnosti o možnosť zamestnávania väznených osôb na základe uzatvárania zmluvných vzťahov (medzi ústavmi s fyzickými a právnickými osobami).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počet služobných motorových vozidiel v systemizácii nebol prispôsobený skutočnému počtu vozidiel, ktoré sú skutočne potrebné pre GR ZVJS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatok finančných prostriedkov na nákup automobilovej techniky, ktorá je v ZVJS značne zastaraná. So zastaranými automobilmi naložiť v zmysle zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rozpočte do budúcnosti - pri predpoklade stúpajúceho počtu väznených osôb - bude potrebné na zabezpečovanie plnenia služobných úloh v oblasti zamestnávania vytvárať v rozpočte potrebné finančné, personálne a materiálno-technické podmienky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výpočet efektívnosti pohľadávok bol robený aj so sumami trvale upustených pohľadávok, ktoré sú len odpísané z účtovníctva, ale v skutočnosti ich nikto nikdy neuhradí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

IČO
00738379
Sídlo
Dončova 6, 03401 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
12.06.2013 - 07.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Náklady na opravu neboli účtované na ťarchu účtu 511 - Opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok na obstaranie technického zariadenia nabol zatreidený v kapitálových výdavkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo nesprávne účtované do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Suma prepravného nebola započítaná do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržané platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie preddavku bez vopred uzavretej písomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nezavkladovanie nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezavkladovanie nehnuteľností do klatastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Chýbajúca kompenzačná miestnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nakladanie s prebytočným majetkom štátu v rozpore so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

IČO
00738328
Sídlo
Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
04.06.2013 - 15.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Priebežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov z dvoch obstaraní vykonal vedúci zamestnanec oddelenia, ktorý bol zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou účtovných závierok a ich súčastí bol zistený rozdiel údajov o príjmoch a výdavkoch rozpočtu vykazovaných vo Fin 1 – 04 a údajov uvedených v Poznámkach k individuálnej účtovnej závierke, ktoré neboli zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ÚVTOS BB nedodržal Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nadobudnutý majetok nebol ocenený ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo nebolo preukázateľné, keď všetky účtovné záznamy neboli preukázateľné a v majetkových kartách neboli uvedené parcelné čísla pri pozemkoch, čím nebolo možné preukazne porovnať pozemok evidovaný v účtovníctve a v evidencii majetku s príslušnou parcelou pozemku vedenou v LV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyraďovacej komisii nebol podaný návrh na vyradenie z evidencie majetku zrušenej stavby vedenej v nulovej OC. Na majetkovej karte bola vedená neocenená stavba zaradená do majetku 01.02.1977.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zhoršovanie stavebno-technického stavu nehnuteľného majetku, z ktorého prevažná časť bola po dobe životnosti, značne opotrebovaná, na údržbu nákladná a z pohľadu bezpečnosti a hygieny riziková .Dlhodobý nedostatok prideľovaných finančných prostriedkov ŠR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Deväť motorových vozidiel na prevoz osôb do 3,5 t z pohľadu životnosti malo vek nad 10 rokov, jedno bolo staršie ako päť rokov. Podľa stanovenej normy životnosti v Prílohe č. 2 k RGR ZVJS č. 30/2001 a Prílohe č. 20 k RGR ZVJS č. 54/2010, malo túto normu prekročenú v roku 2012 až 66,67 % motorových vozidiel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Percento vymožiteľnosti pohľadávok voči väzneným osobám bolo nízke a bolo ovplyvňované viacerými faktormi, najmä nedostatkom finančných prostriedkov odsúdených vo všeobecnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Z vybraných 20 položiek zdravotníckej techniky malo 95 % z nich nulovú zostatkovú hodnotu a 70 % malo viac ako 13 rokov užívania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nehnuteľný majetok ústavu nebol poistený proti škodám vzniknutým z poveternostných vplyvov a živelným pohromám.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Ústav nesledoval náklady na eskorty do zdravotníckych zariadení mimo ústavu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

IČO
00738263
Sídlo
Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
28.05.2013 - 19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ústav uhradil v dvoch prípadoch preddavky za uverejnenie inzerátov, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ústav uhradil v dvoch prípadoch preddavky za uverejnenie inzerátov, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Na jednom liste vlastníctva bol ako vlastník uvedený ústav.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na strediská vedľajšieho hospodárstva neboli od ich vzniku využívané finančné prostriedky z Európskej únie, resp. z iných mimorozpočtových zdrojov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V čase výkonu kontroly nebol poistený majetok štátu v správe ústavu okrem majetku, ktorý bol predmetom nájmu nebytových priestorov v rámci prevádzky stredísk VH a motorových vozidiel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ústav pri uzatváraní zmlúv o prenájme nebytových priestorov s objednávateľmi prác nepostupoval v zmysle rozkazu o zamestnávaní obvinených a odsúdených.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

IČO
00738425
Sídlo
Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

IČO
00738344
Sídlo
Mierové námestie 1, 01917 Ilava
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
25.06.2013 - 08.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevyužil všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Na rozhodnutí o dočasnej prebytočnosti majetku bolo nesprávne označenie časti prebytočného majetku štátu v správe ÚVTOS a ÚVV IL a jeho identifikačné údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ústav nesprávne zaúčtoval poskytnuté preddavky (faktúra bola prijatá dňa 07.02.2011, avšak podľa hlavnej knihy i výpisu obratov na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky za rok 2011 bola zaúčtovaná už 07.01.2011).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnych súpisoch – na kartách nebolo v plnom rozsahu uvedené miesto uloženia príslušného majetku. .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V inventúrnych súpisoch – na kartách nebolo v plnom rozsahu uvedené miesto uloženia príslušného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie o majetku správcu - kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2009, avšak obraty na majetkových účtoch Stavby a Obstaranie dlhodobého majetku boli vykonané až k 31.12.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V ÚVTOS a ÚVV IL bol prekročený priemerný počet odsúdených pripadajúcich na jedného pedagogického pracovníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ústav neuzavrel s úspešným uchádzačom zmluvu a nesprávne informoval Úrad pre verejné obstarávanie o uzavretí zmluvy podprahovej zákazky s dodávateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ústav nesprávne zaúčtoval poskytnuté preddavky (faktúra bola prijatá dňa 07.02.2011, avšak podľa hlavnej knihy i výpisu obratov na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky za rok 2011 bola zaúčtovaná už 07.01.2011).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie o majetku správcu - kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2009, avšak obraty na majetkových účtoch Stavby a Obstaranie dlhodobého majetku boli vykonané až k 31.12.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie o majetku správcu - kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2009, avšak obraty na majetkových účtoch Stavby a Obstaranie dlhodobého majetku boli vykonané až k 31.12.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V knihe prevádzok nebolo na konci mesiaca vykonané úplné vyhodnotenie prevádzky vozidla za predchádzajúci mesiac.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na zmluve nebola vyznačená jej platnosť ani účinnosť, účastníci konania sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

IČO
00738271
Sídlo
Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
27.05.2013 - 13.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ústav nepostupoval v súlade s rozkazom o zamestnávaní odsúdených a obvinených tým, že v jednom prípade boli zistené nedostatky pri vypĺňaní týždenného pracovného lístka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepovstupoval v súlade so zákonom o účtovníctve, keď v jednom prípade neviedol účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon väzby

IČO
00738255
Sídlo
Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
26.05.2013 - 29.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie podmienok uvedených v zmluvách o vykonávaní pomocných prác
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyúčtovanie pohonných hmôt
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ústav na výkon väzby

IČO
00738280
Sídlo
Cintorínska 3, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
28.05.2013 - 15.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt v prípade nedodržania termínu úhrady platby za nájomné a služby neuplatňoval voči nájomcovi úrok z omeškania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch vystavil nájomcovi faktúry oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt si ako správca majetku štátu neplnil povinnosť pri nakladaní s dočasne prebytočným majetkom, keď nevedel preukázať spôsob a postup pri prenechaní prebytočného nehnuteľného majetku štátu do nájmu v roku 2007, počas doby nájmu znižoval výšku nájomného, zvýhodňoval nájomcu pri výpočte plochy nebytového priestoru v podkroví objektu väznice, oneskorene vystavoval faktúry a neuplatňoval voči nemu úrok z omeškania pri oneskorených úhradách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt si ako správca majetku štátu neplnil povinnosť pri nakladaní s dočasne prebytočným majetkom, keď nevedel preukázať spôsob a postup pri prenechaní prebytočného nehnuteľného majetku štátu do nájmu v roku 2007, počas doby nájmu znižoval výšku nájomného, zvýhodňoval nájomcu pri výpočte plochy nebytového priestoru v podkroví objektu väznice, oneskorene vystavoval faktúry a neuplatňoval voči nemu úrok z omeškania pri oneskorených úhradách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyznačená predbežná finančná kontrolana súvisiacich dokladoch nebola účinná, keď nezabezpečila ciele v zmysle § 4 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ústav na výkon väzby

IČO
00738409
Sídlo
Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
29.05.2013 - 13.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov ako bežných výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Fakturovanie nižšieho nájomného za prenájom zariadení ako bolo stanovené v zmluve o nájme nebytových priestorov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nezaúčtovanie technického zhodnotenia do hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch nesprávne účtovanie bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neocenenenie majetku, ktorý bol evidovaný v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Užívanie služobných bytov osobami – bývalými príslušníkmi ústavu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptovanie víťaznej ponuky uchádzača, ktorá neobsahovala stanovený povinný doklad v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V štyroch prípadoch nedodržanie postupov účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezaúčtovanie technického zhodnotenia do hodnoty majetku .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V štyroch prípadoch formálne vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov ako bežných výdavkov z hľadiska rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neocenením stavieb nebola zabezpečená správnosť vedenia účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

IČO
00738387
Sídlo
Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2011
Termín kontroly
04.06.2013 - 24.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacie listiny stredísk vedľajšieho hospodárstva neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Ústav bezodplatne poskytoval priestory vo vedľajšom hospodárstve podnikateľským subjektom
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Ústav bezodplatne poskytoval priestory vo vedľajšom hospodárstve podnikateľským subjektom
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Ústav nepostupoval pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Ústav nemal poistený majetok štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedôsledne vykonaná predbežná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť